ວັນອັງຄານ ທີ 15 ມິຖຸນາ 2021

ສໍ້ໂກງຊັບ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ: ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຄາດເຄື່ອນ

ສໍ້ໂກງຊັບ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ: ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຄາດເຄື່ອນ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ການສໍ້ໂກງຊັບ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ອາດຈະເຫັນວ່າ ເປັນການກະທໍາຜິດທີ່ມີລັກສະນະສ່ວນຕົວ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ. ເຖິງວ່າລັດຈະໄດ້ກໍານົດ ເພື່ອຮັບຮອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກໍາມະສິດຕໍ່ຊັບໃນທາງແພ່ງໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງກ່ຽວກັບການເປັນເຈົ້າກໍາມະສິດ ເປັນຕົ້ນ ການຄອບຄອງ, ການນໍາໃຊ້, ການໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະ ການຊີ້ຂາດຕໍ່ຊັບຂອງບຸກຄົນແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ຍັງປາກົດມີການລະເມີດຕໍ່ກໍາມະສິດຂອງບຸກຄົນ ໂດຍປາສະຈາກການຮັບຮູ້, ການຕົກລົງ ແລະ ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງເຈົ້າກໍາມະສິດນັ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ລັດຈຶ່ງໄດ້ອອກມາດຕະການ ເພື່ອຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນໄປລະເມີດກໍາມະສິດຂອງອີກບຸກຄົນໜຶ່ງ. ຖ້າການລະເມີດກໍາມະສິດຕໍ່ຊັບນັ້ນຫາກເປັນເລື່ອງທີ່ສັງຄົມຍອມຮັບໄດ້ ເຊັ່ນ ການຄອບຄອງຊັບດ້ວຍຄວາມບໍ່ບໍລິສຸດໃຈ ຫຼື ການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ ລັດກໍຈະກໍານົດຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະການທາງແພ່ງ ເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນປະຕິບັດຕໍ່ກັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້າການລະເມີດກໍາມະສິດຕໍ່ຊັບນັ້ນຫາກເປັນເລື່ອງທີ່ສັງຄົມຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ ການເອົາຊັບຂອງບຸກຄົນອື່ນໄປໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ການທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍເຈົ້າຂອງຊັບ ເພື່ອທີ່ຈະເອົາຊັບນັ້ນໄປ ຫຼື ການຫຼອກລວງເຈົ້າຂອງຊັບ ເພື່ອມອບຊັບນັ້ນໃຫ້ແກ່ຕົນ ຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະການທາງແພ່ງ ພຽງຢ່າງດຽວ ຍ່ອມບໍ່ເປັນການພຽງພໍ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມກັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ລັດຈຶ່ງວາງຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະການທາງອາຍາ ທີ່ເດັດຂາດກວ່າ ເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຈົ້າຂອງຊັບ ໂດຍກໍານົດໂທດໃຫ້ເໝາະສົມກັບການກະທໍາຜິດນັ້ນ. ການກໍານົດຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະການທາງແພ່ງ ແລະ ອາຍາດັ່ງກ່າວ ກໍເພື່ອໃຫ້ກົດໝາຍເກີດຄວາມສັກສິດໃນການຄຸ້ມຄອງກໍາມະສິດຕໍ່ຊັບຂອງບຸກຄົນ ແລະ ເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍສ້າງກົນໄກທາງກົດໝາຍ ໃຫ້ເກີດຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນ ລວມທັງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນປັດຈຸບັນ ຍັງມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ ກ່ຽວກັບການກະທໍາໃດ ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ໃນສະຖານການສໍ້ໂກງຊັບ ແລະ ການກະທໍາໃດ ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນການບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ຊຶ່ງທັງສອງການກະທໍາ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ສະນັ້ນ ບົດຄວາມສະບັບນີ້ ຜູ້ຂຽນຂໍອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບປະເດັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ການສໍ້ໂກງຊັບ ແລະ ການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ.

ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 233 ວັກທີໜຶ່ງ ກໍານົດວ່າ "ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ໃຊ້ເລ່ລ່ຽມ ຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ດ້ວຍວິທີໃດໍຕາມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນເອົາຊັບໃຫ້ຕົນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 5,000,000 ກີບ ຫາ 20,000,000 ກີບ".

ເລ່ລ່ຽມ ໝາຍເຖິງ ວິທີການທີ່ສະຫຼາດ, ເລ່ກົນ ເພື່ອຫາຊ່ອງທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ.

ຫຼອກລວງ ໝາຍເຖິງ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ.

ຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ໝາຍເຖິງ ການກະທໍາຕ່າງໆ ໂດຍເຈດຕະນາ ດ້ວຍການສະແດງຄວາມບໍ່ຈິງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຂົ້າໃຈຜິດ ແລະ ເຊື່ອວ່າຄວາມບໍ່ຈິງນັ້ນ ແມ່ນ ຄວາມຈິງ.

ການໃຊ້ເລ່ລ່ຽມ ຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ກະທໍາຜິດຮູ້ດີວ່າສິ່ງທີ່ຕົນສະແດງອອກນັ້ນ ແມ່ນ ຄວາມບໍ່ຈິງ ແຕ່ຕ້ອງການໃຫ້ຄົນອື່ນຫຼົງເຊື່ອວ່ານັ້ນຄືຄວາມຈິງ. ໃນການກະທໍາດັ່ງກ່າວ ຜູ້ກະທໍາຜິດອາດຈະກະທໍາໂດຍໃຊ້ວິທີການໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ ທາງວາຈາ (ການເວົ້າຄວາມບໍ່ຈິງ), ທາງລາຍລັກອັກສອນ (ການສະແດງເອກະສານປອມ), ການສະແດງວັດຖຸປອມແປງໃດໜຶ່ງ, ການສະແດງຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ຈິງໃດໜຶ່ງ, ກິລິຍາທ່າທາງ ຫຼື ວິທີອື່ນ ຊຶ່ງຜູ້ກະທໍາຜິດອາດຈະກະທໍາໂດຍກົງ ຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມກໍໄດ້.

ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ມາດຕາ 391 ກໍານົດວ່າ "ການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ ແມ່ນ ການລະເມີດສັນຍາທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ຫຼື ການປະຕິບັດສັນຍາ ໂດຍບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນຂອງຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ ການປະຕິບັດສັນຍາ ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ, ບໍ່ທັນກັບເວລາ, ບໍ່ຖືກສະຖານທີ່".

ຕາມປະມວນກົດໝາຍແພ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ ໝາຍຄວາມວ່າ ຄູ່ສັນຍາຕົກລົງກັນ ແລະ ສັນຍາເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ເມື່ອສັນຍາເກີດຂຶ້ນ ຄູ່ສັນຍາແຕ່ລະຝ່າຍມີພັນທະທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ກັນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ຫຼື ຕາມການຕົກລົງກັນນັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັນຍາ ຫຼື ການຕົກລົງກັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ. ແຕ່ຕໍ່ມາ ຖ້າຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶ່ງຫາກຝ່າຝືນ ຫຼື ລະເມີດສັນຍາ ໂດຍບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ຫຼື ຕາມການຕົກລົງກັນນັ້ນ ຖືວ່າການຝ່າຝືນ ຫຼື ການລະເມີດນັ້ນ ແມ່ນ ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າຫາກພິສູດໄດ້ວ່າ ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶ່ງມີເຈດຕະນາທີ່ຈະບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ ໝາຍຄວາມວ່າ ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ໃນເວລາເຮັດສັນຍານັ້ນ ມີການສະແດງຂໍ້ຄວາມ, ເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ, ປົກປິດ, ເຊື່ອງອໍາເນື້ອຄວາມ ທີ່ຄວນບອກໃຫ້ຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍຮັບຊາບ ຊຶ່ງຕົກໃນກໍລະນີການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ແລະ ການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີມາຕັ້ງແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ໃນສະຖານການສໍ້ໂກງຊັບນັ້ນເອງ.

ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈງ່າຍ ຜູ້ຂຽນຂໍຍົກຕົວຢ່າງ ດັ່ງນີ້:

ຕົວຢ່າງ 1: ທ້າວ ກ ຕົກລົງຊື້ຂາຍໝູຈໍານວນ 1 ໂຕ ນໍາ ທ້າວ ຂ ໃນລາຄາ 700,000 ກີບ ໂດຍໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າ ທ້າວ ຂ ຕ້ອງມອບໝູໃຫ້ ທ້າວ ກ ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2020 ແລະ ທ້າວ ກ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນຄ່າໝູ ພາຍໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020. ທ້າວ ຂ ໄດ້ມອບໝູໃຫ້ ທ້າວ ກ ແຕ່ເມື່ອຮອດກໍານົດເວລາຈ່າຍຄ່າໝູ ທ້າວ ກ ບໍ່ສາມາດຈ່າຍໄດ້, ກໍລະນີນີ້ ຖືວ່າ ທ້າວ ກ ລະເມີດສັນຍາຊື້ຂາຍ ກໍຄື ການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍານັ້ນເອງ.

ຕົວຢ່າງ 2: ໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2020 ນາງ ຄ ຕົກລົງກູ້ຢືມເງິນໂດຍບໍ່ມີດອກເບ້ຍຈາກ ນາງ ງ ຈໍານວນ 20.000.000 ກີບ ຊຶ່ງກໍານົດເວລາຊໍາລະໜີ້ສິນ ແມ່ນ ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2020. ເມື່ອຮອດກໍານົດເວລາ ນາງ ຄ ບໍ່ສາມາດຊໍາລະໜີ້ສິນໄດ້ ແລະ ມີຄວາມຈິງປາກົດວ່າ ນາງ ຄ ມີພຶດຕິກໍາຫຼອກລວງ ເຊັ່ນ ກ່ອນໜ້ານີ້ ນາງ ຄ ເຮັດສັນຍາກູ້ຢືມກັບຫຼາຍຄົນ ແລະ ບໍ່ຍອມຊໍາລະໜີ້ສິນ ຊຶ່ງນາງ ຄ ໄດ້ເຮັດເປັນປົກກະຕິ ຫຼື ນາງ ງ ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າ ນາງ ຄ ມີເຈດຕະນາບໍ່ຕ້ອງການຊໍາລະໜີ້ມາຕັ້ງແຕ່ທໍາອິດກ່ອນເຮັດສັນຍາ ໂດຍອາໄສການເຮັດສັນຍາກູ້ຢືມເປັນສິ່ງບັງໜ້າ ແລະ ປົກປິດຄວາມຈິງ ເພື່ອເອົາຊັບຂອງ ນາງ ງ ໄປ, ກໍລະນີນີ້ ຖືວ່າ ນາງ ຄ ກະທໍາຜິດໃນສະຖານການສໍ້ໂກງຊັບນັ້ນເອງ.

ກ່າວໂດຍສະຫຼຸບ ການສໍ້ໂກງຊັບ ແລະ ການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢູ່ບ່ອນວ່າ ການສໍ້ໂກງຊັບ ແມ່ນ ມີເຈດຕະນາ ຫຼື ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະຕົວະຍົວະຫຼອກລວງມາຕັ້ງແຕ່ທໍາອິດ ກ່ອນສັນຍາເກີດຂຶ້ນ, ສ່ວນການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ ແມ່ນ ບໍ່ມີເຈດຕະນາ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະຕົວະຍົວະຫຼອກລວງມາຕັ້ງແຕ່ທໍາອິດ ແຕ່ເມື່ອສັນຍາເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້.


ອ້າງອີງ:

  1. ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບເລກທີ 26/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2017;
  2. ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສະບັບເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 6 ທັນວາ 2018;
  3. Pavinee Nakornpat, Service Fraud, Master of Laws Thesis, Faculty of Law, Thammasat University, 2017.

 

 

Advertisement Replay Ad
ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2021

ຜົນການວິໄຈພົບ ອາຍຸໄຂສູງສຸດຂອງມະນຸດອາດສູງເຖິງ 150 ປີ

ຜົນການວິໄຈພົບ ອາຍຸໄຂສູງສຸດຂອງມະນຸດອາດສູງເຖິງ 150 ປີ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2021

ໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ? ແລະ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢຸດການກາຍພັນໄດ້?

ໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ? ແລະ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢຸດການກາຍພັນໄດ້?

Sexual Harassment: ມຸກຕະຫຼົກທາງເພດສ້າງສຽງຫົວໃດ! ແຕ່ເຮົາຄວນຍອມຮັບ ຫຼື ບໍ່?

Sexual Harassment: ມຸກຕະຫຼົກທາງເພດສ້າງສຽງຫົວໃດ! ແຕ່ເຮົາຄວນຍອມຮັບ ຫຼື ບໍ່?

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ເມສາ 2021

ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 65 ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢັ້ງຢືນໃໝ່ ປະຈຳວັນທີ 23 ເມສາ 2021

ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 65 ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢັ້ງຢືນໃໝ່ ປະຈຳວັນທີ 23 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ