ວັນຈັນ ທີ 28 ກັນຍາ 2020

ແທັກ

ຊາວກະສິກອນ

ຝົນຕົກ 3-4 ວັນຜ່ານມາສົ່ງຜົນກະທົບໜັກຕໍ່ການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີ

ຝົນຕົກ 3-4 ວັນຜ່ານມາສົ່ງຜົນກະທົບໜັກຕໍ່ການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີ

ສະພາບຝົນຕົກໜັກໃນ 3- 4 ວັນທີ່ຜ່ານມາ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດເຂົ້ານາປີຂອງຊາວກະສິກອນ