ວັນພຸດ ທີ 16 ມິຖຸນາ 2021

ຄ່າດອງຄ້າງ ຖ້າຜົວ-ເມຍຢ່າຮ້າງກັນ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍບໍ່?

ຄ່າດອງຄ້າງ ຖ້າຜົວ-ເມຍຢ່າຮ້າງກັນ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍບໍ່?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ມາດຕາ 182 ວັກທີໜຶ່ງ ກໍານົດວ່າ "ຄ້າງ ແມ່ນ ຈໍານວນເງິນ ຫຼື ວັດຖຸ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມອບຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນບົດບັນທຶກການສູ່ຂໍ". 

ຈໍານວນເງິນ ຫຼື ວັດຖຸ ທີ່ຝ່າຍຊາຍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ຝ່າຍຍິງ ຫຼື ມອບໃຫ້ແກ່ຝ່າຍຍິງແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຄົບຖ້ວນ ຕາມບົດບັນທຶກການສູ່ຂໍ ຫຼື ຕາມການຕົກລົງກັນ ໃນວັນໝັ້ນໝາຍ ຫຼື ວັນແຕ່ງດອງ ເອີ້ນວ່າ "ຄ່າດອງຄ້າງ". ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຄ່າດອງຄ້າງ ກໍຄື ຈໍານວນເງິນ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ມີຄ່າ ຊຶ່ງຝ່າຍຊາຍຄວນນໍາມາມອບໃຫ້ແກ່ຝ່າຍຍິງ ຕາມບົດບັນທຶກການສູ່ຂໍ ແຕ່ເນື່ອງມາຈາກສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຫຼື ຄວາມຂາດເຂີນທາງດ້ານເງິນ ຫຼື ວັດຖຸ ຫຼື ສະພາວະຄວາມຈໍາເປັນໃດໜຶ່ງ ຂອງຝ່າຍຊາຍ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ບົນພື້ນຖານເງື່ອນໄຂຂອງການແຕ່ງດອງ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ກໍຄື ຄວາມມັກຮັກ, ຕົກລົງປົງໃຈ ແລະ ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈກັນ ລວມທັງຄວາມຮັກແພງ, ສາມັກຄີ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ; ເຫດຜົນອີກປະການໜຶ່ງ ກໍເປັນການປະຕິບັດຕາມປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ມາດຕາ 141 ວັກທີໜຶ່ງ ທີ່ກໍານົດວ່າ "ຍິງ ແລະ ຊາຍ ທີ່ພົ້ນກະສຽນອາຍຸ ມີສິດເສລີພາບໃນການເລືອກເອົາຄູ່ຮັກ ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ຄວາມມັກຮັກຂອງທັງສອງຝ່າຍ ເພື່ອເອົາກັນເປັນຜົວເມຍ" ແລະ ວັກທີສອງ ຂອງມາດຕາດຽວກັນ ຍັງກໍານົດອີກວ່າ "ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ບໍ່ມີສິດບັງຄັບ ຫຼື ຂັດຂວາງ ການແຕ່ງດອງຂອງ ລູກ, ຫຼານ, ສະມາຊິກອື່ນໃນຄອບຄົວ, ພະນັກງານ ແລະ ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ" ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍຕົກລົງໃຫ້ ຈໍານວນເງິນ ຫຼື ວັດຖຸ ເປັນຄ່າດອງຄ້າງ ຕາມບົດບັນທຶກການສູ່ຂໍນັ້ນເອງ.

ໃນເມື່ອຄູ່ບ່າວສາວຕົກລົງປົງໃຈທີ່ຈະເອົາກັນເປັນຜົວເມຍແລ້ວ ກໍໃຫ້ເຮັດຄໍາຮ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລ້ວນໍາເອົາໄປຍື່ນຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນຄອບຄົວຂອງຫ້ອງການພາຍໃນຂັ້ນເມືອງ ບ່ອນຄູ່ບ່າວສາວອາໄສຢູ່ ຫຼື ບ່ອນຢູ່ຂອງຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນຄອບຄົວອອກໃບທະບຽນການແຕ່ງດອງໃຫ້. ນັບແຕ່ວັນຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ ຍິງ ແລະ ຊາຍ ຈະມີຖານະເປັນ ຜົວ ເມຍ ກັນ. 

ເມື່ອຄູ່ບ່າວສາວຫາກໄດ້ສ້າງຄອບຄົວເປັນຜົວເມຍ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລ້ວ, ມີຄວາມຮັກແພງ, ສາມັກຄີ, ເບິ່ງແຍງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ພັດທະນາຄອບຄົວມີຄວາມອົບອຸ່ນ, ກ້າວໜ້າ, ຜາສຸກ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ສີວິໄລ ຖ້າຜົວ ແລະ ເມຍ ຫາກໄດ້ດໍາລົງຊີວິດຮ່ວມກັນຕະຫຼອດຊີວິດ ຈໍານວນເງິນ ຫຼື ວັດຖຸ ທີ່ເປັນຄ່າງດອງຄ້າງນັ້ນ ກໍແລ້ວກັນໄປ. ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຫາກມີການຢ່າຮ້າງກັນ ຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງຝ່າຍຊາຍ ຈໍານວນເງິນ ຫຼື ວັດຖຸທີ່ເປັນຄ່າດອງຄ້າງນັ້ນ ຕ້ອງນໍາມາປະຕິບັດ ຕາມປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ມາດຕາ 182 ວັກທີສອງ ຊຶ່ງກໍານົດວ່າ "ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຢ່າຮ້າງກັນ ຝ່າຍຊາຍ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈ່າຍຄ່າດອງຄ້າງໃຫ້ແກ່ຝ່າຍຍິງ ຖ້າຫາກຝ່າຍຊາຍເປັນຜູ້ມີຄວາມຜິດ. ໃນກໍລະນີທີ່ຝ່າຍຍິງຫາກເປັນຜູ້ມີຄວາມຜິດ ຄ່າດອງຄ້າງນັ້ນ ກໍຈະຕົກໄປ". 

ຕາມບົດບັນຍັດຂອງມາດຕາ 182 ວັກທີສອງ ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ຂ້າງເທິງນີ້ ຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ໃນກໍລະນີມີການຢ່າຮ້າງກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຢ່າຮ້າງດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຫຼື ການຢ່າຮ້າງຕາມການຕັດສີນຂອງສານ ກໍຕາມ ຖ້າຝ່າຍຊາຍຫາກມີຄວາມຜິດ ຄ່າດອງຄ້າງຕ້ອງນໍາມາປະຕິບັດ, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຝ່າຍຍິງຫາກມີຄວາມຜິດ ຄ່າດອງຄ້າງກໍຈະຕົກໄປ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ນໍາມາປະຕິບັດ. ໃນກໍລະນີທີ່ກ່າວມານີ້ ຈຶ່ງພາໃຫ້ມີຄໍາຖາມຕັ້ງຂຶ້ນວ່າ ຄວາມຜິດຂອງຝ່າຍຊາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າດອງຄ້າງນັ້ນ ມີ ກໍລະນີໃດແດ່. ຕໍ່ກັບຄໍາຖາມດັ່ງກ່າວນີ້ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕີຄວາມໝາຍ ກ່ຽວກັບຄວາມຜິດຂອງຝ່າຍຊາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າດອງຄ້າງ ມີ ດັ່ງນີ້: 

ໃນກໍລະນີ ເມຍຮ້ອງຟ້ອງຢ່າຮ້າງຜົວ ຊຶ່ງຜົວຈະໄດ້ຈ່າຍຄ່າດອງຄ້າງໃຫ້ເມຍນັ້ນ ແມ່ນ ຄວາມຜິດ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 20 ຂໍ້ 1, 2, 3, 4 ແລະ 10 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ) ຊຶ່ງກົງກັບມາດຕາ 176 ຂໍ້ 1, 2, 3, 4 ແລະ 10 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ຄື: 

 1. ທໍາມິດສາຈານ; 
 2. ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ປ້ອຍດ່າດ້ວຍຄວາມຫຍາບຊ້າຕໍ່ກັນ ຫຼື ຕໍ່ ພໍ່, ແມ່ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ຫຼື ມີການປະພຶດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເຊັ່ນ ຕິດເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ, ຕິດຢາເສບຕິດຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຫຼື ຫຼິ້ນການພະນັນເປັນອາຈິນ, ຫຼິ້ນກິນຟຸມເຟືອຍ; 
 3. ໜີໄປ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສົ່ງ ຂ່າວຄາວ ຫຼື ຊັບມາລ້ຽງຄອບຄົວ ເປັນເວລາ ສາມປີ ຂຶ້ນໄປ; 
 4. ໄປບວດເປັນ ພິຂຸ, ສາມະເນນ ຫຼື ພໍ່ຂາວ ຫຼື ແມ່ຂາວ ເກີນກວ່າ ສາມປີ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມເຫັນດີນໍາກັນ; 
 5. ບໍ່ສາມາດດໍາລົງຊີວິດເປັນ ຜົວ ເມຍ ກັນຕໍ່ໄປໄດ້ ຍ້ອນສາເຫດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຄວາມບໍ່ສັດຊື່ຕໍ່ກັນ, ການທໍລະມານຈິດໃຈກັນ. 

ໃນກໍລະນີຜົວຮ້ອງຟ້ອງຢ່າຮ້າງເມຍ ຊຶ່ງຜົວຈະໄດ້ຈ່າຍຄ່າດອງຄ້າງໃຫ້ເມຍນັ້ນ ແມ່ນ ຄວາມຜິດ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 20 ຂໍ້ 7, 8 ແລະ 9 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ) ຊຶ່ງກົງກັບມາດຕາ 176 ຂໍ້ 7, 8 ແລະ 9 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ຄື: 

 1. ເປັນພະຍາດ ຊຶ່ງເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ຈົນບໍ່ສາມາດຈະຢູ່ນໍາກັນໄດ້; 
 2. ເປັນບ້າເສຍຈິດ ຈົນບໍ່ສາມາດຈະຢູ່ນໍາກັນໄດ້; 
 3. ບໍ່ສາມາດຮ່ວມປະເວນີກັນໄດ້. 

ໂດຍ: ວິລະວົງ ຍຸບົນພາກ

ອ້າງອີງ: 

 • ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສະບັບເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 6 ທັນວາ 2018; 
 • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2008; 
 • ມະຕິຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ສະບັບເລກທີ 039/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2012; 
 • https://luangprabangmai.wordpress.com/
Advertisement Replay Ad
ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ