ວັນເສົາ ທີ 6 ມິຖຸນາ 2020

ສະພາການຄ້າ ສະເໜີ 8 ຂໍ້ຕໍ່ລັດຖະບານແກ້ໄຂ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ສະພາການຄ້າ ສະເໜີ 8 ຂໍ້ຕໍ່ລັດຖະບານແກ້ໄຂ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃນວັນທີ 17 ເມສາ 2020 ຜ່ານມານີ້ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ນໍາສະເໜີລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະຄະນະສະເພາະກິດຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມຜົນກະທົບ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ໃຫ້ພິຈາລະນາອັນຮີບດ່ວນຕໍ່ຜົນກະທົບຂອງມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ເນື່ອງຈາກມີການຕໍ່ເວລາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ 06 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄປຈົນເຖິງວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2020 ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້ວ່າ:

  1. ຂໍໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາທຸກຄໍາຮ້ອງຂອງບັນດາຫົວຫນ່ວຍວິສາຫະກິດ, ໂດຍສະເພາະໂຮງຈັກໂຮງງານປິ່ນອ້ອມຂະແຫນງການຜະລິດ, ລວມເຖິງໂຄງການ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດ ຫລື ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ສະເພາະ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານໃນການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດນີ້ ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ສາມາດດຳເນີນການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຂອງຕົນໄດ້ໂດຍໄວ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເສດຖະກິດໃຫ້ໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ.
  2. ໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາແກ້ໄຂສະພາບການກີດຂວາງ ແລະ ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລົດບັນທຸກສິນຄ້າ ໃນການຜ່ານດ່ານຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງເປັນການຮີບດ່ວນ.
  3. ໃຫ້ລັດຖະບານໂດຍສະເພາະກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແກ້ໄຂແຈ້ງການເລກທີ 266/ຍທຂ,ກສຂ ທີ່ຫ້າມຄົນຈີນຂັບລົດເຂົ້າມາເກັບສິນຄ້າກະສິກຳຢູ່ໃນໄລຍະເກັບກ່ຽວຜົນລະປູກເພື່ອສົ່ງອອກ ສປ ຈີນ ເຊັ່ນ: ຫມາກຖົ່ວ, ຫມາກໂມ, ກ້ວຍ-ອ້ອຍ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍໃຫ້ແກ່ຍາວເວລາການປະຕິບັດແຈ້ງການດັ່ງກ່າວໄປອີກ 2 ເດືອນ ເພື່ອໃຫ້ລົດຈີນທີ່ມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າມາຮັບສິນຄ້າຈາກຝ່າຍລາວໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງສະເຫນີໃຫ້ພິຈາລະນາເປີດກ້ວາງກ່ຽວກັບວຽກງານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫ່ວາງປະເທດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວເພື່ອຮັບປະກັນໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ.
  4. ສະເຫນີໃຫ້ພິຈາລະນາວາງມາດຕະການຢ່າງຮີບດ່ວນຕໍ່ການສະຫນັບສະຫນູນເງິນອຸດຫນູນຕໍ່ແຮງງານລາວທີ່ໄດ້ພັກວຽກຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ, ໂດຍການອອກນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫລືອສະຫນັບສະຫນູນເງິນອຸດຫນູນໃຫ້ແກ່ແຮງງານທີ່ຢູ່ໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ ໂດຍອີງຕາມສັນຍາວ່າຈ້າງງານ ລະຫ່ວາງນາຍຈ້າງ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ຫລື ເອກະສານຮັບເງິນເປັນການຢັ້ງຢືນ.
  5. ໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາອອກຄໍາສັ່ງເຖິງທະນາຄານໃຫ້ເລື່ອນການຊໍາລະຫນີ້ທີ່ເປັນຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍຂອງລູກຄ້າທີ່ເປັນຜູ້ປະກອບການ ຫລື ເປັນຜູ້ອອກແຮງງານໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ ຫລື 6 ເດືອນ ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ, ເປັນເອກະພາບທົ່ວລະບົບ, ພ້ອມນັ້ນກໍສະເຫນີໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 238/ທຫລ ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.
  6. ສະເຫນີລັດຖະບານພິຈາລະນາອອກແຈ້ງການ ຫລື ຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກປ່ອຍເງິນກູ້ສຸກເສີນທີ່ມີດອກເບ້ຍພິເສດຕ່ຳສຸດ, ໃນວົງເງິນທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ມີໄລຍະເວລາການກູ້ຢືມຢ່າງຫນ້ອຍ 6-12 ເດືອນ, ພ້ອມນັ້ນກໍສະເຫນີໃຫ້ເລື່ອນການຊໍາລະອາກອນກໍາໄລລ່ວງຫນ້າຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ສໍາລັບໄຕມາດ 1 ແລະ 2.
  7. ສະເຫນີລັດຖະບານພິຈາລະນາອອກນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນເພື່ອກຳນົດອັດຕາພາສີ-ອາກອນ ລວມທັງຄ່າເຊົ່າທີ່ດິນ, ສະຖານທີ່ປະກອບການ ແລະ ຫ້ອງພັກໂຮງແຮມເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນທຸລະກິດຕໍ່ລົງໃນຊ່ວງໄລຍະ 6 ເດືອນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໂດຍສະເພາະ SME ແລະ ແຮງງານທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າເຂົ້າເຖິງໄດ້ງາຍ່ຂຶ້ນ.
  8. ສະເຫນີລັດຖະບານອອກແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານແນະນໍາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ເອກະພາບ ລະຫ່ວາງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ລວມເຖິງຂະແຫນງການຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບພາກທຸລະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫລີກລຽງບໍ່ໃຫ້ເປັນຊ່ອງວ່າງຂອງກົນໄກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

 

 

 

 

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ

ພາບ : ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ

"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ