ວັນເສົາ ທີ 4 ເມສາ 2020

ເປັນທາງການ! ນະຄອນຫຼວງປັບໃໝ "ເມົາແລ້ວຂັບ" ສູງສຸດ 20 ເທົ່າຂອງອັດຕາປົກກະຕິ ພ້ອມຢຶດໃບຂັບຂີ່

ເປັນທາງການ! ນະຄອນຫຼວງປັບໃໝ "ເມົາແລ້ວຂັບ" ສູງສຸດ 20 ເທົ່າຂອງອັດຕາປົກກະຕິ ພ້ອມຢຶດໃບຂັບຂີ່

ເລີ່ມໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ສຳລັບ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອຸບັດເຫດ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2018 ເຊິ່ງຫາກໍຖືກເຜີຍແຜ່ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໄດ້ກຳນົດມາດຕະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນໃນນະຄອນຫຼວງຂອງລາວ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຊັບສິນຈາກຕາມຖະໜົນຫຼວງ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ.

ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນຫົວຂໍ້ທີ່ມີຜູ້ສົນໃຈເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດຢູ່ຕະຫຼອດຄື ການເມົາແລ້ວຂັບ ຫຼື ດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແລ້ວຂັບ ເຊິ່ງໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ກຳນົດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ທີ່ລະເມີດໄວ້ສູງພໍສົມຄວນ ໂດຍໃນມາດຕາທີ 13 ໄດ້ລະບຸໄວ້ສູງສຸດຢູ່ທີ່ 20 ເທົ່າຂອງອັດຕາປັບໃໝປົກກະຕິ.

    >> ມີທາດເຫຼົ້າໃນຮ່າງກາຍສໍ່າໃດ ຈຶ່ງຖືວ່າຜິດກົດໝາຍກ່ຽວກັບການເມົາແລ້ວຂັບ?

ເນື້ອໃນຂອງມາດຕະການຕາມມາດຕາຂ້າງເທິງກຳນົດໄວ້ວ່າ ເມື່ອກວດພົບທາດເຫຼົ້າ ຫຼື ສິ່ງມຶນເມົາໃນຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະເກີນປະລິມານທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

1. ຄັ້ງທີ 1 ຂຽນໃບຮັບສາລະພາບລະເມີດກົດຈະລາຈອນ, ກັກໃບຂັບຂີ່ 1 ເດືອນ ແລະ ປັບໃໝຕໍ່າສຸດຕາມມາດຕາ 5 ຂອງດຳລັດເລກທີ 188/ນຍ ລົງວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2007 ແລະ ຕາມມາດຕາ 2 ຂອງມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຊຸດທີ 1 ສະບັບເລກທີ 028/ສປນວ ລົງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2018 ເຊິ່ງນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຈະຖືກປັບໃໝດັ່ງນີ້:

 • ລົດຖີບ 10,000 ກີບ
 • ລົດຈັກ, ລົດສາມລໍ້ 50,000 ກີບ
 • ລົດເບົາ: ເກັງ ກະບະ ຈິບ ຕູ້ 100,000 ກີບ
 • ໂດຍສານ 4 ລໍ້ 250,000 ກີບ
 • ລົດບັນທຸກ 6 ລໍ້ 500,000 ກີບ
 • ລົດໂດຍສານ 1,000,000 ກີບ

2. ຄັ້ງທີ 2 ຂຽນໃບຮັບສາລະພາບລະເມີດກົດຈະລາຈອນ, ກັກໃບຂັບຂີ່ 3 ເດືອນ ແລະ ປັບໃໝ 10 ເທົ່າ ຕາມມາດຕາທີ 5 ຂອງດຳລັດເລກທີ 188/ນຍ ລົງວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2007 ແລະ ຕາມມາດຕາ 2 ຂອງມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຊຸດທີ 1 ສະບັບເລກທີ 028/ສປນວ ລົງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2018 ເຊິ່ງນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຈະຖືກປັບໃໝດັ່ງນີ້:

 • ລົດຖີບ 100,000 ກີບ
 • ລົດຈັກ, ລົດສາມລໍ້ 500,000 ກີບ
 • ລົດເບົາ: ເກັງ ກະບະ ຈິບ ຕູ້ 1,000,000 ກີບ
 • ໂດຍສານ 4 ລໍ້ 2,500,000 ກີບ
 • ລົດບັນທຸກ 6 ລໍ້ 5,000,000 ກີບ
 • ລົດໂດຍສານ 10,000,000 ກີບ

3. ຄັ້ງທີ 3 ຂຽນໃບຮັບສາລະພາບລະເມີດກົດຈະລາຈອນ, ກັກໃບຂັບຂີ່ 6 ເດືອນຫາ 1 ປີ ແລະ ປັບໃໝ 20 ເທົ່າ ຕາມມາດຕາທີ 5 ຂອງດຳລັດເລກທີ 188/ນຍ ລົງວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2007 ແລະ ຕາມມາດຕາ 2 ຂອງມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຊຸດທີ 1 ສະບັບເລກທີ 028/ສປນວ ລົງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2018 ເຊິ່ງນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຈະຖືກປັບໃໝດັ່ງນີ້:

 • ລົດຖີບ 200,000 ກີບ
 • ລົດຈັກ, ລົດສາມລໍ້ 1,000,000 ກີບ
 • ລົດເບົາ: ເກັງ ກະບະ ຈິບ ຕູ້ 2,000,000 ກີບ
 • ໂດຍສານ 4 ລໍ້ 5,000,000ກີບ
 • ລົດບັນທຸກ 6 ລໍ້ 10,000,000 ກີບ
 • ລົດໂດຍສານ 20,000,000 ກີບ

4. ຄັ້ງທີ 4 ຂຽນໃບຮັບສາລະພາບລະເມີດກົດຈະລາຈອນ, ຢຶດໃບຂັບຂີ່ໄວ້ເລີຍ 1 ປີ ຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ສອບເສັງເອົາໃບຂັບຂີ່ຄືນໃໝ່ ແລະ ປັບໃໝ 20 ເທົ່າ ຕາມມາດຕາທີ 5 ຂອງດຳລັດເລກທີ 188/ນຍ ລົງວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2007 ແລະ ຕາມມາດຕາ 2 ຂອງມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຊຸດທີ 1 ສະບັບເລກທີ 028/ສປນວ ລົງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2018 ເຊິ່ງນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຈະຖືກປັບໃໝດັ່ງນີ້:

 • ລົດຖີບ 200,000 ກີບ
 • ລົດຈັກ, ລົດສາມລໍ້ 1,000,000 ກີບ
 • ລົດເບົາ: ເກັງ ກະບະ ຈິບ ຕູ້ 2,000,000 ກີບ
 • ໂດຍສານ 4 ລໍ້ 5,000,000 ກີບ
 • ລົດບັນທຸກ 6 ລໍ້ 10,000,000 ກີບ
 • ລົດໂດຍສານ 20,000,000 ກີບ

ທັງນີ້ ຖ້າຫາກການເມົາແລ້ວຂັບຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ຄົນໃດ ເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດແມ່ນໃຫ້ນຳໃຊ້ມາດຕະການສູງສຸດຕາມຄັ້ງທີ 4 ຂ້າງເທິງ ພ້ອມທັງດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຫວັງວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່າວມານີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົວໃນການປະຕິບັດກົດຈະລາຈອນ ແລະ ຢ່າລືມວ່າ ເມົາບໍ່ຄວນຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ ຫຼື ຖ້າເປັນໄປໄດ້ແທ້ ຖ້າຫາກເປັນຜູ້ຂັບ ກໍບໍ່ຄວນດື່ມເຫຼົ້າເລີຍຈະດີທີ່ສຸດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງທີ່ໃຊ້ຖະໜົນຮ່ວມກັນຈະດີກວ່າ.

    >> ຮູ້ບໍ່? ກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ "ຫ້າມ" ຜູ້ຂັບລົດໂດຍສານມີທາດເຫຼົ້າໃນຮ່າງກາຍ
    >> ເມົາບໍ່ຂັບ ກັບດ້ວຍ LOCA ບໍລິການລົດຮັບສົ່ງ ເອີ້ນໃຊ້ຜ່ານແອັບໃນມືຖື

Advertisement Replay Ad
ເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍແນວໃດ ໃນໄລຍະຢູ່ເຮືອນ ພື່ອໃຫ້ປອດໄພຫ່າງໄກ ’’ໂຄວິດ-19’’

ເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍແນວໃດ ໃນໄລຍະຢູ່ເຮືອນ ພື່ອໃຫ້ປອດໄພຫ່າງໄກ ’’ໂຄວິດ-19’’

ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕົນຢ່າງເໝາະສົມ ໃນຂະນະທີ່ "ຢູ່ເຮືອນ" ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕົນຢ່າງເໝາະສົມ ໃນຂະນະທີ່ "ຢູ່ເຮືອນ" ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ