ວັນເສົາ ທີ 6 ມິຖຸນາ 2020

ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄວນຮູ້ ກ່ຽວກັບ "ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່"

ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄວນຮູ້ ກ່ຽວກັບ "ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່"
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ການດຳເນີນການຕ່າງໆໃນໄລຍະທີ່ມີພະຍາດລະບາດລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ.

ນີ້ແມ່ນບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເຮົາຄັດຈາກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ສະບັບປີ 2017 ມາໃຫ້ຜູ້ອ່ານທຸກຄົນໄດ້ຮູ້ກັນ.

ມາດຕາ 4: ລະດັບຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່

ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ມີ 3 ລະດັບຄື ລະດັບ ກ, ລະດັບ ຂ ແລະ ລະດັບ ຄ ດັ່ງນີ້:

  • ລະດັບ ກ ແມ່ນ ພະຍາດຕິດຕໍ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສາມາດຕິດແປດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຂະຫຍາຍອອກສູ່ວົງກວ້າງໄດ້ ໄວ ລະຫວ່າງຄົນຕໍ່ຄົນ ຈາກການສໍາຜັດໂດຍກົງ ຫຼື ນ້ໍາຂັບລັ່ງຂອງຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ, ຈາກການສໍາຜັດກັບ ສັດທີ່ຕິດເຊື້ອ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີການເສຍຊີວິດສູງ ໂດຍສະເພາະເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫມ່ ເປັນຕົ້ນ ພະຍາດອິ ໂບລາ (Ebola), ພະຍາດຊາ (SARS), ພະຍາດເມີ (MERS), ພະຍາດເປ້ຍລ່ອຍ (Polio), ພະຍາດອະຫິວາ (Cholera) ລວມທັງພະຍາດຕິດແປດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່, ບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ແລະ ອື່ນໆ;
  • ລະດັບ ຂ ແມ່ນ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼຸດຈາກລະດັບ ກ, ສາມາດແພ່ເຊື້ອໄດ້ໄວໂດຍ ການຮ່ວມເພດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ, ທາງເລືອດ, ດ້ວຍການກັດຕອດຂອງຍຸງ, ດ້ວຍການສູບດົມຈາກການໄອ, ຈາມ ແລະ ເສຍຊີວິດໄດ້ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການບົ່ງມະຕິ, ປິ່ນປົວແຕ່ຫົວທີ່ ແລະ ທັນການ ເປັນຕົ້ນ ໄຂ້ຍຸງລາຍ (Dengue fever), ໄຂ້ຫວັດ (Influenza), ວັນນະໂລກປອດ (Pulmonary tuberculosis), ເອດ (HIV/AIDS) ລວມທັງ ພະຍາດຕິດແປດອື່ນ;
  • ລະດັບ ຄ ແມ່ນ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງ ແລະ ບໍ່ສາມາດແພ່ເຊື້ອໄດ້ໄວ, ສ່ວນຫຼາຍເປັນພະຍາດທີ່ ຊໍາເຮື້ອ ເກີດຂຶ້ນຈາກການຂາດອະນາໄມສາມສະອາດ ເປັນຕົ້ນ ພະຍາດແມ່ທ້ອງ (Parasite), ເຊື້ອລາ (Candida Albicans disease), ພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ (Fascioliasis), ພະຍາດຫຼວງ (leprosy) ແລະ ພະຍາດຊຶມເຊື້ອອື່ນ.

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເປັນຜູ້ກໍານົດບັນຊີພະຍາດຕິດຕໍ່ ແລະ ລະດັບຄວາມຮ້າຍແຮງ ຂອງພະຍາດ ຕິດຕໍ່ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລ້ວປະກາດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນ ຮັບຮູ້.


ພາບ: AFP

ມາດຕາ 18: ການຢັ້ງຢືນການກວດພົບພະຍາດຕິດຕໍ່

ການຢັ້ງຢືນການກວດພົບພະຍາດຕິດຕໍ່ ແມ່ນ ການຮັບຮູ້ການກວດພົບເຊື້ອພະຍາດ ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງການເກີດພະຍາດຈາກຫ້ອງວິເຄາະ ທີ່ຮັບຮູ້ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ຕ້ອງຢັ້ງຢືນການກວດພົບເຊື້ອພະຍາດ ຢ່າງເປັນທາງການ ພ້ອມທັງສະໜອງ ຢາ, ເຄມີ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ແລະ ວັກຊິນໃຫ້ພຽງພໍ ທົ່ວເຖິງ ແລະ ທັນການ.

ມາດຕາ 29: ການກັກກັນຢູ່ດ່ານ

ການກັກກັນຢູ່ດ່ານ ແມ່ນ ການຈໍາກັດບໍລິເວນ ຫຼື ຄວບຄຸມ ຄົນ, ສັດ, ແມງໄມ້, ວັດຖຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະ ທີ່ສົງໄສວ່າຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ ເພື່ອສັງເກດ, ຕິດຕາມ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງ ໄປວິເຄາະກວດຫາເຊື້ອພະຍາດ. 

ໃນກໍລະນີ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນວ່າມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ ລະດັບ ກ ແມ່ນ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກສະຖານທີ່ໜຶ່ງ ໄປອີກສະຖານທີ່ໜຶ່ງ ຫຼື ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ. 

ໃນກໍລະນີ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນວ່າມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ ລະດັບ ຂ ຫຼື ຄ ແມ່ນ ອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກສະຖານທີ່ໜຶ່ງ ໄປອີກສະຖານທີ່ໜຶ່ງ ຫຼື ເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄປພົບແພດປິ່ນປົວ ຫຼື ແຈ້ງຕໍ່ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຢູ່ທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ເພື່ອດໍາເນີນການປິ່ນປົວ ແລະ ຕິດຕາມຕໍ່ໄປ.

ພາບ: AFP

ມາດຕາ 33: ການໂຕ້ຕອບຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ 

ການໂຕ້ຕອບຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ ແມ່ນ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ວິທີການດ້ານການແພດ ແລະ ລະບຽບການສາກົນດ້ານສາທາລະນະສຸກໃດໜຶ່ງ ເພື່ອໂຕ້ຕອບການລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ ຢູ່ໃນເຂດຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດ ແລະ ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. 

ການໂຕ້ຕອບ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະການ ດັ່ງນີ້:

1.ສັງເກດອາການ, ກັກກັນ ແລະ ແຍກປ່ຽວ ຄົນທີ່ສົງໄສ ຫຼື ຕິດເຊື້ອພະຍາດ;

2.ວິເຄາະ ແລະ ກວດຢັ້ງຢືນ ການຕິດເຊື້ອພະຍາດ;

3.ປິ່ນປົວຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ;

4.ອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ ແລະ ວັດຖຸປະກອນ ທີ່ປົນເປື້ອນເຊື້ອພະຍາດ;

5.ທໍາລາຍວັດຖຸປະກອນ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງນໍາເຊື້ອພະຍາດແພ່ລາມໄປສູ່ເຂດອື່ນ;

6.ພົນຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດໃສ່ພາຫະນະ ເຂົ້າ-ອອກ ເຂດລະບາດຂອງພະຍາດ;

7.ແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຄວບຄຸມ ການເຄື່ອນຍ້າຍຄົນ, ສັດ, ວັດຖຸປະກອນ ເຂົ້າ-ອອກ ເຂດທີ່ເກີດລະບາດພະຍາດ;

8.ນໍາໃຊ້ ຢາ, ເຄມີ, ອຸປະກອນ ຮັບໃຊ້ ແລະ ໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ; 

9.ເຝົ້າລະວັງພະຍາດ ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການສຸຂານາໄມໃດໜຶ່ງ ໂດຍອີງຕາມຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ໃນເຂດລະບາດຂອງພະຍາດ ຫຼື ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຢຸດເຊົາການລະບາດຂອງພະຍາດ;

10.ຈັດຕັ້ງການໂຄສະນາ, ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການໂຕ້ຕອບ;

11.ປະກາດ ຫຼື ແຈ້ງເຕືອນ ກ່ຽວກັບສະພາບການເກີດລະບາດຂອງພະຍາດ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນແຕ່ລະ ໄລຍະ ໂດຍຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ໃຫ້ສາທາລະນະຊົນຮັບຊາບ; 

12.ນໍາໃຊ້ມາດຕະການອື່ນ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ເໝາະສົມ.

 

Advertisement Replay Ad
ວິທີປ່ຽນສານລາວເດີມມາເປັນແຄັບຊັ້ນ Facebook ແບບເກ໋ໆ

ວິທີປ່ຽນສານລາວເດີມມາເປັນແຄັບຊັ້ນ Facebook ແບບເກ໋ໆ

ເບື່ອບໍ່ກັບການດື່ມກາເຟແບບເກົ່າໆ? ມາທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກັບວິທີການຊົງກາເຟດຳ 3ແບບ 3 ວິທີ 3 ລົດຊາດ

ເບື່ອບໍ່ກັບການດື່ມກາເຟແບບເກົ່າໆ? ມາທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກັບວິທີການຊົງກາເຟດຳ 3ແບບ 3 ວິທີ 3 ລົດຊາດ

8 ເຄັດ (ບໍ່) ລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນເອົາຊະນະຄວາມໃຈຮ້າຍ

8 ເຄັດ (ບໍ່) ລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນເອົາຊະນະຄວາມໃຈຮ້າຍ

ຂ້ອຍສະກົດຖືກ ຫຼື ຍັງ? ລວມຄຳສັບພາສາລາວທີ່ຫຼາຍຄົນມັກຂຽນຜິດຢູ່ຕະຫຼອດ

ຂ້ອຍສະກົດຖືກ ຫຼື ຍັງ? ລວມຄຳສັບພາສາລາວທີ່ຫຼາຍຄົນມັກຂຽນຜິດຢູ່ຕະຫຼອດ

ຊີວິດຕ້ອງການສີຂຽວ! ລວມສາຍພັນຕົ້ນໄມ້ປະດັບທີ່ປູກໃນເຮືອນໄດ້ ພ້ອມວິທີບົວລະບັດຮັກສາ

ຊີວິດຕ້ອງການສີຂຽວ! ລວມສາຍພັນຕົ້ນໄມ້ປະດັບທີ່ປູກໃນເຮືອນໄດ້ ພ້ອມວິທີບົວລະບັດຮັກສາ

5 ແນວຄວາມຄິດທີ່ເຈົ້າຄວນເຝິກປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບມືກັບເຫດການຕ່າງໆໄດ້ດີຂຶ້ນ

5 ແນວຄວາມຄິດທີ່ເຈົ້າຄວນເຝິກປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບມືກັບເຫດການຕ່າງໆໄດ້ດີຂຶ້ນ

HOW TO ຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດແນວໃດໃຫ້ໄດ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄວທີ່ສຸດ

HOW TO ຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດແນວໃດໃຫ້ໄດ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄວທີ່ສຸດ

ຢາກເກັ່ງອັງກິດຕ້ອງອ່ານ! ລວມ 8 ເວັບໄຊທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເກັ່ງໄວຍາກອນພາສາອັງກິດຍິ່ງຂຶ້ນ

ຢາກເກັ່ງອັງກິດຕ້ອງອ່ານ! ລວມ 8 ເວັບໄຊທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເກັ່ງໄວຍາກອນພາສາອັງກິດຍິ່ງຂຶ້ນ

ກົດແຊເລີຍ! ແບບແຕ່ງຕາສຳລັບສາວເອເຊຍ 20 ລຸກໜ້າຮັກ ແຕ່ງງ່າຍໆ ໄດ້ທຸກລຸກ ທຸກໂອກາດ

ກົດແຊເລີຍ! ແບບແຕ່ງຕາສຳລັບສາວເອເຊຍ 20 ລຸກໜ້າຮັກ ແຕ່ງງ່າຍໆ ໄດ້ທຸກລຸກ ທຸກໂອກາດ

"ຂຸນກອງແລງ" ບລູລາກູນແຫ່ງຄຳມ່ວນ ກຽມ 30 ກວ່າກິດຈະກຳ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປີ 2021

"ຂຸນກອງແລງ" ບລູລາກູນແຫ່ງຄຳມ່ວນ ກຽມ 30 ກວ່າກິດຈະກຳ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປີ 2021

ເກືອບເຄິ່ງປີຫຼັງການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຮົາຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພະຍາດນີ້?

ເກືອບເຄິ່ງປີຫຼັງການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຮົາຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພະຍາດນີ້?

ເປີດເພງ-ຮ້ອງເພງສຽງດັງເນືອງນັນລົບກວນໂສດປະສາດ ນອນບໍ່ໄດ້ ໃຜຊ່ວຍໄດ້ແດ່?

ເປີດເພງ-ຮ້ອງເພງສຽງດັງເນືອງນັນລົບກວນໂສດປະສາດ ນອນບໍ່ໄດ້ ໃຜຊ່ວຍໄດ້ແດ່?

ພາກັນຮູ້ແລ້ວບໍ່? 10 ອັນດັບສັດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກມີສັດໃດແດ່?

ພາກັນຮູ້ແລ້ວບໍ່? 10 ອັນດັບສັດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກມີສັດໃດແດ່?

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງປະສົບຄວາມສຳເລັດ? ນີ້ແມ່ນ 5 ເຄັດລັບທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ຈາກ Taylor Swift ຖ້າຢາກເກັ່ງການຕະຫຼາດ

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງປະສົບຄວາມສຳເລັດ? ນີ້ແມ່ນ 5 ເຄັດລັບທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ຈາກ Taylor Swift ຖ້າຢາກເກັ່ງການຕະຫຼາດ

"ຢາສູບໄຟຟ້າ" ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ນັ້ນເປັນພຽງເລ່ກົນຮູບແບບໃໝ່ຂອງບໍລິສັດຢາສູບ?

"ຢາສູບໄຟຟ້າ" ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ນັ້ນເປັນພຽງເລ່ກົນຮູບແບບໃໝ່ຂອງບໍລິສັດຢາສູບ?

ຍຸງລາຍຫຼົບໄປ! ປະຕິບັດຫຼັກການ "5ປ" ສະກັດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ

ຍຸງລາຍຫຼົບໄປ! ປະຕິບັດຫຼັກການ "5ປ" ສະກັດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ

10 ສຳນວນອັງກິດທີ່ເຈົ້າຄວນໃຊ້ ເພື່ອເພີ່ມສະເໜ່ໃຫ້ຕົວເອງ

10 ສຳນວນອັງກິດທີ່ເຈົ້າຄວນໃຊ້ ເພື່ອເພີ່ມສະເໜ່ໃຫ້ຕົວເອງ

ຢຸດແຊພາບຜູ້ເສຍຊີວິດ ເພາະເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ໃຫ້ກຽດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ຄິດເຖິງ "ໃຈເຂົາໃຈເຮົາ"

ຢຸດແຊພາບຜູ້ເສຍຊີວິດ ເພາະເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ໃຫ້ກຽດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ຄິດເຖິງ "ໃຈເຂົາໃຈເຮົາ"

ໃສ່ "ຜ້າອັດປາກ-ດັງ" ອອກກຳລັງກາຍ ສ່ຽງອັອກຊີເຈນບໍ່ພຽງພໍ ປອດ-ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ

ໃສ່ "ຜ້າອັດປາກ-ດັງ" ອອກກຳລັງກາຍ ສ່ຽງອັອກຊີເຈນບໍ່ພຽງພໍ ປອດ-ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ

ຄົນລ້ຽງແມວຄວນລະວັງ! ງານວິໄຈເຜີຍໂຄວິດ-19 ສາມາດແພ່ໃນກຸ່ມແມວໄດ້ໄວ ແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການ

ຄົນລ້ຽງແມວຄວນລະວັງ! ງານວິໄຈເຜີຍໂຄວິດ-19 ສາມາດແພ່ໃນກຸ່ມແມວໄດ້ໄວ ແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ