ວັນເສົາ ທີ 31 ຕຸລາ 2020

ເປັນຫຍັງທະນາຍຄວາມຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ?

ເປັນຫຍັງທະນາຍຄວາມຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 06/ສພຊ, ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 2016 ມາດຕາ 2 ກໍານົດວ່າ "ທະນາຍຄວາມ ແມ່ນ ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບ ໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງລູກຄວາມ ທັງຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳໃຫ້ແກ່ຄູ່ຄວາມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ". 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 37/ສພຊ, ລົງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2017 ມາດຕາ 71 ວັກ 2 ກຳນົດວ່າ "ທະນາຍຄວາມ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ນັບແຕ່ວັນທີ່ຕົນໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ການສະເໜີຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຂອງລູກຄວາມ ຫຼື ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງຂອງຜູ້ກ່ຽວ ເປັນຕົ້ນໄປ". 

ຕາມການກຳນົດດັ່ງກ່າວ ສະແດງວ່າ ໃນແງ່ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີທະນາຍຄວາມເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ. 

ທະນາຍຄວາມ ເປັນພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ, ເປັນຫຼັກປະກັນເພີ່ມເຕີມວ່າ ຜູ້ຖືກຫາ ມີສິດທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ຄະດີໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ໝາຍຄວາມວ່າ ຄູ່ຄວາມ ຈະຕ້ອງມີສິດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່ສູ້ຄະດີເທົ່າທຽມກັນຢ່າງແທ້ຈິງໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ. ນອກຈາກ ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ຈະມີສິດໃນການຕໍ່ສູ້ຄະດີໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ແລ້ວ ສານ ແລະ ໄອຍະການ ກໍມີໜ້າທີ່ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງ ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ເຊັ່ນດຽວກັນ. ແຕ່ກົນໄກເຫຼົ່ານີ້ຍັງບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການປົກປ້ອງ ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ຊຶ່ງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສະພາບຈິດໃຈຍັງບໍ່ປົກກະຕິ ຢ້ານກົວ, ຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຖືກຫາວ່າ ຕົນເປັນຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ຫຼື ກະທໍາຄວາມຜິດທາງອາຍາ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີທີ່ປຶກສາຊ່ວຍໃນການຕໍ່ສູ້ຄະດີ.  

ສໍາລັບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ສິດໃນການມີທະນາຍຄວາມເປັນສິດຂັ້ນພື້ນຖານ ຖ້າວ່າຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ບໍ່ມີທະນາຍຄວາມ ອົງການດຳເນີນຄະດີອາຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍຈະສະເໜີໃຫ້ສະພາທະນາຍ ຄວາມແຕ່ງຕັ້ງທະນາຍຄວາມໃຫ້ ໂດຍໜ້າທີ່. ໃນນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າ ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ບໍ່ສາມາດຈ້າງທະນາຍ ຄວາມດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ຕ້ອງຕໍ່ສູ້ຄະດີໂດຍລໍາພັງ ເນື່ອງຈາກສາເຫດທີ່ວ່າ ຂາດຄວາມຮູ້, ເກີດຄວາມສັບສົນດ້ານຄວາມຄິດ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ດ້ວຍສາເຫດອື່ນໃດກໍຕາມ ອົງການດຳເນີນຄະດີອາຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງຖືວ່າເປັນໜ້າທີ່ ທີ່ຈະຕ້ອງຈັດຫາທະນາຍຄວາມໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ຜູ້ນັ້ນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງພິຈາລະນາວ່າ ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ໄດ້ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ບໍ່ ຊຶ່ງຕ້ອງຖືວ່າການມີທະນາຍຄວາມເປັນພື້ນຖານອັນຈໍາເປັນແຫ່ງຄວາມຍຸຕິທຳ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຖິງວ່າບຸກຄົນທຳມະດາທີ່ມີສະຕິປັນຍາ ແລະ ສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມ ຫຼື ມີການສຶກສາສູງເທົ່າໃດກໍຕາມ ກໍຍັງຂາດຄວາມຊໍານານທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຍ່ອມຕ້ອງການທະນາຍຄວາມໃຫ້ເປັນທີ່ປຶກສາ ແລະ ແນະນຳໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການດຳເນີນຄະດີອາຍາ. ຖ້າຫາກປາສະຈາກທະນາຍຄວາມແລ້ວ ເຖິງວ່າ ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ກະທໍາຜິດ ແຕ່ກໍມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຖືກລົງໂທດຢ່າງໜັກ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງຕ້ອງກະທໍາສິ່ງໃດແດ່ ຫຼື ປະຕິບັດແນວໃດ ເພື່ອທີ່ຈະສະແດງຄວາມບໍລິສຸດຂອງຕົນນັ້ນເອງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ຈຶ່ງກຳນົດໃຫ້ການມີທະນາຍຄວາມເປັນຫຼັກປະກັນ ໃນຄວາມສາມາດຕໍ່ສູ້ຄະດີຢ່າງເທົ່າທຽມກັນຂອງ ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ແລະ ໄດ້ກໍານົດຫຼັກປະກັນນີ້ໄວ້ໃນກົດໝາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າຄະດີອາຍາເປັນຄະດີທີ່ກະທົບກະເທືອນທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ແຕະຕ້ອງເຖິງເສລີພາບຂອງພົນລະ ເມືອງ ຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງລົງໂທດສະເພາະຜູ້ທີ່ໄດ້ກະທໍາຜິດເທົ່ານັ້ນ. ການຈັດຫາທະນາຍຄວາມໃຫ້ ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ຈຶ່ງເປັນການຮັບປະກັນການປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຍຸຕິທຳ, ຜູ້ກະທໍາຜິດ ຕ້ອງຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ, ຜູ້ບໍ່ກະທໍາຜິດ ຈະບໍ່ຖືກລົງໂທດ ຊຶ່ງເປັນພື້ນຖານຂອງການດຳເນີນຄະດີອາຍານັ້ນເອງ. 


ຂຽນໂດຍ: ວິລະວົງ ຍຸບົນພາກ

ອ້າງອີງ: 

  • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 06/ສພຊ, ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 2016
  • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 37/ສພຊ, ລົງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2017 
Advertisement Replay Ad
ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ