ວັນອາທິດ ທີ 26 ພຶດສະພາ 2019

ນີ້ແມ່ນວຽກອັນຕະລາຍທີ່ລັດ "ຫ້າມນຳໃຊ້ແຮງງານໄວໜຸ່ມ" ທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ

ນີ້ແມ່ນວຽກອັນຕະລາຍທີ່ລັດ "ຫ້າມນຳໃຊ້ແຮງງານໄວໜຸ່ມ" ທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກໄວໜຸ່ມທີ່ອາຍຸຕໍ້າກວ່າ 18 ປີ ໃນບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ເກືອດຫ້າມຕາມທີ່ກຳນົດ ເຊິ່ງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເມື່ອປີ 2016 ໄດ້ກຳນົດໜ້າວຽກຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຫ້າມໃຊ້ແຮງງານໄວໜຸ່ມ.

ທັງນີ້ ວຽກອັນຕະລາຍ ໝາຍເຖິງ ວຽກທຸກປະເພດ ເຊິ່ງຕາມລັກສະນະ ແລະ ສະພາບຂອງວຽກນັ້ນ ມີຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ມັນສະໝອງ, ຈິດໃຈ, ສິນລະທໍາ ແລະ ຄວາມ ປອດໄພຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີອາຍຸກະສຽນຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ.


ພາບ: billycm

ສໍາລັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຊື່ວ່າ ການກໍານົດວຽກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ທີ່ຫ້າມນໍາໃຊ້ເເຮງງານໄວໜຸ່ມ ສະບັບເລກທີ 4182/ຮສສ ລົງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2016 ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດປະເພດວຽກທີ່ຖືວ່າເປັນວຽກອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ອອກແຮງງານໄວໜຸ່ມ ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າສິບແປດປີ ໂດຍມີຜົນນໍາໃຊ້ຢູ່ທຸກສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ເຊິ່ງມີວຽກດັ່ງນີ້:

  1. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດ, ຂົນຍ້າຍ ຫຼື ສໍາຜັດ, ແຕະຕ້ອງກັບສານເຄມີ-ສານພິດ ແລະ ສານທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນພະຍາດມະເຮັງ, ລັງສີຂອງໄຟຟ້າ ຫຼື ຝຸ່ນລະອອງ ເຊັ່ນ: ສານໄຍຫີນ (Asbestos); ສານເບນຊິນ (Benzene); ແຄດມີອອມ (Cadmium); ສານບາຫຼອດ (Mercury); ສານກົ່ວ, ສານສັງກະສີ, ສານກົ່ວສີຂາວ, ສານກົ່ວໃນນໍ້າສີ; ສານແຜ່ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ສານເຮືອງແສງຕ່າງໆ; ລັງສີອິນຟາເຣດ, ລັງສີອຸນຕຣາໄວໂອເລດແສງເລເຊີ, ຄື້ນຄວາມຖີ່ຂອງວິທະຍຸ.
  2. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສານພິດທີ່ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດຕິດຕໍ່.
  3. ວຽກທຸກປະເພດໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ວິເຄາະຫາເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ.
  4. 4. ວຽກທຸກປະເພດພາຍໃນສະຖານທີ່ກັກຂັງ ແລະ ໂຮງໝໍໂລກຈິດ.
  5. 5. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ເບິ່ງແຍງ ດູແລຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ ຍົກເວັ້ນພະຍາດເອດ.
  6. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ອະນາໄມເຄື່ອງມືການແພດ ແລະ ຊັກເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຂອງຄົນເຈັບຢູ່ໃນສູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ຊັກເຄື່ອງທີ່ມີສານເຄມີອັນຕະລາຍ.
  7. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ ເກັບຂົນຍ້າຍ ແລະ ທໍາລາຍສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກເຄື່ອງມືການແພດ ແລະ ຢາປົວພະຍາດທີ່ໃຊ້ແລ້ວ.
  8. ວຽກທຸກປະເພດໃນໂຮງເຢັນ ຫຼື ຫ້ອງເກັບມ້ຽນຄົນຕາຍ, ວຽກບໍລິການກູ້ຊິບ.
  9. ວຽກທຸກປະເພດຈັດມ້ຽນຊາກສົບຄົນຕາຍ ຫຼື ວຽກຂຸດຂຸມຝັງສົບ.
  10. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອະນາໄມສິ່ງເປິເປື້ອນ.
  11. ບັນຊາ ຫຼື ເປັນຜູ້ຊ່ວຍບັນຊາເຄື່ອງກົນຈັກທຸກປະເພດ ທີ່ມີການເຄື່ອນເໜັງ ແລະ ສັ່ນສະເທືອນ.
  12. ວຽກທຸກປະເພດ ທີ່ເຮັດຢູ່ບ່ອນສູງກວ່າ ສອງແມັດ ຈາກພື້ນ.
  13. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ເຮັດກັບຄວາມຮ້ອນ.
  14. ການບັນຊາ ຫຼື ເຮັດວຽກໃນສະຖານີທີ່ມີໄຟຟ້າແຮງສູງ.
  15. ວຽກທຸກປະເພດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຮ່ທາດ.
  16. 16. ວຽກທຸກປະເພດກ່ຽວກັບ ວັດຖຸລະເບິດ ແລະ ໄວໄຟ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນນ້ໍາລວມທັງທາດລະເບີດ, ວັດຖຸໄວໄຟທາດອົກຊິອາຍແກສ, ອາວຸດ, ບັ້ງໄຟດອກ ແລະ ວັດຖຸອຶ່ນໆທີ່ຈະເປັນສາເຫດຂອງການເກີດລະເບີດ ແລະ ເກີດໄຟ.
  17. 17. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃຕ້ດິນ, ການຂຸດທີ່ເລິກກວ່າໜຶ່ງແມັດ.
  18. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ເຮັດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ມີລະເບີດຍັງບໍ່ທັນແຕກ.
  19. ວຽກທຸກປະເພດໃນຂົງເຂດກະສິກໍາທີ່ສໍາພັດກັບສານເຄມີອັນຕະລາຍ ເປັນຕົ້ນຢາຂ້າແມງໄມ້, ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ອື່ນໆ.
  20. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂອງມີຄົມ.
  21. ວຽກພື້ນນໍ້າ ລວມທັງການດໍານໍ້າ ຫຼື ການກູ້ຊິບໃນນໍ້າ.
  22. ວຽກທຸກປະເພດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂ້າສັດ.
  23. ວຽກທຸກປະເພດໃນສະຖານທີ່ບັນເທີງ, ອາບອົບນວດບໍລິການສິ່ງມຶນເມົາ ແລະ ສະຖານທີ່ຫຼິ້ນ ການພະນັນທຸກຊະນິດ.
  24. ວຽກໃນກອງຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ກອງເສດໂລຫະເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ທ້ອນໂຮມຂີ້ເຫຍື້ອນໍາໃຊ້ຄືນໃໝ່.
  25. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບສັດຮ້າຍ ຫຼື ສັດມີພິດ ເຊັ່ນ: ຝຶກສອນສັດລ້ຽງສັດໃນສວນສັດ, ໂຮງໝໍປົວສັດ, ໃນໂຮງລະຄອນສັດ.
  26. ວຽກຍົກ, ແບກ, ຫຼາບ, ລາກແກ່, ດຶງສິ່ງຂອງມີດັ່ງນີ້: (1) ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 15 ປີ ຫາບໍ່ເຖິງ 16 ປີ ເປັນບາງຄັ້ງຄາວບໍ່ໃຫ້ເກີນສິບສອງກິໂລກຣາມ, ຖ້າເຮັດ ວຽກແບບຕໍ່ເນື່ອງເກີນກວ່າ ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ ນໍ້າໜັກບໍ່ໃຫ້ເກີນ ແປດ ກິໂລກຣາມ; (2) ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 16 ປີ ຫາບໍ່ເຖິງ 18 ປີ ເປັນບາງຄັ້ງຄາວບໍ່ໃຫ້ເກີນ ຊາວຫ້າກິໂລກຣາມ, ຖ້າເຮັດ ວຽກແບບຕໍ່ເນື່ອງເກີນກວ່າໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ ນໍ້າໜັກບໍ່ໃຫ້ເກີນສິບຫ້າກິໂລກຣາມ;
  27. ວຽກທີ່ຕ້ອງຢືນ ຫຼາຍກວ່າ 2 ຊົ່ວໂມງຕິດຕໍ່ກັນ;
  28. ວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແສງສະຫວ່າງບໍ່ພຽງພໍ;
  29. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ສໍາຜັດກັບຄວັນ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ອາຍແກສ ແລະ ສານພິດອື່ນໆ;
  30. ວຽກທຸກປະເພດ ໃນການຜະລິດອຸດສະຫະກໍາຢາສູບ ແລະ ທາດເຫຼົ້າ;
  31. ວຽກທຸກປະເພດ ທີ່ມີລະດັບສຽງດັງ ຫຼື ສັ່ນສະເທືອນທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ແຮງງານໄວໜຸ່ມ;
  32. ວຽກທີ່ກໍານົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 51 ແລະ ມາດຕາ 102 ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ.

ແນວໃດກໍຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ກຳນົດຂໍ້ຍົກເວັ້ນບາງປະການ ເຊັ່ນ: ຜູ້ອອກແຮງງານໄວໜຸ່ມທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 14 ປີ ອາດຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ ຈາກຂໍ້ຫ້າມ ຕາມມາດຕາ 3 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້: (1) ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແນະນໍາ ດ້ານວິຊາການໃນວຽກນັ້ນຢ່າງພຽງພໍ; (2) ໄດ້ຮັບການແນະນໍາ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ພຽງພໍ ແລະ (3) ໄດ້ຮັບການປະເມີນ ແລະ ອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Lao Official Gazette

ພາບ : Pixabay

10 ປະໂຫຍດດີໆຂອງ "ກ້ວຍ" ໝາກໄມ້ທີ່ມີຄຸນຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດ

10 ປະໂຫຍດດີໆຂອງ "ກ້ວຍ" ໝາກໄມ້ທີ່ມີຄຸນຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດ

ການດື່ມນໍ້າໝາກໄມ້ຫຼາຍເກີນໄປ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ທຽບເທົ່າກັບການດື່ມນໍ້າອັດລົມ

ການດື່ມນໍ້າໝາກໄມ້ຫຼາຍເກີນໄປ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ທຽບເທົ່າກັບການດື່ມນໍ້າອັດລົມ

ເປີດໃຫ້ຊົມຟຣີ “ຖ້ຳນາງຟ້າ” ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງໃໝ່ຂອງແຂວງວຽງຈັນ

ເປີດໃຫ້ຊົມຟຣີ “ຖ້ຳນາງຟ້າ” ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງໃໝ່ຂອງແຂວງວຽງຈັນ

ສາວໆຄວນຮູ້! ເຄັດລັບ ແຕ້ມຄິ້ວແນວໃດໃຫ້ເຂົ້າກັບຮູບໜ້າ ບໍ່ເປັນຄິ້ວປີງ

ສາວໆຄວນຮູ້! ເຄັດລັບ ແຕ້ມຄິ້ວແນວໃດໃຫ້ເຂົ້າກັບຮູບໜ້າ ບໍ່ເປັນຄິ້ວປີງ

ໄອເດຍຖ່າຍຮູບຄູ່ດອກໄມ້ທ້າແດດ ຮູບງາມປັງຍອດ like ມາເຕັມ

ໄອເດຍຖ່າຍຮູບຄູ່ດອກໄມ້ທ້າແດດ ຮູບງາມປັງຍອດ like ມາເຕັມ

ທ່ຽວຕາມວົງຈອນ The Loop: ລວມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ຂຶ້ນຊື່ຂອງຄຳມ່ວນ ທີ່ຕ້ອງໄປໃຫ້ໄດ້ຈັກຄັ້ງໃນຊີວິດ

ທ່ຽວຕາມວົງຈອນ The Loop: ລວມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ຂຶ້ນຊື່ຂອງຄຳມ່ວນ ທີ່ຕ້ອງໄປໃຫ້ໄດ້ຈັກຄັ້ງໃນຊີວິດ

"ຫຼຸດແວ່ນລົດລົງເລັກນ້ອຍ" ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຮ້ອນໃນຫ້ອງໂດຍສານໄດ້ແທ້ ຫຼື ບໍ່?

"ຫຼຸດແວ່ນລົດລົງເລັກນ້ອຍ" ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຮ້ອນໃນຫ້ອງໂດຍສານໄດ້ແທ້ ຫຼື ບໍ່?

"ຈ່ອຍແຕ່ມີພຸງ" ບັນຫາຂອງສາວຮ່າງບາງແຕ່ທ້ອງປຸ້ງ ຄວນເຮັດແນວໃດດີ?

"ຈ່ອຍແຕ່ມີພຸງ" ບັນຫາຂອງສາວຮ່າງບາງແຕ່ທ້ອງປຸ້ງ ຄວນເຮັດແນວໃດດີ?

ນີ້ແມ່ນວຽກອັນຕະລາຍທີ່ລັດ "ຫ້າມນຳໃຊ້ແຮງງານໄວໜຸ່ມ" ທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ

ນີ້ແມ່ນວຽກອັນຕະລາຍທີ່ລັດ "ຫ້າມນຳໃຊ້ແຮງງານໄວໜຸ່ມ" ທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ

"ສ່ຽງເຮັດໃຫ້ລູກສະໝອງພິການ" ໜຶ່ງໃນ 5 ຄວາມອັນຕະລາຍຈາກການໃຊ້ "ຄີມໜ້າຂາວເຖື່ອນ"

"ສ່ຽງເຮັດໃຫ້ລູກສະໝອງພິການ" ໜຶ່ງໃນ 5 ຄວາມອັນຕະລາຍຈາກການໃຊ້ "ຄີມໜ້າຂາວເຖື່ອນ"

“ລໍ້ຮຽນຍ່າງ” ບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຍ່າງໄດ້ໄວຂຶ້ນ ທັງເປັນໄພໃກ້ໂຕ ທີ່ພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມ

“ລໍ້ຮຽນຍ່າງ” ບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຍ່າງໄດ້ໄວຂຶ້ນ ທັງເປັນໄພໃກ້ໂຕ ທີ່ພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມ

ອີຊູຊຸແນະນຳຂຸມພະລັງໃໝ່ "New Isuzu 1.9 Ddi Blue Power" ຂີດສຸດຂອງເຕັກໂນໂລຊີສູ່ຕະຫຼາດລົດຍົນໃນລາວ

ອີຊູຊຸແນະນຳຂຸມພະລັງໃໝ່ "New Isuzu 1.9 Ddi Blue Power" ຂີດສຸດຂອງເຕັກໂນໂລຊີສູ່ຕະຫຼາດລົດຍົນໃນລາວ

ແລ່ນຈາກທາດຫຼວງຫາສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ເຜົາຜານພະລັງງານຫຼາຍສໍ່າໃດ?

ແລ່ນຈາກທາດຫຼວງຫາສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ເຜົາຜານພະລັງງານຫຼາຍສໍ່າໃດ?

7 ເຕັກນິກ ອະນາໄມເຮືອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບແບບຄົນຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອໃຫ້ເຮືອນສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບຍິ່ງຂຶ້ນ

7 ເຕັກນິກ ອະນາໄມເຮືອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບແບບຄົນຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອໃຫ້ເຮືອນສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບຍິ່ງຂຶ້ນ

4 ເລື່ອງທີ່ບໍ່ນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ຄູ່ແຕ່ງດອງຕ້ອງຜິດໃຈ ຈົນກ້າວໄປສູ່ການຜິດຖຽງກັນໄດ້

4 ເລື່ອງທີ່ບໍ່ນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ຄູ່ແຕ່ງດອງຕ້ອງຜິດໃຈ ຈົນກ້າວໄປສູ່ການຜິດຖຽງກັນໄດ້

ເຕັກນິກງ່າຍໆ ຫຼຸດຄວາມຮ້ອນໃຫ້ລົດ ເມື່ອຕ້ອງຈອດຢູ່ກາງແດດ

ເຕັກນິກງ່າຍໆ ຫຼຸດຄວາມຮ້ອນໃຫ້ລົດ ເມື່ອຕ້ອງຈອດຢູ່ກາງແດດ

ໄອເດຍປູກຜັກໃນເຮືອນແບບໝຸນວຽນຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ມີຜັກປອດໄພກິນໝົດປີ

ໄອເດຍປູກຜັກໃນເຮືອນແບບໝຸນວຽນຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ມີຜັກປອດໄພກິນໝົດປີ

ຊ່າງເຮັດຜົມຂອງ ລິຊ່າ BLACKPINK ອອກມາເຜີຍແລ້ວ ເຄັດລັບຜົມໜ້າມ້າຢູ່ຊົງຕະຫຼອດເວລາ

ຊ່າງເຮັດຜົມຂອງ ລິຊ່າ BLACKPINK ອອກມາເຜີຍແລ້ວ ເຄັດລັບຜົມໜ້າມ້າຢູ່ຊົງຕະຫຼອດເວລາ

ວັນກຳມະກອນສາກົນບໍ່ໄດ້ພັກວຽກ? ເຮັດວຽກໃນມື້ພັກທາງລັດຖະການຕ້ອງໄດ້ຄ່າແຮງເທົ່າໃດ? ເຮົາມີຄຳຕອບ

ວັນກຳມະກອນສາກົນບໍ່ໄດ້ພັກວຽກ? ເຮັດວຽກໃນມື້ພັກທາງລັດຖະການຕ້ອງໄດ້ຄ່າແຮງເທົ່າໃດ? ເຮົາມີຄຳຕອບ

ກົດໝາຍແຮງານ ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້

ກົດໝາຍແຮງານ ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ