ວັນອັງຄານ ທີ 27 ກໍລະກົດ 2021

14 ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່ ຕ້ອງເບິ່ງ

14 ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່ ຕ້ອງເບິ່ງ

ມີຫຼາຍພະຍາດ ມີທັງສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ເຊົາຂາດໄດ້ ແລະ ເຊົາຂາດບໍ່ໄດ້, ບາງພະຍາດຈະສ້າງຄວາມເຈັບປວດທໍລະມານໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ເປັນ. ດັ່ງນັ້ນ ລອງມາສຶກສາເບິ່ງວ່າມີພະຍາດຫຍັງແດ່ ແລະ ມີຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ.

1. ພະຍາດເອດ (AIDS)

ເກີດຈາກເຊື້ອ HIV ທີ່ເຂົ້າໄປທຳລາຍເມັດເລືອດຂາວໃນຮ່າງກາຍ,​ ສົ່ງຜົນໃຫ້ພູມຕ້ານທານໜ້ອຍລົງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດແຊກຊ້ອນຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍເຊັ່ນ ວັນນະໂລກ ແລະ ມະເຮັງເປັນຕົ້ນ. ພະຍາດເອດ ເປັນພະຍາທີ່ບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ເຊົາຂາດໄດ້ ແຕ່ປັດຈຸບັນກໍມີຢາປິ່ນປົວທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອາການຄົງທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ.

2. ຊິຟິລິສ

ເປັນພະຍາດຊຳເຮື້ອທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອພະຍາດທີ່ມີໄລຍະເວລາດົນເຖິງ 2 ປີ. ການຕິດເຊື້ອໄລຍະທຳອິດຈະມີກ້ອນແຂງບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດ ແລະ ບໍ່ເຈັບ, ຖ້າຫາກປະໄວ້ດົນຈົນເລີ່ມເຂົ້າສູ່ໄລຍະທີ 2 ທີ່ເອີ້ນວ່າ ອອກດອກ ຫຼື ເຂົ້າຂໍ້ ກໍສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບຕ່າງໆພາຍໃນຮ່າງກາຍໄດ້ ຖືເປັນພະຍາດອັນຕະລາຍອີກຊະນິດໜຶ່ງ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງສາມາດຖ່າຍທອດພະຍາດໄປສູ່ລູກໃນທ້ອງໄດ້ອີກດ້ວຍ.

3. ໜອງໃນແທ້

ເກີດຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ເຮັດໃຫ້ມີອາການແສບເວລາຍ່ຽວ ແລະ ມີໜອງໄຫຼອອກຈາກທໍ່ຍ່ຽວ.​ ໃນໄລຍະທີ່ຮຸນແຮງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການອັກເສບບໍລິເວນຊ່ອງທ້ອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເປັນໝັນໄດ້ ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ.

4. ໜອງໃນທຽມ

ເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນທີ່ມີອາການປວດແສບເວລາຍ່ຽວ, ຍ່ຽວຕິດຂັດ ແລະ ມີໜອງໄຫຼອອກມາ ໂດຍໃນຜູ້ຍິງຈະເກີດອາການລົງຂາວຜິດປົກກະຕິອີກດ້ວຍ.

5. ຫູດຫອນໄກ່

ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຕິ່ງຊີ້ນປົ່ງບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດ ແລະ ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍກັບຫອນໄກ່, ສາມາດເກີດໄດ້ທົ່ວໄປບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດທັງຊາຍ ແລະ ຍິງ ແລະ ອາດຈະລາມໄປບໍລິເວນຮູທະວານໄດ້. ຫູດສາມາດມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນໄດ້ເລື້ອຍໆ ຖ້າບໍ່ຮີບປິ່ນປົວອາດຈະເກີດການຕິດເຊື້ອທີ່ຮຸນແຮງໄດ້.

6. ຫູດເຂົ້າສຸກ

ເປັນຕຸ່ມນູນຂະໜາດນ້ອຍ ຖ້າຫາກມີການບີບເບິ່ງຈະພົບວ່າມີຊີ້ນຫູດສີຂາວຄ້າຍໆກັບເຂົ້າສຸກອອກມາ ສ່ວນໃຫຍ່ມັກເກີດຂຶ້ນທີ່ບໍລິເວນໂໜກອະໄວຍະວະເພດພາຍນອກ ແລະ ແຖວກົກຂາດ້ານໃນ, ປະລິມານຂອງຫູດຈະມີຫຼາຍຫຼືໜ້ອຍແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບຮ່າງກາຍ ຖ້າຮ່າງກາຍອ່ອນແອຈະມີຫູດເກີດຂື້ຍຫຼາຍ.

7. ຫິດ

ພະຍາດນີ້ຈະມີຕຸ່ມໃສໆ ແລະ ຕຸ່ມໜອງຂຶ້ນຕາມຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ ຂໍ້ມືທັງສອງເບື້ອງ, ຂີ້ແຮ້, ສອກ, ອະໄວຍະວະເພດ ເປັນຕົ້ນ. ຜູ້ທີ່ເປັນຫິດຈະມີອາການຄັນຫຼາຍໆໃນເວລາກາງຄືນ.

8. ແຜຮິມອ່ອນ

ມີລັກສະນະເປັນຕຸ່ມບວມແດງທີ່ບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດ, ຂອບແຜນຸ້ມ ບໍ່ລຽບ, ມີເລືອດອອກໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຈະເຈັບປວດຫຼາຍເມື່ອມີການສຳຜັດ. ໃນຄົນເຈັບບາງຄົນອາດຈະມີຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງຢູ່ທີ່ບໍລິເວນຂາໜີບບວມອີກດ້ວຍ ເມື່ອຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງບວມອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຝີໄດ້.

9. ເຣິມທີ່ອະໄວຍະວະເພດ

ມີລັກສະນະເປັນຕຸ່ມໃສໆ ທີ່ອະໄວຍະວະເພດ ແລະ ມີອາການປວດແສບ, ສາມາດເຊົາຂາດໄດ້ເອງພາຍໃນ 2-3 ອາທິດ ແຕ່ເຊື້ອຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພະຍາດນີ້ກໍສາມາດກັບມາເປັນໃໝ່ໄດ້ ຫາກຮ່າງກາຍອ່ອນແອ.

10. ເຊື້ອລາໃນຊ່ອງຄອດ

ມີອາການຄັນ ແລະ ຄາຍໃນຊ່ອງຄອດ ແລະ ບໍລິເວນປາກຊ່ອງຄອດ, ມີລົງຂາວຫຼາຍຜິດປົກກະຕິ. ຫາກເກີດການຕິດເຊື້ອຢ່າງຮຸນແຮງ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະແຊກຊ້ອນ ແລະ ເສຍຊີວິດໄດ້.

12. ແມ່ທ້ອງໃນຊ່ອງຄອດ

ຜູ້ທີ່ເປັນຈະມີລົງຂາວຫຼາຍຜິດປົກກະຕິ, ລັກສະນະຂອງລົງຂາວຈະມີສີຂຸ້ນໆ ຫຼື ສີຂຽວ ແລະ ເຫຼືອງ, ມີກິ່ນເໝັນຮຸນແຮງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການຄັນຄາຍທີ່ບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດ.“

13. ແຜກາມະໂລກຊໍາເຮື້ອທີ່ຂາໜີບ

ເປັນພະະຍາດທີ່ມັກເກີດກັບຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ຜູ້ທີ່ມີຜິວສີ, ອາການໂດຍທົ່ວໄປຄືຈະມີບາດແຜຕາມອະໄວຍະວະເພດ, ຂາໜີບ ແລະ ສອກ.

14. ໂລນ

ເປັນແມງໄມ້ໂຕນ້ອຍໆ ທີ່ມັກເກາະ ແລະ ຊອນໄຊຢູ່ຕາມຂົນໂໜກອະໄວຍະວະເພດ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາການຄັບຍຸບຍິບ, ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ ເຊິ່ງຈະເຫັນເປັນໄຂ່ສີຂາວໆ ຕາມຂົນ, ສ່ວນໂຕໂລນຈະມີສີຕັບໝູ ແລະ ດູດເລືອດເປັນອາຫານ, ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ດ້ວຍການທາຢາ ແລະ ແຖຂົນບໍລິເວນນັ້ນອອກໃຫ້ໝົດ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ