ວັນພຸດ ທີ 1 ເມສາ 2020

ລັດຂໍໃຫ້ສັງຄົມປະຢັດໄຟຟ້າ ຕັ້ງແຕ່ມີນາ-ມິຖຸນາ 2020 ເນື່ອງຈາກຜະລິດກະແສໄຟຟ້າບໍ່ເຕັມສ່ວນ

ລັດຂໍໃຫ້ສັງຄົມປະຢັດໄຟຟ້າ ຕັ້ງແຕ່ມີນາ-ມິຖຸນາ 2020 ເນື່ອງຈາກຜະລິດກະແສໄຟຟ້າບໍ່ເຕັມສ່ວນ

ໃນປີ 2019 ສປປ ລາວ ມີຫຼາຍພື້ນທີ່ປະສົບກັບໄພແຫ້ງແລ້ງ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າຂອງ ກໍ່ຄືບັນດາແມ່ນໍ້າສາຂາບົກແຫ້ງລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍດ້ານຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ລວມເຖິງການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ບໍ່ສາມາດດຳເນີນໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເນື່ອງຈາກປະລິມານນໍ້າທີ່ໄຫຼເຂົ້າອ່າງຜະລິດກະແສໄຟຟ້ານ້ອຍສະເລ່ຍມີພຽງແຕ່ 50% ເມື່ອທຽບກັບແຜນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນປີ 2020 ຫຼຸດລົງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ການແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍ ໄຟຟ້າເຂົ້າມາຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງກໍ່ມີຄວາມສາມາດຈໍາກັດເຊັ່ນດຽວກັນ ທັງຍັງມີລາຄາແພງອີກດ້ວຍ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ໄຟຟ້າຈໍານວນຫຼາຍ.

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈຶ່ງອອກໜັງສືແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0156/ພບ ລົງວັນທີ 10 ກຸມພາ 2020 ເຖິງ: ບັນດາສໍານັກງານ, ອົງການ, ບໍລິສັດ, ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທົ່ວໄປໃນສັງຄົມຈົ່ງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການປະຢັດພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າຈໍານວນຫຼາຍ ຂອງແຕ່ລະວັນ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 13:00 ໂມງ ເຖິງ ເວລາ 23:00 ໂມງ ນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນ ມີນາ (03) ໄປຮອດທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ (6) ປີ 2020.

ເຊິ່ງໃນແຈ້ງການລະບຸໄວ້ວ່າ: ໃນຊ່ວງເວລາ 13:00 ໂມງ ຫາ 23:00 ໂມງ ຂອງແຕ່ລະວັນໃນຊ່ວງເດືອນ ມີນາ (03) ຫາ ເດືອນມິຖຸນາ (06) ປີ 2020 ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ອາດຈະມີກໍລະນີໄຟຕົກ, ໄຟມອດ ຫຼື ອາດຈະສະໜອງໄຟຟ້າໄດ້ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ທີ່ອາດຈະສ້າງຄວາມລໍາຄານ ຫຼື ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທຸກປະເພດໃນບາງບໍລິເວນ.

 86262314_204844937327193_2197

ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນເຫດການ ຫຼື ເປັນການແກ້ໄຂສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກທຸກພາກສ່ວນຈົ່ງປະຢັດ, ຈໍາກັດ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ໃນຊ່ວງເວລາ 13:00 ໂມງ ຫາ 23:00 ໂມງ ຂອງແຕ່ລະວັນ ໃນເດືອນ ມີນາ (03) ຫາ ເດືອນ ມິຖຸນາ (06) ປີ 2020 ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້. ຖ້າຈໍາເປັນ ແລະ ຄວາມສາມາດເຮັດໄດ້ ກະລຸນາເລື່ອນເວລາໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງທ່ານອອກຈາກຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ໄຟຟ້າຈໍານວນຫຼາຍ (Peak Load) ຄືແຕ່ 13:00 ໂມງ ເຖິງ 23:00 ໂມງ ນັບແຕ່ຕົ້ນ ເດືອນ ມີນາ (03) ໄປຮອດທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ (96) ປີ 2020 ທີ່ກ່າວມານີ້ໄປເຖິງຊ່ວງເວລາອື່ນໆຂອງແຕ່ລະມື້. ທັງນີ້, ເພື່ອເປັນການປະຢັດ, ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບການດັ່ງກ່າວ.

ດັ່ງນັ້ນ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈຶ່ງຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາທ່ານ ຈົ່ງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືປະຕິບັດດັ່ງນີ້: ສໍາລັບໂຮງຈັກໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະໂຮງງານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ຂໍໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຊ່ວງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ໄຟຟ້າຈໍານວນຫຼາຍ (Peak Load) ລົງຢ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ. ສໍາລັບຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ ອຸດສາຫະກໍາ-ຫັດຖະກໍາ, ການບໍລິການ ແລະ ກິດຈະການກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຂໍໃຫ້ຊ່ວຍເປັນເຈົ້າການກໍາກັບການນໍາໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຈໍາເປັນຕ່ໍາສູດ, ຫຼີກເວັ້ນກິດຈະກໍາ ຫຼື ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ກິນໄຟຫຼາຍໃນຊ່ວງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ໄຟຟ້າຈໍານວນຫຼາຍ.

ສໍາລັບບັນດາໂປມນ້ໍາຮັບໃຊ້ຊົນລະປະທານ ຂໍໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການໂປ້ມນ້ໍາໃນຊ່ວງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ໄຟຟ້າຈໍານວນຫຼາຍຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ຂໍໃຫ້ແລ່ນຈັກໂປມນ້ໍານອກໂມງ Peak Load ທີ່ກ່າວມາ ແລະ ຂໍໃຫ້ປິດໄຟ ແລະ ຖອດປັກສຽບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທຸກຊະນິດ ເຊັ່ນ: ໝໍ້ຕົ້ມນ້ໍາ, ໝໍ້ຫຸງເຂົ້າ, ເຕົາລີດ, ໂທລະພາບ, ພັດລົມ ແລະ ອື່ນໆ ທຸກຄັ້ງເມື່ອບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນນໍາໃຊ້.

ຄວນປັບອຸນຫະພູມແອເຢັນໃນລະດັບ 26-27 ອົງສາ ແລະ ປິດແອ ກ່ອນອອກຈາກຫ້ອງປະມານ 30 ນາທີທຸກຄັ້ງ. ຄວນປັບລະບົບຄວບຄຸມຄວາມເຢັນຂອງຕູ້ເຢັນ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບປະຢັດພະລັງງານ ( ບໍ່ໃຫ້ເຢັນເກີນຄວາມຈໍາເປັນ ). ຄວນຕິດຕັ້ງຕູ້ເຢັນໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກຝາເຮືອນຢ່າງໜ້ອຍບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 15 ຊັງຕີແມັດ. ໝັ່ນກວດກາ, ລະລາຍນ້ໍາກ້ອນໃນຕູ້ເຢັນ ແລະ ອະນາໄມຕູ້ເຢັນໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີ ແລະ ເລືອກໃຊ້ອຸປະກອນໄຟຟ້າປະຢັດພະລັງງານ ລວມທັງດອກໄຟຟ້າປະຢັດ.

86350487_204844943993859_5855

ພ້ອມນີ້, ໃຫ້ເປີດຜ້າກັ້ງ, ປ່ອງຢ້ຽມ ເພື່ອຮັບເອົາແສງສະຫວ່າງຈາກທໍາມະຊາດ ແທນການເປີດໄຟສະຫວ່າງ. ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາ ສະພາບສາຍໄຟຟ້າ, ສະວິກໄຟ, ປັກສຽບ, ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າຕ່າງໆ ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີ, ຖ້າເຫັນວ່າມີອຸປະກອນໃດມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນຕິດຕໍ່ຊ່າງໄຟຟ້າມືອາຊີບມາສ້ອມແປງ, ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີວິຊາສະເພາະ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານໄຟຟ້າດໍາເນີນການສ້ອມແປງເອງ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນອຸປະຕິເຫດ, ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ, ຊັບສິນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ເອງ ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າໃນວົງກວ້າງ.

ເຊິ່ງມາດຕະການກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ເປັນມາດຕະການທີ່ຄວນກະທໍາຕະຫຼອດປີ ແລະ ເລື້ອຍໆໄປ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ພ້ອມທັງເປັນການປະຢັດຕໍ່ທ່ານເອງ ແລະ ສັງຄົມ, ແຕ່ສຳລັບປີນີ້ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາມາດສໜອງໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງປົກກະຕິ.

ຂອບໃຈ: ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ພາບ : champapost

ດ່ວນ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 10 ຂອງລາວ ມີປະຫວັດສຳຜັດໃກ້ຊິດຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ເປັນພະນັກງານ DHL

ດ່ວນ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 10 ຂອງລາວ ມີປະຫວັດສຳຜັດໃກ້ຊິດຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ເປັນພະນັກງານ DHL

ກະຊວງສາທາ ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ ອອກແຈ້ງການເພີ່ມທະວີການສະກັດກັ້ນໂຄວິດ-19 ທົ່ວຂະແໜງການຕົນ

ກະຊວງສາທາ ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ ອອກແຈ້ງການເພີ່ມທະວີການສະກັດກັ້ນໂຄວິດ-19 ທົ່ວຂະແໜງການຕົນ

ອັດຕະປື ເຂັ້ມງວດ ພົບເຫັນການຂຶ້ນລາຄາ ໄລຍະ ໂຄວິດ-19 ລະບາດ ແຈ້ງສາຍດ່ວນ 1510

ອັດຕະປື ເຂັ້ມງວດ ພົບເຫັນການຂຶ້ນລາຄາ ໄລຍະ ໂຄວິດ-19 ລະບາດ ແຈ້ງສາຍດ່ວນ 1510

ຫ້າມນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ເຄື່ອນຍ້າຍໄປ-ມາ ຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດນັ້ນ

ຫ້າມນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ເຄື່ອນຍ້າຍໄປ-ມາ ຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດນັ້ນ

ທະນາຄານໂລກ ຊີ້ 24 ລ້ານຄົນໃນອາຊີຕາເວັນອອກ-ປາຊີຟິກ ຈະບໍ່ກ້າວພົ້ນເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກ

ທະນາຄານໂລກ ຊີ້ 24 ລ້ານຄົນໃນອາຊີຕາເວັນອອກ-ປາຊີຟິກ ຈະບໍ່ກ້າວພົ້ນເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກ

ຫຼວງພະບາງ ສັ່ງປິດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງຊົ່ວຄາວ ປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດໂຄວິດ-19

ຫຼວງພະບາງ ສັ່ງປິດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງຊົ່ວຄາວ ປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດໂຄວິດ-19

31 ມີນາ 2020 ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 2 ມີແຮງງານລາວກັບຄືນປະເທດ 925 ຄົນ

31 ມີນາ 2020 ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 2 ມີແຮງງານລາວກັບຄືນປະເທດ 925 ຄົນ

ວັນຂີ້ຕົວະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕົວະກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເພາະອາດຖືກໂທດສູງສຸດ ຕິດຄຸກ 3 ປີ ປັບໃໝ 20 ລ້ານ

ວັນຂີ້ຕົວະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕົວະກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເພາະອາດຖືກໂທດສູງສຸດ ຕິດຄຸກ 3 ປີ ປັບໃໝ 20 ລ້ານ

WHO ຊີ້ ການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນອາຊີ ຍັງບໍ່ເຖິງຈຸດຈົບ - ກຽມເຂົ້າສູ່ຮອບ 2

WHO ຊີ້ ການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນອາຊີ ຍັງບໍ່ເຖິງຈຸດຈົບ - ກຽມເຂົ້າສູ່ຮອບ 2

ໂຄວິດ-19: ສະຫະລັດມີຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 800 ກໍລະນີ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ

ໂຄວິດ-19: ສະຫະລັດມີຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 800 ກໍລະນີ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຄົນທີ 9 ຂອງລາວ

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຄົນທີ 9 ຂອງລາວ

ເຊໂປນ ວາງ​ 7​ ມາດຕະການ ສະກັດກັ້ນການແພ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ເຊໂປນ ວາງ​ 7​ ມາດຕະການ ສະກັດກັ້ນການແພ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ແຈ້ງການຂອງ ກຜທ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຂອງພະນັກງານ ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

ແຈ້ງການຂອງ ກຜທ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຂອງພະນັກງານ ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

ຣັດເຊຍ ໃຊ້ເຮືອບິນພິເສດ ອົບພະຍົບພົນລະເມືອງຈາກ ສປປ ລາວ ກັບຄືນປະເທດ

ຣັດເຊຍ ໃຊ້ເຮືອບິນພິເສດ ອົບພະຍົບພົນລະເມືອງຈາກ ສປປ ລາວ ກັບຄືນປະເທດ

ລັດອະນຸຍາດໃຫ້ 2 ບໍລິສັດ ຮັບສິດຂາຍຜ້າອັດປາກ-ດັງ 5,000 ກັບ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນລາຄາ 50,000 ຕໍ່ກັບ

ລັດອະນຸຍາດໃຫ້ 2 ບໍລິສັດ ຮັບສິດຂາຍຜ້າອັດປາກ-ດັງ 5,000 ກັບ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນລາຄາ 50,000 ຕໍ່ກັບ

ຫຼາຍຄົນກັງວົນໃຈ! ເສດວັດຖຸຂະໜາດໃຫຍ່ຕົກຈາກທ້ອງຟ້າ​ ເຂດເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ

ຫຼາຍຄົນກັງວົນໃຈ! ເສດວັດຖຸຂະໜາດໃຫຍ່ຕົກຈາກທ້ອງຟ້າ​ ເຂດເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ກໍລະນີທີ 8

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ກໍລະນີທີ 8

ຄະນະຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດໂຮ່ຈິມິນ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຊາວໜຸ່ມລາວ ຕ້ານໂຄວິດ-19 ມູນຄ່າ 150 ລ້ານກີບ

ຄະນະຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດໂຮ່ຈິມິນ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຊາວໜຸ່ມລາວ ຕ້ານໂຄວິດ-19 ມູນຄ່າ 150 ລ້ານກີບ

ສປ ຈີນ ສືບຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ມອບອຸປະກອນການແພດ ມູນຄ່າລວມເກືອບ 4 ຕື້ກີບ

ສປ ຈີນ ສືບຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ມອບອຸປະກອນການແພດ ມູນຄ່າລວມເກືອບ 4 ຕື້ກີບ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກຄຳສັ່ງແນະນຳດ່ວນ ຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງ 06/ນຍ ຂອງນາຍົກ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກຄຳສັ່ງແນະນຳດ່ວນ ຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງ 06/ນຍ ຂອງນາຍົກ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ