ວັນຈັນ ທີ 28 ກັນຍາ 2020

ເນື້ອຫາທັງຫມົດ

ຂ່າວຊີວິດ

ທີ່ມາຂອງຄຳວ່າ “ລາວ”

ທີ່ມາຂອງຄຳວ່າ “ລາວ”

ຊາດລາວເຮົາເປັນຊາດໜຶ່ງທີ່ມີອະລິຍະທຳອັນເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຊາດໜຶ່ງຂອງໂລກມີວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຕົວ, ເຊິ່ງບັນພະບຸລຸດຂອງຊົນຊາດລາວໃນອະດີດມີຄວາມເຊື່ອເລື່ອງຜີຟ້າ ຜີແຖນ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ເປັນທີ່ມາຂອງຄຳວ່າ “ລາວ”.