ວັນພະຫັດ ທີ 17 ມິຖຸນາ 2021

"ທໍາມິດສາຈານ" ມີຜົວເມຍແລ້ວຍັງໄປເສບສົມກັບຄົນອື່ນ ບາງບັນຫາທີ່ຫຼາຍຄົນຍັງເຂົ້າໃຈຜິດ

"ທໍາມິດສາຈານ" ມີຜົວເມຍແລ້ວຍັງໄປເສບສົມກັບຄົນອື່ນ ບາງບັນຫາທີ່ຫຼາຍຄົນຍັງເຂົ້າໃຈຜິດ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ປະມວນອາຍາ ມາດຕາ 247 ວັກທີໜຶ່ງ ກໍານົດວ່າ "ບຸກຄົນໃດ ທີ່ມີຜົວ ຫຼື ເມຍ ຫາກໄດ້ເສບສົມກັບຜູ້ອື່ນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ ໜຶ່ງປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 1,000,000 ກີບ ຫາ 10,000,000 ກີບ". 

ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການທໍາມິດສາຈານ ແມ່ນ ການທີ່ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ທີ່ມີຜົວ ຫຼື ເມຍຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວຍັງໄປເສບສົມກັບບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຜົວ ຫຼື ເມຍຂອງຕົນ. 

ບັນຫາທໍາອິດທີ່ຫຼາຍທ່ານອາດຈະຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຄົບຖ້ວນ ກໍຄື ຄໍາວ່າ "ບຸກຄົນໃດ ທີ່ມີຜົວ ຫຼື ເມຍ". ຕາມເນື້ອໃນນີ້ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ກໍານົດໃສ່ຜົວເມຍທີ່ຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ ຕາມປະມວນກົດໝາຍແພ່ງເທົ່ານັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ທີ່ຈະກະທໍາຜິດໃນສະຖານການທໍາມິດສາຈານໄດ້ ກໍຄື ຜູ້ທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ມາດຕາ 152 ວັກທີສາມ ຊຶ່ງກໍານົດວ່າ "ຍິງ ແລະ ຊາຍ ຈະມີຖານະເປັນ ຜົວ ເມຍ ກັນ ນັບແຕ່ວັນຈົດທະບຽນແຕ່ງດອງ ເປັນຕົ້ນໄປ" ໝາຍຄວາມວ່າ ຖານະການເປັນຜົວເມຍກັນ ກໍຄື ຄວາມເປັນຜົວເມຍກັນ ຈະເກີດຂຶ້ນນັບແຕ່ວັນຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງເປັນຕົ້ນໄປ. ຖ້າແມ່ນບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ ບໍ່ວ່າຈະໄດ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນດົນເທົ່າໃດກໍຕາມ ກໍບໍ່ສາມາດກະທໍາຜິດໃນສະຖານການທໍາມິດສາຈານໄດ້ ເພາະກົດໝາຍບໍ່ຮັບຮູ້ຄວາມເປັນຜົວເມຍກັນເທື່ອ. 

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ກ ແລະ ນາງ ຂ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຫ້ອງແຖວນໍາກັນເປັນເວລາ 3 ປີ ແບບຊູ້ສາວ ແຕ່ບໍ່ທັນໄດ້ຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງນໍາກັນ. ຕໍ່ມາ ທ້າວ ກ ລັກໄປເສບສົມກັບຄົນອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ ນາງ ຂ. ທ້າວ ກ ກໍບໍ່ແມ່ນຜູ້ກະທໍາຜິດໃນສະຖານການທໍາມິດສາຈານ ເພາະຕາມກົດໝາຍ ທ້າວ ກ ແລະ ນາງ ຂ ບໍ່ແມ່ນຜົວເມຍກັນ ແລະ ນາງ ຂ ກໍບໍ່ສາມາດຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມວ່າ ທ້າວ ກ ກະທໍາຜິດໃນສະຖານການທໍາມິດສາຈານໄດ້. 

ບັນຫາທີສອງ ກ່ຽວກັບຄໍາວ່າ "ເສບສົມ" ໃນເມື່ອກ່ອນ ຍັງມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບົດບັນຍັດຂອງມາດຕາ 126 ຂອງກົດໝາຍອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 12/ສພຊ, ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 2005 ພາໃຫ້ເກີດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບໍ່ເປັນເອກະພາບກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນປີ 2008 ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ຕີຄວາມ   ໝາຍຄໍາວ່າ "ເສບສົມ" ເອົາໄວ້ວ່າໝາຍເຖິງການກະທໍາໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້: 

 1. ມີການຮ່ວມເພດ;

 2. ມີຄວາມຮັກມັກແບບຊູ້ສາວ ຢູ່ ຫ້ອງນອນ, ຫ້ອງເຮືອນພັກ, ຫ້ອງໂຮງແຮມ, ຫ້ອງສ່ວນຕົວອື່ນໆ ຫຼື ຢູ່ ສະຖານທີ່ປິດລັບນໍາກັນ. 

ໃນໄລຍະຕໍ່ມາ ເມື່ອມີການປະກາດໃຊ້ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ຈຶ່ງໄດ້ມີການອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ "ເສບສົມ" ຄືນໃໝ່ເອົາໄວ້ໃນມາດຕາ 3 ຂໍ້ 8 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ວ່າໝາຍເຖິງ "ການມີເພດສໍາພັນ ລະຫວ່າງຍິງກັບຊາຍ ຫຼື ລະຫວ່າງເພດດຽວກັນ ດ້ວຍການໃຊ້ອະໄວຍະວະເພດກັບອະໄວຍະວະເພດດ້ວຍກັນ ຫຼື ອະໄວຍະວະເພດກັບອະໄວຍະວະອື່ນຂອງຮ່າງກາຍ". 

ດັ່ງນັ້ນ, ຕາມເນື້ອໃນຂອງບົດບັນຍັດດັ່ງກ່າວ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການທໍາມິດສາຈານ ກໍຄື ການທີ່ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ມີຜົວ ຫຼື ເມຍຢູ່ແລ້ວ ໄດ້ມີເພດສໍາພັນກັບບຸກຄົນອື່ນ ບໍ່ວ່າການມີເພດສໍາພັນນັ້ນຈະເປັນການມີເພດສໍາພັນກັບເພດກົງກັນຂ້າມ ຫຼື ເພດດຽວກັນກໍຕາມ ແລະ ບໍ່ວ່າການມີເພດສໍາພັນນັ້ນ ຈະດໍາເນີນດ້ວຍການໃຊ້ອະໄວຍະວະເພດດ້ວຍກັນ ຫຼື ດ້ວຍການໃຊ້ອະໄວຍະວະເພດກັບອະໄວຍະວະອື່ນຂອງຮ່າງກາຍກໍຕາມ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການທໍາມິດສາຈານທັງນັ້ນ. 

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ກ ແລະ ນາງ ຂ ມີຖານະເປັນຜົວເມຍກັນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (ຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງນໍາກັນ). ຕໍ່ມາ ນາງ ຂ ຈັບໄດ້ວ່າ ທ້າວ ກ ແລະ ທ້າວ ຄ ໄດ້ເສບສົມນໍາກັນ (ເປັນການມີເພດສໍາພັນລະຫວ່າງເພດດຽວກັນ) ໂດຍມີຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຢ່າງໜັກແໜ້ນ. ນາງ ຂ ຈຶ່ງຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມວ່າ ທ້າວ ກ ກະທໍາຜິດໃນສະຖານການທໍາມິດສາຈານ ເພາະວ່າ ທ້າວ ກ ໄດ້ມີເພດສໍາພັນກັບບຸກຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນເມຍຂອງຕົນ. 

ບັນຫາຕໍ່ມາ ກ່ຽວກັບການຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການທໍາມິດສາຈານ ຊຶ່ງໃນເມື່ອກ່ອນ ກົດໝາຍອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 12/ສພຊ, ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 2005 ມາດຕາ 25 ວັກທີໜຶ່ງ ກໍານົດວ່າ "ໃນກໍລະນີທີ່ການກະທໍາຜິດຫາກບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ສັງຄົມ ຖ້າວ່າບໍ່ມີຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ກໍຈະດໍາເນີນຄະດີບໍ່ໄດ້ ຄື ການທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍລະຫວ່າງຍາດໃຫ້ຊິດທີ່ບໍ່ມີບາດເຈັບສາຫັດ ຫຼື ບໍ່ເສຍອົງຄະ, ການນິນທາ, ການໃສ່ຮ້າຍ, ການປ້ອຍດ່າ, ການໝິ່ນປະໝາດຊາກສົບ ຫຼື ຊື່ສຽງຂອງຜູ້ຕາຍ, ການກະທໍາຜິດຕໍ່ກໍາມະສິດສ່ວນຕົວຂອງຍາດໃກ້ຊິດ, ການລ່ວງລະເມີດເຄຫະສະຖານ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດຄວາມລັບສ່ວນຕົວ". ຜູ້ອ່ານຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ຕາມກົດໝາຍອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ທີ່ກ່າວມານີ້ ການທໍາມິດສາຈານ ບໍ່ໄດ້ຕົກໃນກໍລະນີການກະທໍາຜິດຊຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການທໍາມິດສາຈານ ຈະເປັນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ກໍໄດ້ ບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດສະເພາະຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ສະບັບເລກທີ 56/ສພຊ, ລົງວັນທີ 23 ທັນວາ 2014 ມາດຕາ 17 ຂໍ້ 5 ກໍານົດໃຫ້ການທໍາມິດສາຈານ ເປັນໜຶ່ງໃນພຶດຕິກໍາທີ່ເປັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ແລະ ມາດຕາ 57 ວັກທີສອງ ກໍານົດໃຫ້ຜູ້ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ປະກອບດ້ວຍ: 

 1. ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງຂອງຜູ້ກ່ຽວ; 
 2. ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງຂອງເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ; 
 3. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ພົບເຫັນ ຫຼື ຮູ້ເຫດການ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ; 
 4. ແພດ, ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ຫຼື ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ, ຄູ, ອາຈານ, ຜູ້ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ແລະ ພະນັກງານອື່ນ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ພົບເຫັນ ຫຼື ຮູ້ເຫດການ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ. 

ຕາມບົດບັນຍັດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ຜູ້ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການທໍາມິດສາຈານ ຈະເປັນຜູ້ຖືກເສຍຫາຍເອງ, ພໍ່ແມ່, ຜູ້ເຫັນເຫດການ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ກໍໄດ້ ຈຶ່ງພາໃຫ້ເກີດມີຊ່ອງວ່າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກໍລະນີຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ເພາະວ່າການກໍານົດໃຫ້ໃຜຮ້ອງຟ້ອງກໍໄດ້ ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການໃສ່ຮ້າຍ, ທັບຖົມກັນ ຊຶ່ງບາງເທື່ອບໍ່ມີການກະທໍາຜິດເກີດຂຶ້ນແທ້ ແຕ່ຍ້ອນຢາກໃສ່ຮ້າຍກັນ ເລີຍມີການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມກັນເກີດຂຶ້ນ ໂດຍອາດຈະບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງເລີຍ. 

ດັ່ງນັ້ນ, ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 41 ຂໍ້ 3 ຈຶ່ງກໍານົດໃຫ້ການທໍາມິດສາຈານ ເປັນການກະທໍາຜິດຊຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ໝາຍຄວາມວ່າ ມີແຕ່ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍເທົ່ານັ້ນ ກໍຄື ຜົວ ຫຼື ເມຍ ເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງເປັນຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມໄດ້ ເພື່ອເປັນການປິດຊ່ອງວ່າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນເອງ. 

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ກ ແລະ ນາງ ຂ ມີຖານະເປັນຜົວເມຍກັນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (ຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງນໍາກັນ). ຕໍ່ມາ ນາງ ຂ ຈັບໄດ້ວ່າ ທ້າວ ກ ແລະ ນາງ ຄ ໄດ້ເສບສົມນໍາກັນ ໂດຍມີຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຢ່າງ    ໜັກແໜ້ນ ແຕ່ ນາງ ຂ ບໍ່ຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ ທ້າວ ກ ໃນສະຖານການທໍາມິດສາຈານໄດ້. 

ກ່າວໂດຍສະຫຼຸບ ຜູ້ກະທໍາຜິດໃນສະຖານການທໍາມິດສາຈານ ຕ້ອງແມ່ນ ຜູ້ທີ່ມີ ຜົວ ຫຼື ເມຍ ຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ໄປມີເພດສໍາພັນກັບບຸກຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນ ຜົວ ຫຼື ເມຍ ຂອງຕົນ ແລະ ຄໍາວ່າ "ຜົວ ຫຼື ເມຍ" ໃນທີ່ນີ້ ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ທີ່ຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບຜູ້ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມ ກ່ຽວກັບການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການທໍາມິດສາຈານ ມີພຽງແຕ່ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍເອງ ກໍຄື ຜົວ ຫຼື ເມຍ ເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ບໍ່ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມໄດ້ ເພາະວ່າບໍ່ແມ່ນຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ. 


ບົດໂດຍ: ວິລະຍົງ ຍຸບົນພາກ

ອ້າງອີງ: 

 • ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບເລກທີ 26/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2017; 
 • ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສະບັບເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 6 ທັນວາ 2018; 
 • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ສະບັບເລກທີ 56/ສພຊ, ລົງວັນທີ 23 ທັນວາ 2014; 
 • ກົດໝາຍອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 12/ສພຊ, ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 2005; 
 • ມະຕິຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ສະບັບເລກທີ 70/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2008. 
Advertisement Replay Ad
ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ