ວັນພຸດ ທີ 26 ກຸມພາ 2020

ສາຍຮັກສຸຂະພາບຄວນຮູ້! “ນໍ້າມັນໝາກກອກ” ຊະນິດໃດ ໃຊ້ຜັດ ຈືນ ຫຼື ກິນດິບກັບສະລັດ?

ສາຍຮັກສຸຂະພາບຄວນຮູ້! “ນໍ້າມັນໝາກກອກ” ຊະນິດໃດ ໃຊ້ຜັດ ຈືນ ຫຼື ກິນດິບກັບສະລັດ?

ມີໃຜສົງໄສເລື່ອງປະເພດຂອງ “ນໍ້າມັນໝາກກອກ” ຫຼືບໍ່? ເປັນຫຍັງບາງຊະນິດໃຊ້ຈືນໄດ້ ບາງຊະນິດໃຊ້ໃສ່ໃນສະລັດໄດ້ ແລ້ວເຮົາຈະເອົາຊະນິດທີ່ໃສ່ສະລັດໄປຈືນໄດ້ຫຼືບໍ່ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາອະທິບາຍໃຫ້ຟັງ.

ປະເພດຂອງນໍ້າມັນໝາກກອກ

ນໍ້າມັນໝາກກອກ ແບ່ງອອກເປັນ 5 ປະເພດໃຫຍ່ໆ ດັ່ງນີ້:

62300-2

1. ນໍ້າມັນໝາກກອກ ເອັກສ໌ຕຣາເວີຈິນ (Extra Virgin)

ນໍ້າມັນໝາກກອກປະເພດນີ້ ເປັນນໍ້າມັນໝາກກອກທີ່ມີສີຂຽວເຂັ້ມ, ໄດ້ມາຈາກການບີບເອົານໍ້າມັນອອກມາຈາກໝາກກອກສົດໆ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນນໍ້າມັນໝາກກອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນບັນດານໍ້າມັນໝາກກອກທຸກປະເພດ ແລະ ມີລາຄາສູງ, ໃຊ້ກິນແບບສົດໆ, ແບບປະສົມເປັນນໍ້າສະລັດ ຫຼື ເຮັດເປັນຊັອສໃສ່ພາສຕາໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງບໍ່ຜ່ານຄວາມຮ້ອນເດັດຂາດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າມັນໝາກກອກສູນເສຍຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການໄປ ແລະ ໄຂມັນດີກໍຈະປ່ຽນເປັນໄປເປັນໄຂມັນຊະນິດທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍແທນ.

ຄວນ: ນຳໄປປະສົມໃນນໍ້າສະລັດ, ຊັອສຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງຜ່ານຄວາມຮ້ອນ

ບໍ່ຄວນ: ບໍ່ເໝາະກັບການໃຊ້ຈືນ ຫຼື ຜັດ

2. ນໍ້າມັນໝາກກອກເວີຈິນ (Virgin)

ເປັນນໍ້າມັນໝາກກອກບໍລິສຸດທີ່ໄດ້ຈາກການບີບສົດຈາກໝາກກອກເຊັ່ນກັນ, ແຕ່ຈະເປັນໝາກກອກທີ່ແກ່ກວ່າ ມີຄຸນນະພາບຮອງລົງມາຈາກນໍ້າມັນໝາກກອກເອັກສ໌໌ຕຣາເວີຈິນ. ດັ່ງນັ້ນ ຍັງຖືວ່າດີຕໍ່ສຸຂະພາບເຊັ່ນກັນ ພຽງແຕ່ລາຄາຈະຖືກກວ່າເລັກນ້ອຍ.

ຄວນ: ນໍາໄປປະສົມໃນນໍ້າສະລັດ, ຊັອສຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງຜ່ານຄວາມຮ້ອນ.

ບໍ່ຄວນ: ບໍ່ເໝາະກັບການໃຊ້ຈືນ ຫຼື ຜັດ.

3. ນໍ້າມັນໝາກກອກແບບປະສົມ (Olive Oil ຫຼື Pure Olive Oil)

ເປັນນໍ້າມັນທີ່ປະສົມປະສານລະຫວ່າງ ນໍ້າມັນໝາກກອກເອັກສ໌ຕຣາເວີຈິນ ກັບນໍ້າມັນໝາກກອກທີ່ຜ່ານຂະບວນການເພີ່ມຄຸນຄ່າທາງສານອາຫານເຂົ້າໄປ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ອອກມາເປັນນໍ້າມັນທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງສານອາຫານສູງໃກ້ຄຽງກັບນໍ້າມັນໝາກກອກເອັກສ໌ຕຣາເວີຈິນ ແຕ່ເພີ່ມເຕີມຄືທົນຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີຂຶ້ນ ຈຶ່ງສາມາດນຳໄປປຸງແຕ່ງອາຫານໂດຍຜ່ານຄວາມຮ້ອນແບບໄວໆໄດ້ ແຕ່ຍັງໃຊ້ຈືນແບບດົນໆບໍ່ໄດ້ ເພາະຄຸນຄ່າທາງສານອາຫານໃນນໍ້າມັນໝາກກອກເອັກສ໌ຕຣາເວີຈິນກໍຈະຫາຍໄປກາຍເປັນໄຂມັນທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍເຊັ່ນກັນ.

ຄວນ: ນໍາໄປໃຊ້ຜັດ, ຂົ້ວອາຫານແບບໄວໆ ເຊັ່ນ: ເຮັດເຂົ້າຜັດ, ຂົ້ວຜັກ ເປັນຕົ້ນ.

ບໍ່ຄວນ: ບໍ່ເໝາະກັບການໃຊ້ຈືນອາຫານເປັນເວລາດົນໆເດັດຂາດ.

4. ນໍ້າມັນໝາກກອກແບບຜ່ານຂະບວນການ (Refined Olive Oil, Light Olive Oil, Extra Light Olive Oil)

ເປັນນໍ້າມັນປະເພດຂ້າງຕົ້ນແບບສົດໆ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີນໍ້າມັນໝາກກອກເອັກສ໌ຕຣາເວີຈິນປະສົມຢູ່ ຍັງຖືວ່າມີຄຸນຄ່າທາງສານອາຫານດີໆຢູ່ ແຕ່ກໍຈະສູນຫາຍໄປແດ່ຈາກການສະກັດເອົາສີ, ກິ່ນ, ລົດຊາດ ເດີມອອກໄປໂດຍຜ່ານຂະບວນການທາງເຄມີ ແລະ ຜ່ານຄວາມຮ້ອນ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າມັນຄ່ອນຂ້າງໃສ ແລະ ມຮລາຄາບໍ່ສູງ ແຕ່ສາມາດທົນຄວາມຮ້ອນໄດ້ສູງຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.

ຄວນ: ນໍາມາໃຊ້ຈືນອາຫານໄດ້ດົນຍິ່ງຂຶ້ນເຊັ່ນ: ຈືນຊີ້ນ, ໄກ່, ປາ.

ບໍ່ຄວນ: ບໍ່ເໝາະກັບການນຳມາກິນແບບສົດໆ ປະສົມກັບນໍ້າສະລັດ ຫຼື ປະສົມຊັອສ.

5. ນໍ້າມັນກາກໝາກກອກ (Olive Pomace Oil)

ມາຈາກການສະກັດເອົານໍ້າມັນອອກມາຈາກກາກໝາກກອກອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແລ້ວນຳໄປຜ່ານຂະບວນການທາງເຄມີ ແລະ ຜ່ານຄວາມຮ້ອນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນນໍ້າມັນໝາກກອກທີ່ເກຣດຄຸນນະພາບຕໍ່າທີ່ສຸດ ແຕ່ກໍຍັງສາມາດນຳໄປໃຊ້ປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງອາຫານປະເພດຈືນທີ່ໃຊ້ເວລາດົນ ແຕ່ກໍມີຄ່າໄຂມັນທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍສູງກວ່ານໍ້າມັນໝາກກອກຊະນິດອື່ນໆເຊັ່ນກັນ ຈຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍເປັນທີ່ນິຍົມປານໃດ.

ຄວນ: ນຳມາໃຊ້ຈືນອາຫານໄດ້ດົນຍິ່ງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ຈືນຊີ້ນ, ໝູ, ໄກ່, ປາ.

ບໍ່ຄວນ: ບໍ່ເໝາະກັບການນຳມາກິນສົດໆ ປະສົມນໍ້າສະລັດ ຫຼື ປະສົມຊັອສ.

Advertisement Replay Ad
4 ວິທີ “ຄຸມກຳເນີດແບບຜິດໆ” ທີ່ປ້ອງກັນການ “ຖືພາ” ບໍ່ໄດ້

4 ວິທີ “ຄຸມກຳເນີດແບບຜິດໆ” ທີ່ປ້ອງກັນການ “ຖືພາ” ບໍ່ໄດ້

ໄຂຂໍ້ສົງໄສ “ເຄື່ອງເປົ່າມື” ໃນຫ້ອງນໍ້າ ສາມາດຂ້າໄວຣັດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຫຼືບໍ່

ໄຂຂໍ້ສົງໄສ “ເຄື່ອງເປົ່າມື” ໃນຫ້ອງນໍ້າ ສາມາດຂ້າໄວຣັດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຫຼືບໍ່

ບັນຍາກາດ ຕະຫຼາດຍ້ອນຍຸກ ໃນງານການກຸສົນຕໍານານຊາວໜຸ່ມດອກໄມ້ແດງ 22-29 ກຸມພາ 2020 ນີ້

ບັນຍາກາດ ຕະຫຼາດຍ້ອນຍຸກ ໃນງານການກຸສົນຕໍານານຊາວໜຸ່ມດອກໄມ້ແດງ 22-29 ກຸມພາ 2020 ນີ້

“ເຈັບທ້ອງ ຫຼັງມີເພດສຳພັນ” ເປັນສັນຍານບອກອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່?

“ເຈັບທ້ອງ ຫຼັງມີເພດສຳພັນ” ເປັນສັນຍານບອກອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່?

ໝາກໄມ້ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວໃສສຸຂະພາບດີ

ໝາກໄມ້ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວໃສສຸຂະພາບດີ

ລວມໄອເດຍໃສ່ຊຸດກະໂປ່ງສຳລັບແມ່ຖືພາ ແລະ ສາວອວບ ໃຫ້ເບິ່ງຈ່ອຍລົງ-ຫຸ່ນດີ

ລວມໄອເດຍໃສ່ຊຸດກະໂປ່ງສຳລັບແມ່ຖືພາ ແລະ ສາວອວບ ໃຫ້ເບິ່ງຈ່ອຍລົງ-ຫຸ່ນດີ

ໄອເດຍມັດຜົມແບບງ່າຍໆ ເໝາະກັບວັນທີ່ຢາກສະບາຍໆ

ໄອເດຍມັດຜົມແບບງ່າຍໆ ເໝາະກັບວັນທີ່ຢາກສະບາຍໆ

ຈຸດຊົມວິວ The Rock Viewpoint ພູຜາມ່ານ ບ່ອນທ່ຽວທີ່ໜ້າໄປເຊັກອິນ ໃນປີ 2020

ຈຸດຊົມວິວ The Rock Viewpoint ພູຜາມ່ານ ບ່ອນທ່ຽວທີ່ໜ້າໄປເຊັກອິນ ໃນປີ 2020

ຜົນວິໄຈພົບ ການດົມກິ່ນກາຍຂອງ “ຄົນຮັກ” ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼັບສະບາຍ ແລະ ຫຼັບດີຍິ່ງຂຶ້ນ

ຜົນວິໄຈພົບ ການດົມກິ່ນກາຍຂອງ “ຄົນຮັກ” ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼັບສະບາຍ ແລະ ຫຼັບດີຍິ່ງຂຶ້ນ

ຮູ້ຫຼືຍັງ? ຜົນກະທົບຂອງການ “ສູບຢາ” ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າການທຳຮ້າຍປອດ

ຮູ້ຫຼືຍັງ? ຜົນກະທົບຂອງການ “ສູບຢາ” ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າການທຳຮ້າຍປອດ

ບັນຍາກາດ ແຫ່ຊ້າງເຜືອກເຂົ້າເມືອງ ໃນງານບຸນຊ້າງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ບັນຍາກາດ ແຫ່ຊ້າງເຜືອກເຂົ້າເມືອງ ໃນງານບຸນຊ້າງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ເປັນ “ປະຈຳເດືອນ” 2 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ຜິດປົກກະຕິຫຼືບໍ່?

ເປັນ “ປະຈຳເດືອນ” 2 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ຜິດປົກກະຕິຫຼືບໍ່?

ທ່ຽວຖ້ຳພະເຈົ້າສິງຄຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສັກກາລະບູຊາພະເຈົ້າສິ່ງສັກສິດ

ທ່ຽວຖ້ຳພະເຈົ້າສິງຄຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສັກກາລະບູຊາພະເຈົ້າສິ່ງສັກສິດ

ລວມໄອເດຍ ຊົງຜົມສັ້ນ-ພຽງບ່າ ສຳລັບສາວໆ ຕັດແລ້ວຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າເດັກລົງ

ລວມໄອເດຍ ຊົງຜົມສັ້ນ-ພຽງບ່າ ສຳລັບສາວໆ ຕັດແລ້ວຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າເດັກລົງ

ເມື່ອທ່ານບໍ່ສັດທາໃນ “ຮັກແທ້” ອີກຕໍ່ໄປ

ເມື່ອທ່ານບໍ່ສັດທາໃນ “ຮັກແທ້” ອີກຕໍ່ໄປ

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ການ “ກິນເຜັດ” ຫຼາຍເກີນໄປ ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດ “ຄວາມຈຳເສື່ອມ”

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ການ “ກິນເຜັດ” ຫຼາຍເກີນໄປ ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດ “ຄວາມຈຳເສື່ອມ”

ແມ່ຖືພາເສີມດັງໄດ້ບໍ່? ຢາກສັນຍະກຳ ຕອນໃດຈຶ່ງເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ກະທົບລູກ

ແມ່ຖືພາເສີມດັງໄດ້ບໍ່? ຢາກສັນຍະກຳ ຕອນໃດຈຶ່ງເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ກະທົບລູກ

ສາວໆຄວນຮູ້ ເລືອກປະເພດ “ສີທາແກ້ມ” ແນວໃດ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຜິວ

ສາວໆຄວນຮູ້ ເລືອກປະເພດ “ສີທາແກ້ມ” ແນວໃດ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຜິວ

“ສັດລ້ຽງ” ຄວນລ້ຽງແນວໃດ ໃຫ້ປອດໄພທັງສັດ ເຈົ້າຂອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ

“ສັດລ້ຽງ” ຄວນລ້ຽງແນວໃດ ໃຫ້ປອດໄພທັງສັດ ເຈົ້າຂອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ

“ໂມໂນນິວຄລິໂອຊີສ” ພະຍາດຕິດຕໍ່ຜ່ານທາງການ “ຈູບ” ທີ່ໄວໜຸ່ມຄວນລະວັງ

“ໂມໂນນິວຄລິໂອຊີສ” ພະຍາດຕິດຕໍ່ຜ່ານທາງການ “ຈູບ” ທີ່ໄວໜຸ່ມຄວນລະວັງ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ