ວັນອາທິດ ທີ 1 ພະຈິກ 2020

ລວມທຶນການສຶກສາຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ໃຊ້ແຕ່ພາສາອັງກິດ

ລວມທຶນການສຶກສາຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ໃຊ້ແຕ່ພາສາອັງກິດ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ສໍາລັບນັກຮຽນລາວແລ້ວປັດໄຈຫນຶ່ງທີ່ເປັນອຸປະສັກສໍາລັບການໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດແມ່ນເລື່ອງພາສາທີ່ຈໍາ ເປັນຕ້ອງຜ່ານການຮຽນພາສາຂອງປະເທດນັ້ນໆກ່ອນ ຈຶ່ງຈະສາມາດເຂົ້າຮຽນໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້.  ເຊິ່ງນັກຮຽນລາວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ສຶກສາພາສາອັງກິດຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍ ຈຶ່ງໄດ້ພາສາອັງກິດຫຼາຍກວ່າພາສາຕ່າງ ປະເທດອື່ນໆ. ສະນັ້ນມື້ນີ້ມ່ວນໄດ້ລວບລວມເອົາຈາກບັນດາປະເທດທີ່ໃຊ້ ພາສາອັງກິດມາໃຫ້ ບັນດາຊິງທຶນທີ່ສົນໃຈໄປຮຽນຕໍ່ປະເທດທີ່ໃຊ້ພາສາອັງກິດ.  

Australia Awards

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: http://www.mladiinfo.eu/2019/02/08/australia-awards-scholarships-2020/ 

ທຶນການສືກສາຈາກປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຫຼື Australia Awards ແມ່ນລາງວັນສາກົນທີ່ມີກຽດເຊິ່ງທີ່ມອບໂດຍລັດຖະບານປະເທດອົດສະຕຣາລີ ໃຫ້ກັບຜູ້ນຳຍຸກໃໝ່ທີ່ຈະມາພັດທະນາປະເທດຊາດ. ຜ່ານການສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນແມ່ນໄດ້ມີການພັດນະນາດ້ານທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ເພື່ອນຳພາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງ ແລະ ຊ່ວຍໃນການສ້າງຍຶດໜັ້ນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຄົນສູ່ຄົນກັບປະເທດອົດສະຕຣາລີ.  

ທຶນ Australia Awards  ແມ່ນຄຸ້ມຄອງໂດຍສະຖາບັນລາວ-ອົດສະຕຣາລີ (Laos Australia Institute ຫຼື LAI).  ສະຖາບັນລາວ-ອົດສະຕຣາລີແມ່ນຄຸ້ມຄອງໂດຍຄ໋ອບຟີສາກົນຈຳກັດ (Coffey International Limited) ໃນນາມຂອງລັດຖະບານປະເທດອົດສະຕຣາລີ. ຄູ່ຮ່ວມງານຫຼັກຂອງສະຖາບັນລາວ-ອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນປະກອບມີ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ.  

ລະດັບທຶນການສຶກສາທີ່ເປີດຮັບປະກອບມີ:  

  • ວິຊາຊີບ: ອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ອະນຸປະລິນຍາຂັ້ນສູງ(Vocational Education and Training (VET)1 : diploma and advanced diploma)  
  • ປະລິນຍາໂທ(Master’s Degree) 
  • ປະລິນຍາເອກ(Doctorate Degree (PhD)) 

ສາຂາຮຽນດ້ານການສຶກສາ (Education), ການພັດທະນາດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (Human Resource Development), ການພັດທະນາການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ (Trade and private sector development), ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ  ການຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ (Gender Equality and Social Inclusion), ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນ ແລະ ສິດທິມະນຸດ (Regional Stability and Human Rights), ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປູກຝັງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ (Environment, Agriculture and Natural Resources), ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ (Science, Technology and Infrastructure). 

ໄລຍະເປີດຮັບສະໝັກ: ວັນທີ 1 ກຸມພາ (05:00) - 30 ເມສາ (20:59) ຕາມເວລາປະເທດລາວ. (ໝາຍເຫດ: ອາດມີການປ່ຽນແປງດ້ານເວລາເລັກນ້ອຍ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ເພິ່ນວາງອອກ) 

  • ເບິ່ງເງື່ອນໄຂການສະໝັກ, ວິທີການສະໝັກ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: http://www.australiaawardslaos.org/ 

New Zealand scholarship  

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: https://scholarships365.info/New-Zealand-Scholarships 

ທຶນການສຶກສາຈາກປະເທດນິວຊີແລນສ້າງຜູ້ນຳທີ່ມີສັກກະຍະພາບ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາແມ່ນໄດ້ຮັບການສຶກສາລະດັບໂລກ, ມິດຕະພາບທີ່ຍາວນານ, ແລະ ທັກສະທີ່ສຳຄັນເພື່ອເສີມສ້າງອາຊີບ ແລະ ປະເທດຂອງພວກເຂົາ.  

ລະດັບທຶນການສຶກສາທີ່ເປີດຮັບປະກອບມີ:  

  • ຫຼັກສູດປະກາສະນີຍະບັດຫຼັງຈາກຈົບປະລິນຍາຕີ (Postgraduate Certificate)  
  • ຫຼັກສູດປະກາສະນີຍະບັດຫຼັງຈາກຈົບປະລິນຍາຕີ (Postgraduate Diploma)  
  • ປະລິນຍາໂທ  (Master’s Degree)
  • ປະລິນຍາເອກ (PhD)  

ສາຂາຮຽນ: ການປ່ຽນແປງສະພາບທາງພູມອາກາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (Climate Change and the Environment),  ການຈັດການດ້ານຄວາມສ່ຽງທາງໄພພິບັດ (Disaster Risk Management), ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ກະສິກຳ (Food Security and Agriculture), ພະລັງງານທົດແທນ (Renewable Energy), ການປົກຄອງ (Governance), ການສຶກສາ (Education). 

ໄລຍະເປີດຮັບສະໝັກ: 1 ກຸມພາ (12:01 am ຕາມເວລາປະເທດນິວຊີແລນ) – 28 ກຸມພາ (12:00 pm ຕາມເວລາປະເທດນິວຊີແລນ)  

Fulbright Student Fellowship Program  

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: https://by.usembassy.gov/fulbright-visiting-scholar-program-2018-2019/ 

ທຶນການສຶກສາຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາໃນຊື່ ໂຄງການສະມາຄົມນັກສຶກສາຟູລໄບຣ ຫຼື Fulbright Student Fellowship Program ຈະຖືກມອບໃຫ້ສຳລັບການສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາໂທ. ບຸກຄົນທີ່ມາຈາກທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນສາມາດສະໝັກໄດ້. ແມ່ຍິງ, ຄົນກຸ່ມນ້ອຍ, ແລະ ຜູ້ສະໝັກຈາກຕ່າງແຂວງກໍ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ສະໝັກ. ໂຄງການ Fulbright ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍລັດຖະສະພາສະຫະລັດອາເມລິກາໃນປີ 1946 ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າງຄົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຄົນໃນປະເທດອື່ນໆໂດຍການແລກປ່ຽນຂອງບຸກຄົນ, ຄວາມຮູ້, ແລະ ທັກສະ. 

ລະດັບທຶນການສຶກສາທີ່ເປີດຮັບປະກອບມີ: ປະລິນຍາໂທ

ສາຂາຮຽນ: ເກືອບທຸກສາຂາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ Public health (ຍົກເວັ້ນ ການຢາ Medicine) 

ໄລຍະເປີດຮັບສະໝັກ: ຕິດຕາມໃນເວັບໄຊ 

Chevening scholarship  

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: https://www.gov.uk/government/news/venezuelan-applications-for-chevening-scholarships-open-until-5-november-2019 

ທຶນ Chevening ໃຫ້ສິດແກ່ຜູ້ນຳທີ່ດີເດັ່ນຈາກທົ່ວໂລກໃນການສານຕໍ່ການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທເປັນເວລາ 1 ປີ ຢູ່ສະຫະລາດຊະອານາຈັກ. ບໍ່ມີຮູບແບບສຳລັບຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ, ແຕ່ພວກເຮົາຊອກຫາຄົນທີ່ມີ ແຮງຊຸກຍູ້, ແນວຄວາມຄິດ, ແລະ ການມີອິດທິພົນຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນຳທີ່ຈຳເປັນໃນການສ້າງອານາຄົດທີ່ດີຂຶ້ນ.  

ທ່ານຈະໄດ້ໃຊ້ຊີວິດ ແລະ ຮຽນໃນສະຫະລາດຊະອານາຈັກເປັນເວລາ 1 ປີ, ເຊິ່ງໃນໄລຍະ 1 ປີນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ພັດທະນາທາງວິຊາຊີບ ແລະ ວິຊາການ, ເຄືອຄ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ປະສົບການດ້ານວັດທະນະທຳຂອງສະຫະລາດຊະອານາຈັກ, ແລະ ສ້່າງສາຍພົວພັນທີ່ດີໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນກັບສະຫະລາດຊະອານາຈັກ. ໃນຕອນທີ່ທ່ານຈະຈົບການສຶກສາ, ທ່ານຈະໄດ້ກັບປະເທດບ້ານເກີດພ້ອມດ້ວຍຄວາມຮູ້ ແລະ ເຄືອຄ່າຍທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຮັກສາໃຫ້ແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ານກັບມາໃຊ້ໄດ້.  

ລະດັບທຶນການສຶກສາທີ່ເປີດຮັບປະກອບມີ: ປະລິນຍາໂທ 

ສາຂາຮຽນ: ພົນລະເມຶອງສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາ (Civil society and development), ທຸລະກິດ ແລະ ການເງິນ (Business and finance), ການປົກຄອງ ແລະ ກິດຈະການພາກລັດ (Government and public service), ສື່ມວນຊົນ ແລະ ການປະດິດສ້າງສັນ (Media and creative), ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (Science and technology). 

ໄລຍະເປີດຮັບສະໝັກ: 3 ກັນຍາ - 3 ພະຈິກ ຂອງທຸກໆປີ 

  • ເບິ່ງເງື່ອນໄຂການສະໝັກ, ວິທີການສະໝັກ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: https://www.chevening.org/scholarship/laos/ 

ບົດຄວາມໂດຍ: Lar Dueanphachan

Advertisement Replay Ad
ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ