ວັນເສົາ ທີ 6 ມິຖຸນາ 2020

ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ສະເໜີນະໂຍບາຍຕໍ່ລັດຖະບານຟື້ນຟູເສດຖະກິດຈາກວິກິດການ COVID-19

ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ສະເໜີນະໂຍບາຍຕໍ່ລັດຖະບານຟື້ນຟູເສດຖະກິດຈາກວິກິດການ COVID-19
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

(ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ) ໄດ້ສະເໜີ “ບົດລາຍງານສັງລວມຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ຈາກວິກິດການ COVID-19 ພາຍຫຼັງທີ່ມີການສໍາຫຼວດ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຈາກໜ່ວຍງານ ສະເພາະກິດ ຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ.

ໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາບາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ

 ຂໍ້ສະເໜີທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:

  1. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການສະເພາະເພື່ອສ້າງໄມ້ງັດເສດຖະກິດ ໃນການຜະລິດໃນທຸກໆຂະແໜງການໄດ້ຜະລິດຄືນໃໝ່ໂດຍມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າເກົ່າ. ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດອາດໃຊ້ເວລາເຖິງ 28 ເດືອນ ຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ.
  2. ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອແກ້ໄຂໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນມີສະພາບຄ່ອງ ໃນການສະໜອງທຶນກູ້ຢືມໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດອັນສໍາຄັນແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 238/ທຫລ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບ. ມາດຕະການສະເພາະສຸກເສີນປະກອບດ້ວຍ ການຜ່ອນຜັນຂໍ້ກໍານົດຜ່ອນທຶນ, ການປ່ອຍເງິນກູ້ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການສ້າງກົນໄກສັບປ່ຽນສະກຸນເງິນຕາ, ການສ້າງກອງທຶນຄໍ້າປະກັນເງິນກູ້, ການປ່ອຍເງິນກູ້ສຸກເສີນໃຫ້ ສກວ ແລະ ການປ່ອຍເງິນກູ້ຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມ.
  3. ຂໍສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຂອງ IMF ຍ້ອນເຫັນວ່າຈະເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂບັນຫາລະດັບມະຫາພາກເພື່ອການຟື້ນຟູ ແລະ ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ.
  4. ສະເໜີໃຫ້ມີການພັດທະນາການບໍລິການຮຸ້ນເອກະຊົນໂດຍການອະນຸຍາດສ້າງກອງທຶນຮຸ້ນເອກະຊົນ (Private Equity PE), ຜູ້ລົງທຶນໃນຮຸ້ນ (Venture Capital-VC) ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆເພື່ອລະດົມທຶນເຂົ້າມາຟື້ນຟູເສດຖະກິດ.
  5. ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາຂາຍຊັບສິນທີ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ຫຼື ມີສະພາບບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ ແລະ ການເກັບຊັບສິນທີ່ມີປະໂຫຍດແລະ ມີສະພາບດີໄວ້ຖ້າຜູ້ຊື້ຮຸ້ນຂອງວິສາຫະກິດຫາກແມ່ນນັກລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບມັນຈະນໍາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດນັ້ນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານທີ່ແນ່ນອນ. ຂະບວນການຂາຍນັ້ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ.
  6. ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຄໍານວນວ່າລັດຖະບານຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດ ສັນທຶນຢ່າງຕໍ່າສຸດ 380 ລ້ານໂດລາສາຫາລັດຫຼື 2% ຂອງ GDP ປີ 2019 ເພື່ອມາຖົມຂຸມການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ, ຈັດສັນໃຫ້ພາກທຸລະກິດຜະລິດຄືນໃໝ່ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ສັງຄົມທີ່ຖືກກະທົບ. ໃນນັ້ນຕ້ອງການໃຫ້ພາກທຸລະກິດຈໍານວນປະມານ 152 ລ້ານໂດສາຫາລັດ ຫຼື 40% ຂອງຈໍານວນເງິນທີ່ລະດົມມາ.
  7. ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານອອກນະໂຍບາຍແລະມາດຕະການດ້ານພາສີອາກອນປະກອບດ້ວຍ ການຫຼຸດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມເປັນ 5% (ຫຼຸດລົງ 50%) ແລະ ຍົກເວັ້ນອາກອນກໍາໄລ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີ່ຖືກກະທົບຫຼາຍ ແລະ ເປັນບູລິມາສິດໃນໄລຍະ 28 ເດືອນ ນັບແຕ່ເດືອນ 7 ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ.
  8. ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານສືບຕໍ່ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ວາງມາດຕະການເພື່ອປັບປຸງແວດລ້ອມທຸລະກິດໃຫ້ດີຂື້ນເຮັດໃຫ້ລະດັບການດໍາເນີນທຸລະກິດໄດ້ຫຼູດລົງຈາກທີ່ 154 ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ເວທີ່ທຸລະກິດລາວ (LBF) ເປັນເວທີ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດຮ່ວມກັບພາກທຸລະກິດ. ສິ່ງສໍາຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນການເພີ້ມທະວີການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຄະນະປະສານງານພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດເພື່ອຕິດຕາມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິດັ່ງກ່າວ.

ພ້ອມນີ້, ເພື່ອໃຫ້ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ໃຫ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດສ້າງພັນທະພາບໃຫ້ສະໜິດແໜ້ນຂື້ນ ເພື່ອການວາງແຜນພັດທະນາ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນບັນຫາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງລັດຖະບານ.

ພັນທະພາບລັດ-ທຸລະກິດແມ່ນຫ້ອງການຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ, ການຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກ (ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 51/ນຍ) ພ້ອມທັງໃນການພັດທະນາລະບົບການສຶກສາເຕັກນິກວິຊາຊີບ (TVET) ແລະ ການພັດທະນາ ແລະ ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ

"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ