ວັນເສົາ ທີ 24 ກຸມພາ 2018

ເນື້ອຫາທັງຫມົດ

ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນຮາກຖານໃນທົ່ວ ສສກ ເຊື່ອມຊຶມການອະນຸລັກຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ

ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນຮາກຖານໃນທົ່ວ ສສກ ເຊື່ອມຊຶມການອະນຸລັກຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ

ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນຮາກຖານໃນທົ່ວ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ຮຽນຮູ້ການອະນຸລັກສົ່ງເສີມມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີບຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ