ວັນພະຫັດ ທີ 17 ມິຖຸນາ 2021

ຮູ້ຈັກ "ສັນຍາຢືມຊັບໄປໃຊ້" ແບບໃດຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ ຢືມໄປໃຊ້? ຢືມແລ້ວເອົາໄປເລີຍໄດ້ ຫຼື ບໍ່?

ຮູ້ຈັກ "ສັນຍາຢືມຊັບໄປໃຊ້" ແບບໃດຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ ຢືມໄປໃຊ້? ຢືມແລ້ວເອົາໄປເລີຍໄດ້ ຫຼື ບໍ່?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ປະມວນແພ່ງ ມາດຕາ 432 ກໍານົດວ່າ "ສັນຍາຢືມຊັບໄປໃຊ້ ແມ່ນ ການຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາ, ຊຶ່ງຜູ້ໃຫ້ຢືມໄດ້ມອບຊັບໃຫ້ຜູ້ຢືມໄປໃຊ້ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ ແລະ ຜູ້ຢືມຕ້ອງສົ່ງຊັບດັ່ງກ່າວຄືນ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງຊັບໃນສະພາບເດີມ ຕາມກໍານົດເວລາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ". 

ເມື່ອພິຈາລະນາຈາກບົດບັນຍັດທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ຊັບໃດໜຶ່ງອາດຈະມີການມອບໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງນໍາໃຊ້ຊົ່ວຄາວ ໂດຍບໍ່ມີຈ່າຍຄ່າຕອບແທນ ຫຼື ບໍ່ມີການຄິດຄ່າການນໍາໃຊ້. ການມອບຊັບໂດຍບໍ່ຄິດຄ່ານັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງອ້າຍ, ເອື້ອຍ, ນ້ອງ, ໝູ່ເພື່ອນ, ຄົນລຶ້ງເຄີຍ, ຄົນສະໜິດສະໜົມ, ຄົນຮັກແພງກັນ ຫຼື ຄົນໃກ້ຊິດຕິດແທດກັນ. ສັນຍາຢືມຊັບໄປໃຊ້ ແມ່ນ ສັນຍາທີ່ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ການຮ່ວມມືກັນແບບມິດສະຫາຍ ແລະ ມີການແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນສັງຄົມລາວ. 

ສັນຍາຢືມຊັບໄປໃຊ້ ມີ ລັກສະນະບາງປະການ ດັ່ງນີ້: 

1. ສັນຍາຢືມຊັບໄປໃຊ້ ເປັນສັນຍາທີ່ບໍ່ມີຄ່າຕອບແທນ ໝາຍຄວາມວ່າ ການນໍາໃຊ້ຊັບຂອງຜູ້ຢືມ ເປັນການນໍາໃຊ້ແບບລ້າໆ ແລະ ຜູ້ຢືມກໍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຕອບແທນໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ຢືມ, ຖ້າຫາກການນໍາໃຊ້ຊັບນັ້ນ ມີການກໍານົດໃຫ້ຈ່າຍຄ່າຕອບແທນ ຈະເຮັດໃຫ້ການຢືມຊັບດັ່ງກ່າວກາຍເປັນສັນຍາເຊົ່າຊັບ ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ເຊົ່າ ມີໜ້າທີ່ຄືກັນປະການໜຶ່ງ ຄື ຕ້ອງສົ່ງຊັບຄືນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງຊັບ ແຕ່ຕ່າງກັນຢູ່ບ່ອນວ່າ ຜູ້ເຊົ່າມີໜ້າທີ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຕອບແທນ ຫຼື ຄ່າເຊົ່າໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ເຊົ່າ ເພາະການນໍາໃຊ້ຊັບນັ້ນ, ສໍາລັບຜູ້ຢືມບໍ່ມີໜ້າທີ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຕອບແທນແຕ່ຢ່າງໃດ. 

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ກ ຖາມຢືມຈົກນໍາ ທ້າວ ຂ ເພື່ອເອົາໄປຂຸດໜານຜັກ ໂດຍຈະສົ່ງຄືນພາຍໃນສາມວັນ ແລະ ທ້າວ ຂ ຍື່ນຈົກໃຫ້ ທ້າວ ກ (ສັນຍາເກີດຂຶ້ນແລ້ວ). ເມື່ອກໍານົດຮອດເວລາສາມວັນ ທ້າວ ກ ຈຶ່ງນໍາຈົກມາສົ່ງຄືນໃຫ້ ທ້າວ ຂ (ສັນຍາໄດ້ຮັບການປະຕິບັດແລ້ວ). ນີ້ແມ່ນສັນຍາຢືມຊັບໄປໃຊ້. ຊັບດັ່ງກ່າວ ກໍຄື ຈົກ ຊຶ່ງເປັນວັດຖຸປະສົງຂອງສັນຍານັ້ນເອງ ແລະ ທ້າວ ກ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຕອບແທນຫຍັງ ພຽງແຕ່ນໍາເອົາຈົກມາສົ່ງໃຫ້ ທ້າວ ຂ ກໍຖືວ່າສັນຍາໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ. 

2. ສັນຍາຢືມຊັບໄປໃຊ້ ເປັນສັນຍາທີ່ບໍ່ມີການໂອນກໍາມະສິດຕໍ່ຊັບທີ່ຢືມ ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ຢືມມີໜ້າທີ່ຕ້ອງສົ່ງຊັບທີ່ຢືມໄປນັ້ນຄືນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງຊັບ ຊຶ່ງຜູ້ຢືມມີພຽງແຕ່ສິດນໍາໃຊ້ຊັບດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນ ແລະ ກໍາມະສິດຍັງເປັນຂອງຜູ້ໃຫ້ຢືມ. 

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ແດງ ຖາມຢືມລົດຈັກນໍາ ທ້າວ ດໍາ ເພື່ອເອົາໄປຊື້ຊີ້ນຢູ່ຕະຫຼາດ ຊຶ່ງພາຍຫຼັງກັບຈາກຕະຫຼາດແລ້ວ ຈະນໍາເອົາລົດຈັກມາສົ່ງຄືນ. ທ້າວ ດໍາ ຍື່ນກະແຈລົດຈັກໃຫ້ ທ້າວ ແດງ (ສັນຍາເກີດຂຶ້ນແລ້ວ). ເມື່ອກັບຈາກຕະຫຼາດ ທ້າວ ແດງ ຈຶ່ງນໍາລົດຈັກມາຄືນໃຫ້ ທ້າວ ດໍາ (ສັນຍາໄດ້ຮັບການປະຕິບັດແລ້ວ). ຊັບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ລົດຈັກ ຊຶ່ງເປັນວັດຖຸປະສົງຂອງສັນຍາ ແລະ ກໍາມະສິດຕໍ່ລົດຈັກຍັງເປັນຂອງ ທ້າວ ດໍາ ຢູ່ ຊຶ່ງ ທ້າວ ແດງ ມີພຽງແຕ່ສິດນໍາໃຊ້ລົດຈັກຄັນດັ່ງກ່າວ ກໍຄື ນໍາໃຊ້ຂັບຂີ່ໄປຕະຫຼາດເທົ່ານັ້ນ. 

3. ວັດຖຸປະສົງຂອງສັນຍາຢືມຊັບໄປໃຊ້ ແມ່ນ ຊັບ. ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ມາດຕາ 432 ໃຊ້ຄໍາວ່າ "ຊັບ" ຊຶ່ງມາດຕາ 227 ວັກທີໜຶ່ງ ໃຫ້ຄວາມໝາຍວ່າ "ຊັບ ແມ່ນ ວັດຖຸ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ຊັບມີຕົວຕົນ ແລະ ຊັບບໍ່ມີຕົວຕົນ" ແລະ ວັກທີສອງຂອງມາດຕາດຽວກັນ ກໍກໍານົດວ່າ "ຊັບມີຕົວຕົນ ແມ່ນ ຊັບສິ່ງຂອງ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ສັງຫາລິມະຊັບ" ນອກນັ້ນ ວັກທີສາມຂອງມາດຕາດັ່ງກ່າວ ຍັງກໍານົດຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຊັບບໍ່ມີຕົວຕົນ ແມ່ນ ສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຮູບຮ່າງ ເຊັ່ນ ສິດທວງ, ສິດທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ເປັນຕົ້ນ ສິດຕໍ່ລິຂະສິດ, ສິດຕໍ່ສິດທິບັດ, ສິດຕໍ່ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ". ເນື່ອງຈາກວ່າສັນຍາຢືມຊັບໄປໃຊ້ ເປັນສັນຍາທີ່ຕ້ອງມີການມອບຊັບ ຈຶ່ງຈະຖືວ່າເປັນສັນຍາທີ່ສົມບູນ ຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາໂຕ້ແຍ່ງກັນຂຶ້ນຢູ່ 2 ປະການ ຄື ອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ຊັບບໍ່ມີຕົວຕົນ ຈະສາມາດເປັນວັດຖຸປະສົງຂອງສັນຍາຢືມຊັບໄປໃຊ້ໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ເນື່ອງຈາກວ່າອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ຊັບບໍ່ມີຕົວຕົນ ອາດຈະບໍ່ສາມາດສົ່ງມອບໃຫ້ກັນໄດ້. ສໍາລັບບັນຫາ 2 ປະການດັ່ງກ່າວ ຜູ້ຂຽນຈະຂໍອະທິບາຍໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານໃນສະບັບໜ້າ.

4. ສັນຍາຢືມຊັບໄປໃຊ້ ເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີການມອບຊັບ.​ ສັນຍາຢືມຊັບໄປໃຊ້ ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກສັນຍາປະເພດອື່ນ ເນື່ອງຈາກວ່າກົດໝາຍກໍານົດໃຫ້ຕ້ອງມີການກະທໍາບາງຢ່າງ ເພື່ອຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍາ ຊຶ່ງການກະທໍາດັ່ງກ່າວ ກໍຄື ການມອບຊັບ, ຖ້າຍັງບໍ່ທັນມີການມອບຊັບ ພຽງແຕ່ມີການສະແດງເຈດຕະນາເພື່ອຕົກລົງກັນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສັນຍາຄົບຖ້ວນໄດ້ຕາມກົດໝາຍ. 

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ A ຖາມຢືມຈັກຕັດຫຍ້ານໍາ ທ້າວ B ໂດຍຈະສົ່ງຄືນພາຍໃນສອງວັນ. ທ້າວ A ບອກ ທ້າວ B ວ່າ ຈັກຕັດຫຍ້າຍັງຢູ່ເຮືອນພີ່ນ້ອງ ໂດຍຕອນແລງຈະໄປເອົາມາໃຫ້ຢືມ. ສັນຍາຢືມຊັບໄປໃຊ້ຍັງບໍ່ທັນເກີດຂຶ້ນເທື່ອ ເນື່ອງຈາກຍັງບໍ່ທັນມີການມອບຈັກຕັດຫຍ້າໃຫ້ກັນ. 


ບົດໂດຍ: ວິລະວົງ ຍຸບົນພາກ

ພາບ: Stephen Leonardi / Unsplash 

ອ້າງອີງ: 

  • ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສະບັບເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 6 ທັນວາ 2018;
  • ສາດສະດາຈານ ດາວອນ ຫວ່າງວິຈິດ, ກົດໝາຍແພ່ງ, ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, 2007;
  • ສາດສະດາຈານ ກະມົນ ສົນທິເກຊະຕຣິນ, ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ແລະ ພານິດ: ຢືມ ແລະ ຝາກຊັບ, ໂຮງພິມສະແຫວງສຸດທິການພິມ, ບາງກອກ, 1984;
  • ສຸພັດທະຍະ ສຸພາງຄະເສນ, ສັນຍາຢືມ: ສຶກສາໃນທາງທິດສະດີ, ວິທະຍານິພົນປະລິນຍາໂທນິຕິສາດ, ຄະນະນິຕິສາດ,​ ມະຫາວິທະຍາໄລທໍາມະສາດ, 1999. 

 

Advertisement Replay Ad
ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2021

ຜົນການວິໄຈພົບ ອາຍຸໄຂສູງສຸດຂອງມະນຸດອາດສູງເຖິງ 150 ປີ

ຜົນການວິໄຈພົບ ອາຍຸໄຂສູງສຸດຂອງມະນຸດອາດສູງເຖິງ 150 ປີ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2021

ໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ? ແລະ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢຸດການກາຍພັນໄດ້?

ໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ? ແລະ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢຸດການກາຍພັນໄດ້?

Sexual Harassment: ມຸກຕະຫຼົກທາງເພດສ້າງສຽງຫົວໃດ! ແຕ່ເຮົາຄວນຍອມຮັບ ຫຼື ບໍ່?

Sexual Harassment: ມຸກຕະຫຼົກທາງເພດສ້າງສຽງຫົວໃດ! ແຕ່ເຮົາຄວນຍອມຮັບ ຫຼື ບໍ່?

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ເມສາ 2021

ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 65 ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢັ້ງຢືນໃໝ່ ປະຈຳວັນທີ 23 ເມສາ 2021

ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 65 ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢັ້ງຢືນໃໝ່ ປະຈຳວັນທີ 23 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ