ວັນພະຫັດ ທີ 9 ເມສາ 2020

ແທັກ

ຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະ

ດີງາມ! ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 3 ແຫ່ງຂອງແຂວງຈຳປາສັກ ມີຫ້ອງນໍ້າທີ່ "ໄດ້ມາດຕະຖານອາຊຽນ"

ດີງາມ! ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 3 ແຫ່ງຂອງແຂວງຈຳປາສັກ ມີຫ້ອງນໍ້າທີ່ "ໄດ້ມາດຕະຖານອາຊຽນ"

3 ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຂວງຈຳປາສັກ ຖືກຈັດຢູ່ໃນມາດຕະຖານຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະອາຊຽນ