ວັນພຸດ ທີ 16 ມິຖຸນາ 2021

ໃນສັນຍາຊື້ຂາຍ ຖ້າຜູ້ຊື້ຮູ້ວ່າຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຊື້ນັ້ນບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ຜູ້ຊື້ມີສິດຫຍັງແດ່?

ໃນສັນຍາຊື້ຂາຍ ຖ້າຜູ້ຊື້ຮູ້ວ່າຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຊື້ນັ້ນບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ຜູ້ຊື້ມີສິດຫຍັງແດ່?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ສັນຍາຊື້ຂາຍ ແມ່ນ ການຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາ ຊຶ່ງຜູ້ຂາຍມີພັນທະມອບຊັບສິ່ງຂອງ ໃຫ້ເປັນກໍາມະສິດຂອງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຊື້ຕ້ອງຮັບເອົາຊັບສິ່ງຂອງ ແລະ ມີພັນທະຈ່າຍເງິນ ຕາມລາຄາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ. 

ໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ ການຊື້ຂາຍຖືວ່າເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທຸລະກິດໃນລະດັບໃດກໍຕາມ. ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ນໍາມາຊື້ຂາຍ ແມ່ນ ເປົ້າໝາຍຂອງການຊື້ຂາຍ ຊຶ່ງອາດຈະແມ່ນສິນຄ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງມອບໃຫ້ກັນໃນເວລາຕໍ່ໜ້າ. ໃນການຊື້ຂາຍ ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ນໍາມາຊື້ຂາຍນັ້ນ ຕ້ອງມີຄຸນນະພາບ ກໍຄືໄດ້ກໍານົດໃຫ້ ຄຸນນະພາບຂອງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຂາຍ ຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເນື້ອໃນຂອງສັນຍາ. ໃນກໍລະນີທີ່ສັນຍາຫາກບໍ່ໄດ້ກໍານົດ ຫຼື ກໍານົດບໍ່ແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທີ່ຕ້ອງການນັ້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ຫຼື ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ມາດຕະຖານທີ່ຍອມຮັບເປັນປະເພນີເຄີຍປະຕິບັດກັນມາ ເຊັ່ນ ຄຸນນະພາບທີ່ເໝາະສົມກັບລາຄາຂອງສິນຄ້າ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບວັດຖຸປະສົງຂອງສັນຍາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ອາດຈະມີບາງກໍລະນີທີ່ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຊື້ຂາຍ ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ຫຼື ມີຄວາມບົກພ່ອງ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເນື້ອໃນຂອງສັນຍາ ຊຶ່ງສ້າງຄວາມອັບປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊື້ ເພາະວ່າຄຸນນະພາບຂອງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຊື້ຂາຍ ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບຜູ້ຊື້, ສະນັ້ນ ຖ້າເກີດກໍລະນີດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ ຜູ້ຊື້ຈະມີສິດຫຍັງແດ່ ໃນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຂາຍປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ຕົນ. 

ໃນກໍລະນີທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ມາດຕາ 407 ວັກທີສາມ ກໍານົດວ່າ "ໃນກໍລະນີຜູ້ຊື້ຫາກໄດ້ຮູ້ວ່າຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນບໍ່ມີຄຸນນະພາບແລ້ວ ຜູ້ຊື້ມີສິດຂໍໃຫ້ສ້ອມແປງຄືນ, ປ່ຽນເອົາຊັບສິ່ງຂອງປະເພດດຽວກັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຂໍຫຼຸດລາຄາ ຫຼື ຍົກເລີກສັນຍາ ພ້ອມທັງທວງເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ"

ເມື່ອພິຈາລະນາຈາກບົດບັນຍັດດັ່ງກ່າວ ຜູ້ຊື້ມີສິດ ດັ່ງນີ້: 

1. ຂໍໃຫ້ສ້ອມແປງຄືນ 

ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ຂາຍໄດ້ມອບຊັບສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊື້ ກໍໃຫ້ຖືວ່າຜູ້ຂາຍບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພັນທະໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມສັນຍາຊື້ຂາຍ ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ຂາຍຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເຖິງວ່າຜູ້ຂາຍຈະບໍ່ມີເຈດຕະນາ ຫຼື ດ້ວຍຄວາມປະໝາດກໍຕາມ, ສະນັ້ນ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງຈຶ່ງກໍານົດໃຫ້ຜູ້ຊື້ມີສິດຂໍໃຫ້ຜູ້ຂາຍສ້ອມແປງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບນັ້ນຄືນກ່ອນການມອບ. ຕົວຢ່າງ: ຕາມສັນຍາຊື້ຂາຍ ທ້າວ ກ ຕ້ອງມອບຈັກຕັດຫຍ້າໃຫ້ ທ້າວ ຂ ກ່ອນວັນທີ 28 ກຸມພາ 2020 ແລະ ທ້າວ ກ ໄດ້ມອບຈັກຕັດຫຍ້າຄັ້ງທໍາອິດໃຫ້ ທ້າວ ຂ ໃນວັນທີ 26 ກຸມພາ 2020. ແຕ່ຈັດຕັດຫຍ້ານັ້ນບໍ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້ໄດ້ ເພາະວ່າຍັງຂາດອຸປະກອນບາງອັນ (ອຸປະກອນບໍ່ຄົບຖ້ວນ). ທ້າວ ຂ ຈຶ່ງສົ່ງຈັກຕັດຫຍ້າຄືນໃຫ້ ທ້າວ ກ ເພື່ອໃຫ້ ທ້າວ ກ ນໍາເອົາໄປສ້ອມແປງຄືນ ໃຫ້ອຸປະກອນຄົບຖ້ວນ ແລະ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ຕາມສັນຍາຊື້ຂາຍ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ແລ້ວຈຶ່ງນໍາມາມອບຄືນໃຫ້ ທ້າວ ຂ. 

2. ປ່ຽນເອົາຊັບສິ່ງຂອງປະເພດດຽວກັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ

ໃນສັນຍາຊື້ຂາຍ ຖືວ່າເປັນພັນທະຂອງຜູ້ຂາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງມອບຊັບສິ່ງຂອງ ຕາມສັນຍາຊື້ຂາຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊື້ ຊຶ່ງສາມາດຕີຄວາມໝາຍໄດ້ວ່າ ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຊື້ຂາຍນັ້ນ ຕ້ອງປາສະຈາກຄວາມບົກພ່ອງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ, ສະນັ້ນ ຖ້າຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຊື້ຂາຍນັ້ນ ມີຄວາມບົກພ່ອງ ຫຼື ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ຜູ້ຂາຍກໍຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜູ້ຊື້ກໍມີສິດຮ້ອງຂໍປ່ຽນເອົາຊັບສິ່ງຂອງປະເພດດຽວກັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການຮ້ອງຂໍປ່ຽນເອົາຊັບສິ່ງຂອງປະເພດດຽວກັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຄວນພິຈາລະນາເຖິງຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ. ຕົວຢ່າງ: ກໍລະນີຜູ້ຊື້ບໍ່ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ສິດຮ້ອງຂໍໃຫ້ສ້ອມແປງຄືນ ເພາະວ່າຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນບໍ່ສາມາດສ້ອມແປງຄືນໄດ້ ເຊັັ່ນ ຈອກແກ້ວທີ່ແຕກ, ໂມງລາຄາຖືກບໍ່ຄຸ້ມຄ່າກັບການສ້ອມແປງ, ຟິມລົດທີ່ເສື່ອມຄຸນນະພາບ... ຫຼື ກໍລະນີທີ່ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຊື້ຂາຍ ມີຄວາມບົກພ່ອງໃນສ່ວນທີ່ສໍາຄັນ ເຊັ່ນ ເສົາເຮືອນທີ່ແຕກຫັກ, ລົດທີ່ມີສີເຂັ້ມຈາງບໍ່ເທົ່າກັນ, ອາຫານທີ່ບູດເນົ່າ ຫຼື ມີສານພິດ... 


ພາບ: Blake Wisz / Unsplash

3. ຂໍຫຼຸດລາຄາ

ຜູ້ຊື້ມີສິດຂໍຫຼຸດລາຄາຈາກຜູ້ຂາຍໄດ້ ຖ້າຜູ້ຊື້ຫາກເຫັນວ່າຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຂາຍນັ້ນ ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ຫຼື ມີຄວາມບົກພ່ອງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການຂໍຫຼຸດລາຄາອາດຈະມີໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອຄວາມບົກພ່ອງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຊື້ຂາຍນັ້ນ ບໍ່ຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການນໍາໃຊ້ຊັບສິ່ງຂອງດັ່ງກ່າວ. ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ກ ຊື້ຈອກນໍາ ທ້າວ ຂ ຈໍານວນ 10 ໜ່ວຍ ໃນລາຄາ 100,000 ກີບ ແຕ່ປາກົດວ່າມີຈອກ 2 ໜ່ວຍ ທີ່ມີລວດລາຍຈຸດໜຶ່ງຫາຍໄປ ແລະ ບໍ່ຄືກັນກັບລວດລາຍຂອງຈອກອີກ 8 ໜ່ວຍ ຫຼື ຄວາມງາມບໍ່ເທົ່າກັບຈອກອີກ 8 ໜ່ວຍດັ່ງກ່າວ ທ້າວ ກ ຈຶ່ງຂໍຫຼຸດລາຄາຈາກ ທ້າວ ຂ ໄດ້ 90,000 ກີບ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຈອກ 2 ໜ່ວຍດັ່ງກ່າວ ຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ ພຽງແຕ່ລວດລາຍຈຸດໃດໜຶ່ງຫາຍໄປເທົ່ານັ້ນ. 

4. ຍົກເລີກສັນຍາ 

ໃນກໍລະນີທີ່ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຊື້ຂາຍ ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ຫຼື ມີຄວາມບົກພ່ອງ ຢ່າງແທ້ຈິງ ຜູ້ຊື້ກໍມີສິດຂໍຍົກເລີກສັນຍາໄດ້ ຕາມການຕົກລົງກັນ. ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ກ ເຮັດສັນຍາຊື້ຂາຍລົດຈັກ Honda Wave 100 ນໍາ ທ້າວ ຂ ຊຶ່ງໃນສັນຍາຊື້ຂາຍລົດຈັກດັ່ງກ່າວ ມີການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງລົດເປັນເວລາ 1 ປີ. ແຕ່ເມື່ອມີການມອບລົດຈັກ ແລະ ທ້າວ ກ ນໍາເອົາລົດຄັນດັ່ງກ່າວໄປນໍາໃຊ້ ພຽງວັນດຽວ ໂດຍຂັບຂີ່ໄປຕາມເສັ້ນທາງປົກກະຕິ ແຕ່ໃນລະຫວ່າງຂັບຂີ່ນັ້ນ ເກຍລົດໄດ້ຫັກອອກ, ຖັງນໍ້າມັນກໍຮົ່ວ, ລາງກໍຄົດ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້. ທ້າວ ກ ຈຶ່ງຂໍຍົກເລີກສັນຍາຊື້ຂາຍລົດຈັກນໍາ ທ້າວ ຂ ເພາະວ່າຄຸນນະພາບຂອງລົດຈັກບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ກໍຄື ສະພາບຂອງລົດຈັກ ມີຄວາມບົກພ່ອງ ຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ຮ້າຍແຮງ ຈົນບໍ່ສາມາດຂັບຂີ່ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ. 

5. ທວງເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ 

ຄ່າເສຍຫາຍ ໝາຍເຖິງ ຈໍານວນເງິນ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ຂອງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອໃຊ້ແທນຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນແກ່ຜູ້ອື່ນ. ໃນສັນຍາຊື້ຂາຍນັ້ນ ຖ້າຜູ້ຂາຍຫາກໄດ້ມອບຊັບທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ຫຼື ມີຄວາມບົກພ່ອງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊື້ແລ້ວ ຜູ້ຊື້ຍ່ອມຕົກເປັນຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ຊຶ່ງກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຊື້ມີສິດທວງເອົາເງິນ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ຈາກຜູ້ຂາຍ ເພື່ອໃຊ້ແທນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ຊື້ໄດ້. ຕົວຢ່າງ: ກໍລະນີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຊື້ຂາຍ ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ຂາຍຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມປົກກະຕິ ໃນສັນຍາຊື້ຂາຍ.

ຄ່າເສຍຫາຍໃນສ່ວນນີ້ ກໍຄື ມູນຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງ ມູນຄ່າຂອງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບ ຈາກການມອບຊັບສິ່ງຂອງ ແລະ ມູນຄ່າຂອງຄວາມບົກພ່ອງ ຫຼື ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ດ້ວຍການຄິດໄລ່ຈາກມູນຄ່າຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບ ຈາກການຫັກລົບໜີ້ດ້ວຍມູນຄ່າຂອງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ບົກພ່ອງ ຫຼື ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ຫຼື ຄິດໄລ່ຈາກການສ້ອມແປງຄືນຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນ ຊຶ່ງແຍກອອກເປັນຈຸດທີ່ບົກພ່ອງກັບຈຸດອື່ນ. ຕົວຢ່າງ: ໃນເວລາຂັບລົດເກັງຕາມຫົນທາງປົກກະຕິ ຖົງລົມນິລະໄພ ໄດ້ເກີດເຮັດວຽກອອກມາຢ່າງກະທັນຫັນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເກີດມີອຸປະຕິເຫດຫຍັງກັບລົດເກັງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຈາກແຮງກະທົບຂອງຖົງລົມນິລະໄພ ແລະ ລົດເກັງເສຍຫຼັກໄປຕໍາກັບຂອບທາງ ເຮັດໃຫ້ລົດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ຜູ້ຊື້ມີສິດທວງເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຜູ້ຂາຍຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນຈຸດທີ່ລົດມີຄວາມບົກພ່ອງ ກໍຄື ຈຸດທີ່ເປັນຖົງລົມນິລະໄພ ແລະ ຍັງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຈຸດອື່ນ ຖ້າຫາກເກີດຄວາມເສຍຫາຍໄປຍັງຈຸດອື່ນຂອງຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນ ຊຶ່ງກໍຄືລົດເກັງ ເພາະວ່າເປັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເນື່ອງ.


ບົດຄວາມໂດຍ: ວິລະວົງ ຍຸບົນພາກ

ອ້າງອີງ: 

  • ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສະບັບເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 6 ທັນວາ 2018 

ພາບໜ້າປົກ: Arturo Rey / Unsplash

Advertisement Replay Ad
ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2021

ຜົນການວິໄຈພົບ ອາຍຸໄຂສູງສຸດຂອງມະນຸດອາດສູງເຖິງ 150 ປີ

ຜົນການວິໄຈພົບ ອາຍຸໄຂສູງສຸດຂອງມະນຸດອາດສູງເຖິງ 150 ປີ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2021

ໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ? ແລະ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢຸດການກາຍພັນໄດ້?

ໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ? ແລະ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢຸດການກາຍພັນໄດ້?

Sexual Harassment: ມຸກຕະຫຼົກທາງເພດສ້າງສຽງຫົວໃດ! ແຕ່ເຮົາຄວນຍອມຮັບ ຫຼື ບໍ່?

Sexual Harassment: ມຸກຕະຫຼົກທາງເພດສ້າງສຽງຫົວໃດ! ແຕ່ເຮົາຄວນຍອມຮັບ ຫຼື ບໍ່?

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ເມສາ 2021

ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 65 ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢັ້ງຢືນໃໝ່ ປະຈຳວັນທີ 23 ເມສາ 2021

ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 65 ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢັ້ງຢືນໃໝ່ ປະຈຳວັນທີ 23 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ