ວັນພຸດ ທີ 21 ເມສາ 2021

ແທັກ

ແກ້ໄຂບັນຫາໂລກຮ້ອນ

ອິນໂດເນເຊຍ ຮ່ວມແກ້ໄຂບັນຫາໂລກຮ້ອນ

ອິນໂດເນເຊຍ ຮ່ວມແກ້ໄຂບັນຫາໂລກຮ້ອນ

ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂໍ້ຕົກລົງ ປາຣີ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໂລກຮ້ອນຕາມແນວທາງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ