ວັນເສົາ ທີ 24 ກໍລະກົດ 2021

“ຫົວນົມບອດ” ບັນຫາກວນໃຈແມ່ລູກອ່ອນ ແກ້ໄດ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ

“ຫົວນົມບອດ” ບັນຫາກວນໃຈແມ່ລູກອ່ອນ ແກ້ໄດ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ

ບັນຫາຫົວນົມບອດໃນຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໄລຍະໃຫ້ນົມລູກອາດຈະເປັນເລື່ອງນ້ອຍ ແຕ່ຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງທີ່ຫາກໍ່ເກີດລູກ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ລູກກິນນົມແມ່ນັ້ນ ເປັນບັນຫາທີ່ສ້າງຄວາມກັງວົນໃຈບໍ່ໜ້ອຍເລີຍ. ຢາກຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າຫົວນົມບອດແມ່ນຫຍັງ, ມີສາເຫດມາຈາກຫຍັງ ແລະ ຈະມີວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ລູກນ້ອຍສາມາດດູດນົມແມ່ໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.

ຫົວນົມບອດແມ່ນຫຍັງ?

ຕາມທຳມະດາແລ້ວ ໜ້າເອິກຂອງຄົນເຮົາຈະປະກອບໄປດ້ວຍເຕົ້ານົມ, ລານນົມ ແລະ ຫົວນົມ ເຊິ່ງຫາກຫົວນົມມີລັກສະນະຍຸບ ຫຼື ຫຼຸບລົງໄປ ອາການແບບນີ້ຈະເອີ້ນວ່າ “ຫົວນົມບອດ” ນັ້ນເອງ ໂດຍລັກສະນະຂອງຫົວນົມບອດສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຍິງ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍມັກພົບຕັ້ງແຕ່ກຳເນີດ ເຊິ່ງສາເຫດຂອງການເກີດລັກສະນະຫົວນົມບອດຄື ໂຄງສ້າງຖານຫົວນົມທີ່ນ້ອຍເກີນໄປ, ທໍ່ນໍ້ານົມພາຍໃນສັ້ນກວ່າປົກກະຕິ ລວມທັງອາດເກີດຈາກພັງຜືດດ້ານໃນທີ່ດຶງໄວ້ ເຮັດໃຫ້ຫົວນົມຫົດກັບເຂົ້າໄປດ້ານໃນ.

ລັກສະນະຫົວນົມບອດ

1. ຫົວນົມບອດຂັ້ນຕົ້ນ ຄື ລັກສະນະທີ່ຫົວນົມຍຸບເຂົ້າໄປພຽງເລັກນ້ອຍ ແຕ່ຍັງສາມາດໃຊ້ມືດຶງອອກມາໄດ້ ຫຼື ບາງຄັ້ງເມື່ອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນ ເຊັ່ນ ການດູດ, ອາກາດໜາວເຢັນ ເປັນຕົ້ນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຫົວນົມຍື່ນອອກມາໄດ້ເອງ. ລັກສະນະຫົວນົມແບບນີ້ຈະຍັງສາມາດໃຫ້ລູກກິນນົມໄດ້. ໃນສ່ວນຂອງວິທີດັດແກ້ແມ່ນຈະຕ້ອງໝັ່ນດຶງຫົວນົມອອກມາຕະຫຼອດ.

2. ຫົວນົມບອດຂັ້ນກາງ ຄື ລັກສະນະທີ່ຫົວນົມຍຸບລົງໄປ, ດຶງອອກມາໄດ້ແຕ່ຄ່ອນຂ້າງລຳບາກ ຫຼື ສາມາດເດ່ອອກມາໄດ້ພຽງຊົ່ວຄາວເທົ່ານັນ. ລັກສະນະຫົວນົມແບບນີ້ ແມ່ບາງຄົນສາມາດໃຫ້ນົມ ແລະ ລ້ຽງລູກໄດ້ຕາມປົກກະຕິ. ແຕ່ໃນຄົນທີ່ມີບັນຫາທໍ່ນໍ້ານົມ ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນແກ້ໄຂຫົວນົມບອດເຂົ້າມາຊ່ວຍອີກທາງໜຶ່ງ.

3. ຫົວນົມບອດຂັ້ນຮຸນແຮງ ຄື ລັກສະນະຫົວນົມທີ່ຍຸບລົງໄປຢ່າງຖາວອນ, ບໍ່ສາມາດດຶງຂຶ້ນມາໄດ້. ສາເຫດຂອງອາການນີ້ຄື ທໍ່ນໍ້ານົມເກີດການດຶງໂຕຂົດຢູ່ດ້ານໃນ ເຮັດໃຫ້ແມ່ທີ່ມີຫົວນົມບອກລັກສະນະນີ້ ຈະບໍ່ສາມາດໃຫ້ນົມລູກໄດ້ ແຕ່ຍັງສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ດ້ວຍວິທີການຜ່າຕັດ.

ບັນຫາຫົວນົມບອດໃນແມ່ລູກອ່ອນ

ແມ່ມືໃໝ່ບາງຄົນມີຄວາມກັງວົນ ແລະ ບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າຕົນເອງຫົວນົມບອດຫຼືບໍ່ ເຊິ່ງວິທີການກວດສອບງ່າຍໆຄື ລອງໃຊ້ນິ້ວໂປ້ ແລະ ນິ້ວຊີ້ ຄີບຫົວນົມອອກມາ ຖ້າຫາກຫົວນົມສາມາດເດ່ຂຶ້ນມາສະແດງວ່າຫົວນົມປົກກະຕິ ແຕ່ຫາກບໍ່ເດ່ອອກມາຈະເອີ້ນວ່າຫົວນົມແບນ ແລະ ຖ້າຫົດກັບຄືນເຂົ້າໄປດ້ານໃນກໍຈະເອີ້ນວ່າຫົວນົມບອດ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຫົວນົມບອດກໍບໍ່ແມ່ນບັນຫາຮ້າຍແຮງແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະເຮົາຍັງສາມາດໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ວິທີທາງການແພດເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແກ້ໄຂ ເຊິ່ງແມ່ລູກອ່ອນຍັງສາມາດລ້ຽງລູກໄດ້ປົກກະຕິເພາະບັນຫາຂອງຫົວນົມທັງໝົດນີ້ລ້ວນເປັນຄວາມຜິດປົກກະຕິພາຍນອກ, ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ປະລິມານຂອງນໍ້ານົມ.

ວິທີແກ້ໄຂຫົວນົມບອດ

1. ວິທີຈິ້ມ, ກົດ, ແຍກ ເລີ່ມຈາກໃຊ້ນິ້ວຊີ້ທັງ 2 ເບື້ອງແຕະດ້ານຂ້າງຂອງຫົວນົມ ຈາກນັ້ນກົດນິ້ວທັງ 2 ລົງໄປ ແລ້ວດຶງແຍກຫົວນົມອອກດ້ານຂ້າງແລ້ວປ່ອຍກັບຄືນໄປບ່ອນເກົ່າ, ເຮັດຊໍ້າ 2-3 ຄັ້ງ.

2. ວິທີບີບ, ດຶງ, ປ່ອຍ ໃຊ້ນິ້ວໂປ້ ແລະ ນິ້ວຊີ້ຄີບບໍລິເວນຫົວນົມໄວ້, ຈາກນັ້ນດຶງຫົວນົ້ມຂຶ້ນມາຄ່ອຍໆ ເຮັດຕິດຕໍ່ກັນ 2-3 ຄັ້ງ.

3. ໝັ່ນດຶງຂະນະອາບນໍ້າ. ວິທີການທີ 2 ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຂະນະອາບນໍ້າ ແລະ ໝັ່ນເຮັດເປັນປະຈຳທຸກມື້ ເພື່ອຊ່ວຍລົດການສ້າງພັງຜືດທີ່ດຶງຈ່ອງຫົວນົມຢູ່.

4. ບີບເຕົ້ານົມ ເພື່ອກະຕຸ້ນການສ້າງຫົວນົມ. ວິທີນີ້ເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ບີບເຕົ້ານົມທັງ 2 ເບື້ອງເຂົ້າໄປຫາກັນຢູ່ທາງກາງ. ຈາກນັ້ນໃຊ້ນິ້ວມືຄີບຫົວນົມຂຶ້ນມາ, ໃຫ້ເຮັດປະຈຳຢ່າງໜ້ອຍ 20 ຄັ້ງ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຫົວນົມທີ່ບອດເດ່ຂຶ້ນມາໄດ້ ແຕ່ກໍເປັນວິທີທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນພໍສົມຄວນ.

5. ກະຕຸ້ນຫົວນົມ. ວິທີນີ້ຈະໃຊ້ນິ້ວມືທັງ 2 ເບື້ອງ ຈັບບໍລິເວນຫົວນົມແລ້ວໝຸນໄປດ້ານຊ້າຍຂວາຄ່ອຍໆ ຕິດຕໍ່ກັນ 30 ວິນາທີ. ສຳລັບແມ່ລູກອ່ອນທີ່ກຳລັງໃຫ້ນົມລູກ ຫຼັງຈາກເຮັດວິທີນີ້ແລ້ວ ໃຫ້ນຳເອົາຜ້າເຢັນມາວາງໄວ້ທີ່ເຕົ້ານົມ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຫົວນົມເດ່ອອກມາ.

6. ໃຊ້ເຄື່ອງປໍ້ານົມ. ການໃຊ້ເຄື່ອງປໍ້ານົມເປັນວິທີການທີ່ໃຫ້ແຮງດຶງເຂົ້າໄປຈາກທາງກາງຂອງຫົວນົມ ສາມາດຊ່ວຍສະຫຼາຍພັງຜືດທີ່ດຶງຈ່ອງຫົວນົມໄດ້.

7. ໃຊ້ອຸປະກອນກົດລານນົມ ເຊິ່ງມີລັກສະນະເປັນພລາສຕິກ 2 ຊັ້ນ ເປັນຮູບວົງມົນມີຮູທາງກາງ. ອຸປະກອນນີ້ຈະຊ່ວຍນວດຜິວບໍລິເວນເຕົ້ານົມເພື່ອເພີ່ມຄວາມອ່ອນນຸ້ມໃຫ້ລານນົມ ເຮັດໃຫ້ຫົວນົມເດ່ອອກມາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ບັນຫາຫົວນົມບອດ ບໍ່ແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້, ແມ່ລູກອ່ອນມືໃໝ່ທັງຫຼາຍຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ແລະ ໝັ້ນໃຈໄດ້ເລີຍວ່າລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບນໍ້ານົມຂອງທ່ານໃນປະລິມານທີ່ພຽງພໍແນ່ນອນ ເຖິງວ່າແມ່ຈະມີບັນຫາຫົວນົມບອດກໍຕາມ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ