ວັນພະຫັດ ທີ 26 ພະຈິກ 2020

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015) ສະບັບເລກທີ 63/ສພຊ, ລົງວັນທີ 8 ທັນວາ 2015 ມາດຕາ 56 ຂໍ້ 2 ກໍານົດໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການຕີຄວາມໝາຍ, ອະທິບາຍ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ .

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 64/ສພຊ, ລົງວັນທີ 9 ທັນວາ 2015 ມາດຕາ 33 ຂໍ້ 1.1 ກໍານົດໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ອະທິບາຍ ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ.

ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ສະບັບເລກທີ 0133/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 4 ທັນວາ 2013 ມາດຕາ 2 ວັກ 1 ກໍານົດວ່າ "ການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ແມ່ນ ການນໍາເອົາຄໍາສັບ ຫຼື ເນື້ອຄວາມ ລວມທັງປະໂຫຍກ ທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໄປໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ຫຼື ແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ ມາກໍານົດໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ, ເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບໃນຄວາມໝາຍດຽວກັນ ໂດຍແມ່ນຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ຕົກລົງ".

ການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ໝາຍເຖິງ ການຄົ້ນຫາຄວາມໝາຍຂອງກົດໝາຍທີ່ມີຄໍາສັບບໍ່ຊັດເຈນ, ຄຸມເຄືອ ຫຼື ອາດຈະແປຄວາມໝາຍໄດ້ຫຼາຍທາງ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າຄໍາສັບໃນກົດໝາຍນັ້ນມີຄວາມໝາຍແນວໃດ. ການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ເປັນການຄົ້ນຫາ ຫຼື ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບທີ່ປາກົດໃນບົດບັນຍັດຕ່າງໆ ຂອງກົດໝາຍ ໂດຍອາໄສຫຼັກການຂອງການໃຊ້ເຫດຜົນຕາມຫຼັກຕັກກະວິທະຍາ ແລະ ສາມັນສໍານຶກ ໃຫ້ມີຄວາມໝາຍທີ່ຊັດເຈນຂຶ້ນ ເພື່ອທີ່ຈະນໍາກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນກໍລະນີທີ່ມີບັນຫາ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນທໍາ. ຂໍ້ສັງເກດປະການໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ກໍຄື ການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ບໍ່ແມ່ນການສ້າງ ຫຼື ບັນຍັດກົດໝາຍຂຶ້ນມາໃໝ່ ແຕ່ເປັນພຽງການໃຫ້ຄວາມໝາຍທີ່ຊັດເຈນແກ່ບົດບັນຍັດຂອງກົດ ໝາຍເທົ່ານັ້ນ. ຈຶ່ງອາດກ່າວໄດ້ວ່າ ການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ເປັນເລື່ອງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດເລື່ອງໜຶ່ງໃນການປະກອບວິຊາຊີບທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຜູ້ນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ລວມທັງຜູ້ປົກປ້ອງ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການກົດໝາຍແກ່ສັງຄົມຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ບັນຫາສໍາຄັນໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ເລື່ອງຫຼັກການໃນການຕີຄວາມໝາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຕິດພັນກັບອົງການທີ່ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍອີກດ້ວຍ. ໃນປັດຈຸບັນ ອົງການທີ່ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ລະບົບ ຕົ້ນຕໍ ຄື ລະບົບທີ່ໃຫ້ສານເປັນອົງການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ລະບົບທີ່ໃຫ້ລັດຖະສະພາເປັນອົງການຕີຄວາມໝາຍ. ສໍາລັບບົດຄວາມສະບັບນີ້ ຜູ້ຂຽນຂໍຍົກເອົາລະບົບທີ່ໃຫ້ລັດຖະສະພາເປັນອົງການທີ່ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ມາແລກປ່ຽນກັບບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍ.

ລະບົບທີ່ໃຫ້ລັດຖະສະພາເປັນອົງການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ໝາຍເຖິງ ການມອບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃຫ້ແກ່ລັດຖະສະພາ ເປັນອົງການສູງສຸດໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ. ໃນກໍລະນີທີ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຕກຕ່າງກັນ ຫຼື ບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມແນ່ນອນ ຫຼື ບັນຫາອື່ນ ລັດຖະສະພາຈະເປັນອົງການສູງສຸດ ແລະ ເດັດຂາດໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ. ລະບົບທີ່ໃຫ້ລັດຖະສະພາເປັນອົງການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ເລີ່ມຕົ້ນມາຈາກແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ອໍານາດສູງສຸດຂອງປະເທດ ຈະຖືກລວມໄວ້ໃນອົງການດຽວ ຊຶ່ງເປັນອົງການທີ່ໄດ້ຮັບມອບສິດຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນເປັນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງອໍານາດທັງຫຼາຍ, ສະນັ້ນ ອົງການທີ່ໄດ້ຮັບມອບສິດຈາກປະຊາຊົນ ຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍນັ້ນເອງ.

ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ຖືວ່າຈັດໃນລະບົບທີ່ໃຫ້ລັດຖະສະພາເປັນອົງການທີ່ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ. ລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015), ສະບັບເລກທີ 63/ສພຊ, ລົງວັນທີ 8 ທັນວາ 2015 ມາດຕາ 4 ວັກ 1 ກໍານົດວ່າ "ປະຊາຊົນເປັນຜູ້ສ້າງຕັ້ງອົງການຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຊຶ່ງແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ" ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ), ສະບັບເລກທີ 64/ສພຊ, ລົງວັນທີ 9 ທັນວາ 2015 ມາດຕາ 8 ຍັງກໍານົດວ່າ "ສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ ອົງການຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ເປັນອົງການສູງສຸດແຫ່ງອໍານາດລັດ ແລະ ເປັນອົງການນິຕິບັນຍັດ" ຊຶ່ງເປັນບົດບັນຍັດທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນອົງການສູງສຸດແຫ່ງອໍານາດລັດທັງຫຼາຍ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເປີດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງຕົນໄດ້ພຽງປີລະສອງເທື່ອເທົ່ານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຮັບພິຈາລະນາການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ໃນວາລະການດໍາເນີນກອງປະຊຸມຂອງຕົນໄດ້ ເນື່ອງຈາກອາດຈະພາໃຫ້ມີຄວາມຊັກຊ້າ, ແກ່ຍາວ ແລະ ບໍ່ທ່ວງທັນກັບການເໜັງຕີງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄດ້, ສະນັ້ນ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງສ້າງຕັ້ງອົງການປະຈໍາການຂອງຕົນຂຶ້ນມາ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ "ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ" ເພື່ອປະຕິບັດ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ໃນເວລາສະພາແຫ່ງຊາດບໍ່ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ແລະ ມອບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ດໍາເນີນການແທນນັ້ນເອງ.


ໂດຍ: ວິລະວົງ ຍຸບົນພາກ

ອ້າງອີງ:

  1. ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015) ສະບັບເລກທີ 63/ສພຊ, ລົງວັນທີ 8 ທັນວາ 2015;
  2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 64/ສພຊ, ລົງວັນທີ 9 ທັນວາ 2015;
  3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ສະບັບເລກທີ 82/ສພຊ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020;
  4. ສາດສະດາຈານ ທານິນ ໄກວິຊຽນ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຕີຄວາມໃນວິຊາຊີບກົດໝາຍ, ບົດຄວາມທາງວິຊາການໃນໂອກາດລໍາລຶກຄົບຮອບ 100 ປີ ສາດສະດາຈານ ຈິດຕິ ຕິງສະພັດ, ຄະນະນິຕິສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລທໍາມະສາດ, 2008;
  5. Theppakorn Decha, Interpretation of Written Constitution, Master of Laws Thesis (TH), Department of Law, Graduate School, Chulalongkorn University, 1984;
  6. Wichitra Foongladda, Judicial Review of Legislations, Master of Laws Thesis (TH), Department of Law, Graduate School, Chulalongkorn University, 1980.

ພາບ: ສະພາແຫ່ງຊາດ

Advertisement Replay Ad
ໄຂຂໍ້ສົງໄສຂອງຫຼາຍຄົນ ແຂ້ວຊາວບໍ່ຕ້ອງຜ່າກໍໄດ້ບໍ?

ໄຂຂໍ້ສົງໄສຂອງຫຼາຍຄົນ ແຂ້ວຊາວບໍ່ຕ້ອງຜ່າກໍໄດ້ບໍ?

7 ປະເພດຄຳທີ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນເມື່ອເຮັດວຽກກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ

7 ປະເພດຄຳທີ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນເມື່ອເຮັດວຽກກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ

ໝາ 5 ສາຍພັນທີ່ສາມາດລ້ຽງຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍໄດ້

ໝາ 5 ສາຍພັນທີ່ສາມາດລ້ຽງຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍໄດ້

ຜົນປະໂຫຍດດີມີໃນອາກາດໜາວ

ຜົນປະໂຫຍດດີມີໃນອາກາດໜາວ

8 ແຂວງ 8 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງພາກເໜືອ ຖ້າຍັງບໍ່ເຄີຍໄປ ຕ້ອງລອງຈັກຄັ້ງໃນຊີວິດ

8 ແຂວງ 8 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງພາກເໜືອ ຖ້າຍັງບໍ່ເຄີຍໄປ ຕ້ອງລອງຈັກຄັ້ງໃນຊີວິດ

ອົດເຂົ້າແລງ ງົດຂອງຫວານ ກິນຜັກ -- ວ່າດ້ວຍເລື່ອງຂອງການຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ

ອົດເຂົ້າແລງ ງົດຂອງຫວານ ກິນຜັກ -- ວ່າດ້ວຍເລື່ອງຂອງການຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ

ລວມເຕັກນິກການແຕ່ງໂຕແບບທ່ານຊາຍ ຮັບຮອງວ່າງານນີ້ cool ແນ່ນອນ

ລວມເຕັກນິກການແຕ່ງໂຕແບບທ່ານຊາຍ ຮັບຮອງວ່າງານນີ້ cool ແນ່ນອນ

ສະຖານທີ່ທ່ຽວແບບກາງເຕັ້ນນອນຊົມດາວໃນລາວ ທີ່ໜ້າໜາວນີ້ບໍ່ຄວນພາດ

ສະຖານທີ່ທ່ຽວແບບກາງເຕັ້ນນອນຊົມດາວໃນລາວ ທີ່ໜ້າໜາວນີ້ບໍ່ຄວນພາດ

ເອົາໃຈສາຍປູກ ລະດູນີ້ປູກຫຍັງດີ ຈຶ່ງຈະເໝາະສົມກັບສະພາບອາກາດ?

ເອົາໃຈສາຍປູກ ລະດູນີ້ປູກຫຍັງດີ ຈຶ່ງຈະເໝາະສົມກັບສະພາບອາກາດ?

ຊະນະເກີນລ້ານຖ້ານຳສະເໜີບົດດ້ວຍ 7 ວີທີນີ້

ຊະນະເກີນລ້ານຖ້ານຳສະເໜີບົດດ້ວຍ 7 ວີທີນີ້

5 ໜັງສືສ້າງແຮງບັນດານໃຈສຳລັບຄົນທີ່ກຳລັງທໍ້ ແລະ ໝົດໄຟ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນມາເຂັ້ມແຂງອີກຄັ້ງ

5 ໜັງສືສ້າງແຮງບັນດານໃຈສຳລັບຄົນທີ່ກຳລັງທໍ້ ແລະ ໝົດໄຟ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນມາເຂັ້ມແຂງອີກຄັ້ງ

ງານດີ ເພງມ່ວນ ແນະນຳ 10 ເພງສາກົນຄວາມໝາຍດີໆ ສຳລັບເປີດໃນງານແຕ່ງດອງ

ງານດີ ເພງມ່ວນ ແນະນຳ 10 ເພງສາກົນຄວາມໝາຍດີໆ ສຳລັບເປີດໃນງານແຕ່ງດອງ

ກາເຟ "ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ເໝາະກັບທຸກຄົນ"

ກາເຟ "ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ເໝາະກັບທຸກຄົນ"

8 ກຸ່ມອາຊີບມາແຮງ ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ບອກເລີຍສາຍ TECH ມາເຕັມ!

8 ກຸ່ມອາຊີບມາແຮງ ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ບອກເລີຍສາຍ TECH ມາເຕັມ!

ເຄັດລັບຄວາມສຳເລັດຈາກຜູ້ຊາຍທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າ ຄົນເຫຼັກ ARNOLD SCHWARZENEGGER

ເຄັດລັບຄວາມສຳເລັດຈາກຜູ້ຊາຍທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າ ຄົນເຫຼັກ ARNOLD SCHWARZENEGGER

ເມນູລະດູໜາວ ແຊບແຖມຍັງເຮັດງ່າຍ ໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກທ້ອງຖິ່ນ

ເມນູລະດູໜາວ ແຊບແຖມຍັງເຮັດງ່າຍ ໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກທ້ອງຖິ່ນ

ຄ່າດອງຄ້າງ ຖ້າຜົວ-ເມຍຢ່າຮ້າງກັນ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍບໍ່?

ຄ່າດອງຄ້າງ ຖ້າຜົວ-ເມຍຢ່າຮ້າງກັນ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍບໍ່?

10 ຄໍາພາສາຈີນ ຮູ້ແລ້ວຕົກຢູ່ມົນທົນໃດກໍ່ບໍ່ຢ້ານຕາຍ

10 ຄໍາພາສາຈີນ ຮູ້ແລ້ວຕົກຢູ່ມົນທົນໃດກໍ່ບໍ່ຢ້ານຕາຍ

ທັງງາມ ທັງເກັ່ງ ໂສດໄດ້ແນວໃດ!? 5 ເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຍິງເລືອກທີ່ຈະເປັນໂສດຫຼາຍກວ່າມີແຟນ

ທັງງາມ ທັງເກັ່ງ ໂສດໄດ້ແນວໃດ!? 5 ເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຍິງເລືອກທີ່ຈະເປັນໂສດຫຼາຍກວ່າມີແຟນ

"ທໍາມິດສາຈານ" ມີຜົວເມຍແລ້ວຍັງໄປເສບສົມກັບຄົນອື່ນ ບາງບັນຫາທີ່ຫຼາຍຄົນຍັງເຂົ້າໃຈຜິດ

"ທໍາມິດສາຈານ" ມີຜົວເມຍແລ້ວຍັງໄປເສບສົມກັບຄົນອື່ນ ບາງບັນຫາທີ່ຫຼາຍຄົນຍັງເຂົ້າໃຈຜິດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ