ວັນເສົາ ທີ 6 ມິຖຸນາ 2020

ແທັກ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ຄາດວ່າການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງປະເທດປີ 2017 ຈະຢູ່ໃນລະດັບ 7%

ຄາດວ່າການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງປະເທດປີ 2017 ຈະຢູ່ໃນລະດັບ 7%

ໃນປີ 2017 ເປັນປີທີສອງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII ແລະ ເປັນປີທໍາອິດເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານຕາມປະຕິທິນ.