ວັນເສົາ ທີ 6 ມິຖຸນາ 2020

ລາວເອົາໃຈປະຕິບັດເປົ້າໝາຍເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ສຸມໃສ່ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

ລາວເອົາໃຈປະຕິບັດເປົ້າໝາຍເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ສຸມໃສ່ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ 2019 ໄດ້ເປີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 26 ພະຈິກ 2019 ທີ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ຄຳຂັນ ຈັນທະວີສຸກ ເຈົ້າແຂວງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຊາຣ່າ ຊິກເກັນເນສ ຜຸ້ປະສານງານ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສ ປປ ລາວ ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ເອົາ ໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຂອງ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ໂດຍສະເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ 18 ຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການເກັບກູ້ ເພື່ອສຸມໃສ່ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ ການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC), ກໍ່ຈະໄດ້ຖືກປະເມີນເປັນຄັ້ງທີ່ສອງໃນປີ 2021, ຖ້າຫາກວ່າຜ່ານການປະເມີນກໍ່ຈະສາມາດປະກາດຫຼຸດພົ້ນອອກໄດ້ໃນປີ 2024. ປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ສາມາດບັນລຸໄດ້ 2 ໃນ 3 ເງື່ອນໄຂຕາມມາດຖານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຄື: ລວມຍອດລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ (GNI) ແລະ ດັດສະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI), ສໍາລັບດັດສະນີຄວາມບອບບາງດ້ານເສດຖະກິດ (EVI) ຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມມາດຖານ. ໜຶ່ງໃນສາເຫດແມ່ນ ລັດຖະບານ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຫັນງົບປະມານປົກກະຕິໄປສູ່ການແກ້ໄຂໄພພິບັດ ແລະ ເລັ່ງປັບປຸງ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ຖືກທໍາລາຍ ໃຫ້ກັບມານໍາໃຊ້ໄດ້ປົກກະຕິໂດຍໄວ.

ທ່ານ ຄຳຂັນ ຈັນທະວີສຸກ, ກ່າວວ່າ: ວຽກງານຂອງຂັ້ນແຂວງ ແມ່ນສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃນ 9 ເດືອນ ປະຈຳປີ 2019 ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ການກະກຽມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ VIII (2021-2025) ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ນາງ ຊາຣ່າ ຊິກເກັນເນສ ຜູ້ປະສານງານ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ: ການເພີ່ມທະວີການເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ດີ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ, ການຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງຈາກການເກີດໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC).

ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ 2019 ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ປະຈຳປີ 2019, ແຜນບູລິມະສິດສຳລັບປີ 2020 ແລະ ການກະກຽມສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 05 ປີ ຄັ້ງທີ IX.

ນອກຈາກນີ້, ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຜົນ ຂອງການປຶກສາຫາລືກຸ່ມສົນທະນາຕ່າງໆ ຂອງ ວັນທີ 25 ພະຈິກ 2019 ໃນ 04 ຂົງເຂດທີ່ບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງຂະແໜງການຕ່າງໆໄດ້ນໍາສະເໜີຕົ້ນຕໍ ຄື: ໃນຂົງເຂດຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບການເປັນປະ ເທດດ້ອຍພັດທະນາ ກອງປະຊຸມໄດ້ນໍາສະເໜີຂົງເຂດທີ່ທາງພາກລັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການວາງແຜນທີ່ເປັນແຜນງານໄລຍະຍາວ ທີ່ສອດຄ່ອງແຜນງົບປະມານ ປັບ ປຸງກົນໄກການການຮ່ວມມືທີ່ມີທຸກພາກສ່ວນ ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສູ້ຊົນລະດົມທຶນ ແລະ ນໍາໃຊ້ທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ. ຂົງເຂດການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຕ້ອງມີການພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ເຊື່ອມສານກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ການເປັນຄູ່ຮ່ວມຂອງການພັດທະນາ ແລະ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນແມ່ນສຳຄັນ ໃນການຈັດຕັ້ງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs), ເຄື່ອງມື ແລະ 8 ຫຼັກການຂອງ VDCAP ວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມເພື່ອການພັດທະນາ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຈັດຕັ້ງບັນດາແຜນງານ/ໂຄງການ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ສະເໜີເອົາວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດ ເປັນວຽກງານບູລິມະສິດ ເພື່ອເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ IX. ຂົງເຂດການເຊື່ອມສານວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 05 ປີ ຄັ້ງທີ IX, ລວມທັງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ ຂອງ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ ທີ່ຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີຂອດການປະສານງານໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວ ພ້ອມທັງສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະ ເພາະລະບົບນິເວດຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ້, ຄະນະປະທານ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງໝົດ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນ ຈາກມະຫາວີທະຍາໄລສຸພານຸວົງ, ວິທະຍາໄລການເງິນພາກເໜືອ ແລະ ວິທະຍາໄລ ວິທະ ຍາສາດ ແລະ ສຸຂະພາບ ຫຼາຍກ່ວາ 60 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າທ່ຽວຊົມງານວາງສະແດງຜົນສໍາເລັດຂອງການພັດທະນາ ເພື່ອເປັນການຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2019.

Advertisement Replay Ad
"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ