ວັນຈັນ ທີ 6 ທັນວາ 2021

ວິທີຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າສຳລັບບິນເດືອນພຶດສະພາຫາທັນວາ 2020 ຕາມອັດຕານະໂຍບາຍໄລຍະໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ວິທີຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າສຳລັບບິນເດືອນພຶດສະພາຫາທັນວາ 2020 ຕາມອັດຕານະໂຍບາຍໄລຍະໂຄວິດ-19 ລະບາດ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ພາທຸກຄົນມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າຕາມອັດຕານະໂຍບາຍທີ່ທາງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວໄດ້ແຈ້ງອອກມາ ສຳລັບບິນຂອງເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນທັນວາ 2020.

ສຳລັບການຄິດໄລ່ຕາມອັດຕາທີ່ແຈ້ງອອກມານີ້ ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກອັດຕາໃໝ່ທີ່ເລີ່ມປະຕິບັດໃນເດືອນພຶດສະພາ 2020 ຢູ່ບ່ອນວ່າ ຜູ້ທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າຕັ້ງແຕ່ 151-461 ກິໂລວັດໂມງ (kWh) ຈະໄດ້ຄິດໄລ່ເປັນສອງຂັ້ນ ຕ່າງຈາກອັດຕາໃໝ່ທີ່ໄລ່ເປັນຂັ້ນດຽວ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາຄ່າໄຟຟ້າມີການກ້າວກະໂດດສູງຂຶ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ອັດຕາເກົ່າກ່ອນໜ້າເດືອນພຶດສະພາ ແລະ ເປັນທີ່ມາຂອງຫາງສຽງສັງຄົມວ່າຄ່າໄຟຂອງຄົວເຮືອນທີ່ໃຊ້ໃນປະລິມານດັ່ງກ່າວສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນວິທີການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າຕາມອັດຕານະໂຍບາຍໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ລະບາດ ທີ່ muan.la ນຳເອົາມາຝາກຜູ້ອ່ານທຸກຄົນ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ສຳລັບບິນຂອງເດືອນພຶດສະພາ ຫາເດືອນທັນວາ 2020 ນີ້ ໂດຍທາງໄຟຟ້າລາວໄດ້ແບ່ງຜູ້ຊົມໃຊ້ອອກເປັນ 3 ກຸ່ມ ຄື:

ກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ໄຟຟ້າແຕ່ 0 ຫາ 150 ກິໂລວັດໂມງ

ສຳລັບກຸ່ມນີ້ວິທີການຄິດໄລ່ກໍງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ເອົາຈຳນວນພະລັງງານທີ່ນຳໃຊ້ນັ້ນ ຄູນໃຫ້ອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າຄື 355 ກີບ ກໍຈະອອກມາເປັນຄ່າໄຟຟ້າທີ່ນຳໃຊ້ໃນເດືອນ (ຍັງບໍ່ທັນລວມຄ່າບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າພີ່ມ 10%).

ກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ໄຟຟ້າແຕ່  151 ຫາ 461 ກິໂລວັດໂມງ

ກຸ່ມນີ້ເປັນກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າຄືນໃໝ່ນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາເປັນຕົ້ນມາ, ເຊິ່ງໃນອັດຕານະໂຍບາຍທີ່ໄຟຟ້າລາວໄດ້ປະກາດອອກມາໃໝ່ນັ້ນ ຈະມີການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າແບບນະໂຍບາຍໃຫ້ກັບກຸ່ມນີ້ຄືນໃໝ່ຄື ຈະໄດ້ໄລ່ເປັນ 2 ຂັ້ນ ນັບແຕ່ບິນເດືອນສິງຫາເປັນຕົ້ນໄປ: ຂັ້ນທຳອິດແມ່ນໃຫ້ເອົາ 150 ກິໂລວັດໂມງທຳອິດຄູນໃຫ້ 355 ກີບ ສ່ວນປະລິມານນຳໃຊ້ນັບແຕ່ 151 ຫາ 461 ກິໂລວັດໂມງນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ເອົາຄູນດ້ວຍ 710 ກີບ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຖ້ານຳໃຊ້ໄຟຟ້າ 400 ກິໂລວັດໂມງໃນເດືອນກໍລະກົດ ຈະໄດ້ເສຍຄ່າໄຟດັ່ງນີ້ : 150 x 355 ກີບ ເທົ່າກັບ 53,250 ກີບ ແລະ ໃນສ່ວນຂອງ 151 ຫາ 400 ກິໂລວັດໂມງ ແມ່ນ 250 ຄູນ 710 ກີບ ເທົ່າກັບ 177,500. ລວມຄ່າໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໃນເດືອນແມ່ນ 230,750 ກີບ (ຍັງບໍ່ທັນລວມຄ່າບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 10%).

ນອກຈາກນີ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນກຸ່ມນີ້ ຍັງຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຍ້ອນຫຼັງຄື ສຳລັບບິນເດືອນ 5, 6 ແລະ 7 ທີ່ຄິດໄລ່ເປັນຂັ້ນດຽວ (710 ກີບ) ໂດຍການໄລ່ບິນເກົ່າຂອງເດືອນເຫຼົ່ານັ້ນຄືນເປັນແບບ 2 ຂັ້ນ ແລ້ວເອົາສ່ວນຕ່າງທີ່ເກີນໄປນັ້ນມາຫັກອອກໃນບິນເດືອນກໍລະກົດ ສຳລັບບິນເດືອນພຶດສະພາ, ໃນບິນເດືອນສິງຫາ ສຳລັບບິນເດືອນມິຖຸນາ ແລະ ໃນບິນເດືອນກັນຍາ ສຳລັບບິນເດືອນກໍລະກົດ.

ສຸດທ້າຍ ກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ໄຟຟ້າແຕ່ 462 ກິໂລວັດໂມງຂຶ້ນໄປ

ກຸ່ມນີ້ເປັນກຸ່ມທີ່ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງການຄິດໄລ່ແຕ່ຢ່າງໃດ ໝາຍຄວາມວ່າການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າຈະຍັງຖືເອົາໂຄງສ້າງລາຄາທີ່ປັບປຸງໃໝ່ແບບຂັ້ນດຽວຄື 710 ກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ. ວິທີຄິດໄລ່ກໍຄືນຳເອົາຈຳນວນພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ນຳໃຊ້ຕົວຈິງຄູນໃຫ້ອັດຕາລາຄາເລີຍ. ລາຄາໄຟຟ້າຂອງຜູ້ໃຊ້ກຸ່ມນີ້ແມ່ນບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຫຍັງ ເພາະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດຢູ່ແລ້ວເມື່ອທຽບໃສ່ໂຄງສ້າງລາຄາແບບ 6 ຂັ້ນ (ແບບເກົ່າ) ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ.

ທັງໝົດນັ້ນກໍແມ່ນວິທີການຄິດໄລ່ລາຄາຄ່າໄຟຟ້າຕາມອັດຕານະໂຍບາຍທີ່ມີການປະກາດອອກມາໂດຍໄຟຟ້າລາວ. ແນວໃດກໍຕາມເຖິງວ່າຈະມີການປັບຫຼຸດລາຄາລົງໃຫ້ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ໄຟຟ້າໃນກຸ່ມທີ 2 ເຮົາກໍຍັງຄວນມີສະຕິປະຢັດໄຟ ຢ່າລືມປິດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ແລະ ຖອດປັກສຽບທຸກຄັ້ງຫຼັງໃຊ້ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານໄຟຟ້າທີ່ນຳໃຊ້ລົງ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍໄດ້.

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ:

Advertisement Replay Ad
ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອາທິດ ທີ 4 ພະຈິກ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອາທິດ ທີ 4 ພະຈິກ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກມູນຄ່າລວມ 30 ລ້ານກີບໃຫ້ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ປະກອບສ່ວນວຽກງານຕ້ານໂຄວິດ-19

ມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກມູນຄ່າລວມ 30 ລ້ານກີບໃຫ້ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ປະກອບສ່ວນວຽກງານຕ້ານໂຄວິດ-19

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ