ວັນພຸດ ທີ 1 ເມສາ 2020

ການພັດທະນາສະໝອງລູກໃນທ້ອງ ທີ່ແມ່ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍ “ສຽງເພງ”

ການພັດທະນາສະໝອງລູກໃນທ້ອງ ທີ່ແມ່ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍ “ສຽງເພງ”

ຢ່າງທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າສຽງດົນຕີ ຫຼື ສຽງເພງນັ້ນ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເກີດຄວາມຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຄວາມເພີດເພີນໄດ້ກັບຄົນໃນທຸກເພດທຸກໄວ ລວມເຖິງການຊ່ວຍພັດທະນາສະໝອງລູກໃນທ້ອງໄດ້. ບົດຄວາມນີ້ ມີແນວທາງແນະນຳ ແລະ ຄວາມຮູ້ ມາຝາກແມ່ໆທັງຫຼາຍໃຫ້ໄດ້ລອງໄປເຮັດກັນເບິ່ງ.

ການພັດທະນາສະໝອງລູກໃນທ້ອງ

ກ່ອນອື່ນຈະພາບັນດາແມ່ໆມາຮູ້ຈັກກັບສ່ວນຕ່າງໆໃນສະໝອງຂອງລູກນ້ອຍທີ່ສຳຄັນກັນກ່ອນ ເຊິ່ງຈະປະກອບໄປດ້ວຍ:

ຊີຣີບຣຳ (Cerebrum) ເປັນສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະໝອງ, ເຮັດໜ້າທີ່ໃນເລື່ອງຂອງການຈື່ຈຳ ແລະ ຮູ້ສຶກ, ຊີຣີເບລລຳ (Cerebellum) ເຊິ່ງຢູ່ໃຕ້ຊີຣີບຣຳ ເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມກ້າມຊີ້ນໃຫ້ສຳພັນກັນກັບຮ່າງກາຍ, ກ້ານສະໝອງ (Brainstem) ເຮັດໜ້າທີ່ເຊື່ອມລະຫວ່າງສະໝອງໃຫຍ່ ກັບ ໄຂສັນຫຼັງ, ຄວບຄຸມອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດ, ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ (Pituitary Gland) ມີຂະໜາດຮູບຮ່າງຄ້າຍກັບແກ່ນໝາກຖົ່ວ ເຮັດໜ້າທີ່ສ້າງຮໍໂມນຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ລວມເຖິງລະບົບການເຜົາຜານອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ, ໄຮໂປທາລາມັສ (Hypothalamus) ເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ, ອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກ, ການນອນຫຼັບ, ການຕື່ນ, ການຫິວ ແລະ ການອິ່ມ.

ການພັດທະນາສະໝອງຂອງລູກນ້ອຍໃນທ້ອງ ນັ້ນແບ່ງອອກເປັນ 3 ໄຕມາດ ດັ່ງນີ້:

ໄຕມາດທຳອິດ: ຫຼັງຈາກການປະຕິສົນທິ ລູກນ້ອຍໃນທ້ອງຈະເລີ່ມພັດທະນານິວຣັລ ເພລດ (Neural Plate) ເປັນເນື້ອເຍື່ອຂອງໂຕອ່ອນຊັ້ນນອກສຸດ, ຕໍ່ມານິວຣັລ ເພລດ ຈະພັບຂຶ້ນ ແລະ ເກີດເປັນທໍ່ເອີ້ນວ່າ ນິວຣັລ ທູບ (Neural Tube). ຈາກນັ້ນ ຈະພັດທະນາປ່ຽນແປງໄປເປັນ 2 ສ່ວນຫຼັກໆໄດ້ແກ່ ສະໝອງ (ຢູ່ດ້ານຫົວ), ແລະ ໄຂສັນຫຼັງ (ຢູ່ດ້ານຫາງ) ສະໝອງຈະຖືກພັດທະນາເປັນສະໝອງສ່ວນໜ້າ ແລະ ກ້ານສະໝອງ. ຂະນະດຽວກັນ ເຊລສະໝອງຂອງເດັກນ້ອຍຈະມີການແບ່ງໂຕ ແລະ ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນລ້ານໆເຊລ ເພື່ອຜະລິດກ້າມຊີ້ນ, ແຂນ, ຂາ ອອກມາ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເດັກນ້ອຍພັດທະນາເລື່ອງຂອງການສ້າງປະສາດສຳຜັດໃນໄລຍະທ້າຍຂອງໄຕມາດທຳອິດ.

ໄຕມາດທີສອງ: ສະໝອງຂອງເດັກນ້ອຍຈະຄວບຄຸມກະບັງລົມ ແລະ ການຫົດໂຕຂອງກ້າມຊີ້ນໜ້າເອິກ ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ເປັນການເຝິກລະບົບຫາຍໃຈ. ໃນໄລຍະອາຍຸຂອງການຖືພາ 16-21 ອາທິດ ເດັກຈະເລີ່ມດູດກືນນໍ້າຄາວປາ ເປັນສັນຍານບົ່ງບອກວ່າລູກນ້ອຍຂອງທ່ານມີພັດທະນາການດ້ານການຮັບຮູ້ລົດຊາດ, ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 18 ອາທິດ ເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງຈະສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງກະຕຸ້ນໄດ້, ລູກນ້ອຍຈະເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວ, ດິ້ນ ຫຼື ເຕະທ້ອງແມ່ເພື່ອຕອບສະໜອງໃນສິ່ງທີ່ເຂົາໄດ້ຍິນ ຫຼື ຮູ້ສຶກ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງໄຕມາດສອງນີ້ກ້ານສະໝອງຂອງເດັກນ້ອຍພັດທະນາເກືອບສົມບູນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຕອບສະໜອງເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງດັງຈາກພາຍນອກທ້ອງຂອງແມ່ ແລະ ສາມາດຫັນໄປຫາສຽງຂອງແມ່ໄດ້.

ໄຕມາດທີສາມ: ສະໝອງຂອງເດັກນ້ອຍຈະມີນໍ້າໜັກເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 3 ເທົ່າ ແລະ ຍັງມີການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງເຊລປະສາດ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຂອງສະໝອງຂອງລູກນ້ອຍທີ່ເຄີຍມີພື້ນຜິວລຽບກໍຈະປາກົດມີຮອຍ ແລະ ເລີ່ມຄ້າຍກັບຮູບສະໝອງທີ່ເຄີຍເຫັນກັນ ເຊິ່ງນັ້ນເປັນສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມສະຫຼາດຂອງເດັກນ້ອຍ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ຊີຣີບຣຳໃນສະໝອງ ມີການພັດທະນາໄປພ້ອມກັນ ຊ່ວຍໃຫ້ກະຕຸ້ນໃນເລື່ອງຂອງການຈື່ຈຳ, ອາລົມ, ຄວາມຮູ້ສຶກ, ການພັດທະນາຂອງສະໝອງເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງ ຍັງຂຶ້ນຢູ່ກັບການເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ຂອງແມ່ອີກດ້ວຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງຂອງອາຫານ, ຫຼັກໂພຊະນາການ ຫຼື ການໃຊ້ທັກສະອື່ນໆເສີມ ເຊັ່ນ ການເປີດເພງໃນດ້ານພາສາໃຫ້ລູກນ້ອຍໄດ້ຈື່ຈຳ, ການໂອ້ລົມໃຫ້ຮູ້ເຖິງສຽງຂອງພໍ່ແມ່ ຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງ.

ສຽງເພງມີຜົນດີແນວໃດຕໍ່ສະໝອງຂອງເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງ

ການເປີດສຽງດົນຕີໃຫ້ລູກນ້ອຍໄດ້ຟັງ ເປັນການຊ່ວຍພັດທະນາສະໝອງເດັກຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງ ແລະ ຍັງໄດ້ຜົນດີເຫຼົ່ານີ້ຕາມມາ ເຊັ່ນ:

ເດັກນ້ອຍຈະຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍ, ມີສະມາທິ, ສະຫງົບຂຶ້ນ, ສາມາດເພີ່ມພັດທະນາການດ້ານຄວາມຈຳ ແລະ ລຳດັບຄວາມຄິດທາງສະໝອງໄດ້ຢ່າງເປັນລະບຽບ, ກະຕຸ້ນການພັດທະນາທາງການໄດ້ຍິນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ຮັບຮູ້ເຖິງສິ່ງກະຕຸ້ນຈາກພາຍນອກ ເຊັ່ນ ສຽງຂອງພໍ່ ແລະ ແມ່.

ນັກວິໄຈທ່ານໜຶ່ງສັງເກດວ່າຫຼັງຈາກລູກນ້ອຍມືນຕາມາເບິ່ງໂລກແລ້ວ ຫາກເປີດເພງຊໍ້າກັບທີ່ເຄີຍເປີດຕອນຍັງຢູ່ໃນທ້ອງ ລູກນ້ອຍຈະມີປະຕິກິລິຍາສະແດງອອກຄ້າຍຄືກັບຕອນທີ່ເຂົາຢູ່ໃນທ້ອງຂອງແມ່ ເຊັ່ນ ອາການສະຫງົບ, ແຈ່ມໃສ, ຫຼັບງ່າຍ ເປັນການບົ່ງບອກເຖິງການພັດທະນາຂອງສະໝອງທີ່ມີຕໍ່ລະບົບຄວາມຈື່ຈຳດ້ວຍສຽງເພງ.

ສຽງເພງແບບໃດທີ່ຄວນເປີດໃຫ້ລູກນ້ອຍໃນທ້ອງຟັງ

ໃນກຸ່ມຂອງແມ່ທີ່ກຳລັງຖືພາ ນິຍົມກັນເປີດເພງຄລາສສິກ ຫຼື ເພງກ່ອມເດັກ ເພາະສຽງເພງເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມອ່ອນໂຍນ, ນຸ້ມນວນ, ສາມາດກ່ອມລູກນ້ອຍໃຫ້ຫຼັບໄປກັບສຽງເພງໄດ້, ບໍ່ດິ້ນຮຸນແຮງຈົນລົບກວນແມ່ໃນຂະນະທີ່ພັກຜ່ອນໄດ້.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການພັດທະນາເດັກເຊື່ອວ່າ ການເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງຟັງເພງແນວຄລາສສິກ ຍັງສາມາດກະຕຸ້ນສະໝອງຂອງເຂົາໃນການເພີ່ມໄອຄິວ (IQ) ແລະ ເສີມສ້າງທາງດ້ານຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຫ້າມຟັງເພງອື່ນໆ, ແມ່ຍັງສາມາດໃຫ້ລູກນ້ອຍຟັງເພງທີ່ແມ່ມັກໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ພຽງແຕ່ຫຼຸດລະດັບສຽງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 50-60 ເດຊິເບລ ຫຼື ທຽບເທົ່າກັບລະດັບສຽງເວົ້າແບບປົກກະຕິ ເພື່ອປ້ອງກັນການສັ່ນສະເທືອນຄື້ນສຽງທີ່ອອກມາໄປກະທົບກັບເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງ.

ເຄັດລັບເພີ່ມເຕີມສຳລັບການເບິ່ງແຍງລູກນ້ອຍໃນທ້ອງ

ແມ່ຄວນກຳຈັດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມວິຕົກກັງວົນ ເພາະເນື່ອງຈາກສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາລະບົບປະສາດໃນສະໝອງຂອງເດັກນ້ອຍ, ເບິ່ງແຍງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງຢູ່ຕະຫຼອດ, ເລືອກອາຫານທີ່ເສີມສ້າງສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ເພື່ອໃຫ້ລູກນ້ອຍໄດ້ຮັບສານອາຫານຢ່າງເຕັມທີ່, ຫຼີກລ່ຽງສານເຄມີ ຫຼື ມົນລະພາວະເປັນພິດ ເຊັ່ນ ການຍ້ອມຜົມ, ສູດດົມຄວັນລົດ, ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຄຳແນະນຳຂອງແພດ, ບໍ່ຄວນອອກກຳລັງກາຍໜັກຈົນເກີນໄປ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະແທ້ງໄດ້, ລົມກັບລູກນ້ອຍຂອງທ່ານເປັນປະຈຳ ເພື່ອກະຕຸ້ນຄວາມຈຳ, ເສີມສ້າງທັກສະໄອຄິວ (IQ) ດ້ວຍການເປີດເພງຊ້າໆ, ສະບາຍໆ, ງົດແອລກໍຮໍ ແລະ ສູບຢາ ສຳລັບແມ່ສາຍປາຕີ້ທັງຫຼາຍ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ທວນຄືນໃໝ່ ນີ້ແມ່ນວິທີການຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ທວນຄືນໃໝ່ ນີ້ແມ່ນວິທີການຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ນົມແມ່ເກັບໄວ້ໄດ້ດົນເທົ່າໃດ? ລວມເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສານ້ຳນົມແມ່

ນົມແມ່ເກັບໄວ້ໄດ້ດົນເທົ່າໃດ? ລວມເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສານ້ຳນົມແມ່

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ