ວັນຈັນ ທີ 20 ມັງກອນ 2020

ແທັກ

ການສຶກສາ

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນສະເໜີລັດ ເລັ່ງແກ້ໄຂຫາງສຽງກ່ຽວກັບການຈ້າງເຂົ້າເຮັດວຽກລັດ-ຊື້ຈ້າງເຂົ້າຮຽນ

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນສະເໜີລັດ ເລັ່ງແກ້ໄຂຫາງສຽງກ່ຽວກັບການຈ້າງເຂົ້າເຮັດວຽກລັດ-ຊື້ຈ້າງເຂົ້າຮຽນ

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນສະເໜີລັດ ໃຫ້ເລັ່ງແກ້ໄຂຫາງສຽງກ່ຽວກັບການຈ້າງເຂົ້າເຮັດວຽກນຳລັດ ແລະ ໃນຂົງເຂດການສຶກສາ

ເອັດສຊີຈີ ສານຕໍ່ມອບທຶນການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມ-ປະລິນຍາຕີ 318 ທຶນ ໂຄງການ SCG Sharing the Dream

ເອັດສຊີຈີ ສານຕໍ່ມອບທຶນການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມ-ປະລິນຍາຕີ 318 ທຶນ ໂຄງການ SCG Sharing the Dream

ເອັດສຊີຈີ ສານຕໍ່ມອບທຶນການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ກວ່າ 300 ທຶນ ໂຄງການ SCG Sharing the Dream