ວັນອາທິດ ທີ 20 ມິຖຸນາ 2021

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃນການຂຽນຈົດໝາຍແນະນໍາຕົວເອງໃຫ້ກັບບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນໃດໜຶ່ງ ໃນບັນດາແບບຟອມຕ່າງໆມັນຈະປາກົດມີຄຳວ່າ skills ຫຼື ທັກສະຄວາມສາມາດ ທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ລະບຸໃສ່ ເພາະມັນເປັນພາກສ່ວນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນາຍຈ້າງໄດ້ຮູ້ວ່າເຮົາສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່, ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຮັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍລ້ອນບໍ່.

ທັກສະຄວາມສາມາດທີ່ເຈົ້າລະບຸລົງໃນໃບສະໝັກວຽກຂອງເຈົ້າຈະເປັນຕົວບົ່່ງຊີ້ວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລິນາເຂົ້າຮອບສຳພາດ ຫຼື ຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດນັ້ນໆຫຼືບໍ່

1. Soft skills (ຊອຟ ສະກິວ) ແມ່ນຫຍັງ?

ເຮົາມັກຈະຄຸ້ນເຄີຍກັນວ່າເປັນ ທັກສະສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ທັກສະທີ່ຈໍາເປັນ.

ແມ່ນທັກສະຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດໃນ ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ປະຕິສໍາພັນກັບວຽກ ຫຼື ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ເຮົາເຮັດວຽກນໍາ ວ່າເຮົາ ຈະເຮັດວຽກຕ່າງໆໄດ້ແນວໃດ ເຊັ່ນວ່າ ທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ, ທັກສະໃນການສື່ສານ, ທັກສະໃນການ, ການເອົາໃຈໃສ່ກັນ ແລະ ກັນ, ທັກສະໃນການບໍລິຫານຈັດການວຽກ, ທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງມັນອາດຈະບໍ່ກ່ຽວກັບເທັກນິກ ຫຼື ວິຊາການໃນການເຮັດວຽກໂດຍກົງ ແຕ່ມັນຈະເປັນສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງເຮົາອອກມາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ບຸກຄະລາກອນໃນພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດຈະຊອກຫາຜູ້ສະໝັກທີ່ມີ Soft skills ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າພວກເຂົາຈະຫາທາງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃຫ້ສໍາເລັດແບບເປັນທີມ ແລະ ນຳຜົນສະຫຼຸບມາສູ່ອົງກອນໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ທີ່ມີພຽງ ທັກສະສະເພາະທາງອາດຈະບໍ່ສາມາດຈັດການເວລາ, ເຮັດວຽກເປັນທີມ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ສື່ສານລະຫວ່າງກັນໄດ້.

Soft skills ມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ?

ທັກສະນີ້ສໍາຄັນແນວໃດ ແລະ ມັນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາເຮັດວຽກໄດ້ດີແນວໃດ, ລອງຈິນຕະນາການໄປນຳກັນໃນອົງກອນໜຶ່ງການເຮັດວຽກທຸກໆໜ່ວຍງານຕ້ອງປະສານຫາກັນ ເຮັດວຽກເປັນທີມ ຕ້ອງສື່ສານກັນບໍ່ວ່າທາງໃດທາງໜຶ່ງ ຖ້າເຈົ້າມີທັກສະດ້ານນີ້ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສາມາດເຮັດວຽກກັບຄົນອື່ນໄດ້ດີ ສ້າງຜົນງານໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ ເປັນຕົ້ນ.

ຫຼາຍໆອົງກອນຕ້ອງການທີ່ຈະສື່່ສານ ແລະ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລ້ວຖ້າທ່ານເປັນພະນັກງານທີ່ສື່ນສານບໍ່ໄດ້ ບໍ່ສາມາດຮັບມືກັບລູກຄ້າໄດ້ ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂື້ນກັບອົງກອນລະ!

ຍິ່ງເຈົ້າມີ soft skills ຫຼາຍ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າກ້າວໜ້າໄປນຳ ແລະ ແນ່ນອນອົງກອນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເຊັ່ນກັນ, ແລ້ວເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງຈະບໍ່ຮັບເຈົ້າລະ ຖ້າເຈົ້າພ້ອມໄປດ້ວຍທັກສະທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ເໝາະສົມກັບໜ້າວຽກ.

2. Hard skills (ຮາດ ສະກິວ) ແມ່ນຫຍັງ?

ເຮົາຄຸ້ນກັນອີກວ່າ ເປັນທັກສະທາງດ້ານເຕັກນິກ, ວິຊາສະເພາະ ໃນຂົງເຂດວຽກງານໃດໜຶ່ງ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ທັກສະ ວິຊາການສະເພາະທາງ. ເປັນຄວາມຮູ້ສະເພາະເຈາະຈົງດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງ ແລະ ເປັນຄວາມຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງມືປະຕິບັດວຽກໃຫ້ສຳເລັດຕາມເປົ້າ. ເຊິ່ງແນ່ນອນທັກສະດ້ານນີ້ ສາມາດຮຽນຮູ້, ນິຍາມ, ປັບປຸງພັດທະນາ ແລະ ວັດແທກໄດ້.

ເຊິ່ງແນ່ນອນ Hard skills ເປັນໜຶ່ງໃນເງື່ອນໄຂທີ່ນາຍຈ້າງຈະຊອກຫາ ເພາະວ່າມັນຈະເຈາະຈົງວ່າເຮົາຈະສາມາດເຮັດວຽກນັ້ນໆໄດ້ແທ້ບໍ່ ເຊັ່ນວ່າ ທັກສະດ້ານໄອທີ, ການວິເຄາະລະບົບ, ການອອກແບບ, ການຂາຍ, ການວິເຄາະ ແລະ ອື່ນໆ.

ເຊິ່ງທັກສະເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຮຽນຮູ້ ແລະ ເຝິກຜົນໄດ້ຜ່ານການສຶກສາ ເຊັ່ນວ່າ ການສຶກສາໃນລະດັບຕ່າງໆ, ການເຝິກຊ້ອມ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາ ເປັນຕົ້ນ.

  1. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ Soft skills ແລະ Hard skills

Hard skills ເປັນທັກສະທີ່ສາມາດສິດສອນໄດ້ ແລະ ວັດລະດັບຄວາມສາມາດໄດ້ ເຊັ່ນວ່າ ການຂຽນ, ອ່ານ, ການຄິດໄລ່ ຫຼື ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ຄອມພີວດຕີ.

Soft skills ເປັນຄຸນສົມບັດ ຫຼື ພຶດຕີກຳທີ່ສະແດງອອກມາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນລູກຈ້າງທີ່ດີ ເຊັ່ນວ່າ ມາລະຍາດ, ການສື່ສານ, ການຟັງ ແລະ ການເຂົ້າກັບຜູ້ອື່ນ ເປັນຕົ້ນ.

ທັງສອງທັກສະນີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຫຼາຍໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ຕັດສິນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຮົາໃນເລື່ອງຂອງການງານ

ທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວຖ້າຈະໃຫ້ບອກວ່າທັກສະໃດສໍາຄັນທີ່ສຸດ ມັນຄືຈະບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ ເພາະເຈົ້າຈະຕ້ອງມີທັກສະທັງສອງດ້ານນີ້ ແລ້ວ ປະສົມປະສານມັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເຮັດວຽກອອກມາໄດ້ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທີມງານໄດ້ດີຂື້ນ.

ທັງສອງທັກສະນີ້ເຈົ້າຄວນພັດທະນາ ແລະ ຮຽນຮູ້ຫາທັກສະໃໝ່ຢູ່ເລື້ອຍໆ ເພາະໂລກເຮົາທີ່ປ່ຽນແປງໄປຕາມຍຸກສະໄໝ ເມື່ອກ່ອນເຈົ້າໃຊ້ໂທລະສັບເພື່ອໂທຫາກັນຊື່ໆແຕ່ຕອນນີ້ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ໂທລະສັບຫາເງີນໄດ້ຫຼາຍໆທາງທັງນີ້ທັງນັ້ນກໍ່ຍ້ອນການພັດທະນາບໍ່ມີທາງຢຸດເຊົາ.

ທ່ານເດ້! ຄິດວ່າແນວໃດ ທັກສະໃດແດ່ທີ່ຕົວເອງມີແລ້ວ ແລະ ຕ້ອງການທີ່ຈະພັດທະນາໃຫ້ສູງຂື້ນໄປ ທ່ານສາມາດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ແບ່ງປັນໃຫ້ກັບໝູ່ຂອງທ່ານໄດ້ຮູ້ນຳກັນ ຖ້າທ່ານຄິດວ່າມັນມີປະໂຫຍດ!

 

ອ້າງອີງ:

https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/hard-skills-vs-soft-skills#:~:text=Hard%20skills%20are%20related%20to,and%20advance%20in%20most%20jobs.

Advertisement Replay Ad
ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ