ວັນພະຫັດ ທີ 15 ເມສາ 2021

ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປ

ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃນປັດຈຸບັນ ເປັນຍຸກຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຫຼື ທີ່ເຮົາເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ກັນໂດຍທົ່ວໄປວ່າ ໂລກແຫ່ງໄອທີ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການພັດທະນາລະບົບການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ໄດ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນການຫຍໍ້ໄລຍະຄວາມຫ່າງໄກ ຫຼື ອັນເປັນການຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະທາງການຕິດຕໍ່ ສື່ສານ ລະຫວ່າງກັນ ເຮັດໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ລວມທັງການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກັນຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ຊຶ່ງແນ່ນອນວ່າ ຄອມພິວເຕີ ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຍຸກແຫ່ງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີ່ໄຮ້ພົມແດນໃນຍຸກແຫ່ງໂລກາພິວັດ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຖິງວ່າຄອມພິວເຕີຈະມີປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ຄອມພິວເຕີກໍເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາຊະຍາກໍາໃນຮູບແບບໃໝ່ໆ ຂຶ້ນ ຊຶ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ໂດຍທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນກັນວ່າ "ອາຊະຍາກໍາຄອມພິວເຕີ" ຫຼື "ອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ".

ໃນວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ໄດ້ກໍານົດນິຍາມຂອງອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີເອົາໄວ້ວ່າ ແມ່ນ ການກະທໍາຜິດທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ ລັດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັງຄົມ. ໃນເມື່ອກົດໝາຍກໍານົດວ່າແມ່ນການກະທໍາຜິດ ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ກໍສະແດງວ່າຕ້ອງແມ່ນຄວາມຜິດທາງອາຍາ, ສະນັ້ນ ບົດຄວາມສະບັບນີ້ ຈຶ່ງຂໍສະເໜີຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ ອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປ ໂດຍມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

  1. ຜູ້ກະທໍາຜິດ

ຜູ້ກະທໍາຜິດອາຊະຍາກຳທົ່ວໄປ ເປັນຕົ້ນ ການປຸ້ນຊັບ, ການລັກຊັບ, ການຍາດຊີງຊັບ, ການຂົ່ມຂືນທໍາຊໍາເລົາ ແລະ ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານອື່ນໆ ຊຶ່ງສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກ ຄວາມທຸກຍາກ, ການຂາດການສຶກສາ, ການມີສະພາບແວດລ້ອມຂອງຄວາມເປັນຢູ່ ຫຼື ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມບໍ່ດີ. ແຕ່ຜູ້ກະທໍາຜິດທີ່ກໍ່ອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີສ່ວນໃຫຍ່ ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ມີ ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຊ່ຽວຊານ, ຄວາມຊໍານານ ແລະ ການສຶກສາທີ່ດີ ສາມາດນໍາໃຊ້ ແລະ ເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ໄດ້ຢ່າງສະດວກງ່າຍດາຍກວ່າບຸກຄົນອື່ນ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດມີແນວຄວາມຄິດກໍ່ອາຊະຍາກໍາປະເພດນີ້ຂຶ້ນ.

  1. ຄວາມເສຍຫາຍ

ອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປ ຢູ່ບ່ອນວ່າ ເປັນການກະທໍາທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ ລັດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັງຄົມ. ແຕ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເນື່ອງຈາກວ່າອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປນັ້ນ ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ສາມາດເຫັນຜົນຂອງການກະທໍາຜິດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໂດຍກົງຕໍ່ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ແລະ ຜົນຂອງຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນໃນວົງແຄບ ຫຼື ຈໍາກັດ. ສ່ວນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີນັ້ນ ຄວາມເສຍຫາຍຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບກົນໄກທີ່ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສູງ ແລະ ເກີດຂຶ້ນໃນວົງກວ້າງ ເນື່ອງຈາກວ່າລະບົບຄອມພິວເຕີສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ໃນທົ່ວໂລກ. ການກະທໍາຜິດທາງດ້ານລະບົບຄອມພິວເຕີ ຈຶ່ງສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍຄັ້ງລະເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ ໂດຍມີຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນຈະຂະຫຍາຍອອກເປັນວົງກວ້າງ ແລະ ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຈະເກີດຂຶ້ນເປັນຈໍານວນມະຫາສານ.

ນອກຈາກທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວວ່າ ອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີນັ້ນ ຜູ້ກະທໍາຜິດສ່ວນໃຫຍ່ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີ ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄວາມຊໍານານ ທາງດ້ານລະບົບຄອມພິວເຕີສູງສົມຄວນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດທີ່ຈະຊຸກເຊື່ອງ, ປິດບັງ ການກະທໍາຜິດຂອງຕົນ ຫຼື ທໍາລາຍຫຼັກຖານທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ຈະນໍາມາໃຊ້ໃນການດໍາເນີນຄະດີໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດໃນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ຈຶ່ງມີຄວາມຍາກລໍາບາກຫຼາຍກວ່າການດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດໃນອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະມີຫຼັກຖານຮັດກຸມ ທີ່ຢັ້ງຢືນການກະທໍາຜິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ງ່າຍດາຍກວ່າ.


ບົດຄວາມໂດຍ: ວິລະຍົງ ຍຸບົນພາກ

ອ້າງອີງ:

  1. ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບເລກທີ 26/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2017;

  2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ສະບັບເລກທີ 61/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2015.

 

Advertisement Replay Ad
Facebook ຮ່ວມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວດ້ວຍຟີເຈີໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນເວລາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ

Facebook ຮ່ວມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວດ້ວຍຟີເຈີໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນເວລາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ

ເປີດໂຕ OPPO A94 ອັດແໜ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບ ທັງການຖ່າຍພາບ & ຄວາມໄວ ໃນລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ເປີດໂຕ OPPO A94 ອັດແໜ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບ ທັງການຖ່າຍພາບ & ຄວາມໄວ ໃນລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ເລີໂນໂວ ເປີດໂຕ ThinkBook ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຮັບເທຣນ “ເຮັດວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ” (work-from-anywhere)

ເລີໂນໂວ ເປີດໂຕ ThinkBook ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຮັບເທຣນ “ເຮັດວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ” (work-from-anywhere)

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າອິນເຕີເນັດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈັກ 1 ມື້?

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າອິນເຕີເນັດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈັກ 1 ມື້?

ຊາວອາຊີຕາເວັນອາຄະເນ 18% ພາກັນແຊຂ່າວລົງໂຊຊຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກ່ອນວ່າເປັນເລື່ອງແທ້ ຫຼື ປອມ

ຊາວອາຊີຕາເວັນອາຄະເນ 18% ພາກັນແຊຂ່າວລົງໂຊຊຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກ່ອນວ່າເປັນເລື່ອງແທ້ ຫຼື ປອມ

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະໂລກລະບາດ: ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະໂລກລະບາດ: ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ຊ້າໝົດອົດເດີ! HUAWEI Nova 7i ຫຼຸດລາຄາພິເສດຕ້ອນຮັບເທດສະການຄຣິສມາສ ແລະ ປີໃໝ່ສາກົນ

ຊ້າໝົດອົດເດີ! HUAWEI Nova 7i ຫຼຸດລາຄາພິເສດຕ້ອນຮັບເທດສະການຄຣິສມາສ ແລະ ປີໃໝ່ສາກົນ

ໂລກໃໝ່ຂອງການຮຽນຮູ້! katalyst-learning.com ໃຫ້ຄົນລາວຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ e-commerce ແບບຟຣີໆ

ໂລກໃໝ່ຂອງການຮຽນຮູ້! katalyst-learning.com ໃຫ້ຄົນລາວຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ e-commerce ແບບຟຣີໆ

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)

ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນສຽງ & ສວມໃສ່ອັດສະລິຍະຈາກ HUAWEI ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ

ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນສຽງ & ສວມໃສ່ອັດສະລິຍະຈາກ HUAWEI ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ

ຄວາມໂສດເປັນບັນຫາສຳລັບເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່? ຈະດີບໍ່ຖ້າເຮົາມີລະບົບທີ່ສາມາດຊ່ວຍຈັບຄູ່ໃຫ້ກັບຄົນໂສດ?

ຄວາມໂສດເປັນບັນຫາສຳລັບເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່? ຈະດີບໍ່ຖ້າເຮົາມີລະບົບທີ່ສາມາດຊ່ວຍຈັບຄູ່ໃຫ້ກັບຄົນໂສດ?

ຫຼຽນມີສອງດ້ານສັນໃດ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍກໍມີ "ດ້ານດີ - ດ້ານລົບ" ສັນນັ້ນ

ຫຼຽນມີສອງດ້ານສັນໃດ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍກໍມີ "ດ້ານດີ - ດ້ານລົບ" ສັນນັ້ນ

ເປີດໃຫ້ສັ່ງຈອງແລ້ວມື້ນີ້! Huawei Y7a ລາຄາສຸດຄຸ້ມ ພ້ອມຈຸດເດັ່ນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດເປັນເຈົ້າຂອງ

ເປີດໃຫ້ສັ່ງຈອງແລ້ວມື້ນີ້! Huawei Y7a ລາຄາສຸດຄຸ້ມ ພ້ອມຈຸດເດັ່ນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດເປັນເຈົ້າຂອງ

ປັກ 3 ຂາ ທີ່ມາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈິງແທ້ປະການໃດ?

ປັກ 3 ຂາ ທີ່ມາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈິງແທ້ປະການໃດ?

7 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດຈະເປັນເຈົ້າຂອງ Huawei Nova 7 ສະມາດໂຟນ 5G

7 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດຈະເປັນເຈົ້າຂອງ Huawei Nova 7 ສະມາດໂຟນ 5G

ຮູ້ຈັກກັບ VPN ເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາຍມຸດທ່ອງອິນເຕີເນັດປອດໄພຂຶ້ນອີກເທົ່າຕົວ

ຮູ້ຈັກກັບ VPN ເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາຍມຸດທ່ອງອິນເຕີເນັດປອດໄພຂຶ້ນອີກເທົ່າຕົວ

ກ້ອງໂປຣຍັງຈຳເປັນບໍ່? ໃນເມື່ອກ້ອງມືຖືກໍ່ສາມາດຊູມຈົນເຫັນຮູຂຸມຂົນ

ກ້ອງໂປຣຍັງຈຳເປັນບໍ່? ໃນເມື່ອກ້ອງມືຖືກໍ່ສາມາດຊູມຈົນເຫັນຮູຂຸມຂົນ

Digital Marketing ແມ່ນຫຍັງ? ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ຖ້າຢາກເປັນນັກການຕະຫຼາດໃນຍຸກນີ້

Digital Marketing ແມ່ນຫຍັງ? ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ຖ້າຢາກເປັນນັກການຕະຫຼາດໃນຍຸກນີ້

ວາງຈຳໜ່າຍແລ້ວ! Huawei Watch GT2 Pro ມາພ້ອມ 12 ຟັງຊັນໂດດເດັ່ນ ດ້ວຍລະບົບການໃຊ້ງານອັດສະລິຍະ

ວາງຈຳໜ່າຍແລ້ວ! Huawei Watch GT2 Pro ມາພ້ອມ 12 ຟັງຊັນໂດດເດັ່ນ ດ້ວຍລະບົບການໃຊ້ງານອັດສະລິຍະ

ເບິ່ງຢູທູບຫຼາຍກາຍເວລາຫຼັບນອນ ນີ້ຄືວິທີຕັ້ງຄ່າໃຫ້ YouTube ເຕືອນເຮົາວ່າຮອດເວລາເຂົ້ານອນແລ້ວ

ເບິ່ງຢູທູບຫຼາຍກາຍເວລາຫຼັບນອນ ນີ້ຄືວິທີຕັ້ງຄ່າໃຫ້ YouTube ເຕືອນເຮົາວ່າຮອດເວລາເຂົ້ານອນແລ້ວ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ