ວັນພະຫັດ ທີ 28 ພຶດສະພາ 2020

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງສະຖານະພາບ ດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງສະຖານະພາບ ດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ໃນວັນທີ 9 ທັນວາ 2019 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລັດຖະບານລາວ ກໍຄື ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການຢູນິເຊບ (UNICEF) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ການຄົ້ນຄວ້າປະຈຳປີ ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາ ການ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອປ້ອງກັນການຂາດສານອາຫານ ແລະ ຜົນສະທ້ອນທີ່ຕາມມາ, ເຊິ່ງເປັນການສະແດງ ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນການລິເລີ່ມໃນລະດັບສາກົນ ໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບ ຜ່ານການສະໜັບສະໜູນ ຈາກກົມພັດທະນາສາກົນແຫ່ງສະຫະລາດຊະອານາຈັກ ແລະ ມູນນິທິບິລ ແລະ ມິລິນດາເກດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ ສປປ ລາວໂດຍອົງການຢູນິເຊບ.

ທ່ານ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການປະເມີນ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ລວມເຖິງຂໍ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງສຳລັບລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ເນື່ອງຈາກສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທາງດ້ານໂພຊະນະການ ແລະ ນະໂຍບາຍໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກຳລັງກະກຽມ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການອື່ນໆ, ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານໃໝ່ແມ່ນ ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ໃນການກຳນົດເປົ້າໝາຍ ທີ່ມີຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ອອກແບບແຜນງານ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຈຳເປັນຂອງລາວເຮົາ.

ຈາກການປະເມີນຜົນພົບວ່າ ສປປ ລາວ ມີນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ລວມເຖິງຍຸດທະສາດທີ່ສະໜັບສະໜູນ ການດຳເນີນມາດຕະການປ້ອງກັນ ດ້ານໂພຊະນະການທີ່ດີ. ໂດຍສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບ ສະໜູນ ຈາກກົນໄກການປະສານງານ ດ້ານໂພ ຊະນາການ ທີ່ມີການຈັດການເປັນຢ່າງດີ ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຼາຍແຫ່ງ ໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ສະໜັບສະໜູນການ ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຕິດ ຕາມໂພຊະນາການຢ່າງ ເປັນປົກກະຕິອີກດ້ວຍ. ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການນີ້ ຈະສະ ໜອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃນການດຳເນີນການວິເຄາະ, ການຕິດ ຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສຳລັບການວາງນະໂຍບາຍ ທີ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ການຂະຫຍາຍ ແລະ ການປັບປຸງຂະໜາດຂອງແຜນງານຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ລວມທັງການຈັດສັນກ່ຽວກັບ ງົບປະມານ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການອີກດ້ວຍ.

ທ່ານ ອອກຕາເວຍ ບີໂວລ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຢູນິເຊບ ປະຈໍາລາວ ກ່າວວ່າ: ພວກເຮົາອີງໃສ່ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ສຳລັບການວາງແຜນ ແລະ ການຂຽນແຜນງານໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານ ເຊິ່ງມັນເປັນວິທີດຽວທີ່ພວກເຮົາສາມາດ ຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຈຳກັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍມຸ້ງເນັ້ນທີ່ຜົນໄດ້ຮັບເປັນຫຼັກ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການສະໜັບສະໜູນ ຈາກພວກເຮົາໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ການປະຕິບັດໂຄງການການລິເລີ່ມ ສານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີໂອກາດທີ່ດີ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການສ້າງຂໍ້ມູນ, ການວິເຄາະ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໃນ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ລີໂອຟີເບີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳລາວ ກ່າວວ່າ: ເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານ ນັ້ນເຊື່ອມໂຍງກັບລະດັບຄວາມສຳເລັດທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຜະລິດຕະພາບໃນການດຳລົງຊີວິດ ທີ່ຫຼຸດລົງໃນພາຍຫຼັງ. ນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າກັງວົນສຳລັບ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນປີ 2030. ການປິດຊ່ອງຫວ່າງທາງ ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ລະ ຫວ່າງທີ່ຂາດສານອາຫານ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາພິຈາລະນາ ທົບທວນນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດດ້ານໂພຊະນາການ ທີ່ມີຢູ່ເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານັ້ນ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການທີ່ເດັກນ້ອຍກຳລັງປະເຊີນຢູ່ໃນປະເທດລາວໃນປັດຈຸບັນ.

(ສາວເຜືອກ)

Advertisement Replay Ad
ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ປໍ້ານໍ້າມັນປິດໄວ ຍ້ອນນໍ້າມັນໝົດແທ້ ຫຼື ເປັນ "ການກັກຕຸນສິນຄ້າ"?

ປໍ້ານໍ້າມັນປິດໄວ ຍ້ອນນໍ້າມັນໝົດແທ້ ຫຼື ເປັນ "ການກັກຕຸນສິນຄ້າ"?

ຫຼື ນີ້ຄືຄວາມຫວັງຂອງມວນມະນຸດ? ເປີດລາຍຊື່ຢາທີ່ເຊື່ອວ່າມີສັກກະຍະພາບໃນການປິ່ນປົວ COVID-19 ໄດ້

ຫຼື ນີ້ຄືຄວາມຫວັງຂອງມວນມະນຸດ? ເປີດລາຍຊື່ຢາທີ່ເຊື່ອວ່າມີສັກກະຍະພາບໃນການປິ່ນປົວ COVID-19 ໄດ້

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໃນທົ່ວປະເທດ ມີຜົນ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໃນທົ່ວປະເທດ ມີຜົນ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ

ຢາ "ໄຮດຣອກຊີຄລໍໂຣຄວິນ" ທີ່ໃຊ້ທົດລອງປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ຖືກສັ່ງໂຈະນຳໃຊ້ໂດຍ WHO

ຢາ "ໄຮດຣອກຊີຄລໍໂຣຄວິນ" ທີ່ໃຊ້ທົດລອງປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ຖືກສັ່ງໂຈະນຳໃຊ້ໂດຍ WHO

ປະຊາຊົນ​ຈຳນວນໜຶ່ງ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍຈາກໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ ໝາຍ​ເລກ 1

ປະຊາຊົນ​ຈຳນວນໜຶ່ງ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍຈາກໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ ໝາຍ​ເລກ 1

ແຮງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມເຮ! ລັດເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນອຸດໜູນວ່າງງານແລ້ວ

ແຮງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມເຮ! ລັດເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນອຸດໜູນວ່າງງານແລ້ວ

ໂຄວິດ-19: ໂລກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະ "ກາງ" ຂອງການລະບາດຮອບທຳອິດ, ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວ

ໂຄວິດ-19: ໂລກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະ "ກາງ" ຂອງການລະບາດຮອບທຳອິດ, ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວ

ລາງລົດໄຟລາວ-ຈີນປູລາງຜ່ານອຸມົງທຳອິດ ມຸ່ງໜ້າສູ່ເຂດພາກເໜືອ ກຽມພ້ອມເປີດໃຊ້ທ້າຍປີ 2021

ລາງລົດໄຟລາວ-ຈີນປູລາງຜ່ານອຸມົງທຳອິດ ມຸ່ງໜ້າສູ່ເຂດພາກເໜືອ ກຽມພ້ອມເປີດໃຊ້ທ້າຍປີ 2021

2 ສາເຫດຫຼັກ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນບໍ່ໄປຕາມແຜນການ

2 ສາເຫດຫຼັກ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນບໍ່ໄປຕາມແຜນການ

ກວດກາພາສີສາລະວັນ ຕ້ານການລັກລອບໜີພາສີທຸກຮູບແບບ ປີນີ້ວາງເປົ້າເກັບລາຍຮັບ 67 ຕື້ກວ່າກີບ

ກວດກາພາສີສາລະວັນ ຕ້ານການລັກລອບໜີພາສີທຸກຮູບແບບ ປີນີ້ວາງເປົ້າເກັບລາຍຮັບ 67 ຕື້ກວ່າກີບ

ກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມເປີດການຮຽນການສອນສໍາລັບນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ 2 ມິຖຸນານີ້

ກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມເປີດການຮຽນການສອນສໍາລັບນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ 2 ມິຖຸນານີ້

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ເສດຖະກິດລາວຈະເປັນແນວໃດໃນປີ 2020? ທະນາຄານໂລກຊີ້ ໂຄວິດ-19 ກະທົບການເຕີບໂຕ ຄາດໜີ້ສິນເພີ່ມ

ເສດຖະກິດລາວຈະເປັນແນວໃດໃນປີ 2020? ທະນາຄານໂລກຊີ້ ໂຄວິດ-19 ກະທົບການເຕີບໂຕ ຄາດໜີ້ສິນເພີ່ມ

ແຂວງໄຊສົມບູນ ສ້າງເສັ້ນທາງເພີ່ມ 2 ເສັ້ນ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ແຂວງໄຊສົມບູນ ສ້າງເສັ້ນທາງເພີ່ມ 2 ເສັ້ນ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ສານປະຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ ຕັດສິນປະຫານຊີວິດ ຊາຍ 5 ຄົນ ຖານຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ

ສານປະຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ ຕັດສິນປະຫານຊີວິດ ຊາຍ 5 ຄົນ ຖານຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ

ລັດຖະບານຈະເຮັດຫຍັງແດ່ໃນເດືອນມິຖຸນາ? ສະຫຼຸບ 12 ວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ນາຍົກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ລັດຖະບານຈະເຮັດຫຍັງແດ່ໃນເດືອນມິຖຸນາ? ສະຫຼຸບ 12 ວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ນາຍົກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

8 ເລື່ອງທີ່ຄວນຮູ້ ຈາກກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນພຶດສະພາ 2020

8 ເລື່ອງທີ່ຄວນຮູ້ ຈາກກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນພຶດສະພາ 2020

ສຸດຍອດ ນ້ອງໝາ ປອ. ໄວ 8 ປີ ໄດ້ຮັບການສັນລະເສີນ ຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄົນໃນຍາມວິກິດ

ສຸດຍອດ ນ້ອງໝາ ປອ. ໄວ 8 ປີ ໄດ້ຮັບການສັນລະເສີນ ຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄົນໃນຍາມວິກິດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ