ວັນພຸດ ທີ 16 ມິຖຸນາ 2021

ເປັນຫຍັງທະນາຍຄວາມຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ?

ເປັນຫຍັງທະນາຍຄວາມຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 06/ສພຊ, ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 2016 ມາດຕາ 2 ກໍານົດວ່າ "ທະນາຍຄວາມ ແມ່ນ ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບ ໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງລູກຄວາມ ທັງຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳໃຫ້ແກ່ຄູ່ຄວາມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ". 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 37/ສພຊ, ລົງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2017 ມາດຕາ 71 ວັກ 2 ກຳນົດວ່າ "ທະນາຍຄວາມ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ນັບແຕ່ວັນທີ່ຕົນໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ການສະເໜີຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຂອງລູກຄວາມ ຫຼື ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງຂອງຜູ້ກ່ຽວ ເປັນຕົ້ນໄປ". 

ຕາມການກຳນົດດັ່ງກ່າວ ສະແດງວ່າ ໃນແງ່ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີທະນາຍຄວາມເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ. 

ທະນາຍຄວາມ ເປັນພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ, ເປັນຫຼັກປະກັນເພີ່ມເຕີມວ່າ ຜູ້ຖືກຫາ ມີສິດທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ຄະດີໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ໝາຍຄວາມວ່າ ຄູ່ຄວາມ ຈະຕ້ອງມີສິດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່ສູ້ຄະດີເທົ່າທຽມກັນຢ່າງແທ້ຈິງໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ. ນອກຈາກ ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ຈະມີສິດໃນການຕໍ່ສູ້ຄະດີໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ແລ້ວ ສານ ແລະ ໄອຍະການ ກໍມີໜ້າທີ່ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງ ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ເຊັ່ນດຽວກັນ. ແຕ່ກົນໄກເຫຼົ່ານີ້ຍັງບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການປົກປ້ອງ ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ຊຶ່ງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສະພາບຈິດໃຈຍັງບໍ່ປົກກະຕິ ຢ້ານກົວ, ຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຖືກຫາວ່າ ຕົນເປັນຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ຫຼື ກະທໍາຄວາມຜິດທາງອາຍາ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີທີ່ປຶກສາຊ່ວຍໃນການຕໍ່ສູ້ຄະດີ.  

ສໍາລັບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ສິດໃນການມີທະນາຍຄວາມເປັນສິດຂັ້ນພື້ນຖານ ຖ້າວ່າຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ບໍ່ມີທະນາຍຄວາມ ອົງການດຳເນີນຄະດີອາຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍຈະສະເໜີໃຫ້ສະພາທະນາຍ ຄວາມແຕ່ງຕັ້ງທະນາຍຄວາມໃຫ້ ໂດຍໜ້າທີ່. ໃນນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າ ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ບໍ່ສາມາດຈ້າງທະນາຍ ຄວາມດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ຕ້ອງຕໍ່ສູ້ຄະດີໂດຍລໍາພັງ ເນື່ອງຈາກສາເຫດທີ່ວ່າ ຂາດຄວາມຮູ້, ເກີດຄວາມສັບສົນດ້ານຄວາມຄິດ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ດ້ວຍສາເຫດອື່ນໃດກໍຕາມ ອົງການດຳເນີນຄະດີອາຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງຖືວ່າເປັນໜ້າທີ່ ທີ່ຈະຕ້ອງຈັດຫາທະນາຍຄວາມໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ຜູ້ນັ້ນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງພິຈາລະນາວ່າ ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ໄດ້ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ບໍ່ ຊຶ່ງຕ້ອງຖືວ່າການມີທະນາຍຄວາມເປັນພື້ນຖານອັນຈໍາເປັນແຫ່ງຄວາມຍຸຕິທຳ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຖິງວ່າບຸກຄົນທຳມະດາທີ່ມີສະຕິປັນຍາ ແລະ ສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມ ຫຼື ມີການສຶກສາສູງເທົ່າໃດກໍຕາມ ກໍຍັງຂາດຄວາມຊໍານານທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຍ່ອມຕ້ອງການທະນາຍຄວາມໃຫ້ເປັນທີ່ປຶກສາ ແລະ ແນະນຳໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການດຳເນີນຄະດີອາຍາ. ຖ້າຫາກປາສະຈາກທະນາຍຄວາມແລ້ວ ເຖິງວ່າ ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ກະທໍາຜິດ ແຕ່ກໍມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຖືກລົງໂທດຢ່າງໜັກ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງຕ້ອງກະທໍາສິ່ງໃດແດ່ ຫຼື ປະຕິບັດແນວໃດ ເພື່ອທີ່ຈະສະແດງຄວາມບໍລິສຸດຂອງຕົນນັ້ນເອງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ຈຶ່ງກຳນົດໃຫ້ການມີທະນາຍຄວາມເປັນຫຼັກປະກັນ ໃນຄວາມສາມາດຕໍ່ສູ້ຄະດີຢ່າງເທົ່າທຽມກັນຂອງ ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ແລະ ໄດ້ກໍານົດຫຼັກປະກັນນີ້ໄວ້ໃນກົດໝາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າຄະດີອາຍາເປັນຄະດີທີ່ກະທົບກະເທືອນທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ແຕະຕ້ອງເຖິງເສລີພາບຂອງພົນລະ ເມືອງ ຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງລົງໂທດສະເພາະຜູ້ທີ່ໄດ້ກະທໍາຜິດເທົ່ານັ້ນ. ການຈັດຫາທະນາຍຄວາມໃຫ້ ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ຈຶ່ງເປັນການຮັບປະກັນການປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຍຸຕິທຳ, ຜູ້ກະທໍາຜິດ ຕ້ອງຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ, ຜູ້ບໍ່ກະທໍາຜິດ ຈະບໍ່ຖືກລົງໂທດ ຊຶ່ງເປັນພື້ນຖານຂອງການດຳເນີນຄະດີອາຍານັ້ນເອງ. 


ຂຽນໂດຍ: ວິລະວົງ ຍຸບົນພາກ

ອ້າງອີງ: 

  • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 06/ສພຊ, ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 2016
  • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 37/ສພຊ, ລົງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2017 
Advertisement Replay Ad
ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ