ວັນອາທິດ ທີ 8 ທັນວາ 2019

ນາຍົກຊີ້ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ເກີດຈາກຫຼາຍປັດໄຈ

ນາຍົກຊີ້ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ເກີດຈາກຫຼາຍປັດໄຈ

ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2019 ບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ເຊິ່ງບັນລຸພຽງ 6.4% ຄາດໝາຍ ແມ່ນ 6.7% ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ ບັນລຸ 2,677 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 23 ລ້ານກີບ ຄາດໝາຍແມ່ນ 2,726 ໂດລາຫຼື ປະມານ 24 ລ້ານກີບ ເຊິ່ງສາເຫດສໍາຄັນສ່ວນໜຶ່ງ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຍ້ອນໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ, ພະຍາດລະບາດ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ອື່ນໆ.

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ 2019 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ (ຫຼັກ 6) ວ່າ: ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຫຼາຍປັດໄຈ ເປັນຕົ້ນຂະແໜງການຜະລິດ ທີ່ເປັນພື້ນຖານໃນການສ້າງຖານລາຍຮັບທີ່ຍືນຍົງ ຍັງບໍ່ທັນຫຼາຍ ແລະ ຍັງບໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຢູ່ໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າລົງກ່ວາປີຜ່ານມາ, ສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດຍັງບໍ່ທັນສູງ ຍັງມີລັກສະນະທໍາມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດກະສິກໍາ ຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງບໍ່ທັນຂະຫຍາຍຕົວດີ ແລະ ບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ແລະ ສິນຄ້າຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທັງເຮັດ ໃຫ້ເງິນຕາໄຫຼອອກຕ່າງປະເທດ ທີ່ບໍ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້, ການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ ເປັນວຽກງານທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ທັງໄດ້ກໍານົດເປົ້າໝາຍບໍລິສັດ ທີ່ຈະປັບປຸງຊັດເຈນ ແຕ່ໃນພາກປະຕິບັດ ຍັງມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ ຍ້ອນມີບັນຫາສະສົມຊໍາເຮື້ອມາດົນ ແຕ່ຊອກຫາຊ່ອງທາງ ແກ້ໄຂນັ້ນ ຍັງບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ຊັກຊ້າແກ່ຍາວ ແລະ ບາງບໍລິສັດ ກໍາລັງຈົມເລິກເຂົ້າສູ່ຄວາມວິກິດໄດ້, ການແກ້ໄຂບັນຫາສະພາບແວດລ້ອມ ຂັ້ນຂອດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ ໃນການລົງທຶນ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຍັງບໍ່ທັນບຸກທະລຸແທ້.

ການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ປະເທດເຮົາ ໃນປີນີ້ ກໍຍັງບໍ່ທັນຄຶກຄັກ ແລະ ອາດບໍ່ບັນລຸຕາມ ຄາດຫມາຍຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ວາງໄວ້ ການເກັບລາຍຮັບຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ອາດບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການ ຍັງເປັນບັນຫາຕ້ອງແກ້ໄຂຕໍ່ໄປ, ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ ການຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນຍັງບໍ່ທັນພົ້ນເດັ່ນ ການລົງທຶນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເນັ້ນໃສ່ ແຕ່ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດເທົ່າທີ່ຄວນ, ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເງິນຕາ ຍັງບໍ່ທັນໜັກແໜ້ນ ເປັນຕົ້ນສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນມີການເໜັງຕີງແຮງສ່ວນຕ່າງ ລະຫວ່າງ ອັດຕາແລກປ່ຽນຕະຫຼາດ ແລະ ທະນາຄານ ຍັງຫຍັບຫ່າງຈາກກັນຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ທັນຖືກແກ້ໄຂຢ່າງຂາດໂຕ ເຊິ່ງສາເຫດແມ່ນຍ້ອນພື້ນຖານການຜະລິດພາຍໃນຂອງປະເທດບໍ່ເຂັ້ມແຂງ ນໍາເຂົ້າຫຼາຍກວ່າສົ່ງອອກ.

ສຳລັບ ວຽກຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍ ໃນໄລຍະທ້າຍປີ 2019 ລັດຖະບານ ຈະຊຸກຍູ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຢ່າງແຂງແຮງ ເພື່ອສືບຕໍ່ສູ້ຊົນປະຕິບັດ ບັນດາເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວ ໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນ ໂດຍຈະສຸມໃສ່ວຽກງານຕົ້ນຕໍຈໍານວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ ເລັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ລະດົມແຫຼ່ງດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ, ຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ຄົ້ນຄວ້າວິທີການເພີ່ມຄັງສໍາຮອງ, ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ, ຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ທີ່ຜະລິດໄດ້ພາຍໃນ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ຊົມໃຊ້ພາຍໃນ, ຊຸກຍູ້ການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ພາກທຸລະກິດ, ສົ່ງເສີມ SME ແລະ ການນໍາໃຊ້ກອງທຶນ SME ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ຂອງພາກທຸລະກິດ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນການ, ຊຸກຍູ້ໂຄງການໃໝ່ ປັບປຸງຕື່ມກົນໄກຜ່ານປະຕູດຽວ, ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແຂງແຮງ, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຟື້ນຟູຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ ໃນຂົງເຂດສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທໍາ.

Advertisement Replay Ad
ຂາວດັ່ງຫິມະ! ຊຽງຂວາງອຸນຫະພູມແຕະ 0 ອົງສາ ໜາວສະທ້ານຈົນນໍ້າຄ້າງແຂງປົກຫຸ້ມໄປທົ່ວ

ຂາວດັ່ງຫິມະ! ຊຽງຂວາງອຸນຫະພູມແຕະ 0 ອົງສາ ໜາວສະທ້ານຈົນນໍ້າຄ້າງແຂງປົກຫຸ້ມໄປທົ່ວ

ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດຈົບງາມ

ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດຈົບງາມ

'ດາວສຸກ' ອາດເຄີຍມີສະພາບເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ການຢູ່ອາໄສຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

'ດາວສຸກ' ອາດເຄີຍມີສະພາບເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ການຢູ່ອາໄສຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

ສະພາແຫ່ງຊາດຜ່ານ 2 ຮ່າງມະຕິສໍາຄັນ ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 8

ສະພາແຫ່ງຊາດຜ່ານ 2 ຮ່າງມະຕິສໍາຄັນ ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 8

3 ດ່ານພາສີສາກົນ ຈະລອງນຳໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ

3 ດ່ານພາສີສາກົນ ຈະລອງນຳໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ

ລູກສາວອະດີດຜູ້ນຳເກົາຫຼີໃຕ້ ຟ້ອງຢ່າຮ້າງແບ່ງສິນສົມສ້າງ 1.2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ

ລູກສາວອະດີດຜູ້ນຳເກົາຫຼີໃຕ້ ຟ້ອງຢ່າຮ້າງແບ່ງສິນສົມສ້າງ 1.2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ

ສາວເມກາ ອາຍຸ 20 ປີ ມີສາມີ 4 ຄົນ ຢູ່ກິນຢ່າງອົບອຸ່ນ ຫຼ້າສຸດຖືພາແລ້ວກຽມພ້ອມຊ່ວຍກັນລ້ຽງລູກ

ສາວເມກາ ອາຍຸ 20 ປີ ມີສາມີ 4 ຄົນ ຢູ່ກິນຢ່າງອົບອຸ່ນ ຫຼ້າສຸດຖືພາແລ້ວກຽມພ້ອມຊ່ວຍກັນລ້ຽງລູກ

ນາຍົກອັງກິດ ຈັບສະມາດໂຟນ “ຫົວເຫວີຍ” ຂຶ້ນມາເຊລຟີ້ ແຕ່ກ່ອນໜ້ານີ້ຂູ່ວ່າຈະ “ແບນ”

ນາຍົກອັງກິດ ຈັບສະມາດໂຟນ “ຫົວເຫວີຍ” ຂຶ້ນມາເຊລຟີ້ ແຕ່ກ່ອນໜ້ານີ້ຂູ່ວ່າຈະ “ແບນ”

ຍີ່ປຸ່ນຊ່ວຍເຫຼືອ 470 ລ້ານກີບ ປັບປຸງການສຶກສາໃຫ້ເດັກນ້ອຍຊົນເຜົ່າຢູ່ລາວ

ຍີ່ປຸ່ນຊ່ວຍເຫຼືອ 470 ລ້ານກີບ ປັບປຸງການສຶກສາໃຫ້ເດັກນ້ອຍຊົນເຜົ່າຢູ່ລາວ

ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດສະເໜີໃຫ້ ສພຊ ແລະ ສພຂ ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ດຳເນີນການ-ແກ້ໄຂບາງບັນຫາ

ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດສະເໜີໃຫ້ ສພຊ ແລະ ສພຂ ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ດຳເນີນການ-ແກ້ໄຂບາງບັນຫາ

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນສະບັບປັບປຸງ ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນສະບັບປັບປຸງ ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ປັບປຸງທັກສະການອ່ານຂອງເດັກນ້ອຍລາວ

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ປັບປຸງທັກສະການອ່ານຂອງເດັກນ້ອຍລາວ

“ຄິມ ຈອງອຶນ” ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ຂີ່ມ້າຂາວຂຶ້ນພູ ລະນຶກເຖິງບັນພະບຸລຸດ

“ຄິມ ຈອງອຶນ” ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ຂີ່ມ້າຂາວຂຶ້ນພູ ລະນຶກເຖິງບັນພະບຸລຸດ

ຫາລື ວຽກງານການເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ

ຫາລື ວຽກງານການເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ

ສົ່ງເສີມການຮຽນພາສາເກົາຫຼີ ເປັນພາສາທີ 2 ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ມີເງື່ອນໄຂຢູ່ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ

ສົ່ງເສີມການຮຽນພາສາເກົາຫຼີ ເປັນພາສາທີ 2 ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ມີເງື່ອນໄຂຢູ່ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ

ມອບເງິນຊົດເຊີຍງວດທີ 5-6 ໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຂດແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ມອບເງິນຊົດເຊີຍງວດທີ 5-6 ໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຂດແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ເມືອງໄຊບູລີ ສະຫວັນນະເຂດ ທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ລັກລອບນຳເຂົ້າ

ເມືອງໄຊບູລີ ສະຫວັນນະເຂດ ທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ລັກລອບນຳເຂົ້າ

ສາລະວັນສະຫຼຸບການແກ້ໄຂໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ພົບເສຍຫາຍກວ່າ 730 ຕື້ກີບ

ສາລະວັນສະຫຼຸບການແກ້ໄຂໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ພົບເສຍຫາຍກວ່າ 730 ຕື້ກີບ

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 4 ທັນວາ 2019 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 4 ທັນວາ 2019 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ທົ່ວປະເທດອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ 1-3 ອົງສາ ອາກາດໜາວເຢັນ ແລະ ມີໝອກປົກຫຸ້ມໃນຕອນເຊົ້າ

ທົ່ວປະເທດອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ 1-3 ອົງສາ ອາກາດໜາວເຢັນ ແລະ ມີໝອກປົກຫຸ້ມໃນຕອນເຊົ້າ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ