ວັນພຸດ ທີ 1 ເມສາ 2020

ສາວໆຄວນຮູ້ ເລືອກປະເພດ “ສີທາແກ້ມ” ແນວໃດ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຜິວ

ສາວໆຄວນຮູ້ ເລືອກປະເພດ “ສີທາແກ້ມ” ແນວໃດ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຜິວ

ເຊື່ອວ່າສາວໆຫຼາຍໆຄົນຄົງຈະຮູ້ຈັກສີທາແກ້ມ ຫຼື ບຣັຊອອນ (Brush On) ກັນຢູ່ແລ້ວແມ່ນບໍ່? ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງມີວິທີການເລືອກສີທາແກ້ມໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຜິວໜ້າຂອງສາວໆມາຝາກກັນ ເພາະວ່າສີທາແກ້ມດຽວນີ້ມີໃຫ້ເລືອກຫຼາຍແບບ ມີທັງແບບຝຸ່ນ, ແບບຜົງ, ແບບຄຣີມ, ແບບນໍ້າ, ແບບຄຸດຊັນ ແລ້ວແຕ່ລະແບບໃຊ້ແນວໃດ ຕ່າງກັນແນວໃດ ນຳໄປເບິ່ງກັນເລີຍ.

1. ສີທາແກ້ມແບບຝຸ່ນ

ມາເລີ່ມກັນທີ່ແບບທຳອິດກັນເລີຍຄື ສີທາແກ້ມແບບຝຸ່ນນັ້ນເອງ ເຊິ່ງສີທາແກ້ມແບບຝຸ່ນມັກພົບຫຼາຍທີ່ສຸດ. ສຳລັບສີທາແກ້ມແບບຝຸ່ນນັ້ນມີໃຫ້ເລືອກຕັ້ງແຕ່ແບບເນື້ອແມັດ ໄປຈົນຮອດເນື້ອຊິມເມີທີ່ເຮັດໃຫ້ໜ້າເງົາຂຶ້ນ. ສີທາແກ້ມເນື້ອຝຸ່ນເປັນສີທາແກ້ມທີ່ຄ່ອນຂ້າງຈະປັດງ່າຍທີ່ສຸດໃນບັນດາທັງໝົດ ແຕ່ສາວໆຕ້ອງມີຟອຍປັດແກ້ມໄວ້ນຳ. ແບບຝຸ່ນເໝາະສຳລັບຄົນໜ້າມັນເພາະຝຸ່ນນັ້ນຈະຊ່ວຍລະງັບຄວາມມັນໄດ້, ບໍ່ໄປເພີ່ມຄວາມມັນໃຫ້ໃບໜ້າ ແຕ່ກໍມີຂໍ້ເສຍຄືສີທາແກ້ມແບບຝຸ່ນນັ້ນຈະບໍ່ຄ່ອຍຕິດທົນ.

2. ສີທາແກ້ມແບບຜົງ

ຊະນິດຕໍ່ມາເປັນສີທາແກ້ມແບບຜົງ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນເນື້ອແມັດ, ສະກັດຈະແຮ່ທາດທຳມະຊາດ 100% ຈຶ່ງເໝາະສຳລັບຄົນທີ່ມີຜິວແພ້ງ່າຍ ເພາະສີທາແກ້ມແບບນີ້ຈະມີຄວາມບໍລິສຸດບໍ່ປະສົມສານເຄມີ. ໃນສ່ວນຂອງເນື້ອກໍຈະເປັນຜົງທີ່ຄ່ອນຂ້າງລະອຽດ ໃຊ້ຄູ່ກັບພັຟ ຫຼື ຟອງນໍ້າ, ຂໍ້ເສຍແມ່ນການຄວບຄຸມສີຍາກ ຖ້າໃຜທີ່ມືໜັກແດ່ກໍອາດຈະແກ້ມແດງເປັນກົ້ນລີງອອກຈາກເຮືອນໄດ້ ຈຶ່ງບໍ່ເໝາະກັບມືໃໝ່ທີ່ເລີ່ມຫັດແຕ່ງໜ້າ.

3. ສີທາແກ້ມແບບຄຸດຊັນ

ຕໍ່ມາຈະເປັນສີທາແກ້ມແບບຄຸດຊັນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະມາໃນຮູບແບບຂອງກັບຄຸດຊັນຄືໃນຮູບເລີຍ ໂດຍເວລາຈະໃຊ້ແມ່ນໃຊ້ຄູ່ກັບຟອງນໍ້າທີ່ຕິດມານຳໄດ້ເລີຍ ບໍ່ຕ້ອງມີຟອຍປັດແກ້ມໄວ້ໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຖືວ່າເປັນການຈົບຄົບໃນກັບດຽວ. ສຳລັບເນື້ອຂອງຄຸດຊັດ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີເນື້ອທີ່ຄ່ອນຂ້າງບາງເບົາ ຈະຢູ່ເຄິ່ງກາງລະຫວ່າງສີທາແກ້ມແບບຄຣີມ ແລະ ແບບນໍ້າ ໂດຍໂຕນີ້ຈະເອົາໄວ້ທາຫຼັງລົງຮອງພື້ນ ກ່ອນທີ່ຈະທາທັບດ້ວຍແປ້ງ. ຫຼັງຈາກທີ່ທາແລ້ວຈະໃຫ້ລຸກທີ່ມີຄວາມບາງເບົາເປັນທຳມະຊາດ ເພາະເນື້ອຄຸດຊັນຈະປັດງ່າຍ ເຮັດໃຫ້ສີເບິ່ງນຽນເຂົ້າກັບຜິວເຮົາ.

4. ສີທາແກ້ມແບບນໍ້າ ຫຼື ແບບທິ້ນ

ຕໍ່ມາເປັນສີທາແກ້ມໃນຮູບແບບນໍ້າ ຫຼື ສ່ວນໃຫຍ່ຄົນຈະເອີ້ນວ່າທິ້ນ. ທິ້ນຈະສາມາດທາໄດ້ທັງປາກ ແລະ ແກ້ມ, ເນື້ອຂອງທິ້ນນັ້ນຈະມີລັກສະນະແຫຼວຄ້າຍຄືກັບນໍ້າເລີຍ. ສີທາແກ້ມແບບທິ້ນ ຫຼື ຊະນິດນໍ້ານັ້ນເຮົາສາມາດໃຊ້ມືທາໄດ້ເລີຍ ໂດຍທາຫຼັງຈາກທີ່ລົງຮອງພື້ນແລ້ວໆ ເຊິ່ງລຸກທີ່ຈະໄດ້ຈະມີຄວາມເປັນທຳມະຊາດສຸດໆ ເພາະສີທາແກ້ມເປັນແບບນໍ້າໃສໆ, ທາແລ້ວເຮັດໃຫ້ແກ້ມມີສີຂຶ້ນ ແຕ່ກໍຍັງຄົງສະພາບຂອງຜິວແທ້ຂອງເຮົາຢູ່ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເບິ່ງແລ້ວເປັນທຳມະຊາດນັ້ນເອງ. ນອກນັ້ນ, ສີທາແກ້ມແບບນີ້ຍັງຕິດທົນອີກ ແຕ່ຂໍ້ເສຍກໍຄືຖ້າທາບໍ່ດີຈະເຮັດໃຫ້ໜ້າເປັນຄາບໄດ້ ແລະ ມີໂອກາດທີ່ສີຈະຕິດເປັນກ້ອນໄດ້ງ່າຍກວ່າສີທາແກ້ມແບບອື່ນໆ.

5. ສີທາແກ້ມແບບຄຣີມ

ແລະ ຊະນິດສຸດທ້າຍເລີຍນັ້ນກໍຄື ສີທາແກ້ມແບບຄຣີມນັ້ນເອງ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເຫັນວ່າສີທາແກ້ມຊະນິດທີ່ເປັນຂອງແຫຼວ ເຊັ່ນ ສີທາແກ້ມແບບຄຸດຊັນ ຫຼື ແບບນໍ້າ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເນັ້ນໄປເປັນໂທນທຳມະຊາດແມ່ນບໍ່? ແຕ່ສີທາແກ້ມແບບຄຣີມຄືສາມາດທາແບບຈັດເຕັມເລີຍກໍໄດ້ ຫຼື ຈະເປັນແບບທຳມະຊາດກໍຍັງເອົາຢູ່ ເພາະສີທາແກ້ມແບບຄຣີມນັ້ນຈະມີເມັດສີທີ່ແໜ້ນ, ສີຊັດເຈນ ແລະ ມີຄວາມຕິດທົນສຸດໆ. ນອກຈາກນັ້ນສີທາແກ້ມແບບເນື້ອຄຣີມແມ່ນທາງ່າຍຫຼາຍ ຈະໃຊ້ຟອຍລົງຮອງພື້ນ ຫຼື ຟອງນໍ້າ ຫຼື ໃຊ້ນິ້ວມືທາກໍໄດ້. ແຕ່ຂໍ້ເສຍກໍຄືສາວໆຄົນໃດທີ່ມີໜ້າມັນແມ່ນໃຫ້ຫຼີກລ່ຽງໄປກ່ອນ ເພາະສີທາແກ້ມແບບຄຣີມນັ້ນອາດຈະເພີ່ມຄວາມມັນເທິງໃບໜ້າຂອງທ່ານໄດ້.

ເປັນແນວໃດກັນແດ່ສຳລັບຊະນິດຂອງສີທາແກ້ມທັງ 5 ຊະນິດ? ສາວໆຄົງຈະຮູ້ກັນຢູ່ແລ້ວແມ່ນບໍ່ວ່າແຕ່ລະຊະນິດນັ້ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ,​ ໃຊ້ແບບໃດ ແລະ ເໝາະກັບຄົນສະພາບຜິວປະມານໃດ. ຫວັງວ່າສາວໆຈະໄດ້ໄອເດຍ ຫຼື ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການເລືອກຊື້ສີທາແກ້ມຫຼາຍຂຶ້ນຈາກການເຂົ້າມາເບິ່ງບົດຄວາມນີ້.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ທວນຄືນໃໝ່ ນີ້ແມ່ນວິທີການຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ທວນຄືນໃໝ່ ນີ້ແມ່ນວິທີການຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ນົມແມ່ເກັບໄວ້ໄດ້ດົນເທົ່າໃດ? ລວມເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສານ້ຳນົມແມ່

ນົມແມ່ເກັບໄວ້ໄດ້ດົນເທົ່າໃດ? ລວມເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສານ້ຳນົມແມ່

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ