ວັນອາທິດ ທີ 7 ມິຖຸນາ 2020

ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ຢ່າງລະອຽດຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄວິດ-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ຢ່າງລະອຽດຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄວິດ-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ເມື່ອວັນທີ 2 ເມສາ 2020, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດ ຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດ ຂອງລາວ ໂດຍມີເນື້ອໃນລະອຽດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ດ້ນະໂຍບາຍ:

1) ໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທັງໝົດທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ມີລາຍຮັບ 5 ລ້ານກີບ ລົງມາ ໃນໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ (ເດືອນເມສາ, ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ 2020);

2) ໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 29 ຂໍ້ທີ 2 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບັບເລກທີ 67/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019 ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ (ເດືອນເມສາ, ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ 2020);

3) ໃຫ້ຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ໃນການນໍາເຂົ້າທຸກປະເພດສິນຄ້າ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກ ງານສະກັດກັ້ນ, ກັນການລະບາດ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດ COVID-19 ເຊັ່ນ: ຜ້າປິດປາກ-ດັງ, ນ້ໍາຢາລ້າງມື, ເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຈໍາເປັນ. ມອບໃຫ້ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າສົມທົບກັບກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ເຮັດບັນຊີລາຍການສິນຄ້າ ທີ່ຕ້ອງການ ນໍາເຂົ້າໂດຍຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ໃຫ້ລະອຽດ, ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ກະຊວງການເງິນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

4) ໃຫ້ເລື່ອນການຊໍາລະພັນທະອາກອນ ຂອງຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນເມສາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ. ມອບໃຫ້ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປັນໃຈກາງສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກໍານົດບັນຊີປະເພດທຸລະກິດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການເລື່ອນຊໍາລະດັ່ງກ່າວໃຫ້ລະອຽດຕື່ມ;

5) ໃຫ້ຕໍ່ເວລາການສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2019 ຂອງ ວິສາຫະກິດ ຈາກ 31 ມີນາ 2020 ໄປເປັນ 30 ເມສາ 2020;

6) ໃຫ້ຕໍ່ເວລາການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງ ຈາກວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ມາເປັນ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020;

7) ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າຜ່ອນຜັນລາຄາ ແລະ ຕໍ່ເວລາ ໃນການຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ໍາປະປາ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ພາກທຸລະກິດ;

8) ເຫັນດີໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຕິບັດການປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫຼຸດອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດລົງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

9) ເຫັນດີໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍານົດໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ເປັນຕົ້ນ: ນະໂຍບາຍເລື່ອນເວລາຊໍາ ລະຫນີ້ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ, ປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ, ສະໜອງເງິນກູ້ບ້ວງໃໝ່ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ການປັບໂຄງສ້າງໜີ້, ການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 238/ທຫລ, ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020;

10) ໃຫ້ເລື່ອນເວລາການຊໍາລະພັນທະການປະກອບສ່ວນປະກັນສັງຄົມແບບບັງຄັບ ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ (ເດືອນເມສາ, ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ 2020).

ດ້ານມາດການ

1) ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນໃຈກາງສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າການດັດປັບຕົວເລກການຂະຫຍາຍຕົວ GDP ແລະ ຕົວເລກຄາດໝາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກທີ່ສໍາຄັນ ໃນປີ 2020 ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຕົວຈິງ ແລະ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕີລາຄາຜົນກະທົບຕື່ມ ແຕ່ນີ້ຮອດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8;

2) ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພີ່ມທະວີໃນການຄຸ້ມຄອງສະຖຽນລະພາບ ເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ຮັດກຸມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ, ຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການແກ້ໄຂຫນີ້ສິນ, ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໃຫ້ດໍາເນີນການໄປ ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ທັງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນ ຂອງພາກເອກະຊົນ ໃຫ້ນັບມື້ ເພີ່ມຂຶ້ນ;

3) ໃຫ້ກະຊວງການເງິນ, ບັນດາກະຊວງທີ່ມີຫົວໜ່ວຍລາຍຮັບ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເອົາໃຈໃສ່ການເກັບລາຍຮັບ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ມີແຫຼ່ງຈະເກັບໄດ້ ໂດຍເລັ່ງຈັດເກັບໃນທຸລະກິດທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ບໍ່ຖືກຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກ COVID-19;

4) ໃຫ້ກະຊວງການເງິນ, ບັນດາກະຊວງທີ່ມີຫົວໜ່ວຍລາຍຮັບ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຄຸ້ມຄອງດ້ານລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ຢ່າງຮັດກຸມ ແລະ ບົນຈິດໃຈປະຢັດ ໂດຍໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ ແລະ ດັດສົມສົ່ງເສີມ ຂອງບັນດາກະຊວງ,ອົງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີ ເງື່ອນໄຂ ຢ່າງຫນ້ອຍ 10% ຂອງແຜນປີ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍໃຫ້ເລືອກເຟັ້ນຫຼຸດຜ່ອນບາງລາຍຈ່າຍຕື່ມອີກເປັນຕົ້ນ: ລາຍຈ່າຍການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ, ລາຍຈ່າຍຮັບແຂກຕ່າງປະເທດ, ລາຍຈ່າຍກອງທຶນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ລາຍຈ່າຍການປຸກສ້າງ, ລາຍຈ່າຍສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງພັກ-ຂອງ ຊາດ, ລາຍຈ່າຍຊື້ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ.

ເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການປະຢັດນັ້ນ, ໃຫ້ເອົາມາເພີ່ມ ເຂົ້າບ້ວງເງິນແຮລັດຖະບານ ເພື່ອຮອງຮັບການສະກັດກັ້ນ COVID-19. ສໍາລັບບັນດາໂຄງການລົງທຶນໃໝ່ຂອງລັດ ໃນປີ 2020 ທີ່ສະພາຮອງຮັບແລ້ວ (ສະເພາະໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ) ແມ່ນໃຫ້ເລື່ອນໄປຈ່າຍ ໃນປີ 2021.

ສືບຕໍ່ກວດກາໂຄງການລົງທຶນລັດທີ່ມີມູນຄ່າສູງເກີນຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອສະເຫນີໂຈະ ຫຼື ຫຼຸດມູນຄ່າລົງ;

5) ໃຫ້ຮີບຮ້ອນຄົ້ນຄວ້າມາດຕະການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລັ່ງການປະຕິບັດກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ (SME) ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາໂດຍໄວ;

6) ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າອອກບົດແນະນໍາໃນການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງພື້ນຖານການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອຮອງຮັບການທ່ອງທ່ຽວ ພາຍຫຼັງການລະບາດ COVID-19 ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ແລ້ວ, ໃຫ້ເລັ່ງສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍ ໃນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ກຽມພ້ອມສ້າງຄວາມດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດໃນລະດູການທ່ອງທ່ຽວ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2020. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ໃຫ້ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທົ່ວສັງຄົມເຂົ້າໃຈຕໍ່ສະພາບຜົນກະທົບ ແລະ ຮ່ວມໃຈກັນແກ້ໄຂບັນຫາ;

7) ໃຫ້ກະກຽມການຜະລິດ ແລະ ເຈລະຈາກັບບໍລິສັດທີ່ສັ່ງຊື້ແຮ່ທາດຈາກ ສປ ຈີນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ເພື່ອກຽມພ້ອມສະໜອງແຮ່ທາດ ໃນເວລາທີ່ປະເທດຄູ່ຄ້າ ປະກາດເລັ່ງການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາຄືນ. ພ້ອມນັ້ນກໍລະດົມໃຫ້ບໍລິສັດ ສືບຕໍ່ມອບພັນທະຕ່າງໆ ຕໍ່ລັດຖະບານ;

8) ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ, ກວດກາສຸຂະພາບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວ ທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບການກັກກັນຕົວເອງໃນໄລຍະ 14 ວັນ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ແຮງງານທີ່ຜ່ານການຕິດຕາມ ແລະ ກວດສຸຂະພາບແລ້ວ ໃຫ້ສາມາດກັບມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້;

9) ໃຫ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ພາຍຫຼັງການລະບາດຂອງພະຍາດຜ່ອນຄາຍລົງ.

Advertisement Replay Ad
"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ