ວັນຈັນ ທີ 17 ພຶດສະພາ 2021

ສາວໆຄວນຮູ້ ເລືອກປະເພດ “ສີທາແກ້ມ” ແນວໃດ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຜິວ

ສາວໆຄວນຮູ້ ເລືອກປະເພດ “ສີທາແກ້ມ” ແນວໃດ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຜິວ

ເຊື່ອວ່າສາວໆຫຼາຍໆຄົນຄົງຈະຮູ້ຈັກສີທາແກ້ມ ຫຼື ບຣັຊອອນ (Brush On) ກັນຢູ່ແລ້ວແມ່ນບໍ່? ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງມີວິທີການເລືອກສີທາແກ້ມໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຜິວໜ້າຂອງສາວໆມາຝາກກັນ ເພາະວ່າສີທາແກ້ມດຽວນີ້ມີໃຫ້ເລືອກຫຼາຍແບບ ມີທັງແບບຝຸ່ນ, ແບບຜົງ, ແບບຄຣີມ, ແບບນໍ້າ, ແບບຄຸດຊັນ ແລ້ວແຕ່ລະແບບໃຊ້ແນວໃດ ຕ່າງກັນແນວໃດ ນຳໄປເບິ່ງກັນເລີຍ.

1. ສີທາແກ້ມແບບຝຸ່ນ

ມາເລີ່ມກັນທີ່ແບບທຳອິດກັນເລີຍຄື ສີທາແກ້ມແບບຝຸ່ນນັ້ນເອງ ເຊິ່ງສີທາແກ້ມແບບຝຸ່ນມັກພົບຫຼາຍທີ່ສຸດ. ສຳລັບສີທາແກ້ມແບບຝຸ່ນນັ້ນມີໃຫ້ເລືອກຕັ້ງແຕ່ແບບເນື້ອແມັດ ໄປຈົນຮອດເນື້ອຊິມເມີທີ່ເຮັດໃຫ້ໜ້າເງົາຂຶ້ນ. ສີທາແກ້ມເນື້ອຝຸ່ນເປັນສີທາແກ້ມທີ່ຄ່ອນຂ້າງຈະປັດງ່າຍທີ່ສຸດໃນບັນດາທັງໝົດ ແຕ່ສາວໆຕ້ອງມີຟອຍປັດແກ້ມໄວ້ນຳ. ແບບຝຸ່ນເໝາະສຳລັບຄົນໜ້າມັນເພາະຝຸ່ນນັ້ນຈະຊ່ວຍລະງັບຄວາມມັນໄດ້, ບໍ່ໄປເພີ່ມຄວາມມັນໃຫ້ໃບໜ້າ ແຕ່ກໍມີຂໍ້ເສຍຄືສີທາແກ້ມແບບຝຸ່ນນັ້ນຈະບໍ່ຄ່ອຍຕິດທົນ.

2. ສີທາແກ້ມແບບຜົງ

ຊະນິດຕໍ່ມາເປັນສີທາແກ້ມແບບຜົງ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນເນື້ອແມັດ, ສະກັດຈະແຮ່ທາດທຳມະຊາດ 100% ຈຶ່ງເໝາະສຳລັບຄົນທີ່ມີຜິວແພ້ງ່າຍ ເພາະສີທາແກ້ມແບບນີ້ຈະມີຄວາມບໍລິສຸດບໍ່ປະສົມສານເຄມີ. ໃນສ່ວນຂອງເນື້ອກໍຈະເປັນຜົງທີ່ຄ່ອນຂ້າງລະອຽດ ໃຊ້ຄູ່ກັບພັຟ ຫຼື ຟອງນໍ້າ, ຂໍ້ເສຍແມ່ນການຄວບຄຸມສີຍາກ ຖ້າໃຜທີ່ມືໜັກແດ່ກໍອາດຈະແກ້ມແດງເປັນກົ້ນລີງອອກຈາກເຮືອນໄດ້ ຈຶ່ງບໍ່ເໝາະກັບມືໃໝ່ທີ່ເລີ່ມຫັດແຕ່ງໜ້າ.

3. ສີທາແກ້ມແບບຄຸດຊັນ

ຕໍ່ມາຈະເປັນສີທາແກ້ມແບບຄຸດຊັນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະມາໃນຮູບແບບຂອງກັບຄຸດຊັນຄືໃນຮູບເລີຍ ໂດຍເວລາຈະໃຊ້ແມ່ນໃຊ້ຄູ່ກັບຟອງນໍ້າທີ່ຕິດມານຳໄດ້ເລີຍ ບໍ່ຕ້ອງມີຟອຍປັດແກ້ມໄວ້ໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຖືວ່າເປັນການຈົບຄົບໃນກັບດຽວ. ສຳລັບເນື້ອຂອງຄຸດຊັດ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີເນື້ອທີ່ຄ່ອນຂ້າງບາງເບົາ ຈະຢູ່ເຄິ່ງກາງລະຫວ່າງສີທາແກ້ມແບບຄຣີມ ແລະ ແບບນໍ້າ ໂດຍໂຕນີ້ຈະເອົາໄວ້ທາຫຼັງລົງຮອງພື້ນ ກ່ອນທີ່ຈະທາທັບດ້ວຍແປ້ງ. ຫຼັງຈາກທີ່ທາແລ້ວຈະໃຫ້ລຸກທີ່ມີຄວາມບາງເບົາເປັນທຳມະຊາດ ເພາະເນື້ອຄຸດຊັນຈະປັດງ່າຍ ເຮັດໃຫ້ສີເບິ່ງນຽນເຂົ້າກັບຜິວເຮົາ.

4. ສີທາແກ້ມແບບນໍ້າ ຫຼື ແບບທິ້ນ

ຕໍ່ມາເປັນສີທາແກ້ມໃນຮູບແບບນໍ້າ ຫຼື ສ່ວນໃຫຍ່ຄົນຈະເອີ້ນວ່າທິ້ນ. ທິ້ນຈະສາມາດທາໄດ້ທັງປາກ ແລະ ແກ້ມ, ເນື້ອຂອງທິ້ນນັ້ນຈະມີລັກສະນະແຫຼວຄ້າຍຄືກັບນໍ້າເລີຍ. ສີທາແກ້ມແບບທິ້ນ ຫຼື ຊະນິດນໍ້ານັ້ນເຮົາສາມາດໃຊ້ມືທາໄດ້ເລີຍ ໂດຍທາຫຼັງຈາກທີ່ລົງຮອງພື້ນແລ້ວໆ ເຊິ່ງລຸກທີ່ຈະໄດ້ຈະມີຄວາມເປັນທຳມະຊາດສຸດໆ ເພາະສີທາແກ້ມເປັນແບບນໍ້າໃສໆ, ທາແລ້ວເຮັດໃຫ້ແກ້ມມີສີຂຶ້ນ ແຕ່ກໍຍັງຄົງສະພາບຂອງຜິວແທ້ຂອງເຮົາຢູ່ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເບິ່ງແລ້ວເປັນທຳມະຊາດນັ້ນເອງ. ນອກນັ້ນ, ສີທາແກ້ມແບບນີ້ຍັງຕິດທົນອີກ ແຕ່ຂໍ້ເສຍກໍຄືຖ້າທາບໍ່ດີຈະເຮັດໃຫ້ໜ້າເປັນຄາບໄດ້ ແລະ ມີໂອກາດທີ່ສີຈະຕິດເປັນກ້ອນໄດ້ງ່າຍກວ່າສີທາແກ້ມແບບອື່ນໆ.

5. ສີທາແກ້ມແບບຄຣີມ

ແລະ ຊະນິດສຸດທ້າຍເລີຍນັ້ນກໍຄື ສີທາແກ້ມແບບຄຣີມນັ້ນເອງ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເຫັນວ່າສີທາແກ້ມຊະນິດທີ່ເປັນຂອງແຫຼວ ເຊັ່ນ ສີທາແກ້ມແບບຄຸດຊັນ ຫຼື ແບບນໍ້າ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເນັ້ນໄປເປັນໂທນທຳມະຊາດແມ່ນບໍ່? ແຕ່ສີທາແກ້ມແບບຄຣີມຄືສາມາດທາແບບຈັດເຕັມເລີຍກໍໄດ້ ຫຼື ຈະເປັນແບບທຳມະຊາດກໍຍັງເອົາຢູ່ ເພາະສີທາແກ້ມແບບຄຣີມນັ້ນຈະມີເມັດສີທີ່ແໜ້ນ, ສີຊັດເຈນ ແລະ ມີຄວາມຕິດທົນສຸດໆ. ນອກຈາກນັ້ນສີທາແກ້ມແບບເນື້ອຄຣີມແມ່ນທາງ່າຍຫຼາຍ ຈະໃຊ້ຟອຍລົງຮອງພື້ນ ຫຼື ຟອງນໍ້າ ຫຼື ໃຊ້ນິ້ວມືທາກໍໄດ້. ແຕ່ຂໍ້ເສຍກໍຄືສາວໆຄົນໃດທີ່ມີໜ້າມັນແມ່ນໃຫ້ຫຼີກລ່ຽງໄປກ່ອນ ເພາະສີທາແກ້ມແບບຄຣີມນັ້ນອາດຈະເພີ່ມຄວາມມັນເທິງໃບໜ້າຂອງທ່ານໄດ້.

ເປັນແນວໃດກັນແດ່ສຳລັບຊະນິດຂອງສີທາແກ້ມທັງ 5 ຊະນິດ? ສາວໆຄົງຈະຮູ້ກັນຢູ່ແລ້ວແມ່ນບໍ່ວ່າແຕ່ລະຊະນິດນັ້ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ,​ ໃຊ້ແບບໃດ ແລະ ເໝາະກັບຄົນສະພາບຜິວປະມານໃດ. ຫວັງວ່າສາວໆຈະໄດ້ໄອເດຍ ຫຼື ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການເລືອກຊື້ສີທາແກ້ມຫຼາຍຂຶ້ນຈາກການເຂົ້າມາເບິ່ງບົດຄວາມນີ້.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ