ວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021

10 ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດປີ 2020 ເຕີບໂຕບໍ່ຫຼຸດ 6.5%

10 ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດປີ 2020 ເຕີບໂຕບໍ່ຫຼຸດ 6.5%

ປີ 2020 ລັດຖະບານໄດ້ວາງຄາດໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ບໍ່ຫຼຸດ 6.5% ຄິດເປັນມູນຄ່າ GDP ປະມານ 177,780 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 2,733 ໂດລາສະຫະລັດ, ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ ໃຫ້ໄດ້ 2,161 ໂດລາສະຫະລັດ. ໂດຍລັດຖະບານຕີລາຄາດ້ວຍຄວາມເປັນຈິງວ່າພວກເຮົາຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງຫຼາຍດ້ານທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ ໃນປີ 2020 ດັ່ງນີ້:

1). ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ( GDP ) ໃນປີ 2019 ບັນລຸພຽງປະມານ 6.4% ( ຄາດໝາຍແມ່ນ 6.7% ) ແລະ ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ ບັນລຸ 2,677 ໂດລາສະຫະລັດ ( ຄາດໝາຍແມ່ນ 2,726 ) ເຊິ່ງສາເຫດສຳຄັນສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຍ້ອນເກີດໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ, ພະຍາດລະບາດ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ. ແຕ່ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຂະແໜງການຜະລິດທີ່ເປັນພື້ນຖານໃນການສ້າງຖານລາຍຮັບທີ່ຍືນຍົງກໍຍັງບໍ່ທັນຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຍັງບໍ່ປະກອບສ່ວນແຂງແຮງເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຢູ່ໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າລົງກວ່າປີຜ່ານມາ.

2). ສະມັດຖະພາບຂອງການຜະລິດຍັງບໍ່ທັນສູງ, ຍັງມີລັກສະນະທຳມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດກະສິກຳຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງບໍ່ທັນຂະຫຍາຍຕົວດີ ແລະ ບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ແລະ ສິນຄ້າຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທັງເຮັດໃຫ້ເງິນຕາໄຫຼອອກຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້.

3). ການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດເປັນວຽກງານທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ທັງໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍບໍລິສັດທີ່ຈະປັບປຸງຊັດເຈນ ແຕ່ໃນພາກປະຕິບັດຍັງມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າຍ້ອນມີບັນຫາສະສົມຊໍ້າເຮື້ອມາດົນ ແຕ່ຊອກຫາຊ່ອງທາງແກ້ໄຂນັ້ນຍັງບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ຊັກຊ້າແກ່ຍາວ ແລະ ບາງບໍລິສັດກຳລັງຈົມເລິກເຂົ້າສູ່ຄວາມວິກິດໄດ້.

4). ການແກ້ໄຂບັນຫາສະພາບແວດລ້ອມ, ຂັ້ນຂອດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການລົງທຶນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຍັງບໍ່ທັນບຸກທະລຸແທ້. ເຖິງແມ່ນວ່າທະນາຄານໂລກຕີລາຄາວ່າພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງດີຂຶ້ນຫຼາຍດ້ານທາງດ້ານນິຕິກຳ ແຕ່ໃນພຶດຕິກຳຍັງບໍ່ທັນໄປຕາມໆກັນຍັງມີຫຼາຍຕົວຊີ້ວັດ ຍັງບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ກັບປະເທດອື່ນໆ ຈຶ່ງພາໃຫ້ອັນດັບຕົວຊີ້ວັດ ຄວາມຍາກງ່າຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ສຳລັບປີ 2020 ຍັງຄົງທີ່, ແຕ່ຖ້າຫາກລົງເລິກເບິ່ງແຕ່ລະຕົວຊີ້ວັດແລ້ວເຫັນວ່າ 2 ຕົວຊີ້ວັດ ມີອັນດັບດີຂຶ້ນ, ແຕ່ອີກ 6 ຕົວຊີ້ວັດ ພັດຖອຍຫຼັງ.

5). ການປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ຖືເປັນບຸລິມະສິດທີ່ສຳຄັນຂອງລັດຖະບານທັງໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ປີນີ້, ທັງເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດທີ່ປະເທດເຮົາມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍ ສາມາດຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການເພື່ອສົ່ງອອກກັບທີ່ ແລະ ເປັນກຳລັງແຮງສຳຄັນໃນການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແຕ່ໃນຕົວຈິງການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ປະເທດເຮົາໃນປີນີ້ກໍຍັງບໍ່ທັນຄຶກຄັກ ແລະ ອາດບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ວາງໄວ້.

6). ການເກັບລາຍຮັບຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ອາດບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການ ຍັງເປັນບັນຫາຕ້ອງແກ້ໄຂຕໍ່ໄປ, ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ການຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນຍັງບໍ່ທັນພົ້ນເດັ່ນ, ການລົງທຶນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເນັ້ນໃສ່ແຕ່ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດເທົ່າທີ່ຄວນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ – ກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ.

7). ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເງິນຕາຍັງບໍ່ທັນໜັກແໜ້ນ ເປັນຕົ້ນສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນມີການເໜັງຕີງແຮງ, ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຕະຫຼາດ ແລະ ທະນາຄານຍັງຍັບຫ່າງຈາກກັນຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ທັນຖືກແກ້ໄຂຢ່າງຂາດຕົວ ເຊິ່ງສາເຫດແມ່ນຍ້ອນພື້ນຖານການຜະລິດພາຍໃນຂອງປະເທດບໍ່ເຂັ້ມແຂງ, ນຳເຂົ້າຫຼາຍກວ່າສົ່ງອອກ.

8). ລະດັບຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍ່ທັນຫຼາກຫຼາຍ; ການຂາດດຸນຊຳລະປົກກະຕິກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ຍອດໜີ້ສິນຕໍ່ຕ່າງປະເທດຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ ໃນຂະນະທີ່ການນຳໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນສັງຄົມຍັງແຜ່ຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາ ເພື່ອຊຳລະສະສາງທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຍັງສູງ; ອັດຕາສ່ວນໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ NPL ສູງກວ່າແຜນການທີ່ກຳນົດ ເນື່ອງຈາກບັນຫາໜີ້ສິນຄຸມເຄືອທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການລົງທຶນ.

9). ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າສູ່ລວງເລິກເທົ່າທີ່ຄວນ, ຄວາມແຕກໂຕນຂອງການພັດທະນາລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດຍັງຫ່າງກັນຢູ່.

10). ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນການຫຼິ້ນກິນຟຸມເຟືອຍ, ບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການປຸ້ນຈີ້, ຂີ້ລັກງັດແງະ, ອຸບັດເຫດ ແລະ ໄພສັງຄົມອື່ນໆ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ແຕ່ກໍຍັງມີລັກສະນະແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ສົ່ງຜົນທາງລົບຕໍ່ສັງຄົມໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ.

(ໜຸ່ມໂສດ)

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ໂລກ້າ ບໍລິສັດສະຕາດອັບທຳອິດຈາກລາວ ມີຊື່ໃນ "100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈັບຕາ ຂອງ Forbes Asia"

ໂລກ້າ ບໍລິສັດສະຕາດອັບທຳອິດຈາກລາວ ມີຊື່ໃນ "100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈັບຕາ ຂອງ Forbes Asia"

ເຜີຍໂສມໜ້າ ຕົວຈິງຂອງ POPCAT ນ້ອງໜ້າຕາເປັນແບບນີ້ເອງ

ເຜີຍໂສມໜ້າ ຕົວຈິງຂອງ POPCAT ນ້ອງໜ້າຕາເປັນແບບນີ້ເອງ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ