ວັນອັງຄານ ທີ 15 ມິຖຸນາ 2021

ລວມຊື່ກະຊວງ ແລະ ກົມຕ່າງໆ ເປັນພາສາອັງກິດ ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້

ລວມຊື່ກະຊວງ ແລະ ກົມຕ່າງໆ ເປັນພາສາອັງກິດ ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

muan.la ໄດ້ລວບລວມເອົາຊື່ຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ກົມຕ່າງໆ ທີ່ເປັນມາໃຫ້ທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໄດ້ນຳເອົາໄປໃຊ້ໃນວຽກງານ, ການຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ເກັບກຳມາຈາກເວັບໄຊທາງການຂອງກະຊວງທັງໝົດ.

1. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ: Ministry of Foreign Affairs

 • ຫ້ອງການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ: Permanent Secretary Office
 • ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ: Department of Organization and Personnel
 • ກົມກົງສຸນ: Department of Consular
 • ກົມການຂ່າວ: Department of Press
 • ກົມກວດກາ: Department of Inspection
 • ກົມອາຊຽນ: Department of ASEAN
 • ກົມອາຊີປາຊີຟິກ ແລະ ອາຟຣິກາ: Department of Asia, Pacific and Africa
 • ກົມເອີຣົບ ແລະ ອາເມລິກາ: Department of Europe and America
 • ກົມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ: Department of International Organization
 • ກົມເສດຖະກິດ: Department of Economic Affairs
 • ກົມສົນທິສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ: Department of Treaties and Law
 • ກົມພິທີການທູດ: Department of Protocol
 • ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດ: The Office of the National Boundary Committee
 • ກົມພົວພັນຄົນເຊື້ອຊາດລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ: Department of Lao Oversea Affairs
 • ກົມການເງິນ: Department of Finance
 • ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ: Institute of Foreign Affairs
 • ຫ້ອງການບໍລິການສະຖານທູດ: Diplomatic Service Bureau


ພາບ: Jonas Smith / Unsplash

2. ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ: Ministry of Industry and Commerce

 • ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ: Department of Industry and Handicrafts
 • ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ: Department of Small and Medium Enterprise Promotion
 • ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ: Department of Enterprise Registration and Management
 • ກົມການຄ້າພາຍໃນ: Department of Domestic Trade
 • ກົມກວດກາ: Department of Inspection
 • ຫ້ອງການ: Permanent Secretary Office
 • ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ: Department of Organization and Personnel
 • ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ: Economic Research Institute for Industry and Trade
 • ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື: Department of Planning and Cooperation
 • ກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ: Department of Import and Export
 • ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ: Department of Trade Promotion
 • ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ: Department of Foreign Trade Policy


ພາບ: veeterzy / Unsplash

3. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ : Ministry of Natural Resources and Environment

 • ຫ້ອງການ: Permanent Secretary Office
 • ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ: Department of Organization and Personnel
 • ກົມກວດກາ: Department of Inspection
 • ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື: Department of Planning and Coopoeration
 • ກົມການເງິນ: Department of Finance
 • ກົມນິຕິກຳ: Department of Legal Affairs
 • ກົມທີ່ດິນ: Department of Land
 • ກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳ: Department of Water Resources
 • ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ: Department of Natural Resources and Environment Policy
 • ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ: Department of Environmental Quality
 • ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ: Department of Pollution Control
 • ກົມຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ: Department of Climate Change
 • ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ: Department of Meteorology and Hydrology
 • ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ: Lao National Mekong River Commission Secretariat
 • ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ: Institute for Natural Resources and Environment Research
 • ສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ: Information Center for Natural Resources and Environment
 • ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ: Natural Resources and Environment Inspection Office
 • ສູນຝຶກອົບຮົມຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ: Natural Resources and Environment Training Center


ພາບ: Imat Bagja Gumilar / Unsplash

4. ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້: Ministry of Agriculture and Forestry

 • ກົມກະສິກຳ: Department of Agriculture
 • ກົມປ່າໄມ້: Depertment of Forestry
 • ກົມຊົນລະປະທານ: Department of Irrigation
 • ກົມກວດກາປ່າໄມ້: Department of Forestry Inspection
 • ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ: Department of Agriculture Land Management
 • ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ: Department of Planning and Finance
 • ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ: National Agriculture and Forestry Research Institute
 • ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກຳ: Department of Technical Extension and Agro-processing
 • ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ: Department of Livestock and Fisheries
 • ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ: Department of Organization and Personnel
 • ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ: Department of Rural Development and Cooperative
 • ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ: Department of Policy and Legal Affairs
 • ຄະນະກຳມະການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ: Council for Science and Technology
 • ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ: Poverty Reduction Fund (PRF)


ພາບ: H Shaw / Unsplash

5. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

 • ຫ້ອງການ: Permanent Secretary Office
 • ຫ້ອງການປະກັນຂຸຂະພາບ: National Health Insurance Bureau
 • ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື: Department of Planning and Cooperation
 • ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່: Department of Communicable Disease Control
 • ກົມການເງິນ: Department of Finance
 • ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ: Department of Food and Drug
 • ກົມກວດກາ: Department of Inspection
 • ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ: Department of Organization and Personnel
 • ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ: Department of Hygiene and Health Promotion
 • ກົມປິ່ນປົວ: Department of Treatment and Rehabilitation
 • ກົມການສຶກສາສາທາລະນະສຸກ: Department of Public Health Education


ພາບ: sol / Unsplash

6. ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ: Ministry of Labour and Social Welfare

 • ກົມນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ, ພິການ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ: Department of Policy to Devotees, Disability and the Elderly
 • ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ: Department of Skills Development and Employment Service
 • ກົມຄຸ້ມຄອງ: Department of Management
 • ກົມປະກັນສັງຄົມ: Department of Social Security
 • ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ: Department of Planning and International Cooperation
 • ຫ້ອງການ: Permanent Secretary Office
 • ສະຖາບັນພັດທະນາສືມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ: Lao-Korea Institute for Skills Development
 • ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ: National Regulatory Authority for UXO/Mine Action Sector in Lao PDR
 • ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ: National Social Security Fund
 • ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ: Employment Service Center
 • ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ: Department of Social Welfare
 • ກົມກວດກາ: Department of Inspection
 • ສູນອົງຄະທຽມ: COPE Visitor Center


ພາບ: Science in HD / Unsplash

7. ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ: Ministry of Science and Technology

 • ຫ້ອງການ: Permanent Secretary Office
 • ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ: Department of Organization and Personnel
 • ກົມກວດກາ: Department of Inspection
 • ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື: Department of Planning and Cooperation
 • ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ: Department of Standards and Metrology
 • ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ: Cabinet of Lao Academy Of Science
 • ກົມວິທະຍາສາດ: Department of Science
 • ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ: Department of Technology and Innovation
 • ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ: Department of Intellectual Property
 • ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ: Department of Digital Technology
 • ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ: Biotechnology and Ecology Institute
 • ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່: Renewable Energy and New Materials Institute
 • ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ: Computer Technology and Electronics Institute
 • ສະຖາບັນການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ: Institute of Science and Technology Management


ພາບ: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

8. ກະຊວງຍຸຕິທຳ: Ministry of Justice

 • ຫ້ອງການ: Permanent Secretary Office
 • ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ: Department of Organization and Personnel
 • ກົມກວດກາ: Department of Inspection
 • ກົມກົດໝາຍ: Department of Laws
 • ກົມທະບຽນສານ: Department of Notary
 • ກົມຮ່ວມມືສາກົນ: Department of International Cooperation
 • ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ: Center for the Resolution of Economic Disputes
 • ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ: Department of Judgement Enforcement
 • ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ: Department of Judicial System Promotion
 • ກົມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນນິຕິກຳ: Department of Inspection and Legislation Evaluation
 • ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ: Department of Law Dissemination
 • ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ: National Judicial Institute

9. ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

 • ຫ້ອງການ: Permanent Secretary Office
 • ກົມກວດກາ: Department of Inspection
 • ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື: Department of Planning and Cooperation
 • ກົມການເງິນ: Department of Finance
 • ກົມຂົວທາງ: Department of Roads
 • ກົມຂົນສົ່ງ: Department of Transport
 • ກົມໂຍທາທິການທາງນໍ້າ: Department of Water Supply
 • ກົມເຄຫາ-ຜັງເມືອງ: Department of Housing and Urban Planning
 • ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ: Department of Civil Aviation
 • ກົມທາງລົດໄຟ: Department of Railway
 • ສະຖາບັນໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ: Public Works and Transport Institute
 • ສະພາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ: Science and Technology Academy
 • ສູນຝຶກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນຂົ່ງ: Public Works and Transport Training Center
 • ກອງຄຸ້ມຄອງສະໜາມບິນ: Lao Airports Authority
 • ກອງຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດ: Lao Air Traffic Management
 • ກອງຄຸ້ມຄອງທາງລົດໄຟ: Lao Railway Authority
 • ຫ້ອງການດັດສົມນໍ້າປະປາ: Water Supply Regulatory Office


ພາບ: Mario Caruso / Unsplash

10. ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ: Ministry of Post, Telecommunication and Communication

 • ຫ້ອງການ: Permanent Secretary Office
 • ກົມກວດກາ: Department of Inspection
 • ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື: Department of Planning and Cooperation
 • ກົມການເງິນ: Department of Finance
 • ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ: Department of Organization and Personnel
 • ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມ: Telecommunication Regulatory Authority
 • ກົມໄປສະນີ: Department of Post
 • ກົມຄື້ນຄວາມຖີ່: Department of Radio Frequency
 • ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ: National Internet Center
 • ສູນສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ: Information and Communication Technology Promotion Center
 • ກົມໄອຊີທີ: Department of Information and Communication Technology / Department of ICT
 • ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ: E-Goverment Center
 • ສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸດເສີນທາງຄອມພິວເຕີ: Computer Emergency Response Center
 • ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ: Information and Communication Technology Institute

11. ກະຊວງປ້ອງກັນຊາດ: Ministry of Public Security

 • ກົມໃຫຍ່ສັນຕິບານ: General Department of Public Security
 • ກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ: General Department of Police
 • ກົມໃຫຍ່ພະລາທິການ: General Department of Logistics
 • ກົມໃຫຍ່ການເມືອງ: General Department of Political
 • ກົມກວດການ-ກວດກາ: Department of Inspection
 • ກົມຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວ: Department of Family Registration
 • ກົມຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ປະຫວັດສາດ: Department of Science Research and History
 • ກົມສື່ສານ: Department of Communication


ພາບ: Adli Wahid / Unsplash

12. ກະຊວງພາຍໃນ: Ministry of Home Affairs

 • ຫ້ອງການ: Permanent Secretary Office
 • ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ: Department of Organization and Personnel
 • ກົມກວດກາ: Department of Inspection
 • ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື: Department of Planning and Cooperation
 • ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ: Department of Governance Development
 • ກົມປະເມີນຜົນ ແລະ ພັດທະນາລັດຖະກອນ: Department of Civil Servant Assessment and Development
 • ກົມຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ: Department of Ethnic and Religious Affairs
 • ສູນສຳຫຼວດ, ວັດແທກ ແລະ ແຜນທີ່: Surveying and Mapping Center
 • ກົມການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ: Department of Local Administration
 • ກົມຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ: Department of Civil Servants Management
 • ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ: Department of National Mapping
 • ກົມເອກະສານແຫ່ງຊາດ: Department of National Documents
 • ກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ: Department of Population Management
 • ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ: Administrative Science Research and Training Insititue

13. ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ: Bank of Lao PDR

 • ຫ້ອງການ: Administration Department
 • ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ: Organization and Personnel Department
 • ກົມກວດກາພາຍໃນ: Internal Audit Department
 • ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ: Monetary Policy Department
 • ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ: Commercial Bank Supervision Department
 • ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ: Finacial Insitution Department
 • ກົມບໍລິການທະນາຄານ: Banking Operation Department 
 • ກົມຮ່ວມມືສາກົນ: International Cooperation Department
 • ກົມບັນຊີ ແລະ ການເງິນ: Accounting and Finance Department
 • ກົມພິມຈຳໜ່າຍ: Currency Issuing Department
 • ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ: Information Technology Department
 • ກົມນິຕິກຳ: Legal Department
 • ກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊຳລະສະສາງ: Payment System Department
 • ສະຖາບັນການທະນາຄານ: Banking Institute
 • ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ: Lao Securities Commission Office
 • ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ: Anti Money Laundering Intelligence Unit
 • ໂຮງພິມທະນະບັດ ທຫລ: Printing House
 • ສູນບໍລິການເກັບຊື້ໜີ້ ແລະ ຮັບຝາກເກັບໜີ້: Debit Purchasing Sevices Center
 • ສຳນັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ: Depositor Protection Center
 • ບໍລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອຂອງ ສປປ ລາວ: Credit Information Company
 • ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ: Lao Securities Exchange

14. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ: Ministry of Planning and Investment

15. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ: Ministry of National Defence

16. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ: Ministry of Education and Sports

17. ກະຊວງການເງິນ: Ministry of Finance

18. ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່: Ministry of Energy and Mining

Advertisement Replay Ad
ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ