ວັນພະຫັດ ທີ 4 ມິຖຸນາ 2020

“ລໍ້ຮຽນຍ່າງ” ບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຍ່າງໄດ້ໄວຂຶ້ນ ທັງເປັນໄພໃກ້ໂຕ ທີ່ພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມ

“ລໍ້ຮຽນຍ່າງ” ບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຍ່າງໄດ້ໄວຂຶ້ນ ທັງເປັນໄພໃກ້ໂຕ ທີ່ພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມ

ລໍ້ສຳລັບຮຽນຍ່າງ (Baby Walker) ເຮັດໃຫ້ລູກຍ່າງໄວຂຶ້ນແທ້ຫຼືບໍ່?
ຄຳຕອບຄື ບໍ່ແມ່ນ! ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງມັກໃຫ້ລູກໃຊ້ລໍ້ຮຽນຍ່າງ ໃນໄລຍະທີ່ລູກນ້ອຍຍັງຍ່າງບໍ່ໄດ້ ໂດຍຫວັງວ່າລູກຈະຍ່າງໄດ້ໄວຂຶ້ນເພາະສາມາດກ້າວຂາໄດ້ໄວ. ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ເມື່ອລູກເໜັງຕີງພຽງເລັກໜ້ອຍ ລໍ້ຮຽນຍ່າງນັ້ນກໍພ້ອມທີ່ຈະໄຫຼໄປໂດຍທີ່ຝາຕີນຂອງລູກບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຢຽບເຕັມພື້ນກໍໄດ້ ແລະ ຖ້າເດັກນ້ອຍຕ້ອງຢູ່ໃນລໍ້ຮຽນຍ່າງດົນໆ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຍ່າງຊ້າ ເພາະບໍ່ໄດ້ເຝິກການໃຊ້ກ້າມຊີ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງ.​ ທ່າຢືນ ແລະ ຍ່າງຂອງເດັກນ້ອຍໃນລໍ້ຮຽນຍ່າງຈະບໍ່ແມ່ນທ່າຕາມປົກກະຕິ, ເດັກນ້ອຍບາງຄົນຂາລອຍຢູ່ເທິງພື້ນ ຂາບໍ່ໄດ້ສຳພັດກັບພື້ນ ພຽງແຕ່ກວາດຕີນໄປ-ມາເທົ່ານັ້ນ. ບາງຄັ້ງ ຍັງອາດຈະເກີດອັນຕະລາຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວເທິງລໍ້ຮຽນຍ່າງ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ລູກຕົກລົງມາຈາກບ່ອນສູງ ຫຼື ຕໍາເຄື່ອງຂອງແລ້ວລົ້ມໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ນອກຈາກນີ້ ຈາກຄຳຢືນຢັນຂອງແພດຍັງກ່າວວ່າ ເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນລໍ້ຮຽນຍ່າງ ເວລາຈະເຄື່ອນທີ່ຈະໃຊ້ປາຍຕີນຈິກລົງ ແລະ ໄຖໄປດ້ານໜ້າ, ແຕ່ເວລາເດັກນ້ອຍເລີ່ມຍ່າງແທ້ ການຍ່າງທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຈະຕ້ອງໃຊ້ສົ້ນຕີນລົງກ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນ ເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນລໍ້ຮຽນຍ່າງເປັນເວລາດົນຫຼາຍຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ເມື່ອຕັ້ງໄຂ່ໄດ້ດີແລ້ວຈະເລີ່ມຍ່າງ ເດັກນ້ອຍມັກຈະໃຊ້ປາຍຕີນຈິກລົງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຍ່າງບໍ່ໄດ້ເພາະໃຊ້ປາຍຕີນໃນການຍ່າງ. ໂດຍທົ່ວໄປເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນລໍ້ຮຽນຍ່າງຫຼາຍຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ຈະຍ່າງໄດ້ຊ້າກວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ປະມານ 1-3 ເດືອນ. ໃນປະເທດສິງກະໂປ ໄດ້ມີການວິໄຈເດັກນ້ອຍ 185 ຄົນ ພົບວ່າ 10.8% ຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ໃຊ້ລໍ້ຮຽນຍ່າງເປັນປະຈຳຈະມີພັດທະນາການດ້ານການເຄື່ອນໄຫວຊ້າກວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້.

ລໍ້ຮຽນຍ່າງ ໄພໃກ້ໂຕທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ພໍ່ແມ່ຄິດບໍ່ເຖິງ
ລໍ້ຮຽນຍ່າງອັນຕະລາຍແນວໃດ?

  1. ສະພາບຂອງລໍ້ຮຽນຍ່າງ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະມີຖານທີ່ບໍ່ກວ້າງ, ໂຄງສ້າງບໍ່ແຂງແຮງ ຈຶ່ງມັກເກີດການປີ້ນຄວໍ້າຢູ່ຕະຫຼອດ ໂດຍສະເພາະເມື່ອເດັກນ້ອຍໄຖໄປໄວແລ້ວໄປຕຳເອົາກັບພື້ນຕ່າງລະດັບ, ຕຳກັບສິ່ງຂອງເທິງພື້ນ ຫຼື ຕຳກັບຝາ ເສົາ ຈົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບບໍ່ວ່າຈະເປັນ ແຂນ, ຂາ, ໜ້າ ແລະ ຫົວ. ສິ່ງສຳຄັນຄືຖ້າຫາກລໍ້ຮຽນຍ່າງຕົກລົງມາຈາກບ່ອນສູງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊັ້ນເທິງຂອງເຮືອນ ຫຼື ເຮືອນທີ່ມີກ້ອງຕາລ່າງ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍບາງຄົນເຖິງຂັ້ນພິການ ຫຼື ເສຍຊີວິດໄດ້.
  2. ນອກຈາກຈະໄຖລົດໄປຕຳກັບຂອງແຂງແລ້ວ ຍັງມີໂອກາດແລ່ນໄປຕຳກັບຂອງຮ້ອນອີກດ້ວຍ ເຊັ່ນ ການໍ້າຮ້ອນ, ໝໍ້ຫຸງເຂົ້າ ຫຼື ເຕົາລີດ, ຖ້າຫາກຖືກນໍ້າຮ້ອນລວກພຽງ 30​ ວິນາທີ ຜິວໜັງຈະໄໝ້ ແລະ ອາດເສຍຫາຍຖາວອນ ແລະ ການຖືກຂອງຮ້ອນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຊັອກໄດ້ ເນື່ອງຈາກຮ່າງກາຍສູນເສຍນໍ້າ ແລະ ເກືອແຮ່ກະທັນຫັນ.
  3. ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ອາດຈະຄິດບໍ່ເຖິງ ແຕ່ໄດ້ເຄີຍເກີດຂຶ້ນແລ້ວນັ້ນກໍຄື ລໍ້ຮຽນຍ່າງເປັນອີກສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ “ຈົມນໍ້າຕາຍ” ດັ່ງທີ່ເຫັນຈາກລາຍງານໃນຕ່າງປະເທດ ເກີດກໍລະນີເດັກນ້ອຍໄຖລໍ້ຮຽນຍ່າງຈົນຕົກລົງໄປໃນສະນໍ້າ, ອ່າງນໍ້າ, ຖັງນໍ້າ ຫຼື ຕົກລົງໃນໂຖສ້ວມກໍມີມາແລ້ວ.


ຜົນວິໄຈຢືນຢັນອັນຕະລາຍຂອງລໍ້ຮຽນຍ່າງ
ສູນວິໄຈເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມປອດໄພ ແລະ ປ້ອງກັນການບາດເຈັບໃນເດັກ ໂຮງໝໍຣາມາທິບໍດີ ປະເທດໄທ ໄດ້ເກັບຂໍ້ມູນການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍ 12 ຊະນິດ ໃນຄອບຄົວທີ່ມີລູກອາຍຸບໍ່ເກີນ 2 ປີ ໄດ້ແກ່: ຂອງຫຼິ້ນທີ່ສັ່ນແລ້ວມີສຽງ, ຫົວນົມປອມ, ລໍ້ຍູ້, ຢາງກັດ, ຕຽງເດັກນ້ອຍ, ອູ່ຄອກ, ອູ່ໄກວ, ລໍ້ຮຽນຍ່າງ, ຕັ່ງສູງ, ຕັ່ງໂຫຍ້ມ, ຕັ່ງໂດດ, ແລະ ເປ້ອຸ້ມ. ພົບສິ່ງທີ່ໜ້າຕົກໃຈຄື ໃນຈຳນວນເດັກນ້ອຍ 245 ຄົນ ມີເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ເຖິງ 82 ຄົນ ໂດຍບາດເຈັບຈາກລໍ້ຮຽນຍ່າງສູງສຸດເຖິງ 47 ຄົນ ຕໍ່ມາແມ່ນຂອງຫຼິ້ນທີ່ສັ່ນແລ້ວມີສຽງ 24 ຄົນ, ອູ່ໄກວ 20 ຄົນ, ລໍ້ຍູ້ 10 ຄົນ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມລຳດັບ.

ສະມາຄົມແພດອາເມຣິກາ ປະກາດເຕືອນບັນດາຜູ້ປົກຄອງໃຫ້ເຊົາໃຊ້ລໍ້ຮຽນຍ່າງສຳລັບເດັກນ້ອຍຢ່າງຖາວອນ ໂດຍລະບຸວ່າ ລໍ້ຮຽນຍ່າງ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງທີ່ເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຈົນເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດໄດ້ພະຍາຍາມອອກແບບລໍ້ຮຽນຍ່າງແບບໃໝ່ ເພື່ອປ້ອງກັນການຄວໍ້າ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ທາງສະມາຄົມແພດເດັກອາເມຣິກາ ລະບຸວ່າ ຍັງບໍ່ມີຫຼັກຖານປະກອບທີ່ຊັດເຈນທີ່ຮັບຮອງວ່າ ລໍ້ຮຽນຍ່າງມີປະໂຫຍດຕໍ່ພັດທະນາການຂອງເດັກນ້ອຍຢ່າງແທ້ຈິງ. ໃນອາເມຣິກາພົບວ່າ ເດັກນ້ອຍບາດເຈັບຈາກລໍ້ຮຽນຍ່າງຕ້ອງເຂົ້າມາປິ່ນປົວໃນຫ້ອງສຸກເສີນເຖິງປີລະ 29,000 ຄົນ, ເຊິ່ງໃນປະເທດແຄນາດາ, ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ບາງລັດໃນອາເມຣິກາໄດ້ມີກົດໝາຍຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຈຳໜ່າຍລໍ້ຮຽນຍ່າງແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ບາງລັດຍັງໃຫ້ຈຳໜ່າຍໄດ້ແຕ່ຕ້ອງມີຄຳເຕືອນອັນຕະລາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊື້.

ເຖິງແມ່ນວ່າລໍ້ຮຽນຍ່າງໃນທາງການແພດຈະບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີພັດທະນາການໃນການຍ່າງທີ່ໄວຂຶ້ນ ລວມເຖິງມີຜົນວິໄຈຕ່າງໆວ່າ ລໍ້ຮຽນຍ່າງມີຜົນເສຍຫຼາຍກວ່າຜົນດີຕໍ່ເດັກນ້ອຍ, ແຕ່ຖ້າຫາກຜູ້ປົກຄອງມີຄວາມຈຳເປັນໃນການໃຊ້ ເມື່ອບໍ່ວ່າງຈະອຸ້ມລູກ ກໍຄວນໃຫ້ລູກຢູ່ໃນສາຍຕາຕະຫຼອດ, ຈັດພື້ນທີ່ທີ່ປອດໄພ, ບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ ແຕ່ຖ້າໃຫ້ດີທີ່ສຸດຄວນຈະເປັນຄອກກັ້ນຈະດີກວ່າ. ເມື່ອໄດ້ໃຊ້ພື້ນທີ່ທີ່ປອດໄພ ຢູ່ໃນຄອກທີ່ເຮົາໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າບໍ່ມີສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ເດັກນ້ອຍຍັງສາມາດເຝິກຍ່າງໄດ້ດີກວ່າ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook , The Asian Parents , OK Nation , thaibreastfeeding , thaihealth

ຂ້ອຍສະກົດຖືກ ຫຼື ຍັງ? ລວມຄຳສັບພາສາລາວທີ່ຫຼາຍຄົນມັກຂຽນຜິດຢູ່ຕະຫຼອດ

ຂ້ອຍສະກົດຖືກ ຫຼື ຍັງ? ລວມຄຳສັບພາສາລາວທີ່ຫຼາຍຄົນມັກຂຽນຜິດຢູ່ຕະຫຼອດ

ຊີວິດຕ້ອງການສີຂຽວ! ລວມສາຍພັນຕົ້ນໄມ້ປະດັບທີ່ປູກໃນເຮືອນໄດ້ ພ້ອມວິທີບົວລະບັດຮັກສາ

ຊີວິດຕ້ອງການສີຂຽວ! ລວມສາຍພັນຕົ້ນໄມ້ປະດັບທີ່ປູກໃນເຮືອນໄດ້ ພ້ອມວິທີບົວລະບັດຮັກສາ

5 ແນວຄວາມຄິດທີ່ເຈົ້າຄວນເຝິກປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບມືກັບເຫດການຕ່າງໆໄດ້ດີຂຶ້ນ

5 ແນວຄວາມຄິດທີ່ເຈົ້າຄວນເຝິກປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບມືກັບເຫດການຕ່າງໆໄດ້ດີຂຶ້ນ

HOW TO ຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດແນວໃດໃຫ້ໄດ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄວທີ່ສຸດ

HOW TO ຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດແນວໃດໃຫ້ໄດ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄວທີ່ສຸດ

ຢາກເກັ່ງອັງກິດຕ້ອງອ່ານ! ລວມ 8 ເວັບໄຊທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເກັ່ງໄວຍາກອນພາສາອັງກິດຍິ່ງຂຶ້ນ

ຢາກເກັ່ງອັງກິດຕ້ອງອ່ານ! ລວມ 8 ເວັບໄຊທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເກັ່ງໄວຍາກອນພາສາອັງກິດຍິ່ງຂຶ້ນ

ກົດແຊເລີຍ! ແບບແຕ່ງຕາສຳລັບສາວເອເຊຍ 20 ລຸກໜ້າຮັກ ແຕ່ງງ່າຍໆ ໄດ້ທຸກລຸກ ທຸກໂອກາດ

ກົດແຊເລີຍ! ແບບແຕ່ງຕາສຳລັບສາວເອເຊຍ 20 ລຸກໜ້າຮັກ ແຕ່ງງ່າຍໆ ໄດ້ທຸກລຸກ ທຸກໂອກາດ

"ຂຸນກອງແລງ" ບລູລາກູນແຫ່ງຄຳມ່ວນ ກຽມ 30 ກວ່າກິດຈະກຳ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປີ 2021

"ຂຸນກອງແລງ" ບລູລາກູນແຫ່ງຄຳມ່ວນ ກຽມ 30 ກວ່າກິດຈະກຳ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປີ 2021

ເກືອບເຄິ່ງປີຫຼັງການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຮົາຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພະຍາດນີ້?

ເກືອບເຄິ່ງປີຫຼັງການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຮົາຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພະຍາດນີ້?

ເປີດເພງ-ຮ້ອງເພງສຽງດັງເນືອງນັນລົບກວນໂສດປະສາດ ນອນບໍ່ໄດ້ ໃຜຊ່ວຍໄດ້ແດ່?

ເປີດເພງ-ຮ້ອງເພງສຽງດັງເນືອງນັນລົບກວນໂສດປະສາດ ນອນບໍ່ໄດ້ ໃຜຊ່ວຍໄດ້ແດ່?

ພາກັນຮູ້ແລ້ວບໍ່? 10 ອັນດັບສັດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກມີສັດໃດແດ່?

ພາກັນຮູ້ແລ້ວບໍ່? 10 ອັນດັບສັດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກມີສັດໃດແດ່?

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງປະສົບຄວາມສຳເລັດ? ນີ້ແມ່ນ 5 ເຄັດລັບທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ຈາກ Taylor Swift ຖ້າຢາກເກັ່ງການຕະຫຼາດ

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງປະສົບຄວາມສຳເລັດ? ນີ້ແມ່ນ 5 ເຄັດລັບທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ຈາກ Taylor Swift ຖ້າຢາກເກັ່ງການຕະຫຼາດ

"ຢາສູບໄຟຟ້າ" ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ນັ້ນເປັນພຽງເລ່ກົນຮູບແບບໃໝ່ຂອງບໍລິສັດຢາສູບ?

"ຢາສູບໄຟຟ້າ" ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ນັ້ນເປັນພຽງເລ່ກົນຮູບແບບໃໝ່ຂອງບໍລິສັດຢາສູບ?

ຍຸງລາຍຫຼົບໄປ! ປະຕິບັດຫຼັກການ "5ປ" ສະກັດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ

ຍຸງລາຍຫຼົບໄປ! ປະຕິບັດຫຼັກການ "5ປ" ສະກັດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ

10 ສຳນວນອັງກິດທີ່ເຈົ້າຄວນໃຊ້ ເພື່ອເພີ່ມສະເໜ່ໃຫ້ຕົວເອງ

10 ສຳນວນອັງກິດທີ່ເຈົ້າຄວນໃຊ້ ເພື່ອເພີ່ມສະເໜ່ໃຫ້ຕົວເອງ

ຢຸດແຊພາບຜູ້ເສຍຊີວິດ ເພາະເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ໃຫ້ກຽດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ຄິດເຖິງ "ໃຈເຂົາໃຈເຮົາ"

ຢຸດແຊພາບຜູ້ເສຍຊີວິດ ເພາະເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ໃຫ້ກຽດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ຄິດເຖິງ "ໃຈເຂົາໃຈເຮົາ"

ໃສ່ "ຜ້າອັດປາກ-ດັງ" ອອກກຳລັງກາຍ ສ່ຽງອັອກຊີເຈນບໍ່ພຽງພໍ ປອດ-ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ

ໃສ່ "ຜ້າອັດປາກ-ດັງ" ອອກກຳລັງກາຍ ສ່ຽງອັອກຊີເຈນບໍ່ພຽງພໍ ປອດ-ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ

ຄົນລ້ຽງແມວຄວນລະວັງ! ງານວິໄຈເຜີຍໂຄວິດ-19 ສາມາດແພ່ໃນກຸ່ມແມວໄດ້ໄວ ແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການ

ຄົນລ້ຽງແມວຄວນລະວັງ! ງານວິໄຈເຜີຍໂຄວິດ-19 ສາມາດແພ່ໃນກຸ່ມແມວໄດ້ໄວ ແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການ

ຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ໄດ້ອ່ານ! 5 ຜົນຮ້າຍຈາກການຕີລູກ ທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ໄດ້ອ່ານ! 5 ຜົນຮ້າຍຈາກການຕີລູກ ທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ຟັງທາງນີ້! ເປັນໂສດໃນໄວ 30 ປີບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ ເພາະຄົນຮຸ່ນໃໝ່ທົ່ວໂລກກຳລັງຢູ່ໃນກະແສ Waithood

ຟັງທາງນີ້! ເປັນໂສດໃນໄວ 30 ປີບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ ເພາະຄົນຮຸ່ນໃໝ່ທົ່ວໂລກກຳລັງຢູ່ໃນກະແສ Waithood

ຮູ້ໄວ້ກໍດີ! ວິທີຈັດລະບຽບເຮືອນເພື່ອປ້ອງກັນເຫດໄຟໄໝ້ ໃນໄລຍະອາກາດຮ້ອນອົບເອົ້າ

ຮູ້ໄວ້ກໍດີ! ວິທີຈັດລະບຽບເຮືອນເພື່ອປ້ອງກັນເຫດໄຟໄໝ້ ໃນໄລຍະອາກາດຮ້ອນອົບເອົ້າ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ