ວັນພຸດ ທີ 26 ກຸມພາ 2020

ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ສົ່ງເສີມນັກຮຽນທຸກຍາກ-ດ້ອຍໂອກາດ ຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ 100 ກວ່າຄົນ

ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ສົ່ງເສີມນັກຮຽນທຸກຍາກ-ດ້ອຍໂອກາດ ຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ 100 ກວ່າຄົນ

ອີງຕາມລາຍງາຍຂອງທ່ານ ປອ ບຸນມີ ພອນສະຫວັນ ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ ໄດ້ລາຍງານການແກ້ໄຂຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນທີ່ຖືກຜົນກະທົບທາງທໍາມະຊາດ ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຊັ້ນສູງທົ່ວປະເທດ ເມື່ອທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈໍາປາສັກ ໄດ້ຖືສໍາຄັນໃນການສົ່ງເສີມນັກຮຽນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ທຸກຍາກ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າສຶກສາຕໍ່, ຊຶ່ງສົກຮຽນ 2019-2020 ໄດ້ຍົກເວັ້ນຄ່າລົງທະບຽນຮຽນສໍາລັບນັກສຶກສາ ປີທີ 2-ປີທີ 4 ທັງໝົດ 67 ຄົນ ຄິດມູນຄ່າທັງໝົດ 43,390,000 ກີບ ແລະ ຍົກເວັ້າຄ່າຫໍພັກ ຈໍານວນ 38 ຄົນ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 8,500,000 ກີບ ແລະ ສໍາລັບປີທີ 1 ໄດ້ຮັບນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຈາກແຂວງເຊກອງ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜຸນຂອງໂຄງການຊັນໂຫບ (ໃຕ້ຫວັນ). ພ້ອມກັນນີ້, ຍັງໄດ້ຍົກເວັ້ນຄ່າຫໍພັກ ຈໍານວນ 20 ຄົນ, ຍິງ 10 ຄົນ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 6 ລ້ານກີບ ແລະ ນະໂຍບາຍນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຈາກແຂວງອັດຕະປື ຈໍານວນ 29 ຄົນ, ຍິງ 9 ຄົນ ໂດຍທຶນສະໜັບສະໜຸນພາຍໃຕ້ໂຄງການ SK ຂອງ ສ ເກົາຫຼີ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 1,005,080,000 ກີບ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອນັກສຶກສາຈາກເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ທີ່ຖືກຜົນກະທົບທາງທໍາມະຊາດ ຈໍານວນ 49 ຄົນ, ຍິງ 29 ຄົນ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ທຸກຍາກຂາດເຂີນ ຈໍານວນ 26 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ ໂດຍໄດ້ມີການນະໂຍບາຍຄ່າຮຽນ ແລະ ນະໂຍບາຍຄ່າຫໍພັກ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 80,960,001 ກີບ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ, ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດການສຶກສາໃຫ້ສອດຄ່ອງ, ແທດເໝາະກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ພ້ອມດຽວກັນກັນ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການສົ່ງເສີມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທຸກຍາກ, ເຂດຊົນນະບົດ, ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເພດຍິງໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາຫຼາຍຂຶ້ນ. ເວົ້າລວມແລ້ວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມຮັກຊາດ, ມີອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ປະກອບດ້ວຍຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາສະເພາະ, ກຽມພ້ອມປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ອະນຸລັກຮັກສາວັດທະນະທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃຫ້ຍືນຍົງຕະຫຼອດໄປ. ສໍາລັບປັດຈຸບັນ ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ ໄດ້ກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມໄດ້ທັງໝົດ 11,506 ຄົນ, ຍິງ 4,829 ຄົນ. ໃນນັ້ນ, ລະດັບປະລິນຍາຕີ ມີ 8,514 ຄົນ, ຍິງ 3,698 ຄົນ ແລະ ອະນຸປະລິນຍາ ມີ 2,992 ຄົນ, ຍິງ 1,131 ຄົນ.

ສໍາລັບແຜນທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ, ເພື່ອເປັນການປັບປຸງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງນັກສຶກສາຜູ້ທຸກຍາກ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເພດຍິງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ 4 ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ທາງມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງວຽກງານທີ່ສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາະ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າສ້າງທຶນພາຍໃນ ເພື່ອສົ່ງເສີມນັກສຶກສາຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ທຸກຍາກ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ສືບຕໍ່ອອກແຮງຍາດແຍ່ງທຶນສົ່ງເສີມການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນດີ ແລະ ຮຽນເກັ່ງ ຈາກອົງການ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້ານັກສຶກສາຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ທຸກຍາກຂາດເຂີນ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເພດຍິງໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ 4 ພາກໃຕ້.

(ໜຸ່ມໂສດ)

Advertisement Replay Ad
ເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ສາມາດກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 100 ກິໂລກຣາມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

ເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ສາມາດກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 100 ກິໂລກຣາມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

ກິດຈະກຳຊ້າງຄຳຮູ້ ສ້າງສີສັນໃຫ້ງານບຸນຊ້າງ 2020 ທີ່ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຢ່າງຄຶກຄື້ນ

ກິດຈະກຳຊ້າງຄຳຮູ້ ສ້າງສີສັນໃຫ້ງານບຸນຊ້າງ 2020 ທີ່ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຢ່າງຄຶກຄື້ນ

ມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນ! 24 ຂົງເຂດລະດັບແຂວງຂອງຈີນ ບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່

ມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນ! 24 ຂົງເຂດລະດັບແຂວງຂອງຈີນ ບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່

ເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່ ຫຼັງເກົາຫຼີໃຕ້ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ?

ເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່ ຫຼັງເກົາຫຼີໃຕ້ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ?

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະຫັນການເງິນເຖື່ອນ ເຂົ້າສູ່ລະບົບລັດຄຸ້ມຄອງ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະຫັນການເງິນເຖື່ອນ ເຂົ້າສູ່ລະບົບລັດຄຸ້ມຄອງ

"ຮອນດ້າ" ກຽມປິດໂຮງງານຜະລິດລົດຢູ່ຟິລິບປິນ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນມີນານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ

"ຮອນດ້າ" ກຽມປິດໂຮງງານຜະລິດລົດຢູ່ຟິລິບປິນ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນມີນານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ

ຄົ້ນພົບກະໂຫຼກຫົວ “ມະນຸດບູຮານ” ຢູ່ທົ່ງໄຫຫິນແຂວງຊຽງຂວາງ ຄາດມີອາຍຸ 2,000 ກວ່າປີ

ຄົ້ນພົບກະໂຫຼກຫົວ “ມະນຸດບູຮານ” ຢູ່ທົ່ງໄຫຫິນແຂວງຊຽງຂວາງ ຄາດມີອາຍຸ 2,000 ກວ່າປີ

"ມະຫາເທ ໂມຮຳໝັດ" ນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາເລເຊຍ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຢ່າງກະທັນຫັນ

"ມະຫາເທ ໂມຮຳໝັດ" ນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາເລເຊຍ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຢ່າງກະທັນຫັນ

ສູນການຄ້າຊັ່ງຈ່ຽງໂຕ້ "ບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາ" ຊີ້ ຂໍ້ມູນທີ່ເຜີຍແຜ່ກັນແມ່ນຂ່າວປອມ

ສູນການຄ້າຊັ່ງຈ່ຽງໂຕ້ "ບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາ" ຊີ້ ຂໍ້ມູນທີ່ເຜີຍແຜ່ກັນແມ່ນຂ່າວປອມ

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 24 ກຸມພາ 2020 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 24 ກຸມພາ 2020 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ປີ 2019 ແຂວງເຊກອງ ມີການລົງທຶນເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດ 579.27 ຕື້ກີບ

ປີ 2019 ແຂວງເຊກອງ ມີການລົງທຶນເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດ 579.27 ຕື້ກີບ

ປີ 2019 ຜ່ານມາ ມີສະມາຊິກພັກຖືກປະຕິບັດວິໄນ 745 ຄົນ ຍ້ອນສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ປີ 2019 ຜ່ານມາ ມີສະມາຊິກພັກຖືກປະຕິບັດວິໄນ 745 ຄົນ ຍ້ອນສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ປີ 2020-2030 ສປປ ລາວ ມີແຜນສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າໄປຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 9,000 ເມກາວັດ

ປີ 2020-2030 ສປປ ລາວ ມີແຜນສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າໄປຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 9,000 ເມກາວັດ

“ໝູ່ເກາະເຄແມນ” ຕິດອັນດັບໜຶ່ງ ແຫຼ່ງເຊື່ອງເງິນຂອງມະຫາເສດຖີໂລກ - ສະຫະລັດ ແລະສະວິດນຳມາຕິດໆ

“ໝູ່ເກາະເຄແມນ” ຕິດອັນດັບໜຶ່ງ ແຫຼ່ງເຊື່ອງເງິນຂອງມະຫາເສດຖີໂລກ - ສະຫະລັດ ແລະສະວິດນຳມາຕິດໆ

ທຳຄວາມຮູ້ຈັກ "1MDB" ຄະດີສໍ້ໂກງລະດັບໂລກ ທີ່ກຳລັງເປັນຂ່າວໃນຕອນນີ້

ທຳຄວາມຮູ້ຈັກ "1MDB" ຄະດີສໍ້ໂກງລະດັບໂລກ ທີ່ກຳລັງເປັນຂ່າວໃນຕອນນີ້

ສຸດເສົ້າ! ແພດໜຸ່ມໄວ 29 ປີ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເສຍຊີວິດຫຼັງເລື່ອນງານດອງ ລົງສູ້ເສິກໄວຣັດຢູ່ອູ່ຮັ້ນ

ສຸດເສົ້າ! ແພດໜຸ່ມໄວ 29 ປີ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເສຍຊີວິດຫຼັງເລື່ອນງານດອງ ລົງສູ້ເສິກໄວຣັດຢູ່ອູ່ຮັ້ນ

ນາຊາທຽບຮູບກ່ອນ-ຫຼັງ ນໍ້າແຂງຂົ້ວໂລກໃຕ້ເປື່ອຍເປັນວົງກວ້າງ ຍ້ອນອາກາດຮ້ອນຂຶ້ນ

ນາຊາທຽບຮູບກ່ອນ-ຫຼັງ ນໍ້າແຂງຂົ້ວໂລກໃຕ້ເປື່ອຍເປັນວົງກວ້າງ ຍ້ອນອາກາດຮ້ອນຂຶ້ນ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: ອີຣານສັ່ງປິດໂຮງຮຽນ-ສະຖານສຶກສາ ຫຼັງພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເສຍຊີວິດ 6 ຄົນ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: ອີຣານສັ່ງປິດໂຮງຮຽນ-ສະຖານສຶກສາ ຫຼັງພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເສຍຊີວິດ 6 ຄົນ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ ເພື່ອຄັດກອງຄົນເຈັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ຫຼາຍຈຸດ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ ເພື່ອຄັດກອງຄົນເຈັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ຫຼາຍຈຸດ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: ເກົາຫຼີໃຕ້ຢືນຢັນຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 142 ຄົນ ຍອດລວມແຕະ 346 ຄົນ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: ເກົາຫຼີໃຕ້ຢືນຢັນຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 142 ຄົນ ຍອດລວມແຕະ 346 ຄົນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ