ວັນອັງຄານ ທີ 15 ມິຖຸນາ 2021

ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ເຈ້ຍໃບດຽວ! ນີ້ແມ່ນ 11 ຂໍ້ດີຂອງການຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ

ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ເຈ້ຍໃບດຽວ! ນີ້ແມ່ນ 11 ຂໍ້ດີຂອງການຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ມາດຕາ 152 ວັກທີສາມ ກໍານົດວ່າ "ຍິງ ແລະ ຊາຍ ຈະມີຖານະເປັນຜົວເມຍກັນ ນັບແຕ່ວັນຈົດທະບຽນເປັນຕົ້ນໄປ".

ການຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງມີຂໍ້ດີ ດັ່ງນີ້:

1. ການຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ ເຮັດໃຫ້ຜົວ ແລະ ເມຍ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຢູ່ໃນຄອບຄົວ ຜົວ ແລະ ເມຍ ມີສິດສະເໝີພາບກັນໃນທຸກດ້ານ. ຜົວ ແລະ ເມຍ ພ້ອມກັນຕົກລົງບັນຫາພາຍໃນຄອບຄົວ ຢ່າງເປັນເອກະພາບ. ຜົວ ແລະ ເມຍ ມີສິດຕາງໜ້າ ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

2. ການຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ ເຮັດໃຫ້ຜົວ ແລະ ເມຍ ມີສິດເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ສັງຄົມ. ການເລືອກບ່ອນຢູ່ຂອງຄອບຄົວ ຕ້ອງມີການຕົກລົງເປັນເອກະພາບຂອງຄູ່ຜົວເມຍ.

3. ການຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ ເຮັດໃຫ້ຜົວ ແລະ ເມຍ ມີສິດໃນການເລືອກນາມສະກຸນ ໝາຍຄວາມວ່າ ຜົວ ແລະ ເມຍ ມີສິດເລືອກນາມສະກຸນຂອງອີກຝ່າຍ ເພື່ອເປັນນາມສະກຸນຂອງຄອບຄົວ ຫຼື ຜົວ ແລະ ເມຍ ຈະຮັກສານາມສະກຸນເດີມຂອງໃຜລາວໄວ້ກໍໄດ້.

4. ການຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ ເຮັດໃຫ້ຜົວ ແລະ ເມຍ ມີພັນທະຕ້ອງຮັກແພງ, ເຄົາລົບນັບຖື, ເບິ່ງແຍງ, ໃຫ້ກຽດ, ຮູ້ຈັກໃຫ້ອະໄພ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ພ້ອມກັນລ້ຽງດູລູກ, ສຶກສາອົບຮົມລູກ ແລະ ກໍ່ສ້າງກັນໃຫ້ກາຍເປັນຄອບຄົວວັດທະນະທໍາ ທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີ,​ ມີຄວາມສຸກ ແລະ ກ້າວໜ້າ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຜົວ ຈະເປັນຜູ້ຫາລ້ຽງເມຍ ແລະ ຄອບຄົວ ຫຼື ເມຍຈະເປັນຜູ້ຫາລ້ຽງຜົວ ແລະ ຄອບຄົວກໍໄດ້ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນ ແມ່ນ ທັງຜົວ ແລະ ເມຍ ມີພັນທະຕ້ອງລ້ຽງດູ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມລູກ.

5. ການຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ ເຮັດໃຫ້ຜົວ ແລະ ເມຍ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜີ້ສິນຮ່ວມກັນ. ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນກໍລະນີທີ່ຜົວ ແລະ ເມຍ ໄດ້ພ້ອມກັນສ້າງໜີ້ສິນ ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ຜົວ ຫຼື ເມຍ ໄດ້ສ້າງໜີ້ສິນແຕ່ຝ່າຍດຽວ ເພື່ອນໍາມາໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວ ຜົວ ແລະ ເມຍ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜີ້ສິນໃນສອງກໍລະນີດັ່ງກ່າວຮ່ວມກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນກໍລະນີໜີ້ສິນທີ່ສ້າງຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ຜົວ ແລະ ເມຍ ໄດ້ແຍກກັນຢູ່ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຄອບຄົວ ຫຼື ໂດຍມີການຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນນັ້ນ ຜົວ ແລະ ເມຍ ກໍຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜີ້ສິນນັ້ນຮ່ວມກັນ.


ພາບ: Sandy Millar / Unsplash

6. ການຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ ເຮັດໃຫ້ຜົວ ແລະ ເມຍ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນ ກ່ຽວກັບສິນສົມສ້າງ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບວ່າຈະແມ່ນຜົວ ຫຼື ເມຍ ເປັນຜູ້ຫາຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນມາໄດ້. ໝາຍຄວາມວ່າ ຜົວ ແລະ ເມຍ ມີສິດນໍາໃຊ້ສິນສົມສ້າງຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກົດໝາຍຍັງກໍານົດກໍລະນີສິດໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະ ຊີ້ຂາດ ກ່ຽວກັບສິນສົມສ້າງ ຊຶ່ງມີມູນຄ່າສູງນັ້ນ ຕ້ອງມີຄວາມເປັນເອກະພາບນໍາກັນລະຫວ່າງຜົວ ແລະ ເມຍ ເສຍກ່ອນ ເຊັ່ນ ການຊື້ຂາຍສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື ເຮືອນ, ການນໍາເອົາສິນສົມສ້າງໄປຄໍ້າປະກັນ.

7. ການຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ ເຮັດໃຫ້ຜົວ ຫຼື ເມຍ ມີສິດໄດ້ຮັບມູນມໍຣະດົກຂອງອີກຝ່າຍໜຶ່ງ ໃນກໍລະນີທີ່ອີກຝ່າຍໜຶ່ງຫາໄດ້ເສຍຊີວິດໄປກ່ອນ. ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ມາດຕາ 576 ວັກທີໜຶ່ງ ກໍານົດວ່າ "ໃນກໍລະນີທີ່ຜົວ ຫຼື ເມຍ ຫາກໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ ໂດຍໄດ້ປະເມຍ ຫຼື ຜົວ ແລະ ລູກໄວ້ ກໍແມ່ນລູກເປັນຜູ້ມີສິດຮັບມູນມໍຣະດົກ ທີ່ເປັນຊັບເດີມຂອງເຈົ້າມູນມໍຣະດົກ ສາມສ່ວນສີ່ ແລະ ອີກໜຶ່ງສ່ວນສີ່ ແມ່ນ ເມຍ ຫຼື ຜົວ ທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ເປັນຜູ້ຮັບ".

8. ການຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ ເຮັດໃຫ້ເມຍໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນເມຍ ໃນກໍລະນີທີ່ຜົວເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ໃນກໍລະນີທີ່ມີລູກ ກໍຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນລູກນໍາອີກ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.

9. ການຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ ເຮັດໃຫ້ຜົວ ຫຼື ເມຍ ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງ ໃນກໍລະນີທີ່ພົບວ່າອີກຝ່າຍໄດ້ກະທໍາຜິດໃນສະຖານທໍາມິດສາຈານ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຜົວ ແລະ ເມຍ ທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງນໍາກັນ ຈະມີຖານະການເປັນຜົວເມຍກັນ ກໍຄື ຄວາມເປັນຜົວເມຍກັນ ຈະເກີດຂຶ້ນນັບແຕ່ວັນຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງເປັນຕົ້ນໄປ. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງນໍາກັນ ບໍ່ວ່າຈະໄດ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນດົນເທົ່າໃດກໍຕາມ ກໍບໍ່ສາມາດຮ້ອງຟ້ອງການກະທໍາມິດໃນສະຖານການທໍາມິດສາຈານຂອງອີກຝ່າຍໄດ້.

10. ການຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ ເຮັດໃຫ້ເດັກທີ່ເກີດພາຍຫຼັງການຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ ກາຍເປັນລູກຄີງຂອງຜູ້ເປັນພໍ່ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຮັບຮູ້ການເປັນພໍ່ (ເດັກເປັນລູກຄີງຂອງຜູ້ເປັນແມ່ຢູ່ແລ້ວ). ພໍ່ ແລະ ແມ່ ເປັນຜູ້ເລືອກຊື່ຂອງເດັກຕາມໃຈມັກ ແລະ ຕາມການເຫັນດີນໍາກັນ. ຜູ້ເປັນລູກມີສິດປ່ຽນຊື່ຂອງຕົນ ຕາມລະບຽບການ ຖ້າຕົນຫາກພົ້ນກະສຽນອາຍຸແລ້ວ. ສໍາລັບນາມສະກຸນຂອງເດັກ ໃຫ້ໃສ່ນາມສະກຸນຂອງພໍ່ແມ່ ຖ້າພໍ່ແມ່ໃສ່ນາມສະກຸນດຽວກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລູກທີ່ເກີດພາຍຫຼັງການຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ ກໍຍັງມີສິດສືບທອດມູນມໍຣະດົກຂອງຜູ້ເປັນພໍ່ ຕາມກົດໝາຍ.

11. ການຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນການເສຍອາກອນລາຍໄດ້ ເປັນຕົ້ນ ເງິນອຸດໜູນຂອງຜົວ, ເມຍ, ລູກອາຍຸຕໍ່າກວ່າສິບແປດປີ,​ ການອອກລູກ ຫຼື ການຫຼຸລູກ, ການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ລະຫວ່າງ ຜົວ, ເມຍ, ລູກ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 35 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້.

ນອກຈາກຂໍ້ດີທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ດີສໍາລັບຜົວ ແລະ ເມຍ ລວມທັງຜູ້ເປັນລູກເອງແລ້ວ ການຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການເກັບກໍາສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ເປັນການຢັ້ງຢືນສະຖານະພາບການມີຄອບຄົວແລ້ວ ລວມທັງການຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວອີກດ້ວຍ.


ບົດຄວາມໂດຍ: ວິລະວົງ ຍຸບົນພາກ

ພາບ: Samantha Gades / Unsplash

ອ້າງອີງ:

  • ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສະບັບເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 6 ທັນວາ 2018;
  • ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບເລກທີ 26/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2017;
  • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສະບັບເລກທີ 74/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2015;
  • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບັບເລກທີ 67/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019;
  • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 44/ສພຊ, ລົງວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2018.
Advertisement Replay Ad
ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ