ວັນອັງຄານ ທີ 22 ຕຸລາ 2019

ປຽບທຽບອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ ໃນກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນ ແລະ ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນສະບັບສ້າງໃໝ່

ປຽບທຽບອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ ໃນກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນ ແລະ ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນສະບັບສ້າງໃໝ່

ເປັນປະເດັນທີ່ຊາວເນັດຍັງຄົງກ່າວເຖິງກັນເປັນວົງກວ້າງ ກ່ຽວກັບອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ ເຊິ່ງເກັບຈາກເງິນເດືອນຂອງບຸກຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໃນມື້ນີ້ເຮົາຈະພາໄປເບິ່ງກັນຢ່າງລະອຽດວ່າໃນສະບັບໃໝ່ທີ່ຮ່າງຫາກໍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ມີການກຳນົດອັດຕາການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ ຕ່າງຈາກສະບັບປັດຈຸບັນແນວໃດ?

ໂດຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ ການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນຂອງບຸກຄົນ ແມ່ນອີງໃສ່ໝວດທີ 2 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນສະບັບປັດຈຸບັນ (ປີ 2016) ແລະ ໃນກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ຄື ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ແມ່ນມີການກຳນົດອັດຕາໃໝ່ ແລະ ແຍກອອກມາຈາກກົດໝາຍສະບັບຂ້າງຕົ້ນ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເທື່ອ.

ອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄື ການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ ບໍ່ແມ່ນຫາກໍມາກຳນົດໃຫ້ເກັບໃນກົດໝາຍສະບັບສ້າງໃໝ່ນີ້ ແຕ່ມີການເກັບກັນມາແຕ່ດົນແລ້ວ!

ເຊິ່ງໃນກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປີ 2016 ໄດ້ກຳນົດອັດຕາການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນແຕ່ລະຂັ້ນ ເຊິ່ງຈຸດພິເສດຢູ່ບ່ອນວ່າ ເງິນເດືອນໃນສ່ວນ 1 ລ້ານກີບລົງມາ ແມ່ນເສຍ 0% ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍໃນສ່ວນນີ້.


ອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປີ 2016

ຂະນະທີ່ໃນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບັບສ້າງໃໝ່ ໄດ້ກຳນົດອັດຕາໂດຍແບ່ງເປັນຫຼາຍຂັ້ນເງິນເດືອນເຊັ່ນກັນ ແຕ່ຕ່າງຢູ່ບ່ອນວ່າ ເພດານຕໍ່າສຸດທີ່ຍົກເວັ້ນການເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນນັ້ນ ໄດ້ຫຍັບຈາກ 1 ລ້ານກີບຂຶ້ນເປັນ 1,300,000 ກີບ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ໃນສ່ວນນີ້ຈະໄດ້ເສຍ 0%.

ອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ຕາມຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບັບສ້າງໃໝ່

ຈຸດແຕກຕ່າງຂອງຂອງອັດຕາເກົ່າ ແລະ ອັດຕາໃໝ່

ນອກຈາກເພດານຂັ້ນຕໍ່າທີ່ໃຫ້ເສຍ 0% ແລ້ວ, ໃນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບັບສ້າງໃໝ່ ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກອັດຕາໃນກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນຄື: ຂັ້ນຂອງເງິນເດືອນທີ່ມີຄວາມກວ້າງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຂັ້ນທີ 2 ທີ່ໃຫ້ເສຍ 5% ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກ 1.3 ລ້ານກີບ - 5 ລ້ານ ກີບ (ໃນກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນກຳນົດທີ່ 1 ລ້ານ - 3 ລ້ານກີບ) ແລະ ອັດຕາສູງສຸດໃໝ່ຢູ່ທີ່ 28% ສຳລັບລາຍໄດ້ທີ່ເກີນ 45 ລ້ານກີບຂຶ້ນ ໄປ ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາເກົ່າສູງສຸດຢູ່ທີ່ 24% ສຳລັບລາຍໄດ້ໃນຂັ້ນ 40,000,001 ກີບຂຶ້ນໄປ.

ວິທີຄິດໄລ່ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ ເຂົາເຮັດກັນແນວໃດ?

ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນຈະໄລ່ຈາກເງິນທຸກຢ່າງທີ່ເປັນຄ່າຈ້າງ ລວມທັງເງິນເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ, ເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ, ເງິນຕຳແໜ່ງ, ເງິນໜ້າທີ່, ເງິນບຳເນັດປະຈຳປີ (ໂບນັດ) ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ໃນເດືອນມິຖຸນາ ນາງ ໄພລິນ ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆຈາກບໍລິສັດ 18,623,000 ກີບ. ວິທີການຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ທີ່ຕ້ອງເສຍ ແມ່ນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

 • ແບ່ງເງິນເດືອນເປັນແຕ່ລະຂັ້ນຕາທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ:
  (ຕາມກົດໝາຍ ສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປີ 2016)
    - ແຕ່ 1 ລ້ານກີບລົງມາ ເສຍ 0% ເທົ່າກັບ 0 ກີບ
    - ແຕ່ 1,000,001 ກີບ ຫາ 3,000,000 ກີບ ເສຍ 5% ເທົ່າກັບ 2,000,000 x 5% = 100,000 ກີບ
    - ແຕ່ 3,000,001 ກີບ ຫາ 6,000,000 ກີບ ເສຍ 10% ເທົ່າກັບ 3,000,000 x 10% = 300,000 ກີບ
    - ແຕ່ 6,000,001 ກີບ ຫາ 12,000,000 ກີບ ເສຍ 12% ເທົ່າກັບ 6,000,000 x 12% = 720,000 ກີບ
    - ແຕ່ 12,000,001 ກີບ ຫາ 18,623,000 ກີບ ເສຍ 15% ເທົ່າກັບ 6,623,000 x 15% = 993,450 ກີບ
  ລວມອາກອນລາຍໄດ້ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍທັງໝົດເທົ່າກັບ 0 + 100,000 + 300,000 + 720,000 + 993,450 = 2,113,450 ກີບ

  (ຕາມຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ສະບັບສ້າງໃໝ່)
    - ແຕ່ 1,300,000 ກີບລົງມາ ເສຍ 0% ເທົ່າກັບ 0 ກີບ
    - ແຕ່ 1,300,000 ກີບ ຫາ 5,000,000 ກີບ ເສຍ 5% ເທົ່າກັບ 3,700,000 x 5% = 185,000 ກີບ
    - ແຕ່ 5,000,000 ກີບ ຫາ 15,000,000 ກີບ ເສຍ 10% ເທົ່າກັບ 10,000,000 x 10% = 1,000,000 ກີບ
    - ແຕ່ 15,000,000 ກີບ ຫາ 18,623,000 ກີບ ເສຍ 15% ເທົ່າກັບ 3,623,000 x 15% = 543,450 ກີບ
  ລວມອາກອນລາຍໄດ້ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍທັງໝົດເທົ່າກັບ 0 + 185,000 + 1,000,000 + 543,450 = 1,728,450 ກີບ

ແລ້ວອັດຕາເກົ່າ ແລະ ອັດຕາໃໝ່ ອັນໃດເສຍຫຼາຍກວ່າກັນ?

ຖ້າອີງໃສ່ຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງ ໃນລະດັບເງິນເດືອນທີ່ຍົກຕົວຢ່າງມາ ເຫັນວ່າອັດຕາໃໝ່ ຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນໄດ້ເສຍໜ້ອຍລົງກວ່າເກົ່າຫຼາຍແສນກີບ. ສະຫຼຸບຄື ອັດຕາເກົ່າ ເສຍຫຼາຍກວ່າອັດຕາໃໝ່.

ແນວໃດກໍຕາມ ເຖິງເຮົາຈະຖົກຖຽງກັນຕ່າງໆນາໆກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ແຕ່ປະເດັນສຳຄັນອີກຢ່າງທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນແນມຂ້າມກໍຄື "ເຮົາໄດ້ປະກອບສ່ວນເສຍອາກອນຊ່ວຍຊາດ ຫຼື ບໍ່?"

Advertisement Replay Ad
ພະຍາກອນອາກາດ: ຈະມີໝອກບາງປົກຫຸ້ມຢູ່ທົ່ວໄປ 21 - 27 ຕຸລານີ້

ພະຍາກອນອາກາດ: ຈະມີໝອກບາງປົກຫຸ້ມຢູ່ທົ່ວໄປ 21 - 27 ຕຸລານີ້

ກັບມາຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ "STYLE Bangkok" ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ Lifestyle ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ

ກັບມາຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ "STYLE Bangkok" ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ Lifestyle ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ

'ຈັສຕິນ ທຣູໂດ' ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ເປັນນາຍົກແຄນາດາອີກສະໄໝ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຄອງສຽງຂ້າງຫຼາຍໄດ້

'ຈັສຕິນ ທຣູໂດ' ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ເປັນນາຍົກແຄນາດາອີກສະໄໝ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຄອງສຽງຂ້າງຫຼາຍໄດ້

ຊົມຄວາມໜ້າອັດສະຈັນ ຂອງຖະໜົນອັນຄົດລ້ຽວ ແຫ່ງພູພຽງປາມີ ເທິງດິນແດນຈີນ

ຊົມຄວາມໜ້າອັດສະຈັນ ຂອງຖະໜົນອັນຄົດລ້ຽວ ແຫ່ງພູພຽງປາມີ ເທິງດິນແດນຈີນ

ຊຽງຂວາງ-ຫວຽດນາມ ຈະຈັດພິທີໄວ້ອາໄລ ດວງວິນຍານນັກຮົບເກົ່າ ຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່

ຊຽງຂວາງ-ຫວຽດນາມ ຈະຈັດພິທີໄວ້ອາໄລ ດວງວິນຍານນັກຮົບເກົ່າ ຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່

ເສັ້ນທາງ 13 ເໜືອ ແຕ່ສີເກີດຫາໂພນໂຮງ ຈະໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ແລະ ບູລະນະ

ເສັ້ນທາງ 13 ເໜືອ ແຕ່ສີເກີດຫາໂພນໂຮງ ຈະໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ແລະ ບູລະນະ

ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ 3 ຄືບໜ້າກວ່າ 72% ແລ້ວ

ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ 3 ຄືບໜ້າກວ່າ 72% ແລ້ວ

ຕຳຫຼວດກັກຕົວໄວໜຸ່ມ 1 ໃນ 2​0 ຄົນ ທີ່ລຸມຕີຄົນດຽວຈົນໝົດສະຕິ

ຕຳຫຼວດກັກຕົວໄວໜຸ່ມ 1 ໃນ 2​0 ຄົນ ທີ່ລຸມຕີຄົນດຽວຈົນໝົດສະຕິ

ກອງຮ້ອຍທະຫານຊາຍແດນ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຮັບລົດ UAZ ຈຳນວນ 7 ຄັນ

ກອງຮ້ອຍທະຫານຊາຍແດນ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຮັບລົດ UAZ ຈຳນວນ 7 ຄັນ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າຈະເລີ່ມກໍ່ສ້າງໄດ້ໃນທ້າຍປີ 2021

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າຈະເລີ່ມກໍ່ສ້າງໄດ້ໃນທ້າຍປີ 2021

ຫຼາຍພາກສ່ວນ ຮ່ວມກັນອະນາໄມລວມ ຖະໜົນ 450 ປີ

ຫຼາຍພາກສ່ວນ ຮ່ວມກັນອະນາໄມລວມ ຖະໜົນ 450 ປີ

ຮູ້ຈັກ 'ເດິ ບລັອບ' ສິ່ງມີຊີວິດສຸດເລິກລັບ ມີ 720 ເພດ ສາມາດຮັກສາໂຕເອງໄດ້

ຮູ້ຈັກ 'ເດິ ບລັອບ' ສິ່ງມີຊີວິດສຸດເລິກລັບ ມີ 720 ເພດ ສາມາດຮັກສາໂຕເອງໄດ້

ໂຕໂຢຕ້າລາວ ຈັດງານສະແດງດົນຕີການກຸສົນ ນໍາລາຍໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ 200 ລ້ານກີບ

ໂຕໂຢຕ້າລາວ ຈັດງານສະແດງດົນຕີການກຸສົນ ນໍາລາຍໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ 200 ລ້ານກີບ

ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງ ທຳລາຍໝາກກະໂພກທີ່ຢຶດໄດ້ໄລຍະບຸນອອກພັນສາ

ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງ ທຳລາຍໝາກກະໂພກທີ່ຢຶດໄດ້ໄລຍະບຸນອອກພັນສາ

ລັດຖະມົນຕິກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ອາຊຽນ ຮັບຮອງເອົາເອກະສານສຳຄັນ 31 ສະບັບ

ລັດຖະມົນຕິກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ອາຊຽນ ຮັບຮອງເອົາເອກະສານສຳຄັນ 31 ສະບັບ

ອີຢິບ ອວດໂສມ 30 ໂລງສົບສະພາບດີທີ່ຖືກຄົ້ນພົບໃໝ່ ມີອາຍຸເກົ່າແກ່ກວ່າ 3,000 ປີ

ອີຢິບ ອວດໂສມ 30 ໂລງສົບສະພາບດີທີ່ຖືກຄົ້ນພົບໃໝ່ ມີອາຍຸເກົ່າແກ່ກວ່າ 3,000 ປີ

ສາຍການບິນອອສເຕຣເລຍ ມໍ່ທຸບສະຖິຕິ ບິນຕໍ່ເນື່ອງຂ້າມທະວີບ 19 ຊົ່ວໂມງ ແບບບໍ່ແວ່ຈອດ

ສາຍການບິນອອສເຕຣເລຍ ມໍ່ທຸບສະຖິຕິ ບິນຕໍ່ເນື່ອງຂ້າມທະວີບ 19 ຊົ່ວໂມງ ແບບບໍ່ແວ່ຈອດ

ອາເລັກຊານດຣາ ອະດຳສ໌ ວ່າທີ່ແພດຍິງ “ຫູໜວກ-ຕາບອດ” ຄົນທຳອິດຂອງໂລກ

ອາເລັກຊານດຣາ ອະດຳສ໌ ວ່າທີ່ແພດຍິງ “ຫູໜວກ-ຕາບອດ” ຄົນທຳອິດຂອງໂລກ

ອົງການອາຫານໂລກຊ່ວຍຂົນສົ່ງເຂົ້າສານໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ

ອົງການອາຫານໂລກຊ່ວຍຂົນສົ່ງເຂົ້າສານໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ

ລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫາລືກ່ຽວກັບການອອກໃບອະນຸຍາດປະກອບອາຊີບວິສະວະກອນໂຍທາ-ສະຖາປະນິກ

ລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫາລືກ່ຽວກັບການອອກໃບອະນຸຍາດປະກອບອາຊີບວິສະວະກອນໂຍທາ-ສະຖາປະນິກ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ