ວັນຈັນ ທີ 20 ກັນຍາ 2021

ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປ

ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃນປັດຈຸບັນ ເປັນຍຸກຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຫຼື ທີ່ເຮົາເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ກັນໂດຍທົ່ວໄປວ່າ ໂລກແຫ່ງໄອທີ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການພັດທະນາລະບົບການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ໄດ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນການຫຍໍ້ໄລຍະຄວາມຫ່າງໄກ ຫຼື ອັນເປັນການຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະທາງການຕິດຕໍ່ ສື່ສານ ລະຫວ່າງກັນ ເຮັດໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ລວມທັງການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກັນຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ຊຶ່ງແນ່ນອນວ່າ ຄອມພິວເຕີ ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຍຸກແຫ່ງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີ່ໄຮ້ພົມແດນໃນຍຸກແຫ່ງໂລກາພິວັດ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຖິງວ່າຄອມພິວເຕີຈະມີປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ຄອມພິວເຕີກໍເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາຊະຍາກໍາໃນຮູບແບບໃໝ່ໆ ຂຶ້ນ ຊຶ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ໂດຍທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນກັນວ່າ "ອາຊະຍາກໍາຄອມພິວເຕີ" ຫຼື "ອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ".

ໃນວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ໄດ້ກໍານົດນິຍາມຂອງອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີເອົາໄວ້ວ່າ ແມ່ນ ການກະທໍາຜິດທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ ລັດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັງຄົມ. ໃນເມື່ອກົດໝາຍກໍານົດວ່າແມ່ນການກະທໍາຜິດ ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ກໍສະແດງວ່າຕ້ອງແມ່ນຄວາມຜິດທາງອາຍາ, ສະນັ້ນ ບົດຄວາມສະບັບນີ້ ຈຶ່ງຂໍສະເໜີຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ ອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປ ໂດຍມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

  1. ຜູ້ກະທໍາຜິດ

ຜູ້ກະທໍາຜິດອາຊະຍາກຳທົ່ວໄປ ເປັນຕົ້ນ ການປຸ້ນຊັບ, ການລັກຊັບ, ການຍາດຊີງຊັບ, ການຂົ່ມຂືນທໍາຊໍາເລົາ ແລະ ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານອື່ນໆ ຊຶ່ງສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກ ຄວາມທຸກຍາກ, ການຂາດການສຶກສາ, ການມີສະພາບແວດລ້ອມຂອງຄວາມເປັນຢູ່ ຫຼື ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມບໍ່ດີ. ແຕ່ຜູ້ກະທໍາຜິດທີ່ກໍ່ອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີສ່ວນໃຫຍ່ ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ມີ ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຊ່ຽວຊານ, ຄວາມຊໍານານ ແລະ ການສຶກສາທີ່ດີ ສາມາດນໍາໃຊ້ ແລະ ເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ໄດ້ຢ່າງສະດວກງ່າຍດາຍກວ່າບຸກຄົນອື່ນ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດມີແນວຄວາມຄິດກໍ່ອາຊະຍາກໍາປະເພດນີ້ຂຶ້ນ.

  1. ຄວາມເສຍຫາຍ

ອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປ ຢູ່ບ່ອນວ່າ ເປັນການກະທໍາທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ ລັດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັງຄົມ. ແຕ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເນື່ອງຈາກວ່າອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປນັ້ນ ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ສາມາດເຫັນຜົນຂອງການກະທໍາຜິດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໂດຍກົງຕໍ່ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ແລະ ຜົນຂອງຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນໃນວົງແຄບ ຫຼື ຈໍາກັດ. ສ່ວນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີນັ້ນ ຄວາມເສຍຫາຍຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບກົນໄກທີ່ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສູງ ແລະ ເກີດຂຶ້ນໃນວົງກວ້າງ ເນື່ອງຈາກວ່າລະບົບຄອມພິວເຕີສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ໃນທົ່ວໂລກ. ການກະທໍາຜິດທາງດ້ານລະບົບຄອມພິວເຕີ ຈຶ່ງສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍຄັ້ງລະເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ ໂດຍມີຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນຈະຂະຫຍາຍອອກເປັນວົງກວ້າງ ແລະ ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຈະເກີດຂຶ້ນເປັນຈໍານວນມະຫາສານ.

ນອກຈາກທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວວ່າ ອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີນັ້ນ ຜູ້ກະທໍາຜິດສ່ວນໃຫຍ່ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີ ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄວາມຊໍານານ ທາງດ້ານລະບົບຄອມພິວເຕີສູງສົມຄວນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດທີ່ຈະຊຸກເຊື່ອງ, ປິດບັງ ການກະທໍາຜິດຂອງຕົນ ຫຼື ທໍາລາຍຫຼັກຖານທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ຈະນໍາມາໃຊ້ໃນການດໍາເນີນຄະດີໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດໃນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ຈຶ່ງມີຄວາມຍາກລໍາບາກຫຼາຍກວ່າການດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດໃນອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະມີຫຼັກຖານຮັດກຸມ ທີ່ຢັ້ງຢືນການກະທໍາຜິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ງ່າຍດາຍກວ່າ.


ບົດຄວາມໂດຍ: ວິລະຍົງ ຍຸບົນພາກ

ອ້າງອີງ:

  1. ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບເລກທີ 26/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2017;

  2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ສະບັບເລກທີ 61/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2015.

 

Advertisement Replay Ad
Codashop ເປີດຕົວຮູບໂສມໃໝ່ທີ່ໂດດເດັ່ນ

Codashop ເປີດຕົວຮູບໂສມໃໝ່ທີ່ໂດດເດັ່ນ

ໂລກ້າ ຮ່ວມມືກັບ ບີວາຍດີ ເປີດໂຕໂຄງການທົດລອງນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າໃຫ້ບໍລິການແທັກຊີຢູ່ລາວ

ໂລກ້າ ຮ່ວມມືກັບ ບີວາຍດີ ເປີດໂຕໂຄງການທົດລອງນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າໃຫ້ບໍລິການແທັກຊີຢູ່ລາວ

ເປີດໂຕໃນລາວແລ້ວ OPPO Reno6 Z 5G ຖືກໃຈສາຍຖ່າຍຮູບ Portrait ພ້ອມດີຊາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ

ເປີດໂຕໃນລາວແລ້ວ OPPO Reno6 Z 5G ຖືກໃຈສາຍຖ່າຍຮູບ Portrait ພ້ອມດີຊາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ

ແຈກວິທີ ໃຊ້ WhatsApp Web ໃນຄອມພິວເຕີພ້ອມກັນ 4 ເຄື່ອງ ມືຖືແບັດໝົດ ຫຼື ບໍ່ມີເນັດກໍຍັງໃຊ້ໄດ້

ແຈກວິທີ ໃຊ້ WhatsApp Web ໃນຄອມພິວເຕີພ້ອມກັນ 4 ເຄື່ອງ ມືຖືແບັດໝົດ ຫຼື ບໍ່ມີເນັດກໍຍັງໃຊ້ໄດ້

ໂລກ້າ ຮ່ວມມື ບໍລິສັດ ໂຊກມີໄຊ ຂະຫຍາຍບໍລິການແທັກຊີອອນລາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ

ໂລກ້າ ຮ່ວມມື ບໍລິສັດ ໂຊກມີໄຊ ຂະຫຍາຍບໍລິການແທັກຊີອອນລາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ

Httpool ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມສຳເລັດສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວຄົບຮອບ 1 ປີ!

Httpool ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມສຳເລັດສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວຄົບຮອບ 1 ປີ!

Facebook ຮ່ວມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວດ້ວຍຟີເຈີໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນເວລາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ

Facebook ຮ່ວມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວດ້ວຍຟີເຈີໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນເວລາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ

ເປີດໂຕ OPPO A94 ອັດແໜ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບ ທັງການຖ່າຍພາບ & ຄວາມໄວ ໃນລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ເປີດໂຕ OPPO A94 ອັດແໜ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບ ທັງການຖ່າຍພາບ & ຄວາມໄວ ໃນລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ເລີໂນໂວ ເປີດໂຕ ThinkBook ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຮັບເທຣນ “ເຮັດວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ” (work-from-anywhere)

ເລີໂນໂວ ເປີດໂຕ ThinkBook ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຮັບເທຣນ “ເຮັດວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ” (work-from-anywhere)

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າອິນເຕີເນັດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈັກ 1 ມື້?

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າອິນເຕີເນັດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈັກ 1 ມື້?

ຊາວອາຊີຕາເວັນອາຄະເນ 18% ພາກັນແຊຂ່າວລົງໂຊຊຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກ່ອນວ່າເປັນເລື່ອງແທ້ ຫຼື ປອມ

ຊາວອາຊີຕາເວັນອາຄະເນ 18% ພາກັນແຊຂ່າວລົງໂຊຊຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກ່ອນວ່າເປັນເລື່ອງແທ້ ຫຼື ປອມ

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະໂລກລະບາດ: ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະໂລກລະບາດ: ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ຊ້າໝົດອົດເດີ! HUAWEI Nova 7i ຫຼຸດລາຄາພິເສດຕ້ອນຮັບເທດສະການຄຣິສມາສ ແລະ ປີໃໝ່ສາກົນ

ຊ້າໝົດອົດເດີ! HUAWEI Nova 7i ຫຼຸດລາຄາພິເສດຕ້ອນຮັບເທດສະການຄຣິສມາສ ແລະ ປີໃໝ່ສາກົນ

ໂລກໃໝ່ຂອງການຮຽນຮູ້! katalyst-learning.com ໃຫ້ຄົນລາວຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ e-commerce ແບບຟຣີໆ

ໂລກໃໝ່ຂອງການຮຽນຮູ້! katalyst-learning.com ໃຫ້ຄົນລາວຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ e-commerce ແບບຟຣີໆ

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)

ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນສຽງ & ສວມໃສ່ອັດສະລິຍະຈາກ HUAWEI ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ

ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນສຽງ & ສວມໃສ່ອັດສະລິຍະຈາກ HUAWEI ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ

ຄວາມໂສດເປັນບັນຫາສຳລັບເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່? ຈະດີບໍ່ຖ້າເຮົາມີລະບົບທີ່ສາມາດຊ່ວຍຈັບຄູ່ໃຫ້ກັບຄົນໂສດ?

ຄວາມໂສດເປັນບັນຫາສຳລັບເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່? ຈະດີບໍ່ຖ້າເຮົາມີລະບົບທີ່ສາມາດຊ່ວຍຈັບຄູ່ໃຫ້ກັບຄົນໂສດ?

ຫຼຽນມີສອງດ້ານສັນໃດ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍກໍມີ "ດ້ານດີ - ດ້ານລົບ" ສັນນັ້ນ

ຫຼຽນມີສອງດ້ານສັນໃດ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍກໍມີ "ດ້ານດີ - ດ້ານລົບ" ສັນນັ້ນ

ເປີດໃຫ້ສັ່ງຈອງແລ້ວມື້ນີ້! Huawei Y7a ລາຄາສຸດຄຸ້ມ ພ້ອມຈຸດເດັ່ນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດເປັນເຈົ້າຂອງ

ເປີດໃຫ້ສັ່ງຈອງແລ້ວມື້ນີ້! Huawei Y7a ລາຄາສຸດຄຸ້ມ ພ້ອມຈຸດເດັ່ນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດເປັນເຈົ້າຂອງ

ປັກ 3 ຂາ ທີ່ມາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈິງແທ້ປະການໃດ?

ປັກ 3 ຂາ ທີ່ມາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈິງແທ້ປະການໃດ?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ