ວັນພະຫັດ ທີ 26 ພະຈິກ 2020

ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປ

ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃນປັດຈຸບັນ ເປັນຍຸກຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຫຼື ທີ່ເຮົາເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ກັນໂດຍທົ່ວໄປວ່າ ໂລກແຫ່ງໄອທີ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການພັດທະນາລະບົບການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ໄດ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນການຫຍໍ້ໄລຍະຄວາມຫ່າງໄກ ຫຼື ອັນເປັນການຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະທາງການຕິດຕໍ່ ສື່ສານ ລະຫວ່າງກັນ ເຮັດໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ລວມທັງການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກັນຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ຊຶ່ງແນ່ນອນວ່າ ຄອມພິວເຕີ ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຍຸກແຫ່ງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີ່ໄຮ້ພົມແດນໃນຍຸກແຫ່ງໂລກາພິວັດ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຖິງວ່າຄອມພິວເຕີຈະມີປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ຄອມພິວເຕີກໍເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາຊະຍາກໍາໃນຮູບແບບໃໝ່ໆ ຂຶ້ນ ຊຶ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ໂດຍທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນກັນວ່າ "ອາຊະຍາກໍາຄອມພິວເຕີ" ຫຼື "ອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ".

ໃນວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ໄດ້ກໍານົດນິຍາມຂອງອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີເອົາໄວ້ວ່າ ແມ່ນ ການກະທໍາຜິດທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ ລັດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັງຄົມ. ໃນເມື່ອກົດໝາຍກໍານົດວ່າແມ່ນການກະທໍາຜິດ ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ກໍສະແດງວ່າຕ້ອງແມ່ນຄວາມຜິດທາງອາຍາ, ສະນັ້ນ ບົດຄວາມສະບັບນີ້ ຈຶ່ງຂໍສະເໜີຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ ອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປ ໂດຍມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

  1. ຜູ້ກະທໍາຜິດ

ຜູ້ກະທໍາຜິດອາຊະຍາກຳທົ່ວໄປ ເປັນຕົ້ນ ການປຸ້ນຊັບ, ການລັກຊັບ, ການຍາດຊີງຊັບ, ການຂົ່ມຂືນທໍາຊໍາເລົາ ແລະ ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານອື່ນໆ ຊຶ່ງສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກ ຄວາມທຸກຍາກ, ການຂາດການສຶກສາ, ການມີສະພາບແວດລ້ອມຂອງຄວາມເປັນຢູ່ ຫຼື ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມບໍ່ດີ. ແຕ່ຜູ້ກະທໍາຜິດທີ່ກໍ່ອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີສ່ວນໃຫຍ່ ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ມີ ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຊ່ຽວຊານ, ຄວາມຊໍານານ ແລະ ການສຶກສາທີ່ດີ ສາມາດນໍາໃຊ້ ແລະ ເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ໄດ້ຢ່າງສະດວກງ່າຍດາຍກວ່າບຸກຄົນອື່ນ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດມີແນວຄວາມຄິດກໍ່ອາຊະຍາກໍາປະເພດນີ້ຂຶ້ນ.

  1. ຄວາມເສຍຫາຍ

ອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປ ຢູ່ບ່ອນວ່າ ເປັນການກະທໍາທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ ລັດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັງຄົມ. ແຕ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເນື່ອງຈາກວ່າອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປນັ້ນ ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ສາມາດເຫັນຜົນຂອງການກະທໍາຜິດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໂດຍກົງຕໍ່ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ແລະ ຜົນຂອງຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນໃນວົງແຄບ ຫຼື ຈໍາກັດ. ສ່ວນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີນັ້ນ ຄວາມເສຍຫາຍຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບກົນໄກທີ່ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສູງ ແລະ ເກີດຂຶ້ນໃນວົງກວ້າງ ເນື່ອງຈາກວ່າລະບົບຄອມພິວເຕີສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ໃນທົ່ວໂລກ. ການກະທໍາຜິດທາງດ້ານລະບົບຄອມພິວເຕີ ຈຶ່ງສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍຄັ້ງລະເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ ໂດຍມີຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນຈະຂະຫຍາຍອອກເປັນວົງກວ້າງ ແລະ ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຈະເກີດຂຶ້ນເປັນຈໍານວນມະຫາສານ.

ນອກຈາກທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວວ່າ ອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີນັ້ນ ຜູ້ກະທໍາຜິດສ່ວນໃຫຍ່ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີ ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄວາມຊໍານານ ທາງດ້ານລະບົບຄອມພິວເຕີສູງສົມຄວນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດທີ່ຈະຊຸກເຊື່ອງ, ປິດບັງ ການກະທໍາຜິດຂອງຕົນ ຫຼື ທໍາລາຍຫຼັກຖານທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ຈະນໍາມາໃຊ້ໃນການດໍາເນີນຄະດີໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດໃນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ຈຶ່ງມີຄວາມຍາກລໍາບາກຫຼາຍກວ່າການດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດໃນອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະມີຫຼັກຖານຮັດກຸມ ທີ່ຢັ້ງຢືນການກະທໍາຜິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ງ່າຍດາຍກວ່າ.


ບົດຄວາມໂດຍ: ວິລະຍົງ ຍຸບົນພາກ

ອ້າງອີງ:

  1. ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບເລກທີ 26/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2017;

  2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ສະບັບເລກທີ 61/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2015.

 

Advertisement Replay Ad
ປັກ 3 ຂາ ທີ່ມາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈິງແທ້ປະການໃດ?

ປັກ 3 ຂາ ທີ່ມາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈິງແທ້ປະການໃດ?

7 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດຈະເປັນເຈົ້າຂອງ Huawei Nova 7 ສະມາດໂຟນ 5G

7 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດຈະເປັນເຈົ້າຂອງ Huawei Nova 7 ສະມາດໂຟນ 5G

ຮູ້ຈັກກັບ VPN ເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາຍມຸດທ່ອງອິນເຕີເນັດປອດໄພຂຶ້ນອີກເທົ່າຕົວ

ຮູ້ຈັກກັບ VPN ເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາຍມຸດທ່ອງອິນເຕີເນັດປອດໄພຂຶ້ນອີກເທົ່າຕົວ

ກ້ອງໂປຣຍັງຈຳເປັນບໍ່? ໃນເມື່ອກ້ອງມືຖືກໍ່ສາມາດຊູມຈົນເຫັນຮູຂຸມຂົນ

ກ້ອງໂປຣຍັງຈຳເປັນບໍ່? ໃນເມື່ອກ້ອງມືຖືກໍ່ສາມາດຊູມຈົນເຫັນຮູຂຸມຂົນ

Digital Marketing ແມ່ນຫຍັງ? ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ຖ້າຢາກເປັນນັກການຕະຫຼາດໃນຍຸກນີ້

Digital Marketing ແມ່ນຫຍັງ? ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ຖ້າຢາກເປັນນັກການຕະຫຼາດໃນຍຸກນີ້

ວາງຈຳໜ່າຍແລ້ວ! Huawei Watch GT2 Pro ມາພ້ອມ 12 ຟັງຊັນໂດດເດັ່ນ ດ້ວຍລະບົບການໃຊ້ງານອັດສະລິຍະ

ວາງຈຳໜ່າຍແລ້ວ! Huawei Watch GT2 Pro ມາພ້ອມ 12 ຟັງຊັນໂດດເດັ່ນ ດ້ວຍລະບົບການໃຊ້ງານອັດສະລິຍະ

ເບິ່ງຢູທູບຫຼາຍກາຍເວລາຫຼັບນອນ ນີ້ຄືວິທີຕັ້ງຄ່າໃຫ້ YouTube ເຕືອນເຮົາວ່າຮອດເວລາເຂົ້ານອນແລ້ວ

ເບິ່ງຢູທູບຫຼາຍກາຍເວລາຫຼັບນອນ ນີ້ຄືວິທີຕັ້ງຄ່າໃຫ້ YouTube ເຕືອນເຮົາວ່າຮອດເວລາເຂົ້ານອນແລ້ວ

ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປ

ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປ

ເປີດໂຕສະມາດໂຟນ vivo V20 Pro 5G ໂຕເຄື່ອງເບົາທີ່ສຸດໃນໂລກ ພ້ອມໂໝດຖ່າຍຮູບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ເປີດໂຕສະມາດໂຟນ vivo V20 Pro 5G ໂຕເຄື່ອງເບົາທີ່ສຸດໃນໂລກ ພ້ອມໂໝດຖ່າຍຮູບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ແອັບ ToolaKit ໃຫ້ຄົນລາວສ້າງທຸລະກິດທາງອອນລາຍງ່າຍໆໄດ້ຜ່ານປາຍນິ້ວ ດາວໂຫຼດຟຣີ!

ແອັບ ToolaKit ໃຫ້ຄົນລາວສ້າງທຸລະກິດທາງອອນລາຍງ່າຍໆໄດ້ຜ່ານປາຍນິ້ວ ດາວໂຫຼດຟຣີ!

ເປີດໂຕ Pulse by Prudential ໃຫ້ຄົນລາວເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສຸຂະພາບຂອງຕົວເອງຜ່ານມືຖືໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ເປີດໂຕ Pulse by Prudential ໃຫ້ຄົນລາວເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສຸຂະພາບຂອງຕົວເອງຜ່ານມືຖືໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

UX ແລະ UI ແມ່ນຫຍັງ? ມາຮູ້ຈັກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ UX ແລະ UI

UX ແລະ UI ແມ່ນຫຍັງ? ມາຮູ້ຈັກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ UX ແລະ UI

ໃຫ້ໝູ່ຢືມມືຖື ແຕ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ເຂົ້າແອັບອື່ນ ຕ້ອງຮູ້ໃຊ້ Guided Access/Pinned ຕັດວົງຈອນສາຍລັກສ່ອງ

ໃຫ້ໝູ່ຢືມມືຖື ແຕ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ເຂົ້າແອັບອື່ນ ຕ້ອງຮູ້ໃຊ້ Guided Access/Pinned ຕັດວົງຈອນສາຍລັກສ່ອງ

ສະຫຼຸບຂໍ້ມູນ iPhone 12 ທຸກຮຸ່ນຫຼັງງານເປີດໂຕ ມີຫຍັງຄັກໆແດ່ ມາເບິ່ງກັນ

ສະຫຼຸບຂໍ້ມູນ iPhone 12 ທຸກຮຸ່ນຫຼັງງານເປີດໂຕ ມີຫຍັງຄັກໆແດ່ ມາເບິ່ງກັນ

ວິທີການສ້າງ Apple ID ໃຜກໍເຮັດໄດ້ ງ່າຍໆ ບໍ່ຕ້ອງງໍ້ຮ້ານ ຫຼື ລົບກວນໝູ່ເຮັດໃຫ້

ວິທີການສ້າງ Apple ID ໃຜກໍເຮັດໄດ້ ງ່າຍໆ ບໍ່ຕ້ອງງໍ້ຮ້ານ ຫຼື ລົບກວນໝູ່ເຮັດໃຫ້

ພາຮູ້ຈັກ ບລັອກເຊນ (Blockchain) ທີ່ຈະເປັນເທຣນໃນອານາຄົດ

ພາຮູ້ຈັກ ບລັອກເຊນ (Blockchain) ທີ່ຈະເປັນເທຣນໃນອານາຄົດ

ໂຄງການ Samsung Love & Care ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກ Asia-Pacific SABRE Awards 2020

ໂຄງການ Samsung Love & Care ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກ Asia-Pacific SABRE Awards 2020

ແອັບສາມັນປະຈຳເຄື່ອງ iPhone / iPad ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານດີຂຶ້ນ

ແອັບສາມັນປະຈຳເຄື່ອງ iPhone / iPad ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານດີຂຶ້ນ

Instagram ສະຫຼອງວັນເກີດຄົບຮອບ 10 ປີ ພ້ອມປ່ອຍຟີເຈີໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາປະພຶດດີຕໍ່ກັນ

Instagram ສະຫຼອງວັນເກີດຄົບຮອບ 10 ປີ ພ້ອມປ່ອຍຟີເຈີໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາປະພຶດດີຕໍ່ກັນ

ການໃສ່ສາຍຫູຟັງໃນຂະນະທີ່ສາກໂທລະສັບອັນຕະລາຍແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ການໃສ່ສາຍຫູຟັງໃນຂະນະທີ່ສາກໂທລະສັບອັນຕະລາຍແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ