ວັນເສົາ ທີ 6 ມິຖຸນາ 2020

ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ໃນໂຮງຮຽນຫຼາຍກວ່າ 1,900 ແຫ່ງທົ່ວລາວ ໄດ້ນໍາໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ໃນໂຮງຮຽນຫຼາຍກວ່າ 1,900 ແຫ່ງທົ່ວລາວ ໄດ້ນໍາໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນສະບັບປັບປຸງໃໝ່
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການນໍາໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຂັ້ນ.ປ 1 ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ 1,900 ກວ່າແຫ່ງ ເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າທີ່ດີ ໂດຍຮັບສື່ການຮຽນການສອນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ທັນເວລາກັບການເປີດສົກຮຽນໃໝ່ (2019-2020) ແລະ ໄດ້ຮັບຈຳນວນພຽງພໍສຳລັບນັກຮຽນ, ຄູ ແລະ ຫ້ອງຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ໝົດທຸກຄົນ, ສັງເກດເຫັນວ່າ 98% ຂອງນັກຮຽນນຳໃຊປຶ້ມຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ 94% ຂອງຄູຂັ້ນ ປ.1 ນຳໃຊ້ຄູ່ມືຄູ ແລະ ຊຸດອຸປະກອນສຳລັບຄູ.

ນັກຮຽນ ແລະ ຄູ ຂັ້ນ ປ.1 ໝົດທຸກຄົນ ໄດ້ເປີດສົກຮຽນໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ວິທີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ທີ່ເນັ້ນການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ນອກຈາກສື່ການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ແລະ ການບຳລຸງຄູທີ່ສອນຂັ້ນ ປ. 1 ໝົດທຸກຄົນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ມອບງົບປະມານສະໜັບສະໜູນການສຶກສາໃຫ້ 24 ເມືອງຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງເຊກອງ.

ງົບປະມານດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ສະໜັບສະໜູນເມືອງທີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິທີການສອນໃຫ້ແກ່ຄູຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໄດ້ເປັນປະຈຳ. ຊ່ວຍໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ 24 ເມືອງ ສາມາດຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນໄດ້ 1,900 ຄັ້ງ ແລະ ຢ້ຽມຢາມກຸ່ມໂຮງຮຽນໄດ້ 200 ຄັ້ງ.

 ໃນການຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະຄັ້ງ, ພະນັກງານ ສກມ ໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກ 5 ຂົງເຂດຫຼັກຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ພວກເຂົາຈະກວດເບິ່ງວ່າໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບສື່ການຮຽນການສອນຫຼື ບໍ່, ສື່ການຮຽນການສອນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນຫ້ອງຂັ້ນ ປ.1 ຫຼື ບໍ່, ຊຸມຊົນຮັບຮູ້ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຫຼື ບໍ່, ຄູຂັ້ນ ປ.1 ທູກທ່ານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການບຳລຸງ ຫຼື ບໍ່, ກິດຈະກຳການພັດທະນາຕ່າງໆ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼືບໍ່. ການຕິດຕາມຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກບັນທຶກໂດຍການນຳໃຊ້ເທັບເລັດບັນທຶກຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກຕ້ອງຕາມເວລາຕົວຈິງ, ເທັກໂນໂລຍີສ້າງສັນຈາກກະຊວງ ແລະ ສກມ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຈຳນວນເອກະສານ ແລະ ເຄື່ອງຂຽນທີ່ທີມງານຕ້ອງຖືຕິດຕົວໄປນຳເວລາເດີນທາງ.

ຜົນໄດ້ຮັບການວິເຄາະໂດຍ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາະເມືອງ ແລະ ແຜນງານບີຄວາ ຊຶ່ງຖ້າບໍ່ນັບວ່າເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ແມ່ນເຫັນວ່າມີສັນຍານຄວາມຄືບໜ້າທີ່ດີ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ 98% ຂອງໂຮງຮຽນ ໄດ້ຮັບສື່ການຮຽນການສອນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ທັນເວລາກັບການເປີດສົກຮຽນໃໝ່ (2019-2020) ແລະ ໄດ້ຮັບຈຳນວນພຽງພໍສຳລັບນັກຮຽນ, ຄູ ແລະ ຫ້ອງຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ໝົດທຸກຄົນ, ສັງເກດເຫັນວ່າ 98% ຂອງນັກຮຽນນຳໃຊປຶ້ມຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ 94% ຂອງຄູຂັ້ນ ປ.1 ນຳໃຊ້ຄູ່ມືຄູ ແລະ ຊຸດອຸປະກອນສຳລັບຄູ.

ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຄູທີ່ຈະບຳລຸງທັກສະ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ນຳໃຊ້ວິທີການສອນແບບໃໝ່ກໍ່ເປັນໄປໃນທາງບວກຄື: 94% ຂອງຄູຂັ້ນ ປ.1 ສົກຮຽນນີ້ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຝຶກບຳລຸງຄູປະຈຳການຂອງ ຂັ້ນ ປ.1, ການຕິດຕາມເຫັນວ່າ 68% ຂອງຄູຂັ້ນ ປ.1 ໄດ້ສືບຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມໂດຍການຮຽນດ້ວຍຕົວເອງນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນ ທີ່ແຜນງານບີຄວາສະໜອງໃຫ້ ລວມທັງວິດີໂອສາທິດການສອນ, ປຶ້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບົດບັນທຶກການສອນປະຈຳວັນ. ຄູສອນຂັ້ນ ປ.1 ຈຳນວນ 1,710 ທ່ານ ໃນແຂວງເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອແບບຕົວຕໍ່ຕົວ ຈາກຄູນິເທດ ໃນການຕອບຄຳຖາມທາງດ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

ການສື່ສານລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນກໍເພິ່ມຂຶ້ນ, ການຕິດຕາມຂອງ ສກມ ເຫັນວ່າ 83% ຂອງອຳນວຍການໂຮງຮຽນໄດ້ເຂົ້າເຖິງຜູ້ປົກຄອງຂອງເດັກຂັ້ນ ປ.1 ໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໂດຍຜ່ານການປະຊຸມ, ງານມື້ໄຂສົກຮຽນໃໝ່, ການປຶກສາຫາລືຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ການສົ່ງຂ່າວປາກຕໍ່ປາກ, ການຄົ້ນຄວ້າເຫັນວ່າການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ປົກຄອງໃນດ້ານການສຶກສາຂອງເດັກແມ່ນກຸນແຈສູ້ຜົນສຳເລັດຂອງການຮຽນ.

ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ເປັນລາຍການທາງດ້ານການສຶກສາທາງໂທລະພາບທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍລາວ ຂັ້ນ ປ.1 ໄປຄວບຄູ່ກັບຫຼັກສູດປະຖົມສະບັບປັບປຸງໃໝ່ກໍຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສັນຍານທີ່ດີຂອງຊຸມຊົນ, ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູຢູ່ໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບການສຳຫຼວດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະມານ 50% ຂອງຄົວເຮືອນເບິ່ງລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ. ຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວ, ເປັນການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີ ເນື່ອງຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາກຳລັງກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃນເດືອນກັນຍາ 2020.

ຂໍ້ມູນ-ພາບຈາກ: ບີຄວາ

Advertisement Replay Ad
"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ