ວັນອັງຄານ ທີ 27 ກໍລະກົດ 2021

ປຽບທຽບອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ ໃນກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນ ແລະ ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນສະບັບສ້າງໃໝ່

ປຽບທຽບອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ ໃນກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນ ແລະ ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນສະບັບສ້າງໃໝ່

ເປັນປະເດັນທີ່ຊາວເນັດຍັງຄົງກ່າວເຖິງກັນເປັນວົງກວ້າງ ກ່ຽວກັບອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ ເຊິ່ງເກັບຈາກເງິນເດືອນຂອງບຸກຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໃນມື້ນີ້ເຮົາຈະພາໄປເບິ່ງກັນຢ່າງລະອຽດວ່າໃນສະບັບໃໝ່ທີ່ຮ່າງຫາກໍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ມີການກຳນົດອັດຕາການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ ຕ່າງຈາກສະບັບປັດຈຸບັນແນວໃດ?

ໂດຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ ການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນຂອງບຸກຄົນ ແມ່ນອີງໃສ່ໝວດທີ 2 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນສະບັບປັດຈຸບັນ (ປີ 2016) ແລະ ໃນກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ຄື ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ແມ່ນມີການກຳນົດອັດຕາໃໝ່ ແລະ ແຍກອອກມາຈາກກົດໝາຍສະບັບຂ້າງຕົ້ນ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເທື່ອ.

ອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄື ການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ ບໍ່ແມ່ນຫາກໍມາກຳນົດໃຫ້ເກັບໃນກົດໝາຍສະບັບສ້າງໃໝ່ນີ້ ແຕ່ມີການເກັບກັນມາແຕ່ດົນແລ້ວ!

ເຊິ່ງໃນກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປີ 2016 ໄດ້ກຳນົດອັດຕາການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນແຕ່ລະຂັ້ນ ເຊິ່ງຈຸດພິເສດຢູ່ບ່ອນວ່າ ເງິນເດືອນໃນສ່ວນ 1 ລ້ານກີບລົງມາ ແມ່ນເສຍ 0% ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍໃນສ່ວນນີ້.


ອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປີ 2016

ຂະນະທີ່ໃນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບັບສ້າງໃໝ່ ໄດ້ກຳນົດອັດຕາໂດຍແບ່ງເປັນຫຼາຍຂັ້ນເງິນເດືອນເຊັ່ນກັນ ແຕ່ຕ່າງຢູ່ບ່ອນວ່າ ເພດານຕໍ່າສຸດທີ່ຍົກເວັ້ນການເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນນັ້ນ ໄດ້ຫຍັບຈາກ 1 ລ້ານກີບຂຶ້ນເປັນ 1,300,000 ກີບ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ໃນສ່ວນນີ້ຈະໄດ້ເສຍ 0%.

ອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ຕາມຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບັບສ້າງໃໝ່

ຈຸດແຕກຕ່າງຂອງຂອງອັດຕາເກົ່າ ແລະ ອັດຕາໃໝ່

ນອກຈາກເພດານຂັ້ນຕໍ່າທີ່ໃຫ້ເສຍ 0% ແລ້ວ, ໃນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບັບສ້າງໃໝ່ ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກອັດຕາໃນກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນຄື: ຂັ້ນຂອງເງິນເດືອນທີ່ມີຄວາມກວ້າງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຂັ້ນທີ 2 ທີ່ໃຫ້ເສຍ 5% ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກ 1.3 ລ້ານກີບ - 5 ລ້ານ ກີບ (ໃນກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນກຳນົດທີ່ 1 ລ້ານ - 3 ລ້ານກີບ) ແລະ ອັດຕາສູງສຸດໃໝ່ຢູ່ທີ່ 28% ສຳລັບລາຍໄດ້ທີ່ເກີນ 45 ລ້ານກີບຂຶ້ນ ໄປ ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາເກົ່າສູງສຸດຢູ່ທີ່ 24% ສຳລັບລາຍໄດ້ໃນຂັ້ນ 40,000,001 ກີບຂຶ້ນໄປ.

ວິທີຄິດໄລ່ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ ເຂົາເຮັດກັນແນວໃດ?

ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນຈະໄລ່ຈາກເງິນທຸກຢ່າງທີ່ເປັນຄ່າຈ້າງ ລວມທັງເງິນເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ, ເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ, ເງິນຕຳແໜ່ງ, ເງິນໜ້າທີ່, ເງິນບຳເນັດປະຈຳປີ (ໂບນັດ) ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ໃນເດືອນມິຖຸນາ ນາງ ໄພລິນ ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆຈາກບໍລິສັດ 18,623,000 ກີບ. ວິທີການຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ທີ່ຕ້ອງເສຍ ແມ່ນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

 • ແບ່ງເງິນເດືອນເປັນແຕ່ລະຂັ້ນຕາທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ:
  (ຕາມກົດໝາຍ ສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປີ 2016)
    - ແຕ່ 1 ລ້ານກີບລົງມາ ເສຍ 0% ເທົ່າກັບ 0 ກີບ
    - ແຕ່ 1,000,001 ກີບ ຫາ 3,000,000 ກີບ ເສຍ 5% ເທົ່າກັບ 2,000,000 x 5% = 100,000 ກີບ
    - ແຕ່ 3,000,001 ກີບ ຫາ 6,000,000 ກີບ ເສຍ 10% ເທົ່າກັບ 3,000,000 x 10% = 300,000 ກີບ
    - ແຕ່ 6,000,001 ກີບ ຫາ 12,000,000 ກີບ ເສຍ 12% ເທົ່າກັບ 6,000,000 x 12% = 720,000 ກີບ
    - ແຕ່ 12,000,001 ກີບ ຫາ 18,623,000 ກີບ ເສຍ 15% ເທົ່າກັບ 6,623,000 x 15% = 993,450 ກີບ
  ລວມອາກອນລາຍໄດ້ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍທັງໝົດເທົ່າກັບ 0 + 100,000 + 300,000 + 720,000 + 993,450 = 2,113,450 ກີບ

  (ຕາມຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ສະບັບສ້າງໃໝ່)
    - ແຕ່ 1,300,000 ກີບລົງມາ ເສຍ 0% ເທົ່າກັບ 0 ກີບ
    - ແຕ່ 1,300,000 ກີບ ຫາ 5,000,000 ກີບ ເສຍ 5% ເທົ່າກັບ 3,700,000 x 5% = 185,000 ກີບ
    - ແຕ່ 5,000,000 ກີບ ຫາ 15,000,000 ກີບ ເສຍ 10% ເທົ່າກັບ 10,000,000 x 10% = 1,000,000 ກີບ
    - ແຕ່ 15,000,000 ກີບ ຫາ 18,623,000 ກີບ ເສຍ 15% ເທົ່າກັບ 3,623,000 x 15% = 543,450 ກີບ
  ລວມອາກອນລາຍໄດ້ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍທັງໝົດເທົ່າກັບ 0 + 185,000 + 1,000,000 + 543,450 = 1,728,450 ກີບ

ແລ້ວອັດຕາເກົ່າ ແລະ ອັດຕາໃໝ່ ອັນໃດເສຍຫຼາຍກວ່າກັນ?

ຖ້າອີງໃສ່ຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງ ໃນລະດັບເງິນເດືອນທີ່ຍົກຕົວຢ່າງມາ ເຫັນວ່າອັດຕາໃໝ່ ຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນໄດ້ເສຍໜ້ອຍລົງກວ່າເກົ່າຫຼາຍແສນກີບ. ສະຫຼຸບຄື ອັດຕາເກົ່າ ເສຍຫຼາຍກວ່າອັດຕາໃໝ່.

ແນວໃດກໍຕາມ ເຖິງເຮົາຈະຖົກຖຽງກັນຕ່າງໆນາໆກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ແຕ່ປະເດັນສຳຄັນອີກຢ່າງທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນແນມຂ້າມກໍຄື "ເຮົາໄດ້ປະກອບສ່ວນເສຍອາກອນຊ່ວຍຊາດ ຫຼື ບໍ່?"

Advertisement Replay Ad
ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ໂຄວິດ-19: ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 223 ກໍລະນີ - ຫຼວງນໍ້າທາຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 1 ຄົນ (23 ກໍລະກົດ 2021)

ໂຄວິດ-19: ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 223 ກໍລະນີ - ຫຼວງນໍ້າທາຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 1 ຄົນ (23 ກໍລະກົດ 2021)

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2021

ສານຕັດສິນຕັດອິດສະລະພາບ 6 ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລາວ

ສານຕັດສິນຕັດອິດສະລະພາບ 6 ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລາວ

8 ເລື່ອງຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງ ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ

8 ເລື່ອງຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງ ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 13 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 13 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2021

ໄບເດນ ປະກາດແຜນກະຕຸ້ນສັກວັກຊີນໂຄວິດ ເຄາະປະຕູສັກໃຫ້ຮອດໜ້າເຮືອນ

ໄບເດນ ປະກາດແຜນກະຕຸ້ນສັກວັກຊີນໂຄວິດ ເຄາະປະຕູສັກໃຫ້ຮອດໜ້າເຮືອນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2021

"ແລມດາ" ໄວຣັສໂຄວິດກາຍພັນໃໝ່ ອັນຕະລາຍກວ່າສາຍພັນເດລຕາແທ້ ຫຼື ບໍ່?

"ແລມດາ" ໄວຣັສໂຄວິດກາຍພັນໃໝ່ ອັນຕະລາຍກວ່າສາຍພັນເດລຕາແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ຄົນນີ້ເດ! 'ອອນ' ຫຼື ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ 'ແມງປໍ' ສາວຫວານໜ້າສົ້ມ ດາວ TikTok ຕຳນານບົດໃໝ່ຈາກ ສປປ ລາວ

ຄົນນີ້ເດ! 'ອອນ' ຫຼື ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ 'ແມງປໍ' ສາວຫວານໜ້າສົ້ມ ດາວ TikTok ຕຳນານບົດໃໝ່ຈາກ ສປປ ລາວ

ອັງກິດກຽມປົດລັອກດາວ ເຖິງຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 20 ພັນ ພ້ອມເປີດແຜນການໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັບໂຄວິດ

ອັງກິດກຽມປົດລັອກດາວ ເຖິງຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 20 ພັນ ພ້ອມເປີດແຜນການໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັບໂຄວິດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2021

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບທາງດ່ວນບໍ່ເຕ່ນ-ຫ້ວຍຊາຍ

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບທາງດ່ວນບໍ່ເຕ່ນ-ຫ້ວຍຊາຍ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 1 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 1 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ໄວຣັສໂຄ​ໂຣ​ນາ​ສາຍພັນເດລຕາ​ແມ່ນຫຍັງ?

ໄວຣັສໂຄ​ໂຣ​ນາ​ສາຍພັນເດລຕາ​ແມ່ນຫຍັງ?

ໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວໄດ້ແນວໃດ? ນັກຄົ້ນຄວ້າຊີ້ ມັນມີການປັບໂຕເພື່ອແຜ່ໃສ່ຄົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວໄດ້ແນວໃດ? ນັກຄົ້ນຄວ້າຊີ້ ມັນມີການປັບໂຕເພື່ອແຜ່ໃສ່ຄົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 29 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 29 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

Alan Turing ນັກຄະນິດສາດ LGBT ຜູ້ຊ່ວຍຊີວິດຄົນນັບລ້ານໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2

Alan Turing ນັກຄະນິດສາດ LGBT ຜູ້ຊ່ວຍຊີວິດຄົນນັບລ້ານໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ