ວັນສຸກ ທີ 23 ສິງຫາ 2019

ນີ້ແມ່ນວຽກອັນຕະລາຍທີ່ລັດ "ຫ້າມນຳໃຊ້ແຮງງານໄວໜຸ່ມ" ທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ

ນີ້ແມ່ນວຽກອັນຕະລາຍທີ່ລັດ "ຫ້າມນຳໃຊ້ແຮງງານໄວໜຸ່ມ" ທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກໄວໜຸ່ມທີ່ອາຍຸຕໍ້າກວ່າ 18 ປີ ໃນບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ເກືອດຫ້າມຕາມທີ່ກຳນົດ ເຊິ່ງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເມື່ອປີ 2016 ໄດ້ກຳນົດໜ້າວຽກຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຫ້າມໃຊ້ແຮງງານໄວໜຸ່ມ.

ທັງນີ້ ວຽກອັນຕະລາຍ ໝາຍເຖິງ ວຽກທຸກປະເພດ ເຊິ່ງຕາມລັກສະນະ ແລະ ສະພາບຂອງວຽກນັ້ນ ມີຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ມັນສະໝອງ, ຈິດໃຈ, ສິນລະທໍາ ແລະ ຄວາມ ປອດໄພຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີອາຍຸກະສຽນຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ.


ພາບ: billycm

ສໍາລັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຊື່ວ່າ ການກໍານົດວຽກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ທີ່ຫ້າມນໍາໃຊ້ເເຮງງານໄວໜຸ່ມ ສະບັບເລກທີ 4182/ຮສສ ລົງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2016 ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດປະເພດວຽກທີ່ຖືວ່າເປັນວຽກອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ອອກແຮງງານໄວໜຸ່ມ ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າສິບແປດປີ ໂດຍມີຜົນນໍາໃຊ້ຢູ່ທຸກສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ເຊິ່ງມີວຽກດັ່ງນີ້:

 1. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດ, ຂົນຍ້າຍ ຫຼື ສໍາຜັດ, ແຕະຕ້ອງກັບສານເຄມີ-ສານພິດ ແລະ ສານທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນພະຍາດມະເຮັງ, ລັງສີຂອງໄຟຟ້າ ຫຼື ຝຸ່ນລະອອງ ເຊັ່ນ: ສານໄຍຫີນ (Asbestos); ສານເບນຊິນ (Benzene); ແຄດມີອອມ (Cadmium); ສານບາຫຼອດ (Mercury); ສານກົ່ວ, ສານສັງກະສີ, ສານກົ່ວສີຂາວ, ສານກົ່ວໃນນໍ້າສີ; ສານແຜ່ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ສານເຮືອງແສງຕ່າງໆ; ລັງສີອິນຟາເຣດ, ລັງສີອຸນຕຣາໄວໂອເລດແສງເລເຊີ, ຄື້ນຄວາມຖີ່ຂອງວິທະຍຸ.
 2. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສານພິດທີ່ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດຕິດຕໍ່.
 3. ວຽກທຸກປະເພດໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ວິເຄາະຫາເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ.
 4. 4. ວຽກທຸກປະເພດພາຍໃນສະຖານທີ່ກັກຂັງ ແລະ ໂຮງໝໍໂລກຈິດ.
 5. 5. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ເບິ່ງແຍງ ດູແລຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ ຍົກເວັ້ນພະຍາດເອດ.
 6. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ອະນາໄມເຄື່ອງມືການແພດ ແລະ ຊັກເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຂອງຄົນເຈັບຢູ່ໃນສູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ຊັກເຄື່ອງທີ່ມີສານເຄມີອັນຕະລາຍ.
 7. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ ເກັບຂົນຍ້າຍ ແລະ ທໍາລາຍສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກເຄື່ອງມືການແພດ ແລະ ຢາປົວພະຍາດທີ່ໃຊ້ແລ້ວ.
 8. ວຽກທຸກປະເພດໃນໂຮງເຢັນ ຫຼື ຫ້ອງເກັບມ້ຽນຄົນຕາຍ, ວຽກບໍລິການກູ້ຊິບ.
 9. ວຽກທຸກປະເພດຈັດມ້ຽນຊາກສົບຄົນຕາຍ ຫຼື ວຽກຂຸດຂຸມຝັງສົບ.
 10. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອະນາໄມສິ່ງເປິເປື້ອນ.
 11. ບັນຊາ ຫຼື ເປັນຜູ້ຊ່ວຍບັນຊາເຄື່ອງກົນຈັກທຸກປະເພດ ທີ່ມີການເຄື່ອນເໜັງ ແລະ ສັ່ນສະເທືອນ.
 12. ວຽກທຸກປະເພດ ທີ່ເຮັດຢູ່ບ່ອນສູງກວ່າ ສອງແມັດ ຈາກພື້ນ.
 13. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ເຮັດກັບຄວາມຮ້ອນ.
 14. ການບັນຊາ ຫຼື ເຮັດວຽກໃນສະຖານີທີ່ມີໄຟຟ້າແຮງສູງ.
 15. ວຽກທຸກປະເພດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຮ່ທາດ.
 16. 16. ວຽກທຸກປະເພດກ່ຽວກັບ ວັດຖຸລະເບິດ ແລະ ໄວໄຟ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນນ້ໍາລວມທັງທາດລະເບີດ, ວັດຖຸໄວໄຟທາດອົກຊິອາຍແກສ, ອາວຸດ, ບັ້ງໄຟດອກ ແລະ ວັດຖຸອຶ່ນໆທີ່ຈະເປັນສາເຫດຂອງການເກີດລະເບີດ ແລະ ເກີດໄຟ.
 17. 17. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃຕ້ດິນ, ການຂຸດທີ່ເລິກກວ່າໜຶ່ງແມັດ.
 18. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ເຮັດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ມີລະເບີດຍັງບໍ່ທັນແຕກ.
 19. ວຽກທຸກປະເພດໃນຂົງເຂດກະສິກໍາທີ່ສໍາພັດກັບສານເຄມີອັນຕະລາຍ ເປັນຕົ້ນຢາຂ້າແມງໄມ້, ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ອື່ນໆ.
 20. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂອງມີຄົມ.
 21. ວຽກພື້ນນໍ້າ ລວມທັງການດໍານໍ້າ ຫຼື ການກູ້ຊິບໃນນໍ້າ.
 22. ວຽກທຸກປະເພດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂ້າສັດ.
 23. ວຽກທຸກປະເພດໃນສະຖານທີ່ບັນເທີງ, ອາບອົບນວດບໍລິການສິ່ງມຶນເມົາ ແລະ ສະຖານທີ່ຫຼິ້ນ ການພະນັນທຸກຊະນິດ.
 24. ວຽກໃນກອງຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ກອງເສດໂລຫະເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ທ້ອນໂຮມຂີ້ເຫຍື້ອນໍາໃຊ້ຄືນໃໝ່.
 25. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບສັດຮ້າຍ ຫຼື ສັດມີພິດ ເຊັ່ນ: ຝຶກສອນສັດລ້ຽງສັດໃນສວນສັດ, ໂຮງໝໍປົວສັດ, ໃນໂຮງລະຄອນສັດ.
 26. ວຽກຍົກ, ແບກ, ຫຼາບ, ລາກແກ່, ດຶງສິ່ງຂອງມີດັ່ງນີ້: (1) ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 15 ປີ ຫາບໍ່ເຖິງ 16 ປີ ເປັນບາງຄັ້ງຄາວບໍ່ໃຫ້ເກີນສິບສອງກິໂລກຣາມ, ຖ້າເຮັດ ວຽກແບບຕໍ່ເນື່ອງເກີນກວ່າ ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ ນໍ້າໜັກບໍ່ໃຫ້ເກີນ ແປດ ກິໂລກຣາມ; (2) ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 16 ປີ ຫາບໍ່ເຖິງ 18 ປີ ເປັນບາງຄັ້ງຄາວບໍ່ໃຫ້ເກີນ ຊາວຫ້າກິໂລກຣາມ, ຖ້າເຮັດ ວຽກແບບຕໍ່ເນື່ອງເກີນກວ່າໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ ນໍ້າໜັກບໍ່ໃຫ້ເກີນສິບຫ້າກິໂລກຣາມ;
 27. ວຽກທີ່ຕ້ອງຢືນ ຫຼາຍກວ່າ 2 ຊົ່ວໂມງຕິດຕໍ່ກັນ;
 28. ວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແສງສະຫວ່າງບໍ່ພຽງພໍ;
 29. ວຽກທຸກປະເພດທີ່ສໍາຜັດກັບຄວັນ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ອາຍແກສ ແລະ ສານພິດອື່ນໆ;
 30. ວຽກທຸກປະເພດ ໃນການຜະລິດອຸດສະຫະກໍາຢາສູບ ແລະ ທາດເຫຼົ້າ;
 31. ວຽກທຸກປະເພດ ທີ່ມີລະດັບສຽງດັງ ຫຼື ສັ່ນສະເທືອນທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ແຮງງານໄວໜຸ່ມ;
 32. ວຽກທີ່ກໍານົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 51 ແລະ ມາດຕາ 102 ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ.

ແນວໃດກໍຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ກຳນົດຂໍ້ຍົກເວັ້ນບາງປະການ ເຊັ່ນ: ຜູ້ອອກແຮງງານໄວໜຸ່ມທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 14 ປີ ອາດຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ ຈາກຂໍ້ຫ້າມ ຕາມມາດຕາ 3 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້: (1) ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແນະນໍາ ດ້ານວິຊາການໃນວຽກນັ້ນຢ່າງພຽງພໍ; (2) ໄດ້ຮັບການແນະນໍາ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ພຽງພໍ ແລະ (3) ໄດ້ຮັບການປະເມີນ ແລະ ອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Lao Official Gazette

ພາບ : Pixabay

5 ເຄັດລັບບໍລິຫານການເງິນຫຼັງແຕ່ງດອງຢ່າງສະຫຼາດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາກັນໃນພາຍຫຼັງ

5 ເຄັດລັບບໍລິຫານການເງິນຫຼັງແຕ່ງດອງຢ່າງສະຫຼາດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາກັນໃນພາຍຫຼັງ

ຄວນຮູ້! ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ “ໜ້າມັນ” ມີຫຍັງແດ່?

ຄວນຮູ້! ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ “ໜ້າມັນ” ມີຫຍັງແດ່?

ຝັນ VS ບໍ່ຝັນ ແບບໃດຈຶ່ງເອີ້ນວ່ານອນຫຼັບສະໜິດແທ້?

ຝັນ VS ບໍ່ຝັນ ແບບໃດຈຶ່ງເອີ້ນວ່ານອນຫຼັບສະໜິດແທ້?

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະລອດ ຖ້າວ່າຕ້ອງຂັບລົດລຸຍນໍ້າ ເວລານໍ້າຖ້ວມຫົນທາງ?

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະລອດ ຖ້າວ່າຕ້ອງຂັບລົດລຸຍນໍ້າ ເວລານໍ້າຖ້ວມຫົນທາງ?

ແນະນຳວິທີໄລ່ "ກັບແກ້" ອອກຈາກຫ້ອງດ້ວຍ "ນໍ້າກ້ອນ" ວິທີການນຸ້ມນວນ ບໍ່ເສຍເລືອດເສຍເນື້ອ

ແນະນຳວິທີໄລ່ "ກັບແກ້" ອອກຈາກຫ້ອງດ້ວຍ "ນໍ້າກ້ອນ" ວິທີການນຸ້ມນວນ ບໍ່ເສຍເລືອດເສຍເນື້ອ

4 ວິທີລັກລີ້ລູກໄປ make love ແກ້ບັນຫາລູກນ້ອຍຕິດພໍ່ແມ່ ຈົນບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຢູ່ນຳກັນສອງຄົນ

4 ວິທີລັກລີ້ລູກໄປ make love ແກ້ບັນຫາລູກນ້ອຍຕິດພໍ່ແມ່ ຈົນບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຢູ່ນຳກັນສອງຄົນ

ພາສາກາຍ ທີ່ບົ່ງບອກເຖິງອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລູກນ້ອຍ ທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນຮູ້

ພາສາກາຍ ທີ່ບົ່ງບອກເຖິງອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລູກນ້ອຍ ທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນຮູ້

5 ຂັ້ນຕອນເບິ່ງແຍງ "ໝໍ້ໄຟລົດ" ໃນຍາມຝົນ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດແດ່?

5 ຂັ້ນຕອນເບິ່ງແຍງ "ໝໍ້ໄຟລົດ" ໃນຍາມຝົນ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດແດ່?

“ຈໍປະສາດຕາເສື່ອມ” ໄພງຽບຂອງຄົນເຮັດວຽກໃນຍຸກດິຈິຕອລ

“ຈໍປະສາດຕາເສື່ອມ” ໄພງຽບຂອງຄົນເຮັດວຽກໃນຍຸກດິຈິຕອລ

ການຫຼິ້ນກັບນ້ອງໝາ ແລະ ນ້ອງແມວພຽງ 10 ນາທີ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງລົງໄດ້

ການຫຼິ້ນກັບນ້ອງໝາ ແລະ ນ້ອງແມວພຽງ 10 ນາທີ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງລົງໄດ້

ຢາກໜ້າເດັກມາທາງນີ້! ໜ້າມ້າ 4 ແບບທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາຍຸໄປອີກ 10 ປີ image

ຢາກໜ້າເດັກມາທາງນີ້! ໜ້າມ້າ 4 ແບບທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາຍຸໄປອີກ 10 ປີ

ຜູ້ປົກຄອງຄວນອ່ານ! ຢ່າສອນເດັກນ້ອຍດ້ວຍ "ຄວາມຢ້ານ"

ຜູ້ປົກຄອງຄວນອ່ານ! ຢ່າສອນເດັກນ້ອຍດ້ວຍ "ຄວາມຢ້ານ"

ລວມຊົງຜົມອອກງານສະໄຕລ໌ “ອໍ້າ ພັດຊະລາພາ” image

ລວມຊົງຜົມອອກງານສະໄຕລ໌ “ອໍ້າ ພັດຊະລາພາ”

ພາສ່ອງຫຸ່ນ 8 ໄອດໍ້ສາວເກົາຫຼີ ແຮງບັນດານໃຈຂອງສາວໆໃນການຫຼຸດນໍ້າໜັກ image

ພາສ່ອງຫຸ່ນ 8 ໄອດໍ້ສາວເກົາຫຼີ ແຮງບັນດານໃຈຂອງສາວໆໃນການຫຼຸດນໍ້າໜັກ

10 ຄຸນສົມບັດຂອງ "ຜູ້ນຳ" ທີ່ Google ຄົ້ນພົບຈາກການສຶກສາກວ່າ 10 ປີ

10 ຄຸນສົມບັດຂອງ "ຜູ້ນຳ" ທີ່ Google ຄົ້ນພົບຈາກການສຶກສາກວ່າ 10 ປີ

"ໝັດແມວ" ຖ້າກັດຄົນ ຈະອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດ ຫຼື ບໍ່?

"ໝັດແມວ" ຖ້າກັດຄົນ ຈະອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດ ຫຼື ບໍ່?

ອັນຕະລາຍຈາກເຄື່ອງປັບອາກາດ ຫາກສົກກະປົກ ແລະ ບໍ່ລ້າງເປັນເວລາດົນເກີນໄປ

ອັນຕະລາຍຈາກເຄື່ອງປັບອາກາດ ຫາກສົກກະປົກ ແລະ ບໍ່ລ້າງເປັນເວລາດົນເກີນໄປ

ຄົນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງອາບນໍ້າທຸກມື້ຫຼືບໍ່?

ຄົນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງອາບນໍ້າທຸກມື້ຫຼືບໍ່?

7 ສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າຄວາມຮັກຂອງທ່ານ “ໝົດອາຍຸ”

7 ສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າຄວາມຮັກຂອງທ່ານ “ໝົດອາຍຸ”

ງາມໄດ້ບໍ່ນ້ອຍໜ້າສາວຜົມຍາວ ກັບໄອເດຍຊົງຜົມອອກງານສຳລັບວົງການສາວຜົມສັ້ນ

ງາມໄດ້ບໍ່ນ້ອຍໜ້າສາວຜົມຍາວ ກັບໄອເດຍຊົງຜົມອອກງານສຳລັບວົງການສາວຜົມສັ້ນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ