ວັນອັງຄານ ທີ 15 ມິຖຸນາ 2021

ແທັກ

ການເດີນທາງ

ລາງບອກເຫດເມື່ອມີສັດແລ່ນຕັດໜ້າລົດໃນເວລາກຳລັງເດີນທາງ

ລາງບອກເຫດເມື່ອມີສັດແລ່ນຕັດໜ້າລົດໃນເວລາກຳລັງເດີນທາງ

ຫຼາຍຄົນອາດເຄີຍມີປະສົບການນີ້ ເວລາຂັບລົດເດີນທາງໄປນັ້ນມານີ້ຂັບມາດີໆກໍ່ມີສັດແລ່ນມາຕັດໜ້າລົດເຊັ່ນ: ໝາ, ແມວ ແລະ ສັດອື່ນໆເປັນຕົ້ນ ບາງເທື່ອບາງຄົນອາດເຄີຍສົງໃສວ່າສັດທີ່ແລ່ນມາຕັດໜ້າລົດນັ້ນຈະແມ່ນບອກລາງດີ ຫຼື ລາງຮ້າຍ