ວັນພະຫັດ ທີ 26 ພະຈິກ 2020

ຄ່າດອງຄ້າງ ຖ້າຜົວ-ເມຍຢ່າຮ້າງກັນ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍບໍ່?

ຄ່າດອງຄ້າງ ຖ້າຜົວ-ເມຍຢ່າຮ້າງກັນ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍບໍ່?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ມາດຕາ 182 ວັກທີໜຶ່ງ ກໍານົດວ່າ "ຄ້າງ ແມ່ນ ຈໍານວນເງິນ ຫຼື ວັດຖຸ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມອບຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນບົດບັນທຶກການສູ່ຂໍ". 

ຈໍານວນເງິນ ຫຼື ວັດຖຸ ທີ່ຝ່າຍຊາຍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ຝ່າຍຍິງ ຫຼື ມອບໃຫ້ແກ່ຝ່າຍຍິງແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຄົບຖ້ວນ ຕາມບົດບັນທຶກການສູ່ຂໍ ຫຼື ຕາມການຕົກລົງກັນ ໃນວັນໝັ້ນໝາຍ ຫຼື ວັນແຕ່ງດອງ ເອີ້ນວ່າ "ຄ່າດອງຄ້າງ". ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຄ່າດອງຄ້າງ ກໍຄື ຈໍານວນເງິນ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ມີຄ່າ ຊຶ່ງຝ່າຍຊາຍຄວນນໍາມາມອບໃຫ້ແກ່ຝ່າຍຍິງ ຕາມບົດບັນທຶກການສູ່ຂໍ ແຕ່ເນື່ອງມາຈາກສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຫຼື ຄວາມຂາດເຂີນທາງດ້ານເງິນ ຫຼື ວັດຖຸ ຫຼື ສະພາວະຄວາມຈໍາເປັນໃດໜຶ່ງ ຂອງຝ່າຍຊາຍ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ບົນພື້ນຖານເງື່ອນໄຂຂອງການແຕ່ງດອງ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ກໍຄື ຄວາມມັກຮັກ, ຕົກລົງປົງໃຈ ແລະ ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈກັນ ລວມທັງຄວາມຮັກແພງ, ສາມັກຄີ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ; ເຫດຜົນອີກປະການໜຶ່ງ ກໍເປັນການປະຕິບັດຕາມປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ມາດຕາ 141 ວັກທີໜຶ່ງ ທີ່ກໍານົດວ່າ "ຍິງ ແລະ ຊາຍ ທີ່ພົ້ນກະສຽນອາຍຸ ມີສິດເສລີພາບໃນການເລືອກເອົາຄູ່ຮັກ ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ຄວາມມັກຮັກຂອງທັງສອງຝ່າຍ ເພື່ອເອົາກັນເປັນຜົວເມຍ" ແລະ ວັກທີສອງ ຂອງມາດຕາດຽວກັນ ຍັງກໍານົດອີກວ່າ "ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ບໍ່ມີສິດບັງຄັບ ຫຼື ຂັດຂວາງ ການແຕ່ງດອງຂອງ ລູກ, ຫຼານ, ສະມາຊິກອື່ນໃນຄອບຄົວ, ພະນັກງານ ແລະ ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ" ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍຕົກລົງໃຫ້ ຈໍານວນເງິນ ຫຼື ວັດຖຸ ເປັນຄ່າດອງຄ້າງ ຕາມບົດບັນທຶກການສູ່ຂໍນັ້ນເອງ.

ໃນເມື່ອຄູ່ບ່າວສາວຕົກລົງປົງໃຈທີ່ຈະເອົາກັນເປັນຜົວເມຍແລ້ວ ກໍໃຫ້ເຮັດຄໍາຮ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລ້ວນໍາເອົາໄປຍື່ນຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນຄອບຄົວຂອງຫ້ອງການພາຍໃນຂັ້ນເມືອງ ບ່ອນຄູ່ບ່າວສາວອາໄສຢູ່ ຫຼື ບ່ອນຢູ່ຂອງຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນຄອບຄົວອອກໃບທະບຽນການແຕ່ງດອງໃຫ້. ນັບແຕ່ວັນຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ ຍິງ ແລະ ຊາຍ ຈະມີຖານະເປັນ ຜົວ ເມຍ ກັນ. 

ເມື່ອຄູ່ບ່າວສາວຫາກໄດ້ສ້າງຄອບຄົວເປັນຜົວເມຍ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລ້ວ, ມີຄວາມຮັກແພງ, ສາມັກຄີ, ເບິ່ງແຍງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ພັດທະນາຄອບຄົວມີຄວາມອົບອຸ່ນ, ກ້າວໜ້າ, ຜາສຸກ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ສີວິໄລ ຖ້າຜົວ ແລະ ເມຍ ຫາກໄດ້ດໍາລົງຊີວິດຮ່ວມກັນຕະຫຼອດຊີວິດ ຈໍານວນເງິນ ຫຼື ວັດຖຸ ທີ່ເປັນຄ່າງດອງຄ້າງນັ້ນ ກໍແລ້ວກັນໄປ. ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຫາກມີການຢ່າຮ້າງກັນ ຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງຝ່າຍຊາຍ ຈໍານວນເງິນ ຫຼື ວັດຖຸທີ່ເປັນຄ່າດອງຄ້າງນັ້ນ ຕ້ອງນໍາມາປະຕິບັດ ຕາມປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ມາດຕາ 182 ວັກທີສອງ ຊຶ່ງກໍານົດວ່າ "ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຢ່າຮ້າງກັນ ຝ່າຍຊາຍ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈ່າຍຄ່າດອງຄ້າງໃຫ້ແກ່ຝ່າຍຍິງ ຖ້າຫາກຝ່າຍຊາຍເປັນຜູ້ມີຄວາມຜິດ. ໃນກໍລະນີທີ່ຝ່າຍຍິງຫາກເປັນຜູ້ມີຄວາມຜິດ ຄ່າດອງຄ້າງນັ້ນ ກໍຈະຕົກໄປ". 

ຕາມບົດບັນຍັດຂອງມາດຕາ 182 ວັກທີສອງ ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ຂ້າງເທິງນີ້ ຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ໃນກໍລະນີມີການຢ່າຮ້າງກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຢ່າຮ້າງດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຫຼື ການຢ່າຮ້າງຕາມການຕັດສີນຂອງສານ ກໍຕາມ ຖ້າຝ່າຍຊາຍຫາກມີຄວາມຜິດ ຄ່າດອງຄ້າງຕ້ອງນໍາມາປະຕິບັດ, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຝ່າຍຍິງຫາກມີຄວາມຜິດ ຄ່າດອງຄ້າງກໍຈະຕົກໄປ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ນໍາມາປະຕິບັດ. ໃນກໍລະນີທີ່ກ່າວມານີ້ ຈຶ່ງພາໃຫ້ມີຄໍາຖາມຕັ້ງຂຶ້ນວ່າ ຄວາມຜິດຂອງຝ່າຍຊາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າດອງຄ້າງນັ້ນ ມີ ກໍລະນີໃດແດ່. ຕໍ່ກັບຄໍາຖາມດັ່ງກ່າວນີ້ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕີຄວາມໝາຍ ກ່ຽວກັບຄວາມຜິດຂອງຝ່າຍຊາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າດອງຄ້າງ ມີ ດັ່ງນີ້: 

ໃນກໍລະນີ ເມຍຮ້ອງຟ້ອງຢ່າຮ້າງຜົວ ຊຶ່ງຜົວຈະໄດ້ຈ່າຍຄ່າດອງຄ້າງໃຫ້ເມຍນັ້ນ ແມ່ນ ຄວາມຜິດ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 20 ຂໍ້ 1, 2, 3, 4 ແລະ 10 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ) ຊຶ່ງກົງກັບມາດຕາ 176 ຂໍ້ 1, 2, 3, 4 ແລະ 10 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ຄື: 

 1. ທໍາມິດສາຈານ; 
 2. ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ປ້ອຍດ່າດ້ວຍຄວາມຫຍາບຊ້າຕໍ່ກັນ ຫຼື ຕໍ່ ພໍ່, ແມ່ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ຫຼື ມີການປະພຶດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເຊັ່ນ ຕິດເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ, ຕິດຢາເສບຕິດຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຫຼື ຫຼິ້ນການພະນັນເປັນອາຈິນ, ຫຼິ້ນກິນຟຸມເຟືອຍ; 
 3. ໜີໄປ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສົ່ງ ຂ່າວຄາວ ຫຼື ຊັບມາລ້ຽງຄອບຄົວ ເປັນເວລາ ສາມປີ ຂຶ້ນໄປ; 
 4. ໄປບວດເປັນ ພິຂຸ, ສາມະເນນ ຫຼື ພໍ່ຂາວ ຫຼື ແມ່ຂາວ ເກີນກວ່າ ສາມປີ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມເຫັນດີນໍາກັນ; 
 5. ບໍ່ສາມາດດໍາລົງຊີວິດເປັນ ຜົວ ເມຍ ກັນຕໍ່ໄປໄດ້ ຍ້ອນສາເຫດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຄວາມບໍ່ສັດຊື່ຕໍ່ກັນ, ການທໍລະມານຈິດໃຈກັນ. 

ໃນກໍລະນີຜົວຮ້ອງຟ້ອງຢ່າຮ້າງເມຍ ຊຶ່ງຜົວຈະໄດ້ຈ່າຍຄ່າດອງຄ້າງໃຫ້ເມຍນັ້ນ ແມ່ນ ຄວາມຜິດ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 20 ຂໍ້ 7, 8 ແລະ 9 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ) ຊຶ່ງກົງກັບມາດຕາ 176 ຂໍ້ 7, 8 ແລະ 9 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ຄື: 

 1. ເປັນພະຍາດ ຊຶ່ງເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ຈົນບໍ່ສາມາດຈະຢູ່ນໍາກັນໄດ້; 
 2. ເປັນບ້າເສຍຈິດ ຈົນບໍ່ສາມາດຈະຢູ່ນໍາກັນໄດ້; 
 3. ບໍ່ສາມາດຮ່ວມປະເວນີກັນໄດ້. 

ໂດຍ: ວິລະວົງ ຍຸບົນພາກ

ອ້າງອີງ: 

 • ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສະບັບເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 6 ທັນວາ 2018; 
 • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2008; 
 • ມະຕິຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ສະບັບເລກທີ 039/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2012; 
 • https://luangprabangmai.wordpress.com/
Advertisement Replay Ad
7 ປະເພດຄຳທີ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນເມື່ອເຮັດວຽກກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ

7 ປະເພດຄຳທີ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນເມື່ອເຮັດວຽກກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ

ໝາ 5 ສາຍພັນທີ່ສາມາດລ້ຽງຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍໄດ້

ໝາ 5 ສາຍພັນທີ່ສາມາດລ້ຽງຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍໄດ້

ຜົນປະໂຫຍດດີມີໃນອາກາດໜາວ

ຜົນປະໂຫຍດດີມີໃນອາກາດໜາວ

8 ແຂວງ 8 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງພາກເໜືອ ຖ້າຍັງບໍ່ເຄີຍໄປ ຕ້ອງລອງຈັກຄັ້ງໃນຊີວິດ

8 ແຂວງ 8 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງພາກເໜືອ ຖ້າຍັງບໍ່ເຄີຍໄປ ຕ້ອງລອງຈັກຄັ້ງໃນຊີວິດ

ອົດເຂົ້າແລງ ງົດຂອງຫວານ ກິນຜັກ -- ວ່າດ້ວຍເລື່ອງຂອງການຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ

ອົດເຂົ້າແລງ ງົດຂອງຫວານ ກິນຜັກ -- ວ່າດ້ວຍເລື່ອງຂອງການຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ

ລວມເຕັກນິກການແຕ່ງໂຕແບບທ່ານຊາຍ ຮັບຮອງວ່າງານນີ້ cool ແນ່ນອນ

ລວມເຕັກນິກການແຕ່ງໂຕແບບທ່ານຊາຍ ຮັບຮອງວ່າງານນີ້ cool ແນ່ນອນ

ສະຖານທີ່ທ່ຽວແບບກາງເຕັ້ນນອນຊົມດາວໃນລາວ ທີ່ໜ້າໜາວນີ້ບໍ່ຄວນພາດ

ສະຖານທີ່ທ່ຽວແບບກາງເຕັ້ນນອນຊົມດາວໃນລາວ ທີ່ໜ້າໜາວນີ້ບໍ່ຄວນພາດ

ເອົາໃຈສາຍປູກ ລະດູນີ້ປູກຫຍັງດີ ຈຶ່ງຈະເໝາະສົມກັບສະພາບອາກາດ?

ເອົາໃຈສາຍປູກ ລະດູນີ້ປູກຫຍັງດີ ຈຶ່ງຈະເໝາະສົມກັບສະພາບອາກາດ?

ຊະນະເກີນລ້ານຖ້ານຳສະເໜີບົດດ້ວຍ 7 ວີທີນີ້

ຊະນະເກີນລ້ານຖ້ານຳສະເໜີບົດດ້ວຍ 7 ວີທີນີ້

5 ໜັງສືສ້າງແຮງບັນດານໃຈສຳລັບຄົນທີ່ກຳລັງທໍ້ ແລະ ໝົດໄຟ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນມາເຂັ້ມແຂງອີກຄັ້ງ

5 ໜັງສືສ້າງແຮງບັນດານໃຈສຳລັບຄົນທີ່ກຳລັງທໍ້ ແລະ ໝົດໄຟ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນມາເຂັ້ມແຂງອີກຄັ້ງ

ງານດີ ເພງມ່ວນ ແນະນຳ 10 ເພງສາກົນຄວາມໝາຍດີໆ ສຳລັບເປີດໃນງານແຕ່ງດອງ

ງານດີ ເພງມ່ວນ ແນະນຳ 10 ເພງສາກົນຄວາມໝາຍດີໆ ສຳລັບເປີດໃນງານແຕ່ງດອງ

ກາເຟ "ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ເໝາະກັບທຸກຄົນ"

ກາເຟ "ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ເໝາະກັບທຸກຄົນ"

8 ກຸ່ມອາຊີບມາແຮງ ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ບອກເລີຍສາຍ TECH ມາເຕັມ!

8 ກຸ່ມອາຊີບມາແຮງ ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ບອກເລີຍສາຍ TECH ມາເຕັມ!

ເຄັດລັບຄວາມສຳເລັດຈາກຜູ້ຊາຍທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າ ຄົນເຫຼັກ ARNOLD SCHWARZENEGGER

ເຄັດລັບຄວາມສຳເລັດຈາກຜູ້ຊາຍທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າ ຄົນເຫຼັກ ARNOLD SCHWARZENEGGER

ເມນູລະດູໜາວ ແຊບແຖມຍັງເຮັດງ່າຍ ໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກທ້ອງຖິ່ນ

ເມນູລະດູໜາວ ແຊບແຖມຍັງເຮັດງ່າຍ ໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກທ້ອງຖິ່ນ

ຄ່າດອງຄ້າງ ຖ້າຜົວ-ເມຍຢ່າຮ້າງກັນ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍບໍ່?

ຄ່າດອງຄ້າງ ຖ້າຜົວ-ເມຍຢ່າຮ້າງກັນ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍບໍ່?

10 ຄໍາພາສາຈີນ ຮູ້ແລ້ວຕົກຢູ່ມົນທົນໃດກໍ່ບໍ່ຢ້ານຕາຍ

10 ຄໍາພາສາຈີນ ຮູ້ແລ້ວຕົກຢູ່ມົນທົນໃດກໍ່ບໍ່ຢ້ານຕາຍ

ທັງງາມ ທັງເກັ່ງ ໂສດໄດ້ແນວໃດ!? 5 ເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຍິງເລືອກທີ່ຈະເປັນໂສດຫຼາຍກວ່າມີແຟນ

ທັງງາມ ທັງເກັ່ງ ໂສດໄດ້ແນວໃດ!? 5 ເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຍິງເລືອກທີ່ຈະເປັນໂສດຫຼາຍກວ່າມີແຟນ

"ທໍາມິດສາຈານ" ມີຜົວເມຍແລ້ວຍັງໄປເສບສົມກັບຄົນອື່ນ ບາງບັນຫາທີ່ຫຼາຍຄົນຍັງເຂົ້າໃຈຜິດ

"ທໍາມິດສາຈານ" ມີຜົວເມຍແລ້ວຍັງໄປເສບສົມກັບຄົນອື່ນ ບາງບັນຫາທີ່ຫຼາຍຄົນຍັງເຂົ້າໃຈຜິດ

ກິ່ນປາກ ຫຼື ປາກເໝັນ ເກີດຈາກຫຍັງ?

ກິ່ນປາກ ຫຼື ປາກເໝັນ ເກີດຈາກຫຍັງ?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ