ວັນພະຫັດ ທີ 8 ທັນວາ 2022

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃນການຂຽນຈົດໝາຍແນະນໍາຕົວເອງໃຫ້ກັບບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນໃດໜຶ່ງ ໃນບັນດາແບບຟອມຕ່າງໆມັນຈະປາກົດມີຄຳວ່າ skills ຫຼື ທັກສະຄວາມສາມາດ ທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ລະບຸໃສ່ ເພາະມັນເປັນພາກສ່ວນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນາຍຈ້າງໄດ້ຮູ້ວ່າເຮົາສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່, ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຮັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍລ້ອນບໍ່.

ທັກສະຄວາມສາມາດທີ່ເຈົ້າລະບຸລົງໃນໃບສະໝັກວຽກຂອງເຈົ້າຈະເປັນຕົວບົ່່ງຊີ້ວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລິນາເຂົ້າຮອບສຳພາດ ຫຼື ຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດນັ້ນໆຫຼືບໍ່

1. Soft skills (ຊອຟ ສະກິວ) ແມ່ນຫຍັງ?

ເຮົາມັກຈະຄຸ້ນເຄີຍກັນວ່າເປັນ ທັກສະສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ທັກສະທີ່ຈໍາເປັນ.

ແມ່ນທັກສະຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດໃນ ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ປະຕິສໍາພັນກັບວຽກ ຫຼື ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ເຮົາເຮັດວຽກນໍາ ວ່າເຮົາ ຈະເຮັດວຽກຕ່າງໆໄດ້ແນວໃດ ເຊັ່ນວ່າ ທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ, ທັກສະໃນການສື່ສານ, ທັກສະໃນການ, ການເອົາໃຈໃສ່ກັນ ແລະ ກັນ, ທັກສະໃນການບໍລິຫານຈັດການວຽກ, ທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງມັນອາດຈະບໍ່ກ່ຽວກັບເທັກນິກ ຫຼື ວິຊາການໃນການເຮັດວຽກໂດຍກົງ ແຕ່ມັນຈະເປັນສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງເຮົາອອກມາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ບຸກຄະລາກອນໃນພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດຈະຊອກຫາຜູ້ສະໝັກທີ່ມີ Soft skills ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າພວກເຂົາຈະຫາທາງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃຫ້ສໍາເລັດແບບເປັນທີມ ແລະ ນຳຜົນສະຫຼຸບມາສູ່ອົງກອນໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ທີ່ມີພຽງ ທັກສະສະເພາະທາງອາດຈະບໍ່ສາມາດຈັດການເວລາ, ເຮັດວຽກເປັນທີມ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ສື່ສານລະຫວ່າງກັນໄດ້.

Soft skills ມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ?

ທັກສະນີ້ສໍາຄັນແນວໃດ ແລະ ມັນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາເຮັດວຽກໄດ້ດີແນວໃດ, ລອງຈິນຕະນາການໄປນຳກັນໃນອົງກອນໜຶ່ງການເຮັດວຽກທຸກໆໜ່ວຍງານຕ້ອງປະສານຫາກັນ ເຮັດວຽກເປັນທີມ ຕ້ອງສື່ສານກັນບໍ່ວ່າທາງໃດທາງໜຶ່ງ ຖ້າເຈົ້າມີທັກສະດ້ານນີ້ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສາມາດເຮັດວຽກກັບຄົນອື່ນໄດ້ດີ ສ້າງຜົນງານໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ ເປັນຕົ້ນ.

ຫຼາຍໆອົງກອນຕ້ອງການທີ່ຈະສື່່ສານ ແລະ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລ້ວຖ້າທ່ານເປັນພະນັກງານທີ່ສື່ນສານບໍ່ໄດ້ ບໍ່ສາມາດຮັບມືກັບລູກຄ້າໄດ້ ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂື້ນກັບອົງກອນລະ!

ຍິ່ງເຈົ້າມີ soft skills ຫຼາຍ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າກ້າວໜ້າໄປນຳ ແລະ ແນ່ນອນອົງກອນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເຊັ່ນກັນ, ແລ້ວເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງຈະບໍ່ຮັບເຈົ້າລະ ຖ້າເຈົ້າພ້ອມໄປດ້ວຍທັກສະທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ເໝາະສົມກັບໜ້າວຽກ.

2. Hard skills (ຮາດ ສະກິວ) ແມ່ນຫຍັງ?

ເຮົາຄຸ້ນກັນອີກວ່າ ເປັນທັກສະທາງດ້ານເຕັກນິກ, ວິຊາສະເພາະ ໃນຂົງເຂດວຽກງານໃດໜຶ່ງ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ທັກສະ ວິຊາການສະເພາະທາງ. ເປັນຄວາມຮູ້ສະເພາະເຈາະຈົງດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງ ແລະ ເປັນຄວາມຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງມືປະຕິບັດວຽກໃຫ້ສຳເລັດຕາມເປົ້າ. ເຊິ່ງແນ່ນອນທັກສະດ້ານນີ້ ສາມາດຮຽນຮູ້, ນິຍາມ, ປັບປຸງພັດທະນາ ແລະ ວັດແທກໄດ້.

ເຊິ່ງແນ່ນອນ Hard skills ເປັນໜຶ່ງໃນເງື່ອນໄຂທີ່ນາຍຈ້າງຈະຊອກຫາ ເພາະວ່າມັນຈະເຈາະຈົງວ່າເຮົາຈະສາມາດເຮັດວຽກນັ້ນໆໄດ້ແທ້ບໍ່ ເຊັ່ນວ່າ ທັກສະດ້ານໄອທີ, ການວິເຄາະລະບົບ, ການອອກແບບ, ການຂາຍ, ການວິເຄາະ ແລະ ອື່ນໆ.

ເຊິ່ງທັກສະເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຮຽນຮູ້ ແລະ ເຝິກຜົນໄດ້ຜ່ານການສຶກສາ ເຊັ່ນວ່າ ການສຶກສາໃນລະດັບຕ່າງໆ, ການເຝິກຊ້ອມ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາ ເປັນຕົ້ນ.

  1. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ Soft skills ແລະ Hard skills

Hard skills ເປັນທັກສະທີ່ສາມາດສິດສອນໄດ້ ແລະ ວັດລະດັບຄວາມສາມາດໄດ້ ເຊັ່ນວ່າ ການຂຽນ, ອ່ານ, ການຄິດໄລ່ ຫຼື ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ຄອມພີວດຕີ.

Soft skills ເປັນຄຸນສົມບັດ ຫຼື ພຶດຕີກຳທີ່ສະແດງອອກມາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນລູກຈ້າງທີ່ດີ ເຊັ່ນວ່າ ມາລະຍາດ, ການສື່ສານ, ການຟັງ ແລະ ການເຂົ້າກັບຜູ້ອື່ນ ເປັນຕົ້ນ.

ທັງສອງທັກສະນີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຫຼາຍໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ຕັດສິນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຮົາໃນເລື່ອງຂອງການງານ

ທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວຖ້າຈະໃຫ້ບອກວ່າທັກສະໃດສໍາຄັນທີ່ສຸດ ມັນຄືຈະບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ ເພາະເຈົ້າຈະຕ້ອງມີທັກສະທັງສອງດ້ານນີ້ ແລ້ວ ປະສົມປະສານມັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເຮັດວຽກອອກມາໄດ້ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທີມງານໄດ້ດີຂື້ນ.

ທັງສອງທັກສະນີ້ເຈົ້າຄວນພັດທະນາ ແລະ ຮຽນຮູ້ຫາທັກສະໃໝ່ຢູ່ເລື້ອຍໆ ເພາະໂລກເຮົາທີ່ປ່ຽນແປງໄປຕາມຍຸກສະໄໝ ເມື່ອກ່ອນເຈົ້າໃຊ້ໂທລະສັບເພື່ອໂທຫາກັນຊື່ໆແຕ່ຕອນນີ້ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ໂທລະສັບຫາເງີນໄດ້ຫຼາຍໆທາງທັງນີ້ທັງນັ້ນກໍ່ຍ້ອນການພັດທະນາບໍ່ມີທາງຢຸດເຊົາ.

ທ່ານເດ້! ຄິດວ່າແນວໃດ ທັກສະໃດແດ່ທີ່ຕົວເອງມີແລ້ວ ແລະ ຕ້ອງການທີ່ຈະພັດທະນາໃຫ້ສູງຂື້ນໄປ ທ່ານສາມາດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ແບ່ງປັນໃຫ້ກັບໝູ່ຂອງທ່ານໄດ້ຮູ້ນຳກັນ ຖ້າທ່ານຄິດວ່າມັນມີປະໂຫຍດ!

 

ອ້າງອີງ:

https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/hard-skills-vs-soft-skills#:~:text=Hard%20skills%20are%20related%20to,and%20advance%20in%20most%20jobs.

Advertisement Replay Ad
ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 8 ທັນວາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 8 ທັນວາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 7 ທັນວາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 7 ທັນວາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 6 ທັນວາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 6 ທັນວາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 1 ທັນວາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 1 ທັນວາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 30 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 30 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 28 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 28 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 25 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 25 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 24 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 24 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 23 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 23 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 22 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 22 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 18 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 18 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 17 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 17 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 16 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 16 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 15 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 15 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 14 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 14 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 11 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 11 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 10 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 10 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 8 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 8 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 7 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 7 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 4 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 4 ພະຈິກ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ