ວັນພຸດ ທີ 16 ມິຖຸນາ 2021

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015) ສະບັບເລກທີ 63/ສພຊ, ລົງວັນທີ 8 ທັນວາ 2015 ມາດຕາ 56 ຂໍ້ 2 ກໍານົດໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການຕີຄວາມໝາຍ, ອະທິບາຍ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ .

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 64/ສພຊ, ລົງວັນທີ 9 ທັນວາ 2015 ມາດຕາ 33 ຂໍ້ 1.1 ກໍານົດໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ອະທິບາຍ ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ.

ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ສະບັບເລກທີ 0133/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 4 ທັນວາ 2013 ມາດຕາ 2 ວັກ 1 ກໍານົດວ່າ "ການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ແມ່ນ ການນໍາເອົາຄໍາສັບ ຫຼື ເນື້ອຄວາມ ລວມທັງປະໂຫຍກ ທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໄປໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ຫຼື ແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ ມາກໍານົດໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ, ເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບໃນຄວາມໝາຍດຽວກັນ ໂດຍແມ່ນຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ຕົກລົງ".

ການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ໝາຍເຖິງ ການຄົ້ນຫາຄວາມໝາຍຂອງກົດໝາຍທີ່ມີຄໍາສັບບໍ່ຊັດເຈນ, ຄຸມເຄືອ ຫຼື ອາດຈະແປຄວາມໝາຍໄດ້ຫຼາຍທາງ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າຄໍາສັບໃນກົດໝາຍນັ້ນມີຄວາມໝາຍແນວໃດ. ການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ເປັນການຄົ້ນຫາ ຫຼື ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບທີ່ປາກົດໃນບົດບັນຍັດຕ່າງໆ ຂອງກົດໝາຍ ໂດຍອາໄສຫຼັກການຂອງການໃຊ້ເຫດຜົນຕາມຫຼັກຕັກກະວິທະຍາ ແລະ ສາມັນສໍານຶກ ໃຫ້ມີຄວາມໝາຍທີ່ຊັດເຈນຂຶ້ນ ເພື່ອທີ່ຈະນໍາກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນກໍລະນີທີ່ມີບັນຫາ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນທໍາ. ຂໍ້ສັງເກດປະການໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ກໍຄື ການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ບໍ່ແມ່ນການສ້າງ ຫຼື ບັນຍັດກົດໝາຍຂຶ້ນມາໃໝ່ ແຕ່ເປັນພຽງການໃຫ້ຄວາມໝາຍທີ່ຊັດເຈນແກ່ບົດບັນຍັດຂອງກົດ ໝາຍເທົ່ານັ້ນ. ຈຶ່ງອາດກ່າວໄດ້ວ່າ ການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ເປັນເລື່ອງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດເລື່ອງໜຶ່ງໃນການປະກອບວິຊາຊີບທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຜູ້ນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ລວມທັງຜູ້ປົກປ້ອງ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການກົດໝາຍແກ່ສັງຄົມຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ບັນຫາສໍາຄັນໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ເລື່ອງຫຼັກການໃນການຕີຄວາມໝາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຕິດພັນກັບອົງການທີ່ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍອີກດ້ວຍ. ໃນປັດຈຸບັນ ອົງການທີ່ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ລະບົບ ຕົ້ນຕໍ ຄື ລະບົບທີ່ໃຫ້ສານເປັນອົງການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ລະບົບທີ່ໃຫ້ລັດຖະສະພາເປັນອົງການຕີຄວາມໝາຍ. ສໍາລັບບົດຄວາມສະບັບນີ້ ຜູ້ຂຽນຂໍຍົກເອົາລະບົບທີ່ໃຫ້ລັດຖະສະພາເປັນອົງການທີ່ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ມາແລກປ່ຽນກັບບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍ.

ລະບົບທີ່ໃຫ້ລັດຖະສະພາເປັນອົງການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ໝາຍເຖິງ ການມອບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃຫ້ແກ່ລັດຖະສະພາ ເປັນອົງການສູງສຸດໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ. ໃນກໍລະນີທີ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຕກຕ່າງກັນ ຫຼື ບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມແນ່ນອນ ຫຼື ບັນຫາອື່ນ ລັດຖະສະພາຈະເປັນອົງການສູງສຸດ ແລະ ເດັດຂາດໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ. ລະບົບທີ່ໃຫ້ລັດຖະສະພາເປັນອົງການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ເລີ່ມຕົ້ນມາຈາກແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ອໍານາດສູງສຸດຂອງປະເທດ ຈະຖືກລວມໄວ້ໃນອົງການດຽວ ຊຶ່ງເປັນອົງການທີ່ໄດ້ຮັບມອບສິດຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນເປັນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງອໍານາດທັງຫຼາຍ, ສະນັ້ນ ອົງການທີ່ໄດ້ຮັບມອບສິດຈາກປະຊາຊົນ ຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍນັ້ນເອງ.

ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ຖືວ່າຈັດໃນລະບົບທີ່ໃຫ້ລັດຖະສະພາເປັນອົງການທີ່ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ. ລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015), ສະບັບເລກທີ 63/ສພຊ, ລົງວັນທີ 8 ທັນວາ 2015 ມາດຕາ 4 ວັກ 1 ກໍານົດວ່າ "ປະຊາຊົນເປັນຜູ້ສ້າງຕັ້ງອົງການຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຊຶ່ງແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ" ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ), ສະບັບເລກທີ 64/ສພຊ, ລົງວັນທີ 9 ທັນວາ 2015 ມາດຕາ 8 ຍັງກໍານົດວ່າ "ສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ ອົງການຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ເປັນອົງການສູງສຸດແຫ່ງອໍານາດລັດ ແລະ ເປັນອົງການນິຕິບັນຍັດ" ຊຶ່ງເປັນບົດບັນຍັດທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນອົງການສູງສຸດແຫ່ງອໍານາດລັດທັງຫຼາຍ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເປີດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງຕົນໄດ້ພຽງປີລະສອງເທື່ອເທົ່ານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຮັບພິຈາລະນາການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ໃນວາລະການດໍາເນີນກອງປະຊຸມຂອງຕົນໄດ້ ເນື່ອງຈາກອາດຈະພາໃຫ້ມີຄວາມຊັກຊ້າ, ແກ່ຍາວ ແລະ ບໍ່ທ່ວງທັນກັບການເໜັງຕີງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄດ້, ສະນັ້ນ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງສ້າງຕັ້ງອົງການປະຈໍາການຂອງຕົນຂຶ້ນມາ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ "ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ" ເພື່ອປະຕິບັດ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ໃນເວລາສະພາແຫ່ງຊາດບໍ່ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ແລະ ມອບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ດໍາເນີນການແທນນັ້ນເອງ.


ໂດຍ: ວິລະວົງ ຍຸບົນພາກ

ອ້າງອີງ:

  1. ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015) ສະບັບເລກທີ 63/ສພຊ, ລົງວັນທີ 8 ທັນວາ 2015;
  2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 64/ສພຊ, ລົງວັນທີ 9 ທັນວາ 2015;
  3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ສະບັບເລກທີ 82/ສພຊ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020;
  4. ສາດສະດາຈານ ທານິນ ໄກວິຊຽນ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຕີຄວາມໃນວິຊາຊີບກົດໝາຍ, ບົດຄວາມທາງວິຊາການໃນໂອກາດລໍາລຶກຄົບຮອບ 100 ປີ ສາດສະດາຈານ ຈິດຕິ ຕິງສະພັດ, ຄະນະນິຕິສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລທໍາມະສາດ, 2008;
  5. Theppakorn Decha, Interpretation of Written Constitution, Master of Laws Thesis (TH), Department of Law, Graduate School, Chulalongkorn University, 1984;
  6. Wichitra Foongladda, Judicial Review of Legislations, Master of Laws Thesis (TH), Department of Law, Graduate School, Chulalongkorn University, 1980.

ພາບ: ສະພາແຫ່ງຊາດ

Advertisement Replay Ad
ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ