ວັນຈັນ ທີ 6 ກໍລະກົດ 2020

ແທັກ

ຮື້ປ້າຍໂຄສະນາທີ່ຂຽນພາສາລາວບໍ່ຖືກ

ລັດຖະບານເອົາແທ້!!! ສັ່ງຮື້ປ້າຍໂຄສະນາທີ່ຂຽນພາສາລາວບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ລັດຖະບານເອົາແທ້!!! ສັ່ງຮື້ປ້າຍໂຄສະນາທີ່ຂຽນພາສາລາວບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ລັດຖະບານສັ່ງຮື້ປ້າຍໂຄສະນາສິນຄ້າທີ່ຂຽນບໍ່ຖືກພາສາລາວຢູ່ແຍກກອງລະຄອນລຳແຫ່ງຊາດ ບ້ານອະນຸ ເມືອງຈັນທະບູລີ.