ວັນອາທິດ ທີ 20 ກັນຍາ 2020

ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ສະເໜີນະໂຍບາຍຕໍ່ລັດຖະບານຟື້ນຟູເສດຖະກິດຈາກວິກິດການ COVID-19

ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ສະເໜີນະໂຍບາຍຕໍ່ລັດຖະບານຟື້ນຟູເສດຖະກິດຈາກວິກິດການ COVID-19
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

(ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ) ໄດ້ສະເໜີ “ບົດລາຍງານສັງລວມຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ຈາກວິກິດການ COVID-19 ພາຍຫຼັງທີ່ມີການສໍາຫຼວດ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຈາກໜ່ວຍງານ ສະເພາະກິດ ຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ.

ໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາບາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ

 ຂໍ້ສະເໜີທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:

  1. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການສະເພາະເພື່ອສ້າງໄມ້ງັດເສດຖະກິດ ໃນການຜະລິດໃນທຸກໆຂະແໜງການໄດ້ຜະລິດຄືນໃໝ່ໂດຍມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າເກົ່າ. ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດອາດໃຊ້ເວລາເຖິງ 28 ເດືອນ ຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ.
  2. ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອແກ້ໄຂໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນມີສະພາບຄ່ອງ ໃນການສະໜອງທຶນກູ້ຢືມໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດອັນສໍາຄັນແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 238/ທຫລ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບ. ມາດຕະການສະເພາະສຸກເສີນປະກອບດ້ວຍ ການຜ່ອນຜັນຂໍ້ກໍານົດຜ່ອນທຶນ, ການປ່ອຍເງິນກູ້ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການສ້າງກົນໄກສັບປ່ຽນສະກຸນເງິນຕາ, ການສ້າງກອງທຶນຄໍ້າປະກັນເງິນກູ້, ການປ່ອຍເງິນກູ້ສຸກເສີນໃຫ້ ສກວ ແລະ ການປ່ອຍເງິນກູ້ຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມ.
  3. ຂໍສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຂອງ IMF ຍ້ອນເຫັນວ່າຈະເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂບັນຫາລະດັບມະຫາພາກເພື່ອການຟື້ນຟູ ແລະ ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ.
  4. ສະເໜີໃຫ້ມີການພັດທະນາການບໍລິການຮຸ້ນເອກະຊົນໂດຍການອະນຸຍາດສ້າງກອງທຶນຮຸ້ນເອກະຊົນ (Private Equity PE), ຜູ້ລົງທຶນໃນຮຸ້ນ (Venture Capital-VC) ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆເພື່ອລະດົມທຶນເຂົ້າມາຟື້ນຟູເສດຖະກິດ.
  5. ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາຂາຍຊັບສິນທີ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ຫຼື ມີສະພາບບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ ແລະ ການເກັບຊັບສິນທີ່ມີປະໂຫຍດແລະ ມີສະພາບດີໄວ້ຖ້າຜູ້ຊື້ຮຸ້ນຂອງວິສາຫະກິດຫາກແມ່ນນັກລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບມັນຈະນໍາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດນັ້ນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານທີ່ແນ່ນອນ. ຂະບວນການຂາຍນັ້ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ.
  6. ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຄໍານວນວ່າລັດຖະບານຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດ ສັນທຶນຢ່າງຕໍ່າສຸດ 380 ລ້ານໂດລາສາຫາລັດຫຼື 2% ຂອງ GDP ປີ 2019 ເພື່ອມາຖົມຂຸມການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ, ຈັດສັນໃຫ້ພາກທຸລະກິດຜະລິດຄືນໃໝ່ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ສັງຄົມທີ່ຖືກກະທົບ. ໃນນັ້ນຕ້ອງການໃຫ້ພາກທຸລະກິດຈໍານວນປະມານ 152 ລ້ານໂດສາຫາລັດ ຫຼື 40% ຂອງຈໍານວນເງິນທີ່ລະດົມມາ.
  7. ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານອອກນະໂຍບາຍແລະມາດຕະການດ້ານພາສີອາກອນປະກອບດ້ວຍ ການຫຼຸດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມເປັນ 5% (ຫຼຸດລົງ 50%) ແລະ ຍົກເວັ້ນອາກອນກໍາໄລ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີ່ຖືກກະທົບຫຼາຍ ແລະ ເປັນບູລິມາສິດໃນໄລຍະ 28 ເດືອນ ນັບແຕ່ເດືອນ 7 ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ.
  8. ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານສືບຕໍ່ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ວາງມາດຕະການເພື່ອປັບປຸງແວດລ້ອມທຸລະກິດໃຫ້ດີຂື້ນເຮັດໃຫ້ລະດັບການດໍາເນີນທຸລະກິດໄດ້ຫຼູດລົງຈາກທີ່ 154 ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ເວທີ່ທຸລະກິດລາວ (LBF) ເປັນເວທີ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດຮ່ວມກັບພາກທຸລະກິດ. ສິ່ງສໍາຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນການເພີ້ມທະວີການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຄະນະປະສານງານພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດເພື່ອຕິດຕາມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິດັ່ງກ່າວ.

ພ້ອມນີ້, ເພື່ອໃຫ້ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ໃຫ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດສ້າງພັນທະພາບໃຫ້ສະໜິດແໜ້ນຂື້ນ ເພື່ອການວາງແຜນພັດທະນາ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນບັນຫາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງລັດຖະບານ.

ພັນທະພາບລັດ-ທຸລະກິດແມ່ນຫ້ອງການຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ, ການຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກ (ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 51/ນຍ) ພ້ອມທັງໃນການພັດທະນາລະບົບການສຶກສາເຕັກນິກວິຊາຊີບ (TVET) ແລະ ການພັດທະນາ ແລະ ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ

ຄວນຮູ້! ຈັບ "ປາຝາໄລ" ຫຼື ຄອບຄອງຊິ້ນສ່ວນຂອງມັນ ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່?

ຄວນຮູ້! ຈັບ "ປາຝາໄລ" ຫຼື ຄອບຄອງຊິ້ນສ່ວນຂອງມັນ ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່?

"ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ" ຕຳແໜ່ງນີ້ມີຄວາມເປັນມາຄືແນວໃດ?

"ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ" ຕຳແໜ່ງນີ້ມີຄວາມເປັນມາຄືແນວໃດ?

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 17 ກັນຍາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 17 ກັນຍາ 2020

“ວຽງຈັນບັນດານໃຈ” ຕອນ: ຈາກພະນັກງານອາສາມາເປັນພໍ່ຄ້າສັນຈອນ

“ວຽງຈັນບັນດານໃຈ” ຕອນ: ຈາກພະນັກງານອາສາມາເປັນພໍ່ຄ້າສັນຈອນ

ສາເຫດທີ່ “ລັດຖະທໍາມະນູນ” ເປັນກົດໝາຍສູງສຸດ

ສາເຫດທີ່ “ລັດຖະທໍາມະນູນ” ເປັນກົດໝາຍສູງສຸດ

ຮູ້ຈັກ ທ່ານ "ໂຢຊິຮິເດະ ຊຸກະ" ຈາກລູກຊາວສວນສະຕຣໍເບີຣີ ສູ່ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງຍີ່ປຸ່ນ

ຮູ້ຈັກ ທ່ານ "ໂຢຊິຮິເດະ ຊຸກະ" ຈາກລູກຊາວສວນສະຕຣໍເບີຣີ ສູ່ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງຍີ່ປຸ່ນ

ວົງການແຣັບສາລະວັນຕ້ອງສັ່ນສະເທືອນ! ໄວລຸ້ນແຣັບເດືອດຮ້ອງເພງລາວໂຊຄວາມເປັນສາລະວັນ

ວົງການແຣັບສາລະວັນຕ້ອງສັ່ນສະເທືອນ! ໄວລຸ້ນແຣັບເດືອດຮ້ອງເພງລາວໂຊຄວາມເປັນສາລະວັນ

ສ່ອງຜົນງານໃນໄລຍະ 4 ປີທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງ "ໂດນັລ ທຣຳ" ກ່ອນເລືອກຕັ້ງໃໝ່ 2020

ສ່ອງຜົນງານໃນໄລຍະ 4 ປີທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງ "ໂດນັລ ທຣຳ" ກ່ອນເລືອກຕັ້ງໃໝ່ 2020

ກຸ່ມເມກຂອງດາວສຸກອາດຈະມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອາໄສຢູ່?

ກຸ່ມເມກຂອງດາວສຸກອາດຈະມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອາໄສຢູ່?

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 14 ກັນຍາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 14 ກັນຍາ 2020

ການສຶກສາພົບວ່າ ການເຂັ້ມງວດກັບເດັກນ້ອຍ ອາດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນຄົນຂີ້ຕົວະໄດ້

ການສຶກສາພົບວ່າ ການເຂັ້ມງວດກັບເດັກນ້ອຍ ອາດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນຄົນຂີ້ຕົວະໄດ້

ກິສັນ ຈັນທີ: ຈັກອາຊີບກໍເຮັດໄດ້ຖ້າໃຈມັກ ແລະ ຮູ້ຈັດສັນເວລາ

ກິສັນ ຈັນທີ: ຈັກອາຊີບກໍເຮັດໄດ້ຖ້າໃຈມັກ ແລະ ຮູ້ຈັດສັນເວລາ

“ວຽງຈັນບັນດານໃຈ” ຕອນ: ໜຸ່ມວິທະຍາໄລ ຫົວໃຈນັກກະເສດ

“ວຽງຈັນບັນດານໃຈ” ຕອນ: ໜຸ່ມວິທະຍາໄລ ຫົວໃຈນັກກະເສດ

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ລາຍຫຼ້າສຸດຂອງລາວ ທີ່ເດີນທາງໄປແຂ່ງລົດຕັງຢູ່ຣັດເຊຍ

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ລາຍຫຼ້າສຸດຂອງລາວ ທີ່ເດີນທາງໄປແຂ່ງລົດຕັງຢູ່ຣັດເຊຍ

ການກະທຳ 10 ຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນຜູ້ພິທັກຮັກສາໂລກໄດ້

ການກະທຳ 10 ຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນຜູ້ພິທັກຮັກສາໂລກໄດ້

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 10 ກັນຍາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 10 ກັນຍາ 2020

ອັອກຊ໌ຟອດໂຈະການທົດລອງວັກຊີນໂຄວິດຊົ່ວຄາວ ຫຼັງຜູ້ຮ່ວມທົດລອງປ່ວຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ

ອັອກຊ໌ຟອດໂຈະການທົດລອງວັກຊີນໂຄວິດຊົ່ວຄາວ ຫຼັງຜູ້ຮ່ວມທົດລອງປ່ວຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ

ບໍ່ຢາກເຫັນລູກສູບຢາ ພໍ່ແມ່ຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກ ອີງຕາມການແນະນຳຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພຶດຕິກຳ

ບໍ່ຢາກເຫັນລູກສູບຢາ ພໍ່ແມ່ຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກ ອີງຕາມການແນະນຳຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພຶດຕິກຳ

ເກີດຫຍັງຂຶ້ນຢູ່ທີ່ລັດແຄລິຟໍເນຍ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າປ່ຽນເປັນສີສົ້ມ?

ເກີດຫຍັງຂຶ້ນຢູ່ທີ່ລັດແຄລິຟໍເນຍ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າປ່ຽນເປັນສີສົ້ມ?

ຕອບໃຫ້ເຄຼຍ "ຈີນ" ຈະຢຶດເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລາວແທ້ ຫຼື ບໍ່? ອີງຕາມການຊີ້ແຈງຫຼ້າສຸດຂອງ ຟຟລ

ຕອບໃຫ້ເຄຼຍ "ຈີນ" ຈະຢຶດເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລາວແທ້ ຫຼື ບໍ່? ອີງຕາມການຊີ້ແຈງຫຼ້າສຸດຂອງ ຟຟລ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ