ວັນສຸກ ທີ 19 ກໍລະກົດ 2019

ປຽບທຽບອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ ໃນກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນ ແລະ ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນສະບັບສ້າງໃໝ່

ປຽບທຽບອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ ໃນກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນ ແລະ ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນສະບັບສ້າງໃໝ່

ເປັນປະເດັນທີ່ຊາວເນັດຍັງຄົງກ່າວເຖິງກັນເປັນວົງກວ້າງ ກ່ຽວກັບອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ ເຊິ່ງເກັບຈາກເງິນເດືອນຂອງບຸກຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໃນມື້ນີ້ເຮົາຈະພາໄປເບິ່ງກັນຢ່າງລະອຽດວ່າໃນສະບັບໃໝ່ທີ່ຮ່າງຫາກໍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ມີການກຳນົດອັດຕາການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ ຕ່າງຈາກສະບັບປັດຈຸບັນແນວໃດ?

ໂດຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ ການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນຂອງບຸກຄົນ ແມ່ນອີງໃສ່ໝວດທີ 2 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນສະບັບປັດຈຸບັນ (ປີ 2016) ແລະ ໃນກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ຄື ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ແມ່ນມີການກຳນົດອັດຕາໃໝ່ ແລະ ແຍກອອກມາຈາກກົດໝາຍສະບັບຂ້າງຕົ້ນ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເທື່ອ.

ອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄື ການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ ບໍ່ແມ່ນຫາກໍມາກຳນົດໃຫ້ເກັບໃນກົດໝາຍສະບັບສ້າງໃໝ່ນີ້ ແຕ່ມີການເກັບກັນມາແຕ່ດົນແລ້ວ!

ເຊິ່ງໃນກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປີ 2016 ໄດ້ກຳນົດອັດຕາການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນແຕ່ລະຂັ້ນ ເຊິ່ງຈຸດພິເສດຢູ່ບ່ອນວ່າ ເງິນເດືອນໃນສ່ວນ 1 ລ້ານກີບລົງມາ ແມ່ນເສຍ 0% ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍໃນສ່ວນນີ້.


ອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປີ 2016

ຂະນະທີ່ໃນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບັບສ້າງໃໝ່ ໄດ້ກຳນົດອັດຕາໂດຍແບ່ງເປັນຫຼາຍຂັ້ນເງິນເດືອນເຊັ່ນກັນ ແຕ່ຕ່າງຢູ່ບ່ອນວ່າ ເພດານຕໍ່າສຸດທີ່ຍົກເວັ້ນການເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນນັ້ນ ໄດ້ຫຍັບຈາກ 1 ລ້ານກີບຂຶ້ນເປັນ 1,300,000 ກີບ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ໃນສ່ວນນີ້ຈະໄດ້ເສຍ 0%.

ອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ຕາມຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບັບສ້າງໃໝ່

ຈຸດແຕກຕ່າງຂອງຂອງອັດຕາເກົ່າ ແລະ ອັດຕາໃໝ່

ນອກຈາກເພດານຂັ້ນຕໍ່າທີ່ໃຫ້ເສຍ 0% ແລ້ວ, ໃນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບັບສ້າງໃໝ່ ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກອັດຕາໃນກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນຄື: ຂັ້ນຂອງເງິນເດືອນທີ່ມີຄວາມກວ້າງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຂັ້ນທີ 2 ທີ່ໃຫ້ເສຍ 5% ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກ 1.3 ລ້ານກີບ - 5 ລ້ານ ກີບ (ໃນກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນກຳນົດທີ່ 1 ລ້ານ - 3 ລ້ານກີບ) ແລະ ອັດຕາສູງສຸດໃໝ່ຢູ່ທີ່ 28% ສຳລັບລາຍໄດ້ທີ່ເກີນ 45 ລ້ານກີບຂຶ້ນ ໄປ ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາເກົ່າສູງສຸດຢູ່ທີ່ 24% ສຳລັບລາຍໄດ້ໃນຂັ້ນ 40,000,001 ກີບຂຶ້ນໄປ.

ວິທີຄິດໄລ່ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ ເຂົາເຮັດກັນແນວໃດ?

ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນຈະໄລ່ຈາກເງິນທຸກຢ່າງທີ່ເປັນຄ່າຈ້າງ ລວມທັງເງິນເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ, ເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ, ເງິນຕຳແໜ່ງ, ເງິນໜ້າທີ່, ເງິນບຳເນັດປະຈຳປີ (ໂບນັດ) ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ໃນເດືອນມິຖຸນາ ນາງ ໄພລິນ ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆຈາກບໍລິສັດ 18,623,000 ກີບ. ວິທີການຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ທີ່ຕ້ອງເສຍ ແມ່ນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

 • ແບ່ງເງິນເດືອນເປັນແຕ່ລະຂັ້ນຕາທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ:
  (ຕາມກົດໝາຍ ສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປີ 2016)
    - ແຕ່ 1 ລ້ານກີບລົງມາ ເສຍ 0% ເທົ່າກັບ 0 ກີບ
    - ແຕ່ 1,000,001 ກີບ ຫາ 3,000,000 ກີບ ເສຍ 5% ເທົ່າກັບ 2,000,000 x 5% = 100,000 ກີບ
    - ແຕ່ 3,000,001 ກີບ ຫາ 6,000,000 ກີບ ເສຍ 10% ເທົ່າກັບ 3,000,000 x 10% = 300,000 ກີບ
    - ແຕ່ 6,000,001 ກີບ ຫາ 12,000,000 ກີບ ເສຍ 12% ເທົ່າກັບ 6,000,000 x 12% = 720,000 ກີບ
    - ແຕ່ 12,000,001 ກີບ ຫາ 18,623,000 ກີບ ເສຍ 15% ເທົ່າກັບ 6,623,000 x 15% = 993,450 ກີບ
  ລວມອາກອນລາຍໄດ້ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍທັງໝົດເທົ່າກັບ 0 + 100,000 + 300,000 + 720,000 + 993,450 = 2,113,450 ກີບ

  (ຕາມຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ສະບັບສ້າງໃໝ່)
    - ແຕ່ 1,300,000 ກີບລົງມາ ເສຍ 0% ເທົ່າກັບ 0 ກີບ
    - ແຕ່ 1,300,000 ກີບ ຫາ 5,000,000 ກີບ ເສຍ 5% ເທົ່າກັບ 3,700,000 x 5% = 185,000 ກີບ
    - ແຕ່ 5,000,000 ກີບ ຫາ 15,000,000 ກີບ ເສຍ 10% ເທົ່າກັບ 10,000,000 x 10% = 1,000,000 ກີບ
    - ແຕ່ 15,000,000 ກີບ ຫາ 18,623,000 ກີບ ເສຍ 15% ເທົ່າກັບ 3,623,000 x 15% = 543,450 ກີບ
  ລວມອາກອນລາຍໄດ້ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍທັງໝົດເທົ່າກັບ 0 + 185,000 + 1,000,000 + 543,450 = 1,728,450 ກີບ

ແລ້ວອັດຕາເກົ່າ ແລະ ອັດຕາໃໝ່ ອັນໃດເສຍຫຼາຍກວ່າກັນ?

ຖ້າອີງໃສ່ຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງ ໃນລະດັບເງິນເດືອນທີ່ຍົກຕົວຢ່າງມາ ເຫັນວ່າອັດຕາໃໝ່ ຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນໄດ້ເສຍໜ້ອຍລົງກວ່າເກົ່າຫຼາຍແສນກີບ. ສະຫຼຸບຄື ອັດຕາເກົ່າ ເສຍຫຼາຍກວ່າອັດຕາໃໝ່.

ແນວໃດກໍຕາມ ເຖິງເຮົາຈະຖົກຖຽງກັນຕ່າງໆນາໆກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ແຕ່ປະເດັນສຳຄັນອີກຢ່າງທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນແນມຂ້າມກໍຄື "ເຮົາໄດ້ປະກອບສ່ວນເສຍອາກອນຊ່ວຍຊາດ ຫຼື ບໍ່?"

Advertisement Replay Ad
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດສ້າງຕັ້ງກອງບັນຊາການທະຫານອາກາດ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດສ້າງຕັ້ງກອງບັນຊາການທະຫານອາກາດ

ໂຕເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອໄຂ້ຍຸງລາຍທົ່ວປະເທດ ປັດຈຸບັນແຕະ 14,000 ຄົນແລ້ວ ນັບແຕ່ທ້າຍປີກ່ອນເປັນຕົ້ນມາ

ໂຕເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອໄຂ້ຍຸງລາຍທົ່ວປະເທດ ປັດຈຸບັນແຕະ 14,000 ຄົນແລ້ວ ນັບແຕ່ທ້າຍປີກ່ອນເປັນຕົ້ນມາ

ໄຟຟ້າດັບເປັນວົງກວ້າງທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກາງເດິກຄືນທີ່ຜ່ານມາ

ໄຟຟ້າດັບເປັນວົງກວ້າງທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກາງເດິກຄືນທີ່ຜ່ານມາ

ປະຊາຊົນ 60 ບ້ານໃນຜົ້ງ​ສາລີ ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຕາມລຳດັບ

ປະຊາຊົນ 60 ບ້ານໃນຜົ້ງ​ສາລີ ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຕາມລຳດັບ

ກອງທັບ ລາວ-ຣັດເຊຍ ສຳຫຼວດພື້ນທີ່​ເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ສະໜາມບິນທົ່ງໄຫຫີນຊຽງຂວາງ

ກອງທັບ ລາວ-ຣັດເຊຍ ສຳຫຼວດພື້ນທີ່​ເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ສະໜາມບິນທົ່ງໄຫຫີນຊຽງຂວາງ

ເດັກນ້ອຍຈີນ ຢາກເປັນນັກບິນອະວະກາດ ໃນຂະນະທີ່ເດັກນ້ອຍ ເມກາ-ອັງກິດ ຢາກເປັນຄົນດັງໃນເນັດ

ເດັກນ້ອຍຈີນ ຢາກເປັນນັກບິນອະວະກາດ ໃນຂະນະທີ່ເດັກນ້ອຍ ເມກາ-ອັງກິດ ຢາກເປັນຄົນດັງໃນເນັດ

"ເທິ ຢູ່ນາ" ພາໄຂຄວາມຂ້ອງໃຈ ປະເດັນຫ້າມຫຼິ້ນດົນຕີໂຟກຊອງສຽງດັງກາງແຈ້ງ ຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ

"ເທິ ຢູ່ນາ" ພາໄຂຄວາມຂ້ອງໃຈ ປະເດັນຫ້າມຫຼິ້ນດົນຕີໂຟກຊອງສຽງດັງກາງແຈ້ງ ຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ

ການຄວັດ "ຕາປະທັບ" ວິສາຫະກິດແບບສະໝັກໃຈ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?

ການຄວັດ "ຕາປະທັບ" ວິສາຫະກິດແບບສະໝັກໃຈ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?

ຕູ່ເບ ຄອງອັນດັບ 1​ ກີຕ້າ ແບັດເທິນ ຄັ້ງທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ

ຕູ່ເບ ຄອງອັນດັບ 1​ ກີຕ້າ ແບັດເທິນ ຄັ້ງທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ

ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະກາດພາວະສຸກເສີນ ຫຼັງ “ອີໂບລາ” ກັບມາລະບາດໜັກ ໃນຄອງໂກ

ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະກາດພາວະສຸກເສີນ ຫຼັງ “ອີໂບລາ” ກັບມາລະບາດໜັກ ໃນຄອງໂກ

ຫຼາຍປະເທດໃນເອເຊຍໃຕ້ປະສົບໄພຝົນຕົກໜັກ-ນໍ້າຖ້ວມ ເສຍຊີວິດແລ້ວກວ່າ 200 ຄົນ

ຫຼາຍປະເທດໃນເອເຊຍໃຕ້ປະສົບໄພຝົນຕົກໜັກ-ນໍ້າຖ້ວມ ເສຍຊີວິດແລ້ວກວ່າ 200 ຄົນ

ອິນສະຕາແກຣມ ເລີ່ມທົດລອງປິດກັ້ນການເບິ່ງເຫັນ “ຍອດ Like” ຂອງຜູ້ໃຊ້ ໃນອອສເຕຣເລຍ

ອິນສະຕາແກຣມ ເລີ່ມທົດລອງປິດກັ້ນການເບິ່ງເຫັນ “ຍອດ Like” ຂອງຜູ້ໃຊ້ ໃນອອສເຕຣເລຍ

ລັດຖະມົນຕີຝຣັ່ງລາອອກ ຫຼັງຖືກສື່ເປີດເຜີຍວ່າ ໃຊ້ເງິນພາສີກິນເຂົ້າຄໍ່າຫຼູ

ລັດຖະມົນຕີຝຣັ່ງລາອອກ ຫຼັງຖືກສື່ເປີດເຜີຍວ່າ ໃຊ້ເງິນພາສີກິນເຂົ້າຄໍ່າຫຼູ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ ວັງເຕົ່າ-ໂພນທອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ງົບລົງທຶນ 250 ລ້ານໂດລາ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ ວັງເຕົ່າ-ໂພນທອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ງົບລົງທຶນ 250 ລ້ານໂດລາ

ຕຳຫຼວດອອສເຕຣເລຍຊັອກ! ສະແກນລົດຈົກແລ້ວພົບໂຄເຄນລັອດໃຫຍ່ ມູນຄ່າກວ່າ 883 ຕື້ກີບ

ຕຳຫຼວດອອສເຕຣເລຍຊັອກ! ສະແກນລົດຈົກແລ້ວພົບໂຄເຄນລັອດໃຫຍ່ ມູນຄ່າກວ່າ 883 ຕື້ກີບ

ແມ່ຍິງແຂວງຫົວພັນ ມອບເຮືອນຮ່ວມນ້ຳໃຈຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ ​ເມືອງ​ແອດ

ແມ່ຍິງແຂວງຫົວພັນ ມອບເຮືອນຮ່ວມນ້ຳໃຈຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ ​ເມືອງ​ແອດ

ຄະນະ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບການກໍ່ສ້າງສະຖານີລົດໄຟແຂວງຫຼວງພະບາງ ຊົດເຊີຍແລ້ວ 1 ຕື້ກວ່າກີບ

ຄະນະ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບການກໍ່ສ້າງສະຖານີລົດໄຟແຂວງຫຼວງພະບາງ ຊົດເຊີຍແລ້ວ 1 ຕື້ກວ່າກີບ

ອຸຕຸນິຍົມຄາດຄະເນ ອາກາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນເລັກໜ້ອຍໃນອາທິດນີ້

ອຸຕຸນິຍົມຄາດຄະເນ ອາກາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນເລັກໜ້ອຍໃນອາທິດນີ້

ເພີ່ມທະວີຄຸ້ມຄອງຮັກສາຢ່າງຈິງຈັງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການສູນພັນຂອງສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ

ເພີ່ມທະວີຄຸ້ມຄອງຮັກສາຢ່າງຈິງຈັງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການສູນພັນຂອງສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2019 ເລກ 2 ໂຕ 3 ໂຕ 4 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2019 ເລກ 2 ໂຕ 3 ໂຕ 4 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ