ວັນອາທິດ ທີ 8 ທັນວາ 2019

ຄະນະປະຈໍາ ສພຊ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍວຽກງານ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ

ຄະນະປະຈໍາ ສພຊ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍວຽກງານ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ

ໃນວາລະດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8, ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມບາງວຽກງານ ແລະ ມາດຕະການດັ່ງນີ້:

  • ວິໄຈຕົວເລກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2019 ສົມທຽບໃສ່ຕົວເລກຄາດໝາຍຂອງແຜນການ 5 ປີ ເພື່ອມີຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນໃນການກໍານົດແຜນ ປີ 2020, ພ້ອມຄົ້ນຄວ້າແຫຼ່ງເຕີບໂຕໃໝ່ ເພື່ອຮັບປະກັນການບັນລຸເປົ້າໝາຍກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງສູງຕາມວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030.
  • ຄົ້ນຄວ້າບັນດາປັດໄຈ ທີ່ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດ ເພື່ອຮັບປະກັນອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງຍອດລວມມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນລະດັບ 6.5%, ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າຄືນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ ເປັນຕົ້ນ ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ.
  • ເອົາໃຈໃສ່ດຶງດູດ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ໂດຍສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ.
  • ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ເປັນຕົ້ນ: ເຂົ້າ, ພືດຜັກ, ຊີ້ນ, ປາ, ໄກ່ ແລະ ໄຂ່ ໃຫ້ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງ.
  • ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການກວດກາ ຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ທີ່ປະຊາຊົນສາມາດຜະລິດໄດ້ໃຫ້ມີຄວາມເດັດຂາດ.
  • ຄົ້ນຄວ້າປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ທີ່ຖືກຜົົນກະທົບຈາກອຸທົກກະໄພ ທີ່ຜົນລະປູກ ແລະ ສັດລ້ຽງ ເສຍຫາຍດ້ວຍການຍົກເວັ້ນການເກັບພັນທະອາກອນ, ຫຼຸດລາຄາກະແສໄຟຟ້າ, ເລື່ອນການຊໍາລະຕົ້ນທຶນ, ດອກເບ້ຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ພ້ອມກໍານົດນະໂຍບາຍ, ວິທີການ, ມາດຕະການ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າທີ່ມີຕະຫຼາດສົ່ງອອກ, ຈັດສັນງົບປະມານແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ເພື່ອຮັບປະກັນການຜະລິດລະດູແລ້ງໃຫ້ທັນຕາມລະດູການ, ພ້ອມທັງຈັດສັນງົບປະມານເຂົ້າໃສ່ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ເພີ່ມທະວີການປະສານສົບທົບ ລະຫວ່າງຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍໃນຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ລໍາເລັດ ເປັນຕົ້ນການສ້າງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງ, ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຮອບດ້ານ, ການສ້າງເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ລວມທັງການປະຕິບັດການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາຢ່າງຍຸຕິທໍາ ແລະ ທັນເວລາ.

ເອົາໃຈໃສ່ຈັດສັນງົບປະມານເຂົ້າໃສ່ໂຄງການປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ຕາມແມ່ນໍ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງຊາດ ແລະ ວຽກງານພັດທະນາຊາຍແດນ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາເຂດນໍ້າແດນດິນ ແລະ ອະທິປະໄຕຂອງຊາດ, ຊີ້ນໍາບັນດາຂະແໜງການໃນເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ, ກໍານົດມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງບໍ່ບັນລຸ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງຖົດຖອຍ, ພ້ອມທັງມີກົນໄກຊຸກຍູ້ຕິດຕາກວດກາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນປົກກະຕິ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ. ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງອັດຕາເງິນເຟີ້, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ຄວບຄຸມປະລິມານ M2 ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ, ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ, ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງກະແສລາຍຮັບເງິນຕາທີ່ໄດ້ຈາກການສົ່ງອອກ ເປັນຕົ້ນ ລາຍຮັບຈາການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ຄຸ້ມຄອງຮ້ານແລກປ່ຽນ ແລະ ການແລກປ່ຽນເງິນຕານອກລະບົບ, ຈໍາກັດການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຟຸມເຟືອຍ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ພ້ອມນີ້ລັດຄວນສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ຊີ້ນໍາກະຊວງ ແລະ ອົງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ໂຄສະນາເຜີນແຜ່ກົດໝາຍ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້, ພ້ອມທັງເປັນເຈົ້າການໃນການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການສ້າງ ແລະ ປັັບປຸງກົດໝາຍ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

(ໄກ່ແຈ້)

Advertisement Replay Ad
ຂາວດັ່ງຫິມະ! ຊຽງຂວາງອຸນຫະພູມແຕະ 0 ອົງສາ ໜາວສະທ້ານຈົນນໍ້າຄ້າງແຂງປົກຫຸ້ມໄປທົ່ວ

ຂາວດັ່ງຫິມະ! ຊຽງຂວາງອຸນຫະພູມແຕະ 0 ອົງສາ ໜາວສະທ້ານຈົນນໍ້າຄ້າງແຂງປົກຫຸ້ມໄປທົ່ວ

ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດຈົບງາມ

ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດຈົບງາມ

'ດາວສຸກ' ອາດເຄີຍມີສະພາບເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ການຢູ່ອາໄສຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

'ດາວສຸກ' ອາດເຄີຍມີສະພາບເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ການຢູ່ອາໄສຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

ສະພາແຫ່ງຊາດຜ່ານ 2 ຮ່າງມະຕິສໍາຄັນ ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 8

ສະພາແຫ່ງຊາດຜ່ານ 2 ຮ່າງມະຕິສໍາຄັນ ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 8

3 ດ່ານພາສີສາກົນ ຈະລອງນຳໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ

3 ດ່ານພາສີສາກົນ ຈະລອງນຳໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ

ລູກສາວອະດີດຜູ້ນຳເກົາຫຼີໃຕ້ ຟ້ອງຢ່າຮ້າງແບ່ງສິນສົມສ້າງ 1.2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ

ລູກສາວອະດີດຜູ້ນຳເກົາຫຼີໃຕ້ ຟ້ອງຢ່າຮ້າງແບ່ງສິນສົມສ້າງ 1.2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ

ສາວເມກາ ອາຍຸ 20 ປີ ມີສາມີ 4 ຄົນ ຢູ່ກິນຢ່າງອົບອຸ່ນ ຫຼ້າສຸດຖືພາແລ້ວກຽມພ້ອມຊ່ວຍກັນລ້ຽງລູກ

ສາວເມກາ ອາຍຸ 20 ປີ ມີສາມີ 4 ຄົນ ຢູ່ກິນຢ່າງອົບອຸ່ນ ຫຼ້າສຸດຖືພາແລ້ວກຽມພ້ອມຊ່ວຍກັນລ້ຽງລູກ

ນາຍົກອັງກິດ ຈັບສະມາດໂຟນ “ຫົວເຫວີຍ” ຂຶ້ນມາເຊລຟີ້ ແຕ່ກ່ອນໜ້ານີ້ຂູ່ວ່າຈະ “ແບນ”

ນາຍົກອັງກິດ ຈັບສະມາດໂຟນ “ຫົວເຫວີຍ” ຂຶ້ນມາເຊລຟີ້ ແຕ່ກ່ອນໜ້ານີ້ຂູ່ວ່າຈະ “ແບນ”

ຍີ່ປຸ່ນຊ່ວຍເຫຼືອ 470 ລ້ານກີບ ປັບປຸງການສຶກສາໃຫ້ເດັກນ້ອຍຊົນເຜົ່າຢູ່ລາວ

ຍີ່ປຸ່ນຊ່ວຍເຫຼືອ 470 ລ້ານກີບ ປັບປຸງການສຶກສາໃຫ້ເດັກນ້ອຍຊົນເຜົ່າຢູ່ລາວ

ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດສະເໜີໃຫ້ ສພຊ ແລະ ສພຂ ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ດຳເນີນການ-ແກ້ໄຂບາງບັນຫາ

ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດສະເໜີໃຫ້ ສພຊ ແລະ ສພຂ ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ດຳເນີນການ-ແກ້ໄຂບາງບັນຫາ

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນສະບັບປັບປຸງ ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນສະບັບປັບປຸງ ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ປັບປຸງທັກສະການອ່ານຂອງເດັກນ້ອຍລາວ

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ປັບປຸງທັກສະການອ່ານຂອງເດັກນ້ອຍລາວ

“ຄິມ ຈອງອຶນ” ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ຂີ່ມ້າຂາວຂຶ້ນພູ ລະນຶກເຖິງບັນພະບຸລຸດ

“ຄິມ ຈອງອຶນ” ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ຂີ່ມ້າຂາວຂຶ້ນພູ ລະນຶກເຖິງບັນພະບຸລຸດ

ຫາລື ວຽກງານການເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ

ຫາລື ວຽກງານການເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ

ສົ່ງເສີມການຮຽນພາສາເກົາຫຼີ ເປັນພາສາທີ 2 ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ມີເງື່ອນໄຂຢູ່ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ

ສົ່ງເສີມການຮຽນພາສາເກົາຫຼີ ເປັນພາສາທີ 2 ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ມີເງື່ອນໄຂຢູ່ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ

ມອບເງິນຊົດເຊີຍງວດທີ 5-6 ໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຂດແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ມອບເງິນຊົດເຊີຍງວດທີ 5-6 ໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຂດແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ເມືອງໄຊບູລີ ສະຫວັນນະເຂດ ທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ລັກລອບນຳເຂົ້າ

ເມືອງໄຊບູລີ ສະຫວັນນະເຂດ ທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ລັກລອບນຳເຂົ້າ

ສາລະວັນສະຫຼຸບການແກ້ໄຂໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ພົບເສຍຫາຍກວ່າ 730 ຕື້ກີບ

ສາລະວັນສະຫຼຸບການແກ້ໄຂໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ພົບເສຍຫາຍກວ່າ 730 ຕື້ກີບ

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 4 ທັນວາ 2019 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 4 ທັນວາ 2019 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ທົ່ວປະເທດອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ 1-3 ອົງສາ ອາກາດໜາວເຢັນ ແລະ ມີໝອກປົກຫຸ້ມໃນຕອນເຊົ້າ

ທົ່ວປະເທດອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ 1-3 ອົງສາ ອາກາດໜາວເຢັນ ແລະ ມີໝອກປົກຫຸ້ມໃນຕອນເຊົ້າ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ