ວັນພຸດ ທີ 1 ເມສາ 2020

ຄົນລາວເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດເຫດກວ່າ 1,000 ຄົນຕໍ່ປີ

ຄົນລາວເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດເຫດກວ່າ 1,000 ຄົນຕໍ່ປີ

ປະຊາກອນໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບວກກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຂອງຈໍານວນພາຫະນະ ຈິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບການສັນຈອນຕາມເສັ້ນທາງ, ລະບົບບໍ່ສາມາດຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ທີ່ໃຊ້ລົດ-ໃຊ້ຖະໜົນ, ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ຜູ້ຂັບຂີ່ຈໍານວນໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານໂຮງຮຽນສອນຂັບຂີ່; ບໍ່ປະຕິບັດກົດລະບຽບຈະລາຈອນຕະຫຼອດຮອດການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວນໍາໄປສູ່ການເກີດອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ເຮັດໃຫ້ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ ສະເລ່ຍຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນຕໍ່ປີ, ເທົ່າກັບການເສຍຊີວິດ 15 ຄົນ ຕໍ່ປະຊາກອນ 100,000 ຄົນຕໍ່ປີ.

ໜັງສືພິມຄວາມສະຫງົບລາຍງານວ່າ ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ປະທານຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ເປີດເຜີຍວ່າ:ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານ ມາ 2014-2018 ຈໍານວນຕົົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ສະເລ່ຍຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ ຕໍ່ປີ ຖ້າທຽບໃສ່ປະຊາກອນປະມານ 15 ຄົນຕໍ່ປະຊາກອນ 100,000 ຄົນ, ໃນນີ້ 80% ແມ່ນຊາວໜຸ່ມ, ໄວໝຸ່ມ; ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ທີ່ສາມາດອອກແຮງງານໄດ້ ເຊິ່ງຕົວເລກດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜົນເສຍຫາຍຈາກການເກີດອຸບັດຕິເຫດເປັນບັນຫາກົດໜ່ວງໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຊາດ ຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ. ການເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນຕໍ່ປີ ເຊິ່ງເປັນຕົວເລກທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວເກີດມາຈາກຫຼາຍສາເຫດທີສໍາຄັນຕໍ່ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂງໃນຫຼາຍໆດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລະບົບກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງພຽງພໍບໍ່ວ່າໃນ ເລື່ອງໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ ຫຼື ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນອະນາຄົດກໍຄືຂອງປອດໄພຂອງຍານພາຫະນະ; ຍັງບໍ່ທັນລົງທຶນຢ່າງພຽງພໍເຂົ້າ ໃນບັນຫາຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ແລະ ສິ່ງທີ່ໄດ້ລົງທຶນຜ່ານກອງທຶນທາງ ກໍຍັງບໍ່ທັນນໍາໄປສູ່ການດໍາເນີນງານທີ່ດີຂຶ້ນ, ເກືອບທຸກໆອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນທາງຖະໜົນທີ່ນໍາໄປສູ່ການເສຍຊີວິດຍັງບໍ່ທັນມີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ພຽງພໍສໍາລັບອຸບັດຕິເຫດທີ່ເສຍຊີວິດ ແລະ ບໍ່ມີຖານຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຼນິກທີ່ສາມາດຄົ້ນຫາ ເພື່ອໄປວິເຄາະເຖິງສາເຫດຂອງການເກີດອຸບັດຕິເຫດ. ນອກນີ້, ຍັງບໍ່ໄດ້ກວດສອບບັນຫາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ການໃສ່ໜວກກັນກະທົບເມົາແລ້ວຂັບ ແລະ ຂັບໄວ ເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນຄາດໝາຍຜົນທີ່ໄດ້ຮັບໄລຍະກາງດ້ານຄວາມປອດ ໄພທີ່ສໍາຄັນຕະຫຼອດຮອດການສື່ສານເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນຂອງບັນຫາ, ມູນຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ສັງຄົມຍັງບໍ່ທັນດຶງເອົາການ ມີສ່ວນຮ່ວມທຸກພາກສ່ວນຢູ່ໃນສັງຄົມ ເພື່ືອແກ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວ.ການອອກແບບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເສັ້ນທາງຍັງໃຊ້ວິທີດັ້ງເດີມ ຍັງບໍ່ແນໃສ່ດ້ານຄວາມປອດໄພ

ໂດຍເສັ້ນທາງທີ່ຖືກ ອອກແບບ ແລະ ສ້າງມາມີການປ້ອງກັນໜ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີການປ້ອງກັນດ້ານຄວາມປອດໄພເລີຍ, ສໍາເລັບກິດຈະກໍາຂ້າງທາງກໍບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດການດ້ານຄວາມປອດໄພດີພໍ ແລະ ຍານພາຫະນະກໍຍັງຖືກປ່ອຍປະໃຫ້ຂັບຂີ່ໄດ້ໃນຄວາມໄວສູງຕາມເສັ້ນທາງໃນຕົວເມືອງທີ່ມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ຜ່ານໝູ່ບ້ານ; ການກວດສອບດ້ານຄວາມປອດໄພດ້ານຂອງເສັ້ນທາງທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍແຕ່ບໍ່ຖືກບັງຄັບໃຊ້. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ກົດລະບຽບດ້ານຄວາມປອດໄພສໍາລັບລົດຈັກ ຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານທີ່ຮອງຮັບໃນທົ່ວໂລກບໍ່ວ່າຈະເປັນລົດຈັກເອງ ຫຼື ການໃສ່ໝວກກັນກະທົບຜູ້ຊັບຂີ່ ລົດຈັກມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຕາມເສັ້ນທາງທີ່ອັນຕະລາຍຍັງຂັບຂີ່ສັບສົນປົນກັນລະຫວ່າງລົດເບົາ ແລະ ລົດໜັກທີ່ຂີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ, ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ໃສ່ໜວກກັນກະທົບ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດກົດລະບຽບຈະລາຈອນ ແລະອື່ນໆ.

ນອກນີ້, ມາດຕະຖານໃນການສອບເສັງເອົາໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ຍັງບໍ່ທັນສູງ ໝາຍຄວາມວ່າການໄດ້ໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ຍັງງ່າຍຫຼາຍ, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍ; ໂດຍສະເພາະການຢຶດຄືນໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ຍັງມີໜ້ອຍ ແລະ ການປັບໃໝໃນໄລຍະຜ່ານມາເຖິງປັດຈຸບັນ 56% ການອອກໃບປັບໃໝ ໂດຍແມ່ນຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນ. ພ້ອມນີ້ການບັງຄັບໃຊ້ກົດລະບຽບຈະລາຈອນຕາມເສັ້ນທາງຍັງບໍ່ພຽງພໍ ເປັນຕົ້ນການປັບໃໝແມ່ນເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງເກີດອຸບັດຕິເຫດແທນທີ່ອອກໃຫ້ທັນທີທີ່ມີການຝ່າຝືນກົດລະບຽບປັດຈຸບັນນີ້ຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນຍັງບໍ່ມີອໍານາດຢ່າງພຽງພໍທີ່ຈະມາປະຕິບັດກົດລະບຽບດ້ານຄວາມປອດໄພ; ທີ່ສໍາຄັນໃນການສັນຈອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການກໍານົດອາຍຸການນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະທີ່ນໍາເຂົ້າ ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ທັນ ເໝາະສົມກັບຂໍ້ບັງຄັບດ້ານຄວາມປອດໄພ ຕະຫຼອດຮອດການບາດເຈັບຈາກການສັນຈອນຕາມເສັ້ນທາງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຕອບສະໜອງທາງການແພດສຸກເສີນຢ່າງວ່ອງໄວ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມຄວາມສະຫງົບ

ພາບ : ສະມາຄົມອາສາ ກູ້ໄພ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຈ້ງເຫດສຸກເສີນ ໂທ 1624

ດ່ວນ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 10 ຂອງລາວ ມີປະຫວັດສຳຜັດໃກ້ຊິດຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ເປັນພະນັກງານ DHL

ດ່ວນ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 10 ຂອງລາວ ມີປະຫວັດສຳຜັດໃກ້ຊິດຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ເປັນພະນັກງານ DHL

ກະຊວງສາທາ ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ ອອກແຈ້ງການເພີ່ມທະວີການສະກັດກັ້ນໂຄວິດ-19 ທົ່ວຂະແໜງການຕົນ

ກະຊວງສາທາ ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ ອອກແຈ້ງການເພີ່ມທະວີການສະກັດກັ້ນໂຄວິດ-19 ທົ່ວຂະແໜງການຕົນ

ອັດຕະປື ເຂັ້ມງວດ ພົບເຫັນການຂຶ້ນລາຄາ ໄລຍະ ໂຄວິດ-19 ລະບາດ ແຈ້ງສາຍດ່ວນ 1510

ອັດຕະປື ເຂັ້ມງວດ ພົບເຫັນການຂຶ້ນລາຄາ ໄລຍະ ໂຄວິດ-19 ລະບາດ ແຈ້ງສາຍດ່ວນ 1510

ຫ້າມນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ເຄື່ອນຍ້າຍໄປ-ມາ ຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດນັ້ນ

ຫ້າມນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ເຄື່ອນຍ້າຍໄປ-ມາ ຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດນັ້ນ

ທະນາຄານໂລກ ຊີ້ 24 ລ້ານຄົນໃນອາຊີຕາເວັນອອກ-ປາຊີຟິກ ຈະບໍ່ກ້າວພົ້ນເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກ

ທະນາຄານໂລກ ຊີ້ 24 ລ້ານຄົນໃນອາຊີຕາເວັນອອກ-ປາຊີຟິກ ຈະບໍ່ກ້າວພົ້ນເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກ

ຫຼວງພະບາງ ສັ່ງປິດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງຊົ່ວຄາວ ປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດໂຄວິດ-19

ຫຼວງພະບາງ ສັ່ງປິດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງຊົ່ວຄາວ ປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດໂຄວິດ-19

31 ມີນາ 2020 ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 2 ມີແຮງງານລາວກັບຄືນປະເທດ 925 ຄົນ

31 ມີນາ 2020 ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 2 ມີແຮງງານລາວກັບຄືນປະເທດ 925 ຄົນ

ວັນຂີ້ຕົວະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕົວະກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເພາະອາດຖືກໂທດສູງສຸດ ຕິດຄຸກ 3 ປີ ປັບໃໝ 20 ລ້ານ

ວັນຂີ້ຕົວະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕົວະກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເພາະອາດຖືກໂທດສູງສຸດ ຕິດຄຸກ 3 ປີ ປັບໃໝ 20 ລ້ານ

WHO ຊີ້ ການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນອາຊີ ຍັງບໍ່ເຖິງຈຸດຈົບ - ກຽມເຂົ້າສູ່ຮອບ 2

WHO ຊີ້ ການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນອາຊີ ຍັງບໍ່ເຖິງຈຸດຈົບ - ກຽມເຂົ້າສູ່ຮອບ 2

ໂຄວິດ-19: ສະຫະລັດມີຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 800 ກໍລະນີ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ

ໂຄວິດ-19: ສະຫະລັດມີຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 800 ກໍລະນີ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຄົນທີ 9 ຂອງລາວ

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຄົນທີ 9 ຂອງລາວ

ເຊໂປນ ວາງ​ 7​ ມາດຕະການ ສະກັດກັ້ນການແພ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ເຊໂປນ ວາງ​ 7​ ມາດຕະການ ສະກັດກັ້ນການແພ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ແຈ້ງການຂອງ ກຜທ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຂອງພະນັກງານ ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

ແຈ້ງການຂອງ ກຜທ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຂອງພະນັກງານ ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

ຣັດເຊຍ ໃຊ້ເຮືອບິນພິເສດ ອົບພະຍົບພົນລະເມືອງຈາກ ສປປ ລາວ ກັບຄືນປະເທດ

ຣັດເຊຍ ໃຊ້ເຮືອບິນພິເສດ ອົບພະຍົບພົນລະເມືອງຈາກ ສປປ ລາວ ກັບຄືນປະເທດ

ລັດອະນຸຍາດໃຫ້ 2 ບໍລິສັດ ຮັບສິດຂາຍຜ້າອັດປາກ-ດັງ 5,000 ກັບ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນລາຄາ 50,000 ຕໍ່ກັບ

ລັດອະນຸຍາດໃຫ້ 2 ບໍລິສັດ ຮັບສິດຂາຍຜ້າອັດປາກ-ດັງ 5,000 ກັບ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນລາຄາ 50,000 ຕໍ່ກັບ

ຫຼາຍຄົນກັງວົນໃຈ! ເສດວັດຖຸຂະໜາດໃຫຍ່ຕົກຈາກທ້ອງຟ້າ​ ເຂດເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ

ຫຼາຍຄົນກັງວົນໃຈ! ເສດວັດຖຸຂະໜາດໃຫຍ່ຕົກຈາກທ້ອງຟ້າ​ ເຂດເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ກໍລະນີທີ 8

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ກໍລະນີທີ 8

ຄະນະຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດໂຮ່ຈິມິນ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຊາວໜຸ່ມລາວ ຕ້ານໂຄວິດ-19 ມູນຄ່າ 150 ລ້ານກີບ

ຄະນະຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດໂຮ່ຈິມິນ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຊາວໜຸ່ມລາວ ຕ້ານໂຄວິດ-19 ມູນຄ່າ 150 ລ້ານກີບ

ສປ ຈີນ ສືບຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ມອບອຸປະກອນການແພດ ມູນຄ່າລວມເກືອບ 4 ຕື້ກີບ

ສປ ຈີນ ສືບຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ມອບອຸປະກອນການແພດ ມູນຄ່າລວມເກືອບ 4 ຕື້ກີບ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກຄຳສັ່ງແນະນຳດ່ວນ ຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງ 06/ນຍ ຂອງນາຍົກ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກຄຳສັ່ງແນະນຳດ່ວນ ຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງ 06/ນຍ ຂອງນາຍົກ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ