ວັນອາທິດ ທີ 18 ເມສາ 2021

ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄວນຮູ້ ກ່ຽວກັບ "ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່"

ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄວນຮູ້ ກ່ຽວກັບ "ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່"
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ການດຳເນີນການຕ່າງໆໃນໄລຍະທີ່ມີພະຍາດລະບາດລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ.

ນີ້ແມ່ນບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເຮົາຄັດຈາກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ສະບັບປີ 2017 ມາໃຫ້ຜູ້ອ່ານທຸກຄົນໄດ້ຮູ້ກັນ.

ມາດຕາ 4: ລະດັບຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່

ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ມີ 3 ລະດັບຄື ລະດັບ ກ, ລະດັບ ຂ ແລະ ລະດັບ ຄ ດັ່ງນີ້:

  • ລະດັບ ກ ແມ່ນ ພະຍາດຕິດຕໍ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສາມາດຕິດແປດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຂະຫຍາຍອອກສູ່ວົງກວ້າງໄດ້ ໄວ ລະຫວ່າງຄົນຕໍ່ຄົນ ຈາກການສໍາຜັດໂດຍກົງ ຫຼື ນ້ໍາຂັບລັ່ງຂອງຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ, ຈາກການສໍາຜັດກັບ ສັດທີ່ຕິດເຊື້ອ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີການເສຍຊີວິດສູງ ໂດຍສະເພາະເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫມ່ ເປັນຕົ້ນ ພະຍາດອິ ໂບລາ (Ebola), ພະຍາດຊາ (SARS), ພະຍາດເມີ (MERS), ພະຍາດເປ້ຍລ່ອຍ (Polio), ພະຍາດອະຫິວາ (Cholera) ລວມທັງພະຍາດຕິດແປດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່, ບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ແລະ ອື່ນໆ;
  • ລະດັບ ຂ ແມ່ນ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼຸດຈາກລະດັບ ກ, ສາມາດແພ່ເຊື້ອໄດ້ໄວໂດຍ ການຮ່ວມເພດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ, ທາງເລືອດ, ດ້ວຍການກັດຕອດຂອງຍຸງ, ດ້ວຍການສູບດົມຈາກການໄອ, ຈາມ ແລະ ເສຍຊີວິດໄດ້ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການບົ່ງມະຕິ, ປິ່ນປົວແຕ່ຫົວທີ່ ແລະ ທັນການ ເປັນຕົ້ນ ໄຂ້ຍຸງລາຍ (Dengue fever), ໄຂ້ຫວັດ (Influenza), ວັນນະໂລກປອດ (Pulmonary tuberculosis), ເອດ (HIV/AIDS) ລວມທັງ ພະຍາດຕິດແປດອື່ນ;
  • ລະດັບ ຄ ແມ່ນ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງ ແລະ ບໍ່ສາມາດແພ່ເຊື້ອໄດ້ໄວ, ສ່ວນຫຼາຍເປັນພະຍາດທີ່ ຊໍາເຮື້ອ ເກີດຂຶ້ນຈາກການຂາດອະນາໄມສາມສະອາດ ເປັນຕົ້ນ ພະຍາດແມ່ທ້ອງ (Parasite), ເຊື້ອລາ (Candida Albicans disease), ພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ (Fascioliasis), ພະຍາດຫຼວງ (leprosy) ແລະ ພະຍາດຊຶມເຊື້ອອື່ນ.

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເປັນຜູ້ກໍານົດບັນຊີພະຍາດຕິດຕໍ່ ແລະ ລະດັບຄວາມຮ້າຍແຮງ ຂອງພະຍາດ ຕິດຕໍ່ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລ້ວປະກາດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນ ຮັບຮູ້.


ພາບ: AFP

ມາດຕາ 18: ການຢັ້ງຢືນການກວດພົບພະຍາດຕິດຕໍ່

ການຢັ້ງຢືນການກວດພົບພະຍາດຕິດຕໍ່ ແມ່ນ ການຮັບຮູ້ການກວດພົບເຊື້ອພະຍາດ ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງການເກີດພະຍາດຈາກຫ້ອງວິເຄາະ ທີ່ຮັບຮູ້ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ຕ້ອງຢັ້ງຢືນການກວດພົບເຊື້ອພະຍາດ ຢ່າງເປັນທາງການ ພ້ອມທັງສະໜອງ ຢາ, ເຄມີ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ແລະ ວັກຊິນໃຫ້ພຽງພໍ ທົ່ວເຖິງ ແລະ ທັນການ.

ມາດຕາ 29: ການກັກກັນຢູ່ດ່ານ

ການກັກກັນຢູ່ດ່ານ ແມ່ນ ການຈໍາກັດບໍລິເວນ ຫຼື ຄວບຄຸມ ຄົນ, ສັດ, ແມງໄມ້, ວັດຖຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະ ທີ່ສົງໄສວ່າຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ ເພື່ອສັງເກດ, ຕິດຕາມ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງ ໄປວິເຄາະກວດຫາເຊື້ອພະຍາດ. 

ໃນກໍລະນີ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນວ່າມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ ລະດັບ ກ ແມ່ນ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກສະຖານທີ່ໜຶ່ງ ໄປອີກສະຖານທີ່ໜຶ່ງ ຫຼື ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ. 

ໃນກໍລະນີ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນວ່າມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ ລະດັບ ຂ ຫຼື ຄ ແມ່ນ ອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກສະຖານທີ່ໜຶ່ງ ໄປອີກສະຖານທີ່ໜຶ່ງ ຫຼື ເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄປພົບແພດປິ່ນປົວ ຫຼື ແຈ້ງຕໍ່ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຢູ່ທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ເພື່ອດໍາເນີນການປິ່ນປົວ ແລະ ຕິດຕາມຕໍ່ໄປ.

ພາບ: AFP

ມາດຕາ 33: ການໂຕ້ຕອບຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ 

ການໂຕ້ຕອບຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ ແມ່ນ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ວິທີການດ້ານການແພດ ແລະ ລະບຽບການສາກົນດ້ານສາທາລະນະສຸກໃດໜຶ່ງ ເພື່ອໂຕ້ຕອບການລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ ຢູ່ໃນເຂດຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດ ແລະ ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. 

ການໂຕ້ຕອບ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະການ ດັ່ງນີ້:

1.ສັງເກດອາການ, ກັກກັນ ແລະ ແຍກປ່ຽວ ຄົນທີ່ສົງໄສ ຫຼື ຕິດເຊື້ອພະຍາດ;

2.ວິເຄາະ ແລະ ກວດຢັ້ງຢືນ ການຕິດເຊື້ອພະຍາດ;

3.ປິ່ນປົວຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ;

4.ອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ ແລະ ວັດຖຸປະກອນ ທີ່ປົນເປື້ອນເຊື້ອພະຍາດ;

5.ທໍາລາຍວັດຖຸປະກອນ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງນໍາເຊື້ອພະຍາດແພ່ລາມໄປສູ່ເຂດອື່ນ;

6.ພົນຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດໃສ່ພາຫະນະ ເຂົ້າ-ອອກ ເຂດລະບາດຂອງພະຍາດ;

7.ແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຄວບຄຸມ ການເຄື່ອນຍ້າຍຄົນ, ສັດ, ວັດຖຸປະກອນ ເຂົ້າ-ອອກ ເຂດທີ່ເກີດລະບາດພະຍາດ;

8.ນໍາໃຊ້ ຢາ, ເຄມີ, ອຸປະກອນ ຮັບໃຊ້ ແລະ ໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ; 

9.ເຝົ້າລະວັງພະຍາດ ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການສຸຂານາໄມໃດໜຶ່ງ ໂດຍອີງຕາມຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ໃນເຂດລະບາດຂອງພະຍາດ ຫຼື ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຢຸດເຊົາການລະບາດຂອງພະຍາດ;

10.ຈັດຕັ້ງການໂຄສະນາ, ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການໂຕ້ຕອບ;

11.ປະກາດ ຫຼື ແຈ້ງເຕືອນ ກ່ຽວກັບສະພາບການເກີດລະບາດຂອງພະຍາດ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນແຕ່ລະ ໄລຍະ ໂດຍຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ໃຫ້ສາທາລະນະຊົນຮັບຊາບ; 

12.ນໍາໃຊ້ມາດຕະການອື່ນ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ເໝາະສົມ.

 

Advertisement Replay Ad
"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ