ວັນເສົາ ທີ 4 ກໍລະກົດ 2020

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ປະເດັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການທາງດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະພະຍາດໂຄວິດ-19 ແພ່ລະບາດກາຍເປັນຈຸດສົນໃຈຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເລື້ອຍມາ ເພາະໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວຫຼາຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໄດ້ມີການປິດການດຳເນີນກິດຈະການຊົ່ວຄາວ ຫຼື ບາງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຖືກຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ມີການຢຸດດຳເນີນການເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ຍັງບໍ່ສາມາດເປີດຄືນໄດ້. ສະນັ້ນ ແຮງງານທີ່ນອນໃນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດັ່ງກ່າວກໍລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕາມໆກັນ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ຫຼາຍຄົນກໍໄດ້ຍິນວ່າ ລັດຈະຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນມີການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ຈະມີການຊ່ວຍເຫຼືອແນວໃດ ຫຼື ມີມາດຕະການແນວໃດອອກມາເທື່ອ.

ສະນັ້ນ ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານເອງໃນໄລຍະນີ້, ພາກລັດກໍໄດ້ອອກມາດຕະການດ້ານແຮງງານອອກມາເມື່ອວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຮງງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໃຫ້ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ສຳລັບການຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງ:

 • ຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃດທີ່ໄດ້ຢຸດກິດຈະການຊົ່ວຄາວໃນເດືອນເມສາ ຖ້າຍັງບໍ່ທັນຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ (ລູກຈ້າງ) ແມ່ນໃຫ້ພິຈາລະນາຕ່າຍຕາມປົກກະຕິ. ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນແມ່ນໃຫ້ຈ່າຍຢ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງຈຳນວນທີ່ໄດ້ຮັບ.
 • ສໍາລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານຕາມຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ເປັນລາຍວັນ ທີ່ອາດໄດ້ຄ່າແຮງງານຕໍ່າກວ່າຄ່າແຮງງານຕໍ່າສຸດທີ່ລັດຖະບານປະກາດໃຊ້ ກໍໃຫ້ຈ່າຍບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 50% ຫຼື ເທົ່າກັບຫ້າແສນຫ້າສິບພັນກີບ (550,000 ກີບ).
 • ທຸກກໍລະນີແມ່ນບໍ່ໃຫ້ລວມມື້ທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ເຮັດວຽກປົກກະຕິ ແລະ ວັນພັກບຸນປີໃຫມ່ລາວ (13-19 ເມສາ 2020) ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເຕັມປົກກະຕິ.
 • ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ສືບຕໍ່ຢຸດກິດຈະການ ຫຼື ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຖຶກໃຫ້ພັກວຽກ ເພື່ອປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 06/ນຍ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ, ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມຈະໄດ້ຮັບເງິນນະໂຍບາຍອຸດໜຸນວ່າງງານຈາກກອງທຶນປະກັນສັງຄົມຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ກໍານົດໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ກໍານົດ ໃນລະບຽບການສະເພາະ.
 • ສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຍັງບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຂອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ແມ່ນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ພິຈາລະນາຈ່າຍຄ່າແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງຕົນຕາມຄວາມອາດສາມາດເພື່ອຮັກສາຜູ້ອອກແຮງງານໄວ້.

ການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ລະບຽບການດ້ານແຮງງານ ແລະ ສັນຍາແຮງງານ:

 • ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ບໍ່ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍແຮງງານສວຍໃຊ້ຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວເຮັດສິ່ງທີ່ຂັດຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໂດຍສະເພາະບໍ່ໃຫ້ມີການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານກັບຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ກໍາລັງປະສົບກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກກະຊວງ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືສາມຝ່າຍ.
 • ໃນກໍລະນີຜູ້ອອກແຮງງານຫາກໄດ້ພັກວຽກຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດ COVID-19 ທີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢັ້ງຢືນວ່າບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ, ຜູ້ອອກແຮງງານຜູ້ນັ້ນຍັງມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານເຕັມຕາມປົກກະຕິ.

ການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບແຮງງານ

 • ໃນໄລຍະການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 06/ນຍ, ຖ້າຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃດ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບຜູ້ອອກແຮງງານ, ຫົວໜ່ວຍແຮງງານນັ້ນ ຫຼື ອົງການຜູ້ ຕາງໜ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານສາມາດປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ອອກແຮງງານ ຫຼື ກັບອົງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້, ແຕ່ຜົນຂອງການປຶກສາຫາລືນັ້ນໃຫ້ສະເໜີມາຍັງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອພິຈາລະນາແກ້ ໄຂຕາມກົດໝາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 • ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດກໍານົດເວລາທີ່ລັດຖະບານປະກາດໃຊ້ ຖ້າຫາກຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກພະຍາດ COVID-19 ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ອອກແຮງງານ ເປັນຕົ້ນ, ການຢຸດກິດຈະການຊົ່ວຄາວ (ສາມາດປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 111 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ), ການປິດກິດຈະການແບບຖາວອນ, ຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຜູ້ອອກແຮງງານ, ການປັບປຸງສັນຍາແຮງງານ ທັງບຸກຄົນ ແລະ ລວມໝູ່ ເພື່ອກໍານົດເງື່ອນໄຂໃນການເຮັດວຽກໃໝ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຂອງທຸລະກິດນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານສາມາດປຶກສາຫາລື ຫຼື ເປີດການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັບຜູ້ອອກແຮງງານເປັນແບບລາຍບຸກຄົນ ຫຼື ແບບລວມໝູ່ໄດ້ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດຂອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານ ສະບັບເລກທີ 076/ລບ, ລົງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2018, ໝວດທີ 3 ມາດຕາ 11-14.

ການມອບເງິນເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ

 • ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ຍັງເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມອບເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມຕາມປົກກະຕິ ແລະ ຖ້າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເງິນ ແມ່ນສາມາດເລື່ອນມອບເງິນສົມທົບໄດ້ 3 ເດືອນ ເຊັ່ນ: ເງິນສົມທົບປະຈໍາເດືອນ ເມສາ ໃຫ້ເລື່ອນ ໄປມອບຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍເດືອນ ກັນຍາ, ເງິນສົມທົບເດືອນ ພຶດສະພາ ບໍ່ໃຫ້ກາຍເດືອນ ຕຸລາ ແລະ ເງິນສົມທົບເດືອນ ມີຖຸນາ ບໍ່ໃຫ້ກາຍເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2020.
 • ສໍາລັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ໄດ້ຢຸດດໍາເນີນກິດຈະການຊົ່ວຄາວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງຕົນ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນສາມາດໂຈະການ ມອບເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມຕາມໄລຍະທີ່ທາງການປະກາດມາດຕະການເທົ່ານັ້ນ.

ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ

ວຽກງານການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດແມ່ນວຽກໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນວຽກງານ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ຖ້າຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃດໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ ຫຼື ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບວຽກຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານຂຶ້ນມາແລ້ວ ກໍ່ໃຫ້ມອບວຽກປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃຫ້, ຖ້າຫົວ ໜ່ວຍແຮງງານໃດຍັງບໍ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງກໍໃຫ້ຖືເອົາໂອກາດນີ້ໃນການແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 129 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ.

Advertisement Replay Ad
ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ ສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ພ້ອມເລືອກໄດ້ຄະນະພັກຊຸດໃໝ່

ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ ສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ພ້ອມເລືອກໄດ້ຄະນະພັກຊຸດໃໝ່

ທ່ານເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຮຽນເລກ?

ທ່ານເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຮຽນເລກ?

ຖ້າບໍ່ມີເຊື້ອໄວຣັສ ໂລກຂອງເຮົາຈະເປັນແນວໃດ?

ຖ້າບໍ່ມີເຊື້ອໄວຣັສ ໂລກຂອງເຮົາຈະເປັນແນວໃດ?

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ການລະບາດຂອງຕັກກະແຕນຝູງໃຫຍ່ຢູ່ອາຟຣິກາ ແລະ ອິນເດຍ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະບາດຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລາວບໍ?

ການລະບາດຂອງຕັກກະແຕນຝູງໃຫຍ່ຢູ່ອາຟຣິກາ ແລະ ອິນເດຍ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະບາດຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລາວບໍ?

Life Coach ແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ ແລະ ມັນສຳຄັນແນວໃດກັບຊີວິດຂອງເຈົ້າ?

Life Coach ແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ ແລະ ມັນສຳຄັນແນວໃດກັບຊີວິດຂອງເຈົ້າ?

ໄຂປະເດັນ: ພົບໄວຣັດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ສາຍພັນໃໝ່ຢູ່ຈີນ ເຊິ່ງຄ້າຍຄືໄວຣັດໄຂ້ຫວັດໝູທີ່ລະບາດໃນປີ 2009

ໄຂປະເດັນ: ພົບໄວຣັດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ສາຍພັນໃໝ່ຢູ່ຈີນ ເຊິ່ງຄ້າຍຄືໄວຣັດໄຂ້ຫວັດໝູທີ່ລະບາດໃນປີ 2009

ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດແຂ່ງກີລາ ເປີດກາຊີໂນ ຈັດງານແຕ່ງດອງ ງານປະເພນີ ງານຊຸມນຸມ ໄດ້ແລ້ວ

ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດແຂ່ງກີລາ ເປີດກາຊີໂນ ຈັດງານແຕ່ງດອງ ງານປະເພນີ ງານຊຸມນຸມ ໄດ້ແລ້ວ

ຈັ່ງໃດນໍ? ໂອລິມປິກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນໃນປີໜ້າຈະເກີດ ຫຼື ບໍ່ ຫຼື ວ່າງານນີ້ຈະຖືກເລື່ອນອອກໄປອີກຄັ້ງ?

ຈັ່ງໃດນໍ? ໂອລິມປິກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນໃນປີໜ້າຈະເກີດ ຫຼື ບໍ່ ຫຼື ວ່າງານນີ້ຈະຖືກເລື່ອນອອກໄປອີກຄັ້ງ?

ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ... "ມອງ" ໃນນີ້ເປັນຄຳສັບພາສາລາວ ຫຼື ບໍ່? ເຮົາມີຄຳຕອບ

ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ... "ມອງ" ໃນນີ້ເປັນຄຳສັບພາສາລາວ ຫຼື ບໍ່? ເຮົາມີຄຳຕອບ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສະຫຼຸບມາດຕະການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ຂອງທະນາຄານກາງ

ສະຫຼຸບມາດຕະການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ຂອງທະນາຄານກາງ

ເລື່ອງ "ເມຍນ້ອຍ" ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫຼິ້ນໆ ເຂົ້າໃຈບັນຫານີ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຜ່ານຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ

ເລື່ອງ "ເມຍນ້ອຍ" ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫຼິ້ນໆ ເຂົ້າໃຈບັນຫານີ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຜ່ານຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ

ພາຮູ້ຈັກ "ອາວິແກນ" (Avigan) ຢາທີ່ຍີ່ປຸ່ນມອບໃຫ້ລາວເພື່ອໃຊ້ເປັນອາວຸດໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານໂຄວິດ-19

ພາຮູ້ຈັກ "ອາວິແກນ" (Avigan) ຢາທີ່ຍີ່ປຸ່ນມອບໃຫ້ລາວເພື່ອໃຊ້ເປັນອາວຸດໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານໂຄວິດ-19

ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າ ໂລກກໍາລັງຈະຂາດແຄນ “ຊາຍ” ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້?

ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າ ໂລກກໍາລັງຈະຂາດແຄນ “ຊາຍ” ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້?

ຍ້ອນຫຍັງການປູກຕົ້ນໄມ້ຈຶ່ງບໍ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນໄດ້ສະເໝີໄປ?

ຍ້ອນຫຍັງການປູກຕົ້ນໄມ້ຈຶ່ງບໍ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນໄດ້ສະເໝີໄປ?

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບໃໝ່ (New Rich) ແລະ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບເກົ່າ (Old Rich)

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບໃໝ່ (New Rich) ແລະ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບເກົ່າ (Old Rich)

ປະມວນພາບ ການນຳພັກ-ລັດ ຄົນດັງ ຊາວພຸດ ຮ່ວມພິທີສົ່ງສະການ ຍາທ່ານໃຫຍ່ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ປະມວນພາບ ການນຳພັກ-ລັດ ຄົນດັງ ຊາວພຸດ ຮ່ວມພິທີສົ່ງສະການ ຍາທ່ານໃຫຍ່ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ກາຍເປັນເສດຖີພຽງຂ້າມຄືນ! ຊາຍຊາວແທນຊາເນຍຮັບເງິນເບົາໆ 3.35 ລ້ານໂດລາ ຫຼັງຂຸດພົບອັນຍະມະນີຫາຍາກ

ກາຍເປັນເສດຖີພຽງຂ້າມຄືນ! ຊາຍຊາວແທນຊາເນຍຮັບເງິນເບົາໆ 3.35 ລ້ານໂດລາ ຫຼັງຂຸດພົບອັນຍະມະນີຫາຍາກ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ