ວັນອາທິດ ທີ 25 ຕຸລາ 2020

ແທັກ

ການສຶກສາ

4 ເຄັດ (ບໍ່) ລັບການຮຽນ ຈາກນັກສຶກສາກຽດນິຍົມອັນດັບໜຶ່ງ ມຊ

4 ເຄັດ (ບໍ່) ລັບການຮຽນ ຈາກນັກສຶກສາກຽດນິຍົມອັນດັບໜຶ່ງ ມຊ

“ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນກວ່າເກຣດເກຣດສະເລ່ຍ ແລະ ໃບປະກາດແດງກໍຄືການເຮັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ຕົນເອງຕັ້ງໄວ້ໂດຍນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ສຶກສາມາເພື່ອໃຫ້ເປົ້າໝາຍບັນລຸຜົນເປັນຈິງ”.