ວັນອັງຄານ ທີ 24 ກັນຍາ 2019

ເປັນທາງການ! ນະຄອນຫຼວງປັບໃໝ "ເມົາແລ້ວຂັບ" ສູງສຸດ 20 ເທົ່າຂອງອັດຕາປົກກະຕິ ພ້ອມຢຶດໃບຂັບຂີ່

ເປັນທາງການ! ນະຄອນຫຼວງປັບໃໝ "ເມົາແລ້ວຂັບ" ສູງສຸດ 20 ເທົ່າຂອງອັດຕາປົກກະຕິ ພ້ອມຢຶດໃບຂັບຂີ່

ເລີ່ມໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ສຳລັບ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອຸບັດເຫດ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2018 ເຊິ່ງຫາກໍຖືກເຜີຍແຜ່ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໄດ້ກຳນົດມາດຕະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນໃນນະຄອນຫຼວງຂອງລາວ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຊັບສິນຈາກຕາມຖະໜົນຫຼວງ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ.

ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນຫົວຂໍ້ທີ່ມີຜູ້ສົນໃຈເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດຢູ່ຕະຫຼອດຄື ການເມົາແລ້ວຂັບ ຫຼື ດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແລ້ວຂັບ ເຊິ່ງໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ກຳນົດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ທີ່ລະເມີດໄວ້ສູງພໍສົມຄວນ ໂດຍໃນມາດຕາທີ 13 ໄດ້ລະບຸໄວ້ສູງສຸດຢູ່ທີ່ 20 ເທົ່າຂອງອັດຕາປັບໃໝປົກກະຕິ.

    >> ມີທາດເຫຼົ້າໃນຮ່າງກາຍສໍ່າໃດ ຈຶ່ງຖືວ່າຜິດກົດໝາຍກ່ຽວກັບການເມົາແລ້ວຂັບ?

ເນື້ອໃນຂອງມາດຕະການຕາມມາດຕາຂ້າງເທິງກຳນົດໄວ້ວ່າ ເມື່ອກວດພົບທາດເຫຼົ້າ ຫຼື ສິ່ງມຶນເມົາໃນຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະເກີນປະລິມານທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

1. ຄັ້ງທີ 1 ຂຽນໃບຮັບສາລະພາບລະເມີດກົດຈະລາຈອນ, ກັກໃບຂັບຂີ່ 1 ເດືອນ ແລະ ປັບໃໝຕໍ່າສຸດຕາມມາດຕາ 5 ຂອງດຳລັດເລກທີ 188/ນຍ ລົງວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2007 ແລະ ຕາມມາດຕາ 2 ຂອງມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຊຸດທີ 1 ສະບັບເລກທີ 028/ສປນວ ລົງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2018 ເຊິ່ງນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຈະຖືກປັບໃໝດັ່ງນີ້:

 • ລົດຖີບ 10,000 ກີບ
 • ລົດຈັກ, ລົດສາມລໍ້ 50,000 ກີບ
 • ລົດເບົາ: ເກັງ ກະບະ ຈິບ ຕູ້ 100,000 ກີບ
 • ໂດຍສານ 4 ລໍ້ 250,000 ກີບ
 • ລົດບັນທຸກ 6 ລໍ້ 500,000 ກີບ
 • ລົດໂດຍສານ 1,000,000 ກີບ

2. ຄັ້ງທີ 2 ຂຽນໃບຮັບສາລະພາບລະເມີດກົດຈະລາຈອນ, ກັກໃບຂັບຂີ່ 3 ເດືອນ ແລະ ປັບໃໝ 10 ເທົ່າ ຕາມມາດຕາທີ 5 ຂອງດຳລັດເລກທີ 188/ນຍ ລົງວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2007 ແລະ ຕາມມາດຕາ 2 ຂອງມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຊຸດທີ 1 ສະບັບເລກທີ 028/ສປນວ ລົງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2018 ເຊິ່ງນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຈະຖືກປັບໃໝດັ່ງນີ້:

 • ລົດຖີບ 100,000 ກີບ
 • ລົດຈັກ, ລົດສາມລໍ້ 500,000 ກີບ
 • ລົດເບົາ: ເກັງ ກະບະ ຈິບ ຕູ້ 1,000,000 ກີບ
 • ໂດຍສານ 4 ລໍ້ 2,500,000 ກີບ
 • ລົດບັນທຸກ 6 ລໍ້ 5,000,000 ກີບ
 • ລົດໂດຍສານ 10,000,000 ກີບ

3. ຄັ້ງທີ 3 ຂຽນໃບຮັບສາລະພາບລະເມີດກົດຈະລາຈອນ, ກັກໃບຂັບຂີ່ 6 ເດືອນຫາ 1 ປີ ແລະ ປັບໃໝ 20 ເທົ່າ ຕາມມາດຕາທີ 5 ຂອງດຳລັດເລກທີ 188/ນຍ ລົງວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2007 ແລະ ຕາມມາດຕາ 2 ຂອງມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຊຸດທີ 1 ສະບັບເລກທີ 028/ສປນວ ລົງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2018 ເຊິ່ງນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຈະຖືກປັບໃໝດັ່ງນີ້:

 • ລົດຖີບ 200,000 ກີບ
 • ລົດຈັກ, ລົດສາມລໍ້ 1,000,000 ກີບ
 • ລົດເບົາ: ເກັງ ກະບະ ຈິບ ຕູ້ 2,000,000 ກີບ
 • ໂດຍສານ 4 ລໍ້ 5,000,000ກີບ
 • ລົດບັນທຸກ 6 ລໍ້ 10,000,000 ກີບ
 • ລົດໂດຍສານ 20,000,000 ກີບ

4. ຄັ້ງທີ 4 ຂຽນໃບຮັບສາລະພາບລະເມີດກົດຈະລາຈອນ, ຢຶດໃບຂັບຂີ່ໄວ້ເລີຍ 1 ປີ ຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ສອບເສັງເອົາໃບຂັບຂີ່ຄືນໃໝ່ ແລະ ປັບໃໝ 20 ເທົ່າ ຕາມມາດຕາທີ 5 ຂອງດຳລັດເລກທີ 188/ນຍ ລົງວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2007 ແລະ ຕາມມາດຕາ 2 ຂອງມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຊຸດທີ 1 ສະບັບເລກທີ 028/ສປນວ ລົງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2018 ເຊິ່ງນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຈະຖືກປັບໃໝດັ່ງນີ້:

 • ລົດຖີບ 200,000 ກີບ
 • ລົດຈັກ, ລົດສາມລໍ້ 1,000,000 ກີບ
 • ລົດເບົາ: ເກັງ ກະບະ ຈິບ ຕູ້ 2,000,000 ກີບ
 • ໂດຍສານ 4 ລໍ້ 5,000,000 ກີບ
 • ລົດບັນທຸກ 6 ລໍ້ 10,000,000 ກີບ
 • ລົດໂດຍສານ 20,000,000 ກີບ

ທັງນີ້ ຖ້າຫາກການເມົາແລ້ວຂັບຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ຄົນໃດ ເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດແມ່ນໃຫ້ນຳໃຊ້ມາດຕະການສູງສຸດຕາມຄັ້ງທີ 4 ຂ້າງເທິງ ພ້ອມທັງດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຫວັງວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່າວມານີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົວໃນການປະຕິບັດກົດຈະລາຈອນ ແລະ ຢ່າລືມວ່າ ເມົາບໍ່ຄວນຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ ຫຼື ຖ້າເປັນໄປໄດ້ແທ້ ຖ້າຫາກເປັນຜູ້ຂັບ ກໍບໍ່ຄວນດື່ມເຫຼົ້າເລີຍຈະດີທີ່ສຸດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງທີ່ໃຊ້ຖະໜົນຮ່ວມກັນຈະດີກວ່າ.

    >> ຮູ້ບໍ່? ກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ "ຫ້າມ" ຜູ້ຂັບລົດໂດຍສານມີທາດເຫຼົ້າໃນຮ່າງກາຍ
    >> ເມົາບໍ່ຂັບ ກັບດ້ວຍ LOCA ບໍລິການລົດຮັບສົ່ງ ເອີ້ນໃຊ້ຜ່ານແອັບໃນມືຖື

Advertisement Replay Ad
ສ່ອງແຟຊັນສາວຮ່າງໃຫຍ່ ຕຸ້ຍກໍງາມໄດ້ໃນແບບທີ່ເປັນໂຕເອງ

ສ່ອງແຟຊັນສາວຮ່າງໃຫຍ່ ຕຸ້ຍກໍງາມໄດ້ໃນແບບທີ່ເປັນໂຕເອງ

ຜົນວິໄຈພົບ ໄວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ມີແຟນເປັນຊຶມເສົ້າໜ້ອຍກວ່າ - ມີທັກສະທາງສັງຄົມດີກວ່າຜູ້ທີ່ມີແຟນ

ຜົນວິໄຈພົບ ໄວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ມີແຟນເປັນຊຶມເສົ້າໜ້ອຍກວ່າ - ມີທັກສະທາງສັງຄົມດີກວ່າຜູ້ທີ່ມີແຟນ

ອັນຕະລາຍຈາກ “ຟໍມາລີນ” ແລະ ວິທີເລືອກອາຫານທະເລໃຫ້ປອດໄພ

ອັນຕະລາຍຈາກ “ຟໍມາລີນ” ແລະ ວິທີເລືອກອາຫານທະເລໃຫ້ປອດໄພ

“ຢາເສຍສາວ” ແມ່ນຫຍັງ? ວິທີເອົາໂຕລອດເບື້ອງຕົ້ນເມື່ອຮູ້ວ່າຖືກ “ວາງຢາ”

“ຢາເສຍສາວ” ແມ່ນຫຍັງ? ວິທີເອົາໂຕລອດເບື້ອງຕົ້ນເມື່ອຮູ້ວ່າຖືກ “ວາງຢາ”

ປະສົບການທາງເພດຄັ້ງທຳອິດທີ່ເກີດຈາກການຂືນໃຈ ສົ່ງຜົນກະທົບໄລຍະຍາວຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ

ປະສົບການທາງເພດຄັ້ງທຳອິດທີ່ເກີດຈາກການຂືນໃຈ ສົ່ງຜົນກະທົບໄລຍະຍາວຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ

ສົງໄສບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຖືກດຶງດູດເຂົ້າຫາໃຜບາງຄົນ ແລະ ຢາກເລີ່ມຕົ້ນຄວາມສຳພັນກັບຄົນນັ້ນ?

ສົງໄສບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຖືກດຶງດູດເຂົ້າຫາໃຜບາງຄົນ ແລະ ຢາກເລີ່ມຕົ້ນຄວາມສຳພັນກັບຄົນນັ້ນ?

16 ກິດຈະກຳກະຕຸ້ນພັດທະນາການເດັກ ເກມສຳລັບເດັກທີ່ພໍ່ແມ່ເຮັດເອງໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນແພງ

16 ກິດຈະກຳກະຕຸ້ນພັດທະນາການເດັກ ເກມສຳລັບເດັກທີ່ພໍ່ແມ່ເຮັດເອງໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນແພງ

ແຈກຫຼັກສູດຮຽນຟຣີຜ່ານທາງອອນລາຍ ຈາກ 10 ມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳຂອງໂລກ

ແຈກຫຼັກສູດຮຽນຟຣີຜ່ານທາງອອນລາຍ ຈາກ 10 ມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳຂອງໂລກ

ບ່າວສາວຍີ່ປຸ່ນເວລາໄປຫຼິ້ນນຳກັນ ເຂົາໄປເຮັດຫຍັງກັນແດ່?

ບ່າວສາວຍີ່ປຸ່ນເວລາໄປຫຼິ້ນນຳກັນ ເຂົາໄປເຮັດຫຍັງກັນແດ່?

ໄຂຂໍ້ສົງໄສ ແມ່ຍິງຖືພາຖ້າເຄັ່ງຕຶງຫຼາຍ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ ຫຼື ບໍ່?

ໄຂຂໍ້ສົງໄສ ແມ່ຍິງຖືພາຖ້າເຄັ່ງຕຶງຫຼາຍ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ ຫຼື ບໍ່?

ຄວາມໝາຍຂອງ “ໄສ້ເຂົ້າໜົມໄຫວ້ພະຈັນ” ແຕ່ລະຢ່າງດີແນວໃດ

ຄວາມໝາຍຂອງ “ໄສ້ເຂົ້າໜົມໄຫວ້ພະຈັນ” ແຕ່ລະຢ່າງດີແນວໃດ

10 ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ “ຂີ້ແຮ້ປຽກ-ມີກິ່ນໂຕ”

10 ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ “ຂີ້ແຮ້ປຽກ-ມີກິ່ນໂຕ”

"ເຈົ້າສອງຄົນຈັ່ງແມ່ນຄືກັນ" ເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄູ່ຮັກມັກມີໜ້າຕາຄ້າຍຄືກັນ

"ເຈົ້າສອງຄົນຈັ່ງແມ່ນຄືກັນ" ເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄູ່ຮັກມັກມີໜ້າຕາຄ້າຍຄືກັນ

10 ປະໂຫຍກປອບໃຈນີ້ "ບໍ່ຄວນເວົ້າ" ເພາະອາດອ່ອນໄຫວຕໍ່ຜູ້ທີ່ຄິດຂ້າໂຕຕາຍ

10 ປະໂຫຍກປອບໃຈນີ້ "ບໍ່ຄວນເວົ້າ" ເພາະອາດອ່ອນໄຫວຕໍ່ຜູ້ທີ່ຄິດຂ້າໂຕຕາຍ

5 ວິທີປະຄອງຄວາມຮັກ ສານສຳພັນໃຫ້ເຖິງຝັ່ງແບບຍືນຍາວ

5 ວິທີປະຄອງຄວາມຮັກ ສານສຳພັນໃຫ້ເຖິງຝັ່ງແບບຍືນຍາວ

ກຳລັງມາແຮງ! ໄອເດຍຊົງຜົມຕົກບ່າ ບໍ່ສັ້ນ-ບໍ່ຍາວຈົນເກີນໄປ ເໝາະກັບສາວໜ້າມົນ image

ກຳລັງມາແຮງ! ໄອເດຍຊົງຜົມຕົກບ່າ ບໍ່ສັ້ນ-ບໍ່ຍາວຈົນເກີນໄປ ເໝາະກັບສາວໜ້າມົນ

4 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດເມື່ອນໍ້າຖ້ວມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ

4 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດເມື່ອນໍ້າຖ້ວມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ

ໃຜທີ່ມັກກິນຕ້ອງຮູ້! "ຖົ່ວງອກດິບ" ກັບອັນຕະລາຍທີ່ຄວນລະວັງ

ໃຜທີ່ມັກກິນຕ້ອງຮູ້! "ຖົ່ວງອກດິບ" ກັບອັນຕະລາຍທີ່ຄວນລະວັງ

ນໍ້າຖ້ວມແບບນີ້ຕ້ອງອ່ານ! 5 ສັນຍານອັນຕະລາຍ ສ່ຽງ "ນໍ້າກັດຕີນ"

ນໍ້າຖ້ວມແບບນີ້ຕ້ອງອ່ານ! 5 ສັນຍານອັນຕະລາຍ ສ່ຽງ "ນໍ້າກັດຕີນ"

ຢ່າຖິ້ມນ້ອງ! ວິທີປົກປ້ອງ-ເບິ່ງແຍງສັດລ້ຽງໃຫ້ປອດໄພໃນໄລຍະເກີດໄພພິບັດຕ່າງໆ

ຢ່າຖິ້ມນ້ອງ! ວິທີປົກປ້ອງ-ເບິ່ງແຍງສັດລ້ຽງໃຫ້ປອດໄພໃນໄລຍະເກີດໄພພິບັດຕ່າງໆ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ