ວັນເສົາ ທີ 29 ກຸມພາ 2020

ລະວັງ ເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດ "ໂຟມ-ປຼາສະຕິກ" ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈ-ລະບົບຫາຍໃຈ

ລະວັງ ເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດ "ໂຟມ-ປຼາສະຕິກ" ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈ-ລະບົບຫາຍໃຈ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ປັດຈຸບັນ ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະມົນລະພິດທີ່ເກີດຈາກກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງມະນຸດກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກທົ່ວໂລກ. ສຳລັບໃນລາວເຮົາເອງ ກໍມີຫຼາຍພາກສ່ວນອອກມາປຸກລະດົມໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ເຖິງຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຈາກການກະທຳຂອງມະນຸດ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມກໍຍັງພົບເຫັນວ່າຄວາມໃສ່ໃຈຕໍ່ກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຄົນທົ່ວໄປຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ບໍ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ ໂດຍສະເພາະການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ໂດຍສະເພາະຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ການເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອ ເຊິ່ງສ້າງມົນລະພິດອອກສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ.

ສຳລັບການເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອໃນບໍລິເວນບ້ານເຮືອນ ອາດເປັນຄວາມຄຸ້ນເຄີຍຂອງຄົນທົ່ວໄປ ເຊິ່ງມັກພົບຫຼາຍໃນເຂດຊົນນະບົດ ເນື່ອງຈາກຍັງບໍ່ທັນມີບໍລິການຈັດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ. ຂີ້ແນວໃດກໍຕາມ ໃນເຂດຕົວເມືອງກໍຍັງພົບເຫັນວ່າມີການເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ ເຖິງວ່າຈະມີບໍລິການຈັດເກັບຈາກທາງເທດສະບານ ເຊິ່ງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເຜົາສ່ວນໃຫຍ່ກໍເປັນເສດໃບໄມ້, ເສດເຈ້ຍ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອປຼາສະຕິກ.

ຫຼາຍຄົນອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າ ການເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອນັ້ນ ຈະປ່ອຍສານເຄມີຫຼາຍຊະນິດອອກມາໂດຍບໍ່ມີຂະບວນການບຳບັດແຕ່ຢ່າງໃດ ໂດຍສານເຫຼົ່ານັ້ນຈະແພ່ກະຈາຍເຂົ້າໄປໃນບ້ານເຮືອນ ແລະ ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ ຮວມທັງປົນເປື້ອນໃນດິນ ແລະ ແຫຼ່ງນໍ້າ. ຄົນເຮົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການສູບດົມເອົາຄວັນເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປ, ການດື່ມນໍ້າ ແລະ ກິນອາຫານທີ່ປົນເປື້ອນສານເຫຼົ່ານັ້ນ.

ຂໍ້ມູນລະບຸວ່າ ສານພິດທີ່ເກີດຈາກການເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດໂຟມ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ອຍກາສສະໄຕຣີນ (Styrene) ເຊິ່ງສາມາດດູດຊຶມຜ່ານຜິວໜັງ ແລະ ປອດໄດ້. ຫາກໄດ້ຮັບສານສະໄຕຣີນໃນລະດັບທີ່ສູງ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຕາ ແລະ ຖ້າໄດ້ຮັບເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານ ຈະມີຜົນຕໍ່ລະບົບປະສາດສູນກາງ ເຮັດໃຫ້ປວດຫົວ, ອ່ອນເພຍ, ອ່ອນແອ ແລະ ເກີດພາວະຊຶມເສົ້າ.

ສ່ວນການເຜົາປຼາສະຕິກປະເພດພີວີຊີ (PVC) ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ອຍກາສໄດອັອກຊິນ (Dioxin) ເຊິ່ງເປັນພິດຕໍ່ລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນ, ເປັນສານກໍ່ມະເຮັງ ແລະ ລົບກວນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຮໍໂມນ, ສາມາດສະສົມໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຖ່າຍທອດຈາກແມ່ໄປສູ່ລູກໄດ້ຜ່ານທາງສາຍແຮ່.

ພ້ອມນີ້ການສູດດົມເອົາຄວັນຈາກການເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອ ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງການເປັນພະຍາດຫົວໃຈ, ພະຍາດລະບົບຫາຍໃຈ ເຊັ່ນ: ພະຍາດຫືດ ແລະ ເປັນສາເຫດຂອງການເກີດຜື່ນ, ປວດຮາກ, ປວດຫົວ, ທຳລາຍລະບົບປະສາດ, ຕັບ, ໄຕ, ລະບົບສືບພັນ ເປັນຕົ້ນ.

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນວິທີຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍສານພິດຈາກການເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຮັດໄດ້:

1) ຫ້າມເຜົາປຼາສະຕິກ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອພາຍໃນເຮືອນ ຫຼື ບໍລິເວນເຮືອນ ເຊິ່ງຈະເັຮດໃຫ້ເກີດສານພິດທີ່ກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບແກ່ຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສໃກ້ຄຽງ ພ້ອມທັງຍັງສ້າງຄວາມລຳຄານໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນ.

2) ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ ໂດຍສະເພາະຂີ້ເຫຍື້ອປຼາສະຕິກ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ອອກຈາກຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຕ້ອງນຳໄປກຳຈັດ ໂດຍອາດນຳເອົາໄປຂາຍໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນ, ຜູ້ທີ່ຮັບຊື້ ຫຼື ນຳກັບໄປໃຊ້ໃໝ່.

3) ຫຼຸດການນຳໃຊ້ຖົງປຼາສະຕິກ, ບໍ່ໃຊ້ພາຊະນະບັນຈຸອາຫານປະເພດກ່ອງໂຟມ ຫຼື ຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ບັນຈຸພັນທີ່ມີພີວີຊີເປັນອົງປະກອບ ເຊິ່ງປ່ອຍສານພິດໄດ້ຫາກນຳມາເຜົາ.

4) ຊື້ສິນຄ້າທີ່ໃຊ້ບັນຈຸພັນທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ ເຊັ່ນ: ຈອກ, ກວດແກ້ວ ເປັນຕົ້ນ.

5) ຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດເສດອາຫານ, ເສດໃບໄມ້ ແລະ ກິ່ງໄມ້ ສາມາດນຳເອົາໄປເຮັດຝຸ່ນ ເພື່ອຫຼຸດການກຳຈັດດ້ວຍການເຜົາໃນບໍລິເວນເຮືອນ.

Advertisement Replay Ad
"ນໍ້າຕົກຕາດແຊພະ" ແຂວງອັດຕະປື ສະຖານທີ່ທໍາມະຊາດທີ່ກໍາລັງເລັ່ງປັບປຸງ

"ນໍ້າຕົກຕາດແຊພະ" ແຂວງອັດຕະປື ສະຖານທີ່ທໍາມະຊາດທີ່ກໍາລັງເລັ່ງປັບປຸງ

ໄປຊຽງຂວາງຢ່າພາດໄປທ່ຽວ “ຕາດຄາ” ຕາດທີ່ມີຄວາມສູງ ແລະ ຄວາມສວຍງາມທີ່ສຸດຂອງແຂວງ

ໄປຊຽງຂວາງຢ່າພາດໄປທ່ຽວ “ຕາດຄາ” ຕາດທີ່ມີຄວາມສູງ ແລະ ຄວາມສວຍງາມທີ່ສຸດຂອງແຂວງ

ນິສສັນ ນາວາຣ່າ (Nissan Navara) ກັບນະວັດຕະກຳດີໆ ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້

ນິສສັນ ນາວາຣ່າ (Nissan Navara) ກັບນະວັດຕະກຳດີໆ ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້

ເຊີນພໍ່ແມ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຟຣີ "ເຄັດລັບການສ້າງທັກສະສະໝອງ & ການລ້ຽງລູກເຊີງບວກ" 29 ກຸມພານີ້

ເຊີນພໍ່ແມ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຟຣີ "ເຄັດລັບການສ້າງທັກສະສະໝອງ & ການລ້ຽງລູກເຊີງບວກ" 29 ກຸມພານີ້

ຮູ້ຈັກ ບລັອກເກີ ຄູ່ຫູ-ຄູ່ໃຈ ຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ The Journey Road ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ບ່ອນທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງ

ຮູ້ຈັກ ບລັອກເກີ ຄູ່ຫູ-ຄູ່ໃຈ ຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ The Journey Road ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ບ່ອນທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງ

ຮູ້ຈັກເຊື້ອ “HPV” ໂຕການຮ້າຍທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ “ມະເຮັງປາກມົດລູກ”

ຮູ້ຈັກເຊື້ອ “HPV” ໂຕການຮ້າຍທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ “ມະເຮັງປາກມົດລູກ”

4 ວິທີ “ຄຸມກຳເນີດແບບຜິດໆ” ທີ່ປ້ອງກັນການ “ຖືພາ” ບໍ່ໄດ້

4 ວິທີ “ຄຸມກຳເນີດແບບຜິດໆ” ທີ່ປ້ອງກັນການ “ຖືພາ” ບໍ່ໄດ້

ໄຂຂໍ້ສົງໄສ “ເຄື່ອງເປົ່າມື” ໃນຫ້ອງນໍ້າ ສາມາດຂ້າໄວຣັດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຫຼືບໍ່

ໄຂຂໍ້ສົງໄສ “ເຄື່ອງເປົ່າມື” ໃນຫ້ອງນໍ້າ ສາມາດຂ້າໄວຣັດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຫຼືບໍ່

ບັນຍາກາດ ຕະຫຼາດຍ້ອນຍຸກ ໃນງານການກຸສົນຕໍານານຊາວໜຸ່ມດອກໄມ້ແດງ 22-29 ກຸມພາ 2020 ນີ້

ບັນຍາກາດ ຕະຫຼາດຍ້ອນຍຸກ ໃນງານການກຸສົນຕໍານານຊາວໜຸ່ມດອກໄມ້ແດງ 22-29 ກຸມພາ 2020 ນີ້

“ເຈັບທ້ອງ ຫຼັງມີເພດສຳພັນ” ເປັນສັນຍານບອກອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່?

“ເຈັບທ້ອງ ຫຼັງມີເພດສຳພັນ” ເປັນສັນຍານບອກອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່?

ໝາກໄມ້ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວໃສສຸຂະພາບດີ

ໝາກໄມ້ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວໃສສຸຂະພາບດີ

ລວມໄອເດຍໃສ່ຊຸດກະໂປ່ງສຳລັບແມ່ຖືພາ ແລະ ສາວອວບ ໃຫ້ເບິ່ງຈ່ອຍລົງ-ຫຸ່ນດີ

ລວມໄອເດຍໃສ່ຊຸດກະໂປ່ງສຳລັບແມ່ຖືພາ ແລະ ສາວອວບ ໃຫ້ເບິ່ງຈ່ອຍລົງ-ຫຸ່ນດີ

ໄອເດຍມັດຜົມແບບງ່າຍໆ ເໝາະກັບວັນທີ່ຢາກສະບາຍໆ

ໄອເດຍມັດຜົມແບບງ່າຍໆ ເໝາະກັບວັນທີ່ຢາກສະບາຍໆ

ຈຸດຊົມວິວ The Rock Viewpoint ພູຜາມ່ານ ບ່ອນທ່ຽວທີ່ໜ້າໄປເຊັກອິນ ໃນປີ 2020

ຈຸດຊົມວິວ The Rock Viewpoint ພູຜາມ່ານ ບ່ອນທ່ຽວທີ່ໜ້າໄປເຊັກອິນ ໃນປີ 2020

ຜົນວິໄຈພົບ ການດົມກິ່ນກາຍຂອງ “ຄົນຮັກ” ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼັບສະບາຍ ແລະ ຫຼັບດີຍິ່ງຂຶ້ນ

ຜົນວິໄຈພົບ ການດົມກິ່ນກາຍຂອງ “ຄົນຮັກ” ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼັບສະບາຍ ແລະ ຫຼັບດີຍິ່ງຂຶ້ນ

ຮູ້ຫຼືຍັງ? ຜົນກະທົບຂອງການ “ສູບຢາ” ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າການທຳຮ້າຍປອດ

ຮູ້ຫຼືຍັງ? ຜົນກະທົບຂອງການ “ສູບຢາ” ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າການທຳຮ້າຍປອດ

ບັນຍາກາດ ແຫ່ຊ້າງເຜືອກເຂົ້າເມືອງ ໃນງານບຸນຊ້າງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ບັນຍາກາດ ແຫ່ຊ້າງເຜືອກເຂົ້າເມືອງ ໃນງານບຸນຊ້າງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ເປັນ “ປະຈຳເດືອນ” 2 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ຜິດປົກກະຕິຫຼືບໍ່?

ເປັນ “ປະຈຳເດືອນ” 2 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ຜິດປົກກະຕິຫຼືບໍ່?

ທ່ຽວຖ້ຳພະເຈົ້າສິງຄຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສັກກາລະບູຊາພະເຈົ້າສິ່ງສັກສິດ

ທ່ຽວຖ້ຳພະເຈົ້າສິງຄຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສັກກາລະບູຊາພະເຈົ້າສິ່ງສັກສິດ

ລວມໄອເດຍ ຊົງຜົມສັ້ນ-ພຽງບ່າ ສຳລັບສາວໆ ຕັດແລ້ວຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າເດັກລົງ

ລວມໄອເດຍ ຊົງຜົມສັ້ນ-ພຽງບ່າ ສຳລັບສາວໆ ຕັດແລ້ວຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າເດັກລົງ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ