ວັນອັງຄານ ທີ 27 ກໍລະກົດ 2021

ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກ ຄືເປົ້າໝາຍສຳຄັນໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ

ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກ ຄືເປົ້າໝາຍສຳຄັນໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ

         ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ເລັ່ງໃສ່ການພັດທະນາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກເຍົາໄວ ແມ່ນເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນຂອງການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ແຜນການສຶກສາເພື່ອໝົດທຸກຄົນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຖືເອົາການສຶກສາ ເປັນໃຈກາງໃນການພັດທະນາເດັກເຍົາໄວເປັນໜຶ່ງໃນບຸລິມະສິດຂອງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານມາເຖິງປັດຈຸບັນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ການປະລະການຮຽນຂອງເດັກຊັ້ນປະຖົມປີທີ 1.

          ອີງຕາມປຶ້ມຄູ່ມືການສົ່ງເສີມການດູແລ ແລະ ສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນໃນຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານກ່ຽວກັບພັດທະນາການ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກເຍົາໄວ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ການສຶກສາອົບຮົມເດັກເຍົາໄວ ຈຶ່ງເປັນໜ້າທີ່ຂອງພໍ່-ແມ່, ຄູ ແລະ ຊຸມຊົນ ພາຍໃນສັງຄົມ ທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເດັກໃນໄວນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຮຽນຮູ້ທີ່ມີຄຸນະພາບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນໄລຍະອາຍຸ 0-8 ປີ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ການພັດທະນາ ແມ່ນການເພີ່ມຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ເດັກ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ ເດັກສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ໃນລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຕາມ​ເກນອາຍຸ, ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດ ໄລຍະອາຍຸຂອງເດັກເຍົາໄວ ແຕ່ 0-8 ປີ ຄື: ເດັກແດງ, ເດັກອ່ອນ, ເດັກອາຍຸ 3-5 ປີ ເອີ້ນວ່າ ເດັກອະນຸບານ ແລະ ເດັກອາຍຸ 6 ປີ ເອີ້ນວ່າ ເດັກນ້ອຍ, ໃນນັ້ນ ເດັກແດງ ແມ່ນ ອາຍຸ 0-28 ວັນ (ເດັກເກີດໃໝ່), ອາຍຸ 1-4 ເດືອນ, ອາຍຸ 4-8 ເດືອນ ແລະ ອາຍຸ 8-12 ເດືອນ.

          ສະເພາະການພັດທະນາເດັກເຍົາໄວ ແມ່ນການພັດທະນາເດັກທີ່ມີອາຍຸ 0-8 ປີ ຢ່າງຮອບດ້ານ ລວມທັງດ້ານຮ່າງກາຍ, ອາລົມ, ສັງຄົມ ແລະ ສະຕິປັນຍາ, ເຊິ່ງການພັດທະນາເດັກເຍົາໄວ ແມ່ນຂັ້ນຕອນຂອງການປະຕິບັດສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ ແລະ ສິດທິດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍສິດການຢູ່ລອດ, ການໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ, ໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູ, ການດູແລເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຄົບວົງຈອນ. ການພັດທະນາດັ່ງກ່າວ ຈະເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ເດັກນ້ອຍຍັງຢູ່ໃນທ້ອງແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່ ຈົນຮອດເດັກມີອາຍຸ 8 ປີ ໂດຍບໍ່ມີການຈຳແນກຊົນຊັ້ນ, ຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ ແລະ ຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ. ດັ່ງນັ້ນ, ເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາເດັກເຍົາໄວ (0-8 ປີ) ແມ່ນການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຂັ້ນຕົ້ນຂອງເດັກ ແລະ ການພັດທະນາເດັກແບບຮອບດ້ານ (ຮ່າງກາຍ, ອາລົມ, ສັງຄົມ ແລະ ສະຕິປັນຍາ) ການພັດທະນາເດັກເຍົາໄວຈະເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ເດັກໄດ້ມີໂອກາດຊອກຫາປະສົບການໃນການຮຽນຮູ້, ເປັນການສົ່ງເສີມການຮຽນຂອງເດັກຕັ້ງແຕ່ເດັກເຍົາໄວ ແລະ ເປັນພື້ນຖານໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຊາດ.

         ທັງນີ້, ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງການພັດທະນາເດັກເຍົາໄວນັ້ນ ຈະຕ້ອງໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບການກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ດີຢ່າງຮອບດ້ານ (ດ້ານຮ່າງກາຍ, ດ້ານອາລົມ, ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ດ້ານສະຕິປັນຍາ) ຕັ້ງແຕ່ເດັກຢູ່ໃນຄອບຄົວ, ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກພັດທະນາໄປຕາມທຳມະຊາດຂອງເຂົາ ແລະ ໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບສິດທິນັ້ນຢ່າງສົມບູນແບບ. ດັ່ງນັ້ນ, ການພັດທະນາເດັກ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຂັ້ນຕົ້ນຂອງເດັກເຍົາໄວ ຈຶ່ງຖືເປັນວຽກງານທີ່ສຳຄັນລະດັບໜຶ່ງ ທີ່ຜູ້ບໍລິຫານ ຕະຫຼອດຈົນຮອດຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພໍ່-ແມ່ເດັກ, ຜູ້ດູແລເດັກ ແລະ ຄູຜູ້ທີ່ສອນ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ  ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຕິບັດກິດຈະກຳເຫຼົ່ານັ້ນ ໃນການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບທຳມະຊາດການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກ.

         ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ປະກອບມີ ການດູແລເອົາໃຈໃສ່, ຄວາມຮັກຄວາມອົບອຸ່ນ, ອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ການຫຼິ້ນ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ ມີຄຸນະພາບ ແລະ ອື່ນໆ, ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຄອບຄົວ ແລະ ໂຮງຮຽນ ສາມາດຂົນຂວາຍມາໃຫ້ເດັກໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ການພົວພັນລະຫວ່າງຄອບຄົວ ແລະ ໂຮງຮຽນ ກໍ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ໃນອິດທິພົນຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຕໍ່ເດັກ

         ສຳລັບການເບິ່ງແຍ່ງ ແລະ ລ້ຽງດູເດັກ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ: ເດັກແມ່ນຂອງຂວັນອັນປະເສີດສຳລັບພໍ່-ແມ່ ແມ່ນໝາກຫົວໃຈຂອງຄຳວ່າ: “ພັດທະນາ” ໃນປະເທດຊາດ ຖ້າເດັກຢູ່ດີມີແຮງ, ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ, ມີລະບົບໂພຊະນາການທີ່ດີ, ໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດ, ໄດ້ຮັບການເຝິກທັກສະທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ສ້າງຄວາມຊິນເຄີຍໃນການປະຕິບັດວຽກງານໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ.

 

ໂດຍ:ສາວບ້ານທົ່ງ

 

Advertisement Replay Ad
ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ໂຄວິດ-19: ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 223 ກໍລະນີ - ຫຼວງນໍ້າທາຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 1 ຄົນ (23 ກໍລະກົດ 2021)

ໂຄວິດ-19: ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 223 ກໍລະນີ - ຫຼວງນໍ້າທາຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 1 ຄົນ (23 ກໍລະກົດ 2021)

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2021

ສານຕັດສິນຕັດອິດສະລະພາບ 6 ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລາວ

ສານຕັດສິນຕັດອິດສະລະພາບ 6 ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລາວ

8 ເລື່ອງຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງ ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ

8 ເລື່ອງຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງ ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 13 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 13 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2021

ໄບເດນ ປະກາດແຜນກະຕຸ້ນສັກວັກຊີນໂຄວິດ ເຄາະປະຕູສັກໃຫ້ຮອດໜ້າເຮືອນ

ໄບເດນ ປະກາດແຜນກະຕຸ້ນສັກວັກຊີນໂຄວິດ ເຄາະປະຕູສັກໃຫ້ຮອດໜ້າເຮືອນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2021

"ແລມດາ" ໄວຣັສໂຄວິດກາຍພັນໃໝ່ ອັນຕະລາຍກວ່າສາຍພັນເດລຕາແທ້ ຫຼື ບໍ່?

"ແລມດາ" ໄວຣັສໂຄວິດກາຍພັນໃໝ່ ອັນຕະລາຍກວ່າສາຍພັນເດລຕາແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ຄົນນີ້ເດ! 'ອອນ' ຫຼື ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ 'ແມງປໍ' ສາວຫວານໜ້າສົ້ມ ດາວ TikTok ຕຳນານບົດໃໝ່ຈາກ ສປປ ລາວ

ຄົນນີ້ເດ! 'ອອນ' ຫຼື ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ 'ແມງປໍ' ສາວຫວານໜ້າສົ້ມ ດາວ TikTok ຕຳນານບົດໃໝ່ຈາກ ສປປ ລາວ

ອັງກິດກຽມປົດລັອກດາວ ເຖິງຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 20 ພັນ ພ້ອມເປີດແຜນການໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັບໂຄວິດ

ອັງກິດກຽມປົດລັອກດາວ ເຖິງຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 20 ພັນ ພ້ອມເປີດແຜນການໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັບໂຄວິດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2021

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບທາງດ່ວນບໍ່ເຕ່ນ-ຫ້ວຍຊາຍ

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບທາງດ່ວນບໍ່ເຕ່ນ-ຫ້ວຍຊາຍ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 1 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 1 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ໄວຣັສໂຄ​ໂຣ​ນາ​ສາຍພັນເດລຕາ​ແມ່ນຫຍັງ?

ໄວຣັສໂຄ​ໂຣ​ນາ​ສາຍພັນເດລຕາ​ແມ່ນຫຍັງ?

ໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວໄດ້ແນວໃດ? ນັກຄົ້ນຄວ້າຊີ້ ມັນມີການປັບໂຕເພື່ອແຜ່ໃສ່ຄົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວໄດ້ແນວໃດ? ນັກຄົ້ນຄວ້າຊີ້ ມັນມີການປັບໂຕເພື່ອແຜ່ໃສ່ຄົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 29 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 29 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

Alan Turing ນັກຄະນິດສາດ LGBT ຜູ້ຊ່ວຍຊີວິດຄົນນັບລ້ານໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2

Alan Turing ນັກຄະນິດສາດ LGBT ຜູ້ຊ່ວຍຊີວິດຄົນນັບລ້ານໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ