ວັນຈັນ ທີ 25 ພຶດສະພາ 2020

ປຽບທຽບອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ ໃນກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນ ແລະ ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນສະບັບສ້າງໃໝ່

ປຽບທຽບອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ ໃນກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນ ແລະ ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນສະບັບສ້າງໃໝ່

ເປັນປະເດັນທີ່ຊາວເນັດຍັງຄົງກ່າວເຖິງກັນເປັນວົງກວ້າງ ກ່ຽວກັບອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ ເຊິ່ງເກັບຈາກເງິນເດືອນຂອງບຸກຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໃນມື້ນີ້ເຮົາຈະພາໄປເບິ່ງກັນຢ່າງລະອຽດວ່າໃນສະບັບໃໝ່ທີ່ຮ່າງຫາກໍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ມີການກຳນົດອັດຕາການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ ຕ່າງຈາກສະບັບປັດຈຸບັນແນວໃດ?

ໂດຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ ການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນຂອງບຸກຄົນ ແມ່ນອີງໃສ່ໝວດທີ 2 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນສະບັບປັດຈຸບັນ (ປີ 2016) ແລະ ໃນກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ຄື ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ແມ່ນມີການກຳນົດອັດຕາໃໝ່ ແລະ ແຍກອອກມາຈາກກົດໝາຍສະບັບຂ້າງຕົ້ນ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເທື່ອ.

ອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄື ການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ ບໍ່ແມ່ນຫາກໍມາກຳນົດໃຫ້ເກັບໃນກົດໝາຍສະບັບສ້າງໃໝ່ນີ້ ແຕ່ມີການເກັບກັນມາແຕ່ດົນແລ້ວ!

ເຊິ່ງໃນກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປີ 2016 ໄດ້ກຳນົດອັດຕາການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນແຕ່ລະຂັ້ນ ເຊິ່ງຈຸດພິເສດຢູ່ບ່ອນວ່າ ເງິນເດືອນໃນສ່ວນ 1 ລ້ານກີບລົງມາ ແມ່ນເສຍ 0% ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍໃນສ່ວນນີ້.


ອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປີ 2016

ຂະນະທີ່ໃນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບັບສ້າງໃໝ່ ໄດ້ກຳນົດອັດຕາໂດຍແບ່ງເປັນຫຼາຍຂັ້ນເງິນເດືອນເຊັ່ນກັນ ແຕ່ຕ່າງຢູ່ບ່ອນວ່າ ເພດານຕໍ່າສຸດທີ່ຍົກເວັ້ນການເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນນັ້ນ ໄດ້ຫຍັບຈາກ 1 ລ້ານກີບຂຶ້ນເປັນ 1,300,000 ກີບ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ໃນສ່ວນນີ້ຈະໄດ້ເສຍ 0%.

ອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ຕາມຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບັບສ້າງໃໝ່

ຈຸດແຕກຕ່າງຂອງຂອງອັດຕາເກົ່າ ແລະ ອັດຕາໃໝ່

ນອກຈາກເພດານຂັ້ນຕໍ່າທີ່ໃຫ້ເສຍ 0% ແລ້ວ, ໃນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບັບສ້າງໃໝ່ ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກອັດຕາໃນກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນຄື: ຂັ້ນຂອງເງິນເດືອນທີ່ມີຄວາມກວ້າງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຂັ້ນທີ 2 ທີ່ໃຫ້ເສຍ 5% ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກ 1.3 ລ້ານກີບ - 5 ລ້ານ ກີບ (ໃນກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນກຳນົດທີ່ 1 ລ້ານ - 3 ລ້ານກີບ) ແລະ ອັດຕາສູງສຸດໃໝ່ຢູ່ທີ່ 28% ສຳລັບລາຍໄດ້ທີ່ເກີນ 45 ລ້ານກີບຂຶ້ນ ໄປ ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາເກົ່າສູງສຸດຢູ່ທີ່ 24% ສຳລັບລາຍໄດ້ໃນຂັ້ນ 40,000,001 ກີບຂຶ້ນໄປ.

ວິທີຄິດໄລ່ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ ເຂົາເຮັດກັນແນວໃດ?

ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນຈະໄລ່ຈາກເງິນທຸກຢ່າງທີ່ເປັນຄ່າຈ້າງ ລວມທັງເງິນເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ, ເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ, ເງິນຕຳແໜ່ງ, ເງິນໜ້າທີ່, ເງິນບຳເນັດປະຈຳປີ (ໂບນັດ) ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ໃນເດືອນມິຖຸນາ ນາງ ໄພລິນ ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆຈາກບໍລິສັດ 18,623,000 ກີບ. ວິທີການຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ທີ່ຕ້ອງເສຍ ແມ່ນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

 • ແບ່ງເງິນເດືອນເປັນແຕ່ລະຂັ້ນຕາທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ:
  (ຕາມກົດໝາຍ ສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປີ 2016)
    - ແຕ່ 1 ລ້ານກີບລົງມາ ເສຍ 0% ເທົ່າກັບ 0 ກີບ
    - ແຕ່ 1,000,001 ກີບ ຫາ 3,000,000 ກີບ ເສຍ 5% ເທົ່າກັບ 2,000,000 x 5% = 100,000 ກີບ
    - ແຕ່ 3,000,001 ກີບ ຫາ 6,000,000 ກີບ ເສຍ 10% ເທົ່າກັບ 3,000,000 x 10% = 300,000 ກີບ
    - ແຕ່ 6,000,001 ກີບ ຫາ 12,000,000 ກີບ ເສຍ 12% ເທົ່າກັບ 6,000,000 x 12% = 720,000 ກີບ
    - ແຕ່ 12,000,001 ກີບ ຫາ 18,623,000 ກີບ ເສຍ 15% ເທົ່າກັບ 6,623,000 x 15% = 993,450 ກີບ
  ລວມອາກອນລາຍໄດ້ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍທັງໝົດເທົ່າກັບ 0 + 100,000 + 300,000 + 720,000 + 993,450 = 2,113,450 ກີບ

  (ຕາມຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ສະບັບສ້າງໃໝ່)
    - ແຕ່ 1,300,000 ກີບລົງມາ ເສຍ 0% ເທົ່າກັບ 0 ກີບ
    - ແຕ່ 1,300,000 ກີບ ຫາ 5,000,000 ກີບ ເສຍ 5% ເທົ່າກັບ 3,700,000 x 5% = 185,000 ກີບ
    - ແຕ່ 5,000,000 ກີບ ຫາ 15,000,000 ກີບ ເສຍ 10% ເທົ່າກັບ 10,000,000 x 10% = 1,000,000 ກີບ
    - ແຕ່ 15,000,000 ກີບ ຫາ 18,623,000 ກີບ ເສຍ 15% ເທົ່າກັບ 3,623,000 x 15% = 543,450 ກີບ
  ລວມອາກອນລາຍໄດ້ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍທັງໝົດເທົ່າກັບ 0 + 185,000 + 1,000,000 + 543,450 = 1,728,450 ກີບ

ແລ້ວອັດຕາເກົ່າ ແລະ ອັດຕາໃໝ່ ອັນໃດເສຍຫຼາຍກວ່າກັນ?

ຖ້າອີງໃສ່ຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງ ໃນລະດັບເງິນເດືອນທີ່ຍົກຕົວຢ່າງມາ ເຫັນວ່າອັດຕາໃໝ່ ຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນໄດ້ເສຍໜ້ອຍລົງກວ່າເກົ່າຫຼາຍແສນກີບ. ສະຫຼຸບຄື ອັດຕາເກົ່າ ເສຍຫຼາຍກວ່າອັດຕາໃໝ່.

ແນວໃດກໍຕາມ ເຖິງເຮົາຈະຖົກຖຽງກັນຕ່າງໆນາໆກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ແຕ່ປະເດັນສຳຄັນອີກຢ່າງທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນແນມຂ້າມກໍຄື "ເຮົາໄດ້ປະກອບສ່ວນເສຍອາກອນຊ່ວຍຊາດ ຫຼື ບໍ່?"

Advertisement Replay Ad
ລັດຖະບານຈະເຮັດຫຍັງແດ່ໃນເດືອນມິຖຸນາ? ສະຫຼຸບ 12 ວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ນາຍົກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ລັດຖະບານຈະເຮັດຫຍັງແດ່ໃນເດືອນມິຖຸນາ? ສະຫຼຸບ 12 ວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ນາຍົກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

8 ເລື່ອງທີ່ຄວນຮູ້ ຈາກກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນພຶດສະພາ 2020

8 ເລື່ອງທີ່ຄວນຮູ້ ຈາກກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນພຶດສະພາ 2020

ສຸດຍອດ ນ້ອງໝາ ປອ. ໄວ 8 ປີ ໄດ້ຮັບການສັນລະເສີນ ຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄົນໃນຍາມວິກິດ

ສຸດຍອດ ນ້ອງໝາ ປອ. ໄວ 8 ປີ ໄດ້ຮັບການສັນລະເສີນ ຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄົນໃນຍາມວິກິດ

WHO ເຕືອນ ໂຄວິດ-19 ຍັງບໍ່ຈົບງ່າຍໆ ຫຼັງພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ຫຼາຍທີ່ສຸດຕັ້ງແຕ່ມີການລະບາດ

WHO ເຕືອນ ໂຄວິດ-19 ຍັງບໍ່ຈົບງ່າຍໆ ຫຼັງພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ຫຼາຍທີ່ສຸດຕັ້ງແຕ່ມີການລະບາດ

ເປີດ 6 ໂຮງແຮມໃນນະຄອນຫຼວງທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກທາງການ ໃຊ້ເປັນບ່ອນກັກກັນຜູ້ມາຈາກຕ່າງປະເທດ

ເປີດ 6 ໂຮງແຮມໃນນະຄອນຫຼວງທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກທາງການ ໃຊ້ເປັນບ່ອນກັກກັນຜູ້ມາຈາກຕ່າງປະເທດ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຂໍໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມເຊື່ອໝັ້ນການປ້ອງກັນ-ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນໂຮງຮຽນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຂໍໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມເຊື່ອໝັ້ນການປ້ອງກັນ-ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນໂຮງຮຽນ

ຍັງພົບມີການລັກລອບລ່າສັດຫວງຫ້າມຢູ່ເຂດໂຄງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງຢູ່ພາກໃຕ້

ຍັງພົບມີການລັກລອບລ່າສັດຫວງຫ້າມຢູ່ເຂດໂຄງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງຢູ່ພາກໃຕ້

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ເຮັດວຽກໜ້ອຍມື້ຊ່ວຍເສດຖະກິດໄດ້? ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ນາຍົກນິວຊີແລນສະເໜີໃຫ້ເຮັດວຽກ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ

ເຮັດວຽກໜ້ອຍມື້ຊ່ວຍເສດຖະກິດໄດ້? ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ນາຍົກນິວຊີແລນສະເໜີໃຫ້ເຮັດວຽກ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ

ຫາກັນຈົນພົບ ພໍ່ແມ່ສຸດດີໃຈພົບລູກຊາຍທີ່ພັດພາກກັນມາ 32 ປີ

ຫາກັນຈົນພົບ ພໍ່ແມ່ສຸດດີໃຈພົບລູກຊາຍທີ່ພັດພາກກັນມາ 32 ປີ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ດີໃຈນຳຊາວນະຄອນຫຼວງ! ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງໄຟຂຽວ ຫຼຸດຄ່ານໍ້າ 5% ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ປະເພດຄົວເຮືອນ

ດີໃຈນຳຊາວນະຄອນຫຼວງ! ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງໄຟຂຽວ ຫຼຸດຄ່ານໍ້າ 5% ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ປະເພດຄົວເຮືອນ

ຜູ້ນຳສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກເປັນສິ່ງທີ່ດີ

ຜູ້ນຳສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກເປັນສິ່ງທີ່ດີ

ບໍ່ແກ່ເກີນຫຼິ້ນ! ນັກແຄສເກມທີ່ໂດ່ງດັງ "ແມ່ຕູ້ ໂມຣິ" ໄວ 90 ປີ ຖືກບັນທຶກມີອາຍຸຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

ບໍ່ແກ່ເກີນຫຼິ້ນ! ນັກແຄສເກມທີ່ໂດ່ງດັງ "ແມ່ຕູ້ ໂມຣິ" ໄວ 90 ປີ ຖືກບັນທຶກມີອາຍຸຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

ຍີ່ປຸ່ນໄຟຂຽວແຈກເງິນນັກສຶກສາ ທີ່ເດືອດຮ້ອນຈາກໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ຄົບທຸກຄົນ

ຍີ່ປຸ່ນໄຟຂຽວແຈກເງິນນັກສຶກສາ ທີ່ເດືອດຮ້ອນຈາກໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ຄົບທຸກຄົນ

ທົ່ວໂລກຍິນດີ ການວິໄຈພົບ "ຢາສັກຄາໂບທິກຣາເວຍ" ປ້ອງກັນຕິດເຊື້ອ HIV ໄດ້ດີກວ່າຢາກິນ

ທົ່ວໂລກຍິນດີ ການວິໄຈພົບ "ຢາສັກຄາໂບທິກຣາເວຍ" ປ້ອງກັນຕິດເຊື້ອ HIV ໄດ້ດີກວ່າຢາກິນ

ກຽມຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວ! ຫຼາຍປະເທດມີແຜນຍົກເລີກຄຳສັ່ງຫ້າມຄົນຕ່າງຊາດເຂົ້າປະເທດໃນເດືອນມິຖຸນານີ້

ກຽມຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວ! ຫຼາຍປະເທດມີແຜນຍົກເລີກຄຳສັ່ງຫ້າມຄົນຕ່າງຊາດເຂົ້າປະເທດໃນເດືອນມິຖຸນານີ້

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງສີ່ແຍກຕານມີໄຊຫາສາມແຍກສີເກີດ ຫຼ້າຊ້າຍ້ອນຫຼາຍສາເຫດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງສີ່ແຍກຕານມີໄຊຫາສາມແຍກສີເກີດ ຫຼ້າຊ້າຍ້ອນຫຼາຍສາເຫດ

ສະຫະລັດອາເມລິກາ-ອົງການອາຫານໂລກ ຊ່ວຍເຫຼືອອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ 925 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ

ສະຫະລັດອາເມລິກາ-ອົງການອາຫານໂລກ ຊ່ວຍເຫຼືອອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ 925 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ

ມີທະນາຄານທຸລະກິດພຽງ 21 ແຫ່ງທີ່ລາຍງານວ່າ ລູກຄ້າສິນເຊື່ອໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19

ມີທະນາຄານທຸລະກິດພຽງ 21 ແຫ່ງທີ່ລາຍງານວ່າ ລູກຄ້າສິນເຊື່ອໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ