ວັນອາທິດ ທີ 9 ພຶດສະພາ 2021

ແທັກ

ການຮຽນ

4 ເຄັດ (ບໍ່) ລັບການຮຽນ ຈາກນັກສຶກສາກຽດນິຍົມອັນດັບໜຶ່ງ ມຊ

4 ເຄັດ (ບໍ່) ລັບການຮຽນ ຈາກນັກສຶກສາກຽດນິຍົມອັນດັບໜຶ່ງ ມຊ

“ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນກວ່າເກຣດເກຣດສະເລ່ຍ ແລະ ໃບປະກາດແດງກໍຄືການເຮັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ຕົນເອງຕັ້ງໄວ້ໂດຍນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ສຶກສາມາເພື່ອໃຫ້ເປົ້າໝາຍບັນລຸຜົນເປັນຈິງ”.