ວັນອາທິດ ທີ 8 ທັນວາ 2019

ແທັກ

ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ສຸຂະພາບ