ວັນພຸດ ທີ 1 ເມສາ 2020

ລາວມີຄະແນນລະດັບຕໍ່າ ໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍພາກລັດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິນ

ລາວມີຄະແນນລະດັບຕໍ່າ ໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍພາກລັດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິນ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ໂຮງແຮມຄຮາວພາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວ່າ: ຜົນສໍາເລັດຂອງຜົນການປະເມີນການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍພາກລັດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິນ (PEFA) ປະຈໍາປີ 2018.

ກະຊວງການເງິນຮ່ວມກັບ ທະນາຄານໂລກ, ອົງການອີຢູ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການປະເມີນການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍພາກລັດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິນ (PEFA) ປະຈໍາປີ 2018 ຂອງສປປ ລາວ ນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2017 ການປະເມີນຄັ້ງນີ້ເປັນການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດສົກປີ 2014/15, 2015/16 ແລະ ປີ 2017 ຂອງ ສປປລາວ, ການປະເມີນໄດ້ກໍານົດເປົ້າໝາຍແມ່ນບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ການປະເມີນແມ່ນມີລັກສະນະເລິກເຊິ່ງ ໂດຍໄດ້ປະເມີນທຸກລາຍການທີ່ປະກອບໃນໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ, ການບໍລິຫານການເງິນທັງໝົດ ໂດຍສະເພາະດ້ານລາຍຮັບ ແລະ ດ້ານລາຍຈ່າຍ ຕາມຮອບວຽນງົບປະມານ, ທຸກຂັ້ນຕອນນັບແຕ່ຂັ້ນຕອນການສ້າງແຜນງົບປະມານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕະຫຼອດເຖິງການລາຍງານ ແລະ ກວດສອບ.

ການປະເມີນໄດ້ກວມເອົາ 46 ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັ້ນກະຊວງ ແລະ ທຽບເທົ່າທີ່ລະບຸໃນບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ. ການປະເມີນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງ ບັນລັດຖະມົນຕີ, ພ້ອມກັບບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກົມກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນກະຊວງການເງິນ ແລະ ກະຊວງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ, ຄະນະວິຊາການການປະເມີນ PEFA ຂອງ ສປປ ລາວ ຊີ້ນຳໂດຍທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ປະກອບມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກົມກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ກະຊວງອື່ນໆ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ, ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການຈາກທະນາຄານໂລກ.ການປະເມີນ PEFA ໄດ້ສຳເລັດໃນຕົ້ນປີ 2019 ແລະ ຮັບຮອງຈາກກອງເລຂາ PEFA. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄະນະວິຊາການໄດ້ສັງລວມລາຍງານຜົນການປະເມີນ PEFA ຕໍ່ຄະນະນໍາກະຊວງການເງິນເພື່ອຮັບຮອງ ແລະ ດຳເນີນການເຜີຍແຜ່ເປັນຕົ້ນຈັດພິມປຶ້ມເຜີຍແຜ່ຜົນການປະເມີນ PEFA, ລົງໃນເວັບໄຊ໌ ກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານໂລກ, ອົງການ PEFA ແລະ ພ້ອມນີ້ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພິທີຖະແຫຼງຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກ, ສະຫະພາບເອີລົບ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນເພື່ອເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານຜົນການປະເມີນ PEFA ໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາຮອດປັດຈຸບັນການປະເມີນໄດ້ສຳເລັດ ແລະ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກກອງເລຂາ PEFA ສາກົນ, ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນກະຊວງການເງິນຈະໄດ້ສັງລວມລາຍງານຜົນການປະເມີນ PEFA ດັ່ງກ່າວນີ້ຕໍ່ລັດຖະບານເພື່ອຮັບຮອງ ແລະ ດຳເນີນການເຜີຍແຜ່ຜົນການປະເມີນ, ສຳລັບເປົ້າໝາຍການປະເມີນປະກອບ ມີ 7 ພາກສຳຄັນດັ່ງນີ້: ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງງົບປະມານ; ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງການເງິນແຫ່ງລັດ; ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນຂອງລັດ; ການສ້າງແຜນງົບປະມານ ແລະ ຍຸດທະສາດການເງິນຕາມນະໂຍບາຍ;  ຄວາມສາມາດຄາດຄະເນ ແລະ ການຄວບຄຸມການປະຕິບັດງົບປະມານ; ການລົງບັນຊີ ແລະ ການລາຍງານ; ການກວດກາ ແລະ ການກວດສອບພາຍນອກ.

ໂດຍອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນໃນ 7 ພາກຊີ້ໃຫ້ຫັນວ່າສປປ ລາວ ຍັງມີຄະແນນໃນລະດັບຕໍ່າຢູ່ຫລາຍຂົງເຂດຊຶ່ງເປັນເຂດທີ່ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ, ກະຊວງການເງິນຈະສືບຕໍ່ນຳເອົາບັນດາຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກການປະເມີນເພື່ອໝູນໃຊ້ກຳນົດເປັນຄາດໝາຍໃນການປະຕິຮູບຂະແໜງການເງິນ ແລະ ນຳໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຕ່ລະຕົວຊີ້ວັດມາເຊື່ອມກັບ 6 ແຜນງານ ການປະຕິຮູບລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດໃນໄລຍະທີ 1 ແຕ່ປີ 2018-2020 ແລະ ແຜນງານປະຕິຮູບການເງິນແຫ່ງລັດ ໃນໄລຍະທີ 2 ແຕ່ປີ 2021-2025. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໃນນາມກະຊວງການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແຜນງານການປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດກໍ່ຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ແຜນພັດທະນາການເງິນແຫ່ງລັດຮອດປີ 2025, ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃຫ້ການເງິນແຫ່ງລັດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຮັກສາໄດ້ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ການກະກຽມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025).

 

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ກະຊວງການເງິນ  

ດ່ວນ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 10 ຂອງລາວ ມີປະຫວັດສຳຜັດໃກ້ຊິດຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ເປັນພະນັກງານ DHL

ດ່ວນ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 10 ຂອງລາວ ມີປະຫວັດສຳຜັດໃກ້ຊິດຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ເປັນພະນັກງານ DHL

ກະຊວງສາທາ ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ ອອກແຈ້ງການເພີ່ມທະວີການສະກັດກັ້ນໂຄວິດ-19 ທົ່ວຂະແໜງການຕົນ

ກະຊວງສາທາ ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ ອອກແຈ້ງການເພີ່ມທະວີການສະກັດກັ້ນໂຄວິດ-19 ທົ່ວຂະແໜງການຕົນ

ອັດຕະປື ເຂັ້ມງວດ ພົບເຫັນການຂຶ້ນລາຄາ ໄລຍະ ໂຄວິດ-19 ລະບາດ ແຈ້ງສາຍດ່ວນ 1510

ອັດຕະປື ເຂັ້ມງວດ ພົບເຫັນການຂຶ້ນລາຄາ ໄລຍະ ໂຄວິດ-19 ລະບາດ ແຈ້ງສາຍດ່ວນ 1510

ຫ້າມນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ເຄື່ອນຍ້າຍໄປ-ມາ ຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດນັ້ນ

ຫ້າມນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ເຄື່ອນຍ້າຍໄປ-ມາ ຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດນັ້ນ

ທະນາຄານໂລກ ຊີ້ 24 ລ້ານຄົນໃນອາຊີຕາເວັນອອກ-ປາຊີຟິກ ຈະບໍ່ກ້າວພົ້ນເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກ

ທະນາຄານໂລກ ຊີ້ 24 ລ້ານຄົນໃນອາຊີຕາເວັນອອກ-ປາຊີຟິກ ຈະບໍ່ກ້າວພົ້ນເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກ

ຫຼວງພະບາງ ສັ່ງປິດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງຊົ່ວຄາວ ປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດໂຄວິດ-19

ຫຼວງພະບາງ ສັ່ງປິດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງຊົ່ວຄາວ ປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດໂຄວິດ-19

31 ມີນາ 2020 ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 2 ມີແຮງງານລາວກັບຄືນປະເທດ 925 ຄົນ

31 ມີນາ 2020 ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 2 ມີແຮງງານລາວກັບຄືນປະເທດ 925 ຄົນ

ວັນຂີ້ຕົວະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕົວະກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເພາະອາດຖືກໂທດສູງສຸດ ຕິດຄຸກ 3 ປີ ປັບໃໝ 20 ລ້ານ

ວັນຂີ້ຕົວະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕົວະກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເພາະອາດຖືກໂທດສູງສຸດ ຕິດຄຸກ 3 ປີ ປັບໃໝ 20 ລ້ານ

WHO ຊີ້ ການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນອາຊີ ຍັງບໍ່ເຖິງຈຸດຈົບ - ກຽມເຂົ້າສູ່ຮອບ 2

WHO ຊີ້ ການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນອາຊີ ຍັງບໍ່ເຖິງຈຸດຈົບ - ກຽມເຂົ້າສູ່ຮອບ 2

ໂຄວິດ-19: ສະຫະລັດມີຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 800 ກໍລະນີ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ

ໂຄວິດ-19: ສະຫະລັດມີຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 800 ກໍລະນີ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຄົນທີ 9 ຂອງລາວ

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຄົນທີ 9 ຂອງລາວ

ເຊໂປນ ວາງ​ 7​ ມາດຕະການ ສະກັດກັ້ນການແພ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ເຊໂປນ ວາງ​ 7​ ມາດຕະການ ສະກັດກັ້ນການແພ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ແຈ້ງການຂອງ ກຜທ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຂອງພະນັກງານ ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

ແຈ້ງການຂອງ ກຜທ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຂອງພະນັກງານ ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

ຣັດເຊຍ ໃຊ້ເຮືອບິນພິເສດ ອົບພະຍົບພົນລະເມືອງຈາກ ສປປ ລາວ ກັບຄືນປະເທດ

ຣັດເຊຍ ໃຊ້ເຮືອບິນພິເສດ ອົບພະຍົບພົນລະເມືອງຈາກ ສປປ ລາວ ກັບຄືນປະເທດ

ລັດອະນຸຍາດໃຫ້ 2 ບໍລິສັດ ຮັບສິດຂາຍຜ້າອັດປາກ-ດັງ 5,000 ກັບ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນລາຄາ 50,000 ຕໍ່ກັບ

ລັດອະນຸຍາດໃຫ້ 2 ບໍລິສັດ ຮັບສິດຂາຍຜ້າອັດປາກ-ດັງ 5,000 ກັບ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນລາຄາ 50,000 ຕໍ່ກັບ

ຫຼາຍຄົນກັງວົນໃຈ! ເສດວັດຖຸຂະໜາດໃຫຍ່ຕົກຈາກທ້ອງຟ້າ​ ເຂດເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ

ຫຼາຍຄົນກັງວົນໃຈ! ເສດວັດຖຸຂະໜາດໃຫຍ່ຕົກຈາກທ້ອງຟ້າ​ ເຂດເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ກໍລະນີທີ 8

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ກໍລະນີທີ 8

ຄະນະຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດໂຮ່ຈິມິນ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຊາວໜຸ່ມລາວ ຕ້ານໂຄວິດ-19 ມູນຄ່າ 150 ລ້ານກີບ

ຄະນະຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດໂຮ່ຈິມິນ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຊາວໜຸ່ມລາວ ຕ້ານໂຄວິດ-19 ມູນຄ່າ 150 ລ້ານກີບ

ສປ ຈີນ ສືບຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ມອບອຸປະກອນການແພດ ມູນຄ່າລວມເກືອບ 4 ຕື້ກີບ

ສປ ຈີນ ສືບຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ມອບອຸປະກອນການແພດ ມູນຄ່າລວມເກືອບ 4 ຕື້ກີບ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກຄຳສັ່ງແນະນຳດ່ວນ ຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງ 06/ນຍ ຂອງນາຍົກ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກຄຳສັ່ງແນະນຳດ່ວນ ຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງ 06/ນຍ ຂອງນາຍົກ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ